Làm th? nào đ? nâng c?p Internet Explorer đ? m? hóa 128-bit

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195833 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Microsoft Internet Explorer h? tr? hai c?p đ? c?a m? hóa, 40-bit và 128-bit. Phiên b?n tiêu chu?n 40-bit bao g?m công ngh? máy ch? Gated Cryptography (SGC). V?i công ngh? SGC, khách hàng qu?c t? có th? ti?n hành giao d?ch 128-bit v?i các ngân hàng và các t? ch?c tài chính (có h? tr? SGC) trên toàn th? gi?i.

Internet Explorer v?i m? hóa (SGC) 40-bit có s?n trên toàn th? gi?i, nhưng Internet Explorer v?i m? hóa đ?y đ? 128-bit có s?n ? Hoa K? (ho?c các vùng l?nh th?, tài s?n và ph? thu?c) và Canada ch?. N?u b?n đ? cài đ?t Internet Explorer v?i m? hóa (SGC) 40-bit và đang ? Hoa K? (ho?c các vùng l?nh th?, tài s?n và ph? thu?c) ho?c Canada, b?n có th? nâng c?p lên Internet Explorer v?i m? hóa đ?y đ? 128-bit.

THÔNG TIN THÊM

Đ? nâng c?p Internet Explorer đ? m? hóa 128-bit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/Downloads/recommended/128bit/Default.mspx
LƯU ?: Nâng c?p Internet Explorer 3,02 trên Windows NT 4.0, t?i v? và cài đ?t các phiên b?n 128-bit c?a Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3) ho?c sau đó.

B?n không th? t?i xu?ng nâng c?p 128-bit phiên b?n cho t?t c? các h? đi?u hành. N?u nâng c?p không ph?i là có s?n cho h? th?ng đi?u hành c?a b?n, b?n ph?i t?i v? m?t tr?nh duy?t 128-bit ch? (ho?c tr?nh duy?t và các thành ph?n) gói ph?n m?m t? liên k?t này và cài đ?t l?i nó trong phiên b?n hi?n t?i c?a b?n.

Chú ý Phiên b?n 128-bit c?a Internet Explorer không c?n có s?n t? Microsoft trên đ?a CD-ROM.
Chú ý Tháng 1 năm 2000, chính ph? Hoa K? ban hành quy đ?nh xu?t kh?u m?i. D?a trên các quy đ?nh này, Microsoft có th? mang s?n ph?m m? hóa m?nh m? đ?n t?t c? khách hàng trên toàn th? gi?i ngo?i tr? đ?n U.S. c?m v?n. V?i m? hóa m?nh m?, khách hàng c?i thi?n an ninh c?a h? và b?o v? truy?n d? li?u mà h? ti?n hành qua Internet và trên m?ng riêng. Theo m?c đ?nh, s?n ph?m m?i nh?t c?a Microsoft h? tr? m? hóa này ch?a m? hóa m?nh m?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 195833 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Explorer 4.5 for Macintosh
  • Microsoft Internet Explorer 4.0 for UNIX
  • Microsoft Internet Explorer 4.0 for Macintosh
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbmt KB195833 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:195833

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com