Làm th? nào đ?: L?ng l? cài đ?t Visual Studio 6.0 Enterprise Edition

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195828 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách âm th?m cài đ?t Visual Studio 6,0 phiên b?n doanh nghi?p:
 • Không có s? tương tác ngư?i dùng x?y ra và không có h?p tho?i xu?t hi?n. Đây là m?t cài đ?t hoàn toàn im l?ng.
 • Không có thông báo s? xu?t hi?n đ? ch? m?t cài đ?t thành công.
 • Thông thư?ng, không có thông báo l?i xu?t hi?n trong ti?n tr?nh cài đ?t. Các vi?c cài đ?t có th? th?t b?i mà không có b?t k? thông báo.
B?i v? đây là m?t cài đ?t im l?ng, b?n không đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i Windows, b?t k? cho dù hành đ?ng này là c?n thi?t. Sau khi cài đ?t, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i.

THÔNG TIN THÊM

Các thành ph?n h? đi?u hành yêu c?u

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng các chương tr?nh sau đây đư?c cài đ?t trên máy tính đích c?a b?n:
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 Service Pack 1 (SP1):
  X: \IE4\Ie4setup.exe
 • Đăng máy ?o Internet Explorer 4.0 SP1 Microsoft (Microsoft VM) (n?u X: \IE4\Ie4setup.exe không ph?i là ch?y cài đ?t Internet Explorer 4.0 SP1):
  X: \IE4\Msjavx86.exe
 • Microsoft Windows NT 4.0 SP3 (cho đi?m đ?n máy tính ch?y Windows NT ch?):
  X: \NTSP3\Nt4sp3_i.exe
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? âm th?m cài đ?t các thành ph?n này, h?y xem ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này. N?u b?n không đ?u tiên cài đ?t các thành ph?n này, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i cài đ?t, ho?c các thành ph?n Visual Studio 6.0 có th? không ho?t đ?ng đúng sau khi cài đ?t. Trong các hư?ng d?n sau đây, X đ?i di?n cho k? t? ? đ?a c?a Microsoft Visual Studio 6.0 đ?a 1.

C?u h?nh Visual Studio cho cài đ?t không giám sát

B?i v? m?t cài đ?t im l?ng x?y ra mà không có b?t k? s? tham gia c?a ngư?i dùng, b?n ph?i làm cho các thi?t l?p tùy ch?n l?a ch?n trư?c khi b?n cài đ?t chương tr?nh. Đ? th?c hi?n vi?c này, s?a đ?i các t?p tin .stf. S? d?ng công c? ACOST n?m trong thư m?c cài đ?t trên đ?a CD-ROM 1 đ? s?a đ?i các t?p tin .stf.
 1. Sao Visual Studio 6.0 đ?a 1 vào m?t đ?a c?ng máy ch? (gi? s? C:\VS6CD1).
 2. Lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c t? C:\VS6CD1\Setup\Vs98ent.stf.
 3. Ch?y C:\VS6CD1\Setup\ACost.exe.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M? STF, và sau đó nh?p vào C:\VS6CD1\Setup\Vs98ent.STF.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m cho các thành ph?n Visual Studio 6.0 mà b?n mu?n cài đ?t. B?m đ? xóa h?p ki?m cho các thành ph?n mà b?n không mu?n cài đ?t. N?u b?n b? ch?n h?p ki?m cho m?t ngư?i ch?, b?n ngăn ch?n vi?c cài đ?t c?a m?i thành ph?n l?ng nhau dư?i nó (có ngh?a là, b?n không có đ? b? ch?n h?p ki?m cho m?i thành ph?n trong danh sách l?ng nhau riêng).
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm, và sau đó nh?p vào C:\VS6CD1\Setup\Vs98ent.STF.

  Chú ý N?u b?n c? g?ng s? d?ng các Löu laøm l?nh trên t?p ch?-đ?c, các công c? ACOST không thành công âm th?m. B?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
S? d?ng h?nh ?nh đ?a CD-ROM s?a đ?i m?ng sau Visual Studio 6.0 đ?a như là ngu?n g?c cài đ?t:
 1. Chia s? trong thư m?c ch?a ?nh đ?a.
 2. Trên máy khách, k?t n?i đ? chia s? r?ng, và sau đó ch?y sau đây l?nh:
  đư?ng d?n c?a ph?n\VS6CD1\SMSINST.EXE /k c?a b?n đ?a CD Key

Cài đ?t không giám sát trên máy tính đích

Th? t?c sau đây cài đ?t Visual Studio 6.0 b?ng cách s? d?ng tùy ch?n s?n ph?m m?c đ?nh.

 1. Smsinst.exe m?t đ?a CD Key như là đ?i s?. (Xem c?a b?n bao b? Visual Studio 6.0 CD-ROM cho c?a b?n đ?a CD Key.) Ví d?, n?u c?a b?n đ?a CD Key 460-1234567, ch?y d?ng l?nh sau đây đ? b?t đ?u Smsinst.exe:
  Smsinst.exe /k 4601234567
  Chú ý Smsinst.exe có th? báo cáo m?t l?i truy c?p. L?i này có th? là m?t th?i gian v?n đ?. N?u b?n g?p l?i này, h?y th? l?nh tương t? m?t l?n n?a đ? b?t đ?u Smsinst.exe.
 2. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đích, sau khi cài đ?t Visual Studio khách hàng đ? hoàn thành và trư?c khi b?n cài đ?t b?t k? khác tr?nh khách, MSDN, ho?c các thành ph?n máy ch? đư?c bao g?m trong Visual Studio. Ch?y m?t l?n các ho?t đ?ng trong Đang ch? gi?i quy?t tr?ng thái không tr?nh t?. V? v?y, b?n không th? tr? ho?n và sau đó kh?i đ?ng l?i m?t th?i gian khi b?n đ? hoàn thành t?t c? các thành ph?n cài đ?t.
Chú ý Trên m?t máy tính ch?y Microsoft Windows 98, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i Acmsetup.exe là đ? có s? d?ng. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, ch?y cài đ?t không giám sát m?t l?n n?a. Cài đ?t s? đư?c hoàn t?t thành công l?n th? hai.

T?p không đư?c cài đ?t

M?t cài đ?t im l?ng không cài đ?t các thành ph?n máy ch? ho?c b?t k? khác khách hàng công c?. B?i v? b?n không th? bao g?m các thành ph?n máy ch? ho?c khách hàng công c? này ho?t đ?ng, b?n ph?i cài đ?t các thành ph?n này m?t cách riêng bi?t.

Tr? giúp và tài li?u (cung c?p b?i MSDN) c?ng là không cài đ?t trong bư?c này. B?n ph?i cài đ?t nó m?t cách riêng bi?t.

Cài đ?t MSDN

 1. Làm cho m?t thư m?c trên máy ch?, và sau đó chia s? c?p này.
 2. Sao MSDN Library, Visual Studio 6.0 Edition, đ?a 1 và 2 đ?a vào c?p này. Đ?ng làm cho thư m?c con cho m?i đ?a. B?n ph?i sao chép đ?a c? hai cùng m?t thư m?c.
 3. Ki?m ch?ng r?ng c? hai MSDN331.inf và MSDN332.inf t?n t?i trong thư m?c g?c c?a c?p này.
 4. Ki?m ch?ng r?ng t?p .chm t? đ?a 1 và đ?a 2 ? thư m?c con MSDN.
 5. Lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c t? t?p sau:
  đư?ng d?n c?a ph?n\X86\SETUP\Msdn98.STF
 6. S? d?ng công c? ACost.exe (đ? đ? c?p trư?c đó trong bài vi?t này) đ? ch?n các thành ph?n mà b?n mu?n cài đ?t. N?u b?n không ch?n b?t k? thành ph?n, ch? có các ch? s? cho nh?ng cu?n sách đư?c cài đ?t. N?u ch? có các danh m?c đư?c cài đ?t, b?n ph?i có quy?n truy c?p đ?n khi cài đ?t đ? s? d?ng tr?nh xem thư vi?n MSDN.
 7. Chạy lệnh sau:
  đư?ng d?n c?a ph?n\setup.exe /k c?a b?n đ?a CD-Key /n"Tên b?n"/o "tên t? ch?c c?a b?n"/qtn

Cài đ?t các thành ph?n máy ch? và khách hàng công c?

B?n ph?i cài đ?t m?i ngư?i trong s? nh?ng m?c này m?t cách riêng bi?t. Tài li?u hư?ng d?n đ? làm Đi?u này là ngoài ph?m vi c?a bài vi?t này.

Đ?i v?i m?t danh sách các thành ph?n, xem các X: \Install.htm t?p tin (nơi X là k? t? ? đ?a c?a Microsoft Visual Studio 6.0 đ?a 1), và sau đó đ?c ph?n "T?i thi?u yêu c?u cho vi?c cài đ?t và ho?t đ?ng c?a các thành ph?n phía máy ch?."

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition ch?: các thành ph?n n?m trên đ?a 2 và đ?a 3.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t cài đ?t im l?ng cho Microsoft Internet Explorer 4.0 và bài Internet Explorer 4.0 Microsoft VM, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
165907Th?c hi?n không giám sát Internet Explorer 3,02 Setup thi?t l?p tiêu chu?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t cài đ?t im l?ng cho Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
168814Cài đ?t WinNT 4,0 d?ch v? gói trong cài đ?t không giám sát

Thu?c tính

ID c?a bài: 195828 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbmt KB195828 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:195828

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com