T?ng quan v? thư m?c Web trong Internet Explorer 5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195851 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p t?ng quan c?a thư m?c Web bao g?m c? cài đ?t, sáng t?o, s? d?ng v?i Internet Explorer 5 và thông tin b? sung v? m?t s? các thông báo l?i ph? bi?n mà b?n có th? nh?n đư?c khi b?n s? d?ng Web Thư m?c.

THÔNG TIN THÊM

Thư m?c web là m?t Web authoring thành ph?n đư?c bao g?m v?i Internet Explorer 5. Khi b?n s? d?ng các thành ph?n này, b?n có th? qu?n l? t?p tin vào m?t WWW phân ph?i u? quy?n và Versioning (WebDAV) ho?c Web Extender Client Máy ch? (WEC) b?ng cách s? d?ng m?t giao di?n Windows Explorer ho?c My Computer quen thu?c. WebDAV là m?t ph?n m? r?ng đ? Hypertext Transfer Protocol (HTTP) giúp xác đ?nh như th? nào ch?c năng cơ b?n t?p như sao chép, di chuy?n, xóa, và t?o ra thư m?c đang th?c hi?n b?ng cách s? d?ng HTTP. WEC là m?t giao th?c Microsoft FrontPage đư?c s? d?ng cho Xu?t b?n web.

Chú ý Thư m?c web s? t? đ?ng đư?c cài đ?t trên h? th?ng Windows 2000. Khi m?t ngư?i dùng đăng đ?u tiên, m?t trong nh?ng s? ki?n ?ng d?ng sau đây ID đư?c đăng nh?p:
 • ?ng d?ng t? ch?c s? ki?n ID 11707: S?n ph?m: WebFldrs-- Thao tác cài đ?̃t hoàn t?t thành công.
 • ?ng d?ng t? ch?c s? ki?n ID 11728: S?n ph?m: WebFldrs-- C?u h?nh hoàn t?t thành công.


Cài đ?t thư m?c Web trong khi b?n cài đ?t Internet Thám hi?m 5, ch?n các Tùy ch?nh tùy ch?n, và sau đó ch?n Web Folders dư?i Web Authoring các thành ph?n. N?u Internet Explorer 5 đ? đư?c cài đ?t, b?n có th? thêm Web Thư m?c b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, b?m vào Microsoft Internet Explorer 5, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b?.
 4. Nh?p vào Thêm m?t thành ph?n đ? Internet Thám hi?m, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Dư?i Web Authoring các thành ph?n, nh?n vào đây đ? ch?n các Web Folders h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? hoàn thành vi?c cài đ?t C?p web.

Làm th? nào đ? t?o các thư m?c Web

Đ? t?o m?t thư m?c Web, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào M? trên các Tệp tr?nh đơn.
 2. Trong các M? h?p, lo?ihttp://SERVER_NAME/folder_name, nơi SERVER_NAME là tên c?a các thích h?p h? ph?c v?, và folder_name là tên c?a các thư m?c thích h?p.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các M? như c?p Web ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Phương pháp 2

 1. Trong My Computer, b?m đúp vào Web Folders, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm c?p Web.
 2. Trong các Nh?p v? trí đ? thêm h?p, lo?ihttp://SERVER_NAME/folder_name, nơi SERVER_NAME là tên c?a các thích h?p h? ph?c v?, và folder_name là tên c?a các thích h?p thư m?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. G? tên mô t? cho l?i t?t t?i c?p Web c?a b?n, và sau đó b?m K?t thúc.

Làm th? nào đ? s? d?ng Web thư m?c đ? qu?n l? t?p tin

Web thư m?c cài đ?t như m?t ph?n m? r?ng không gian tên (ho?c v?) v?i m?t bi?u tư?ng trong My Computer (đ?i tư?ng g?c trong Windows Explorer). Đ?i tư?ng g?c này là m?t thùng ch?a cho các phím t?t đ? phát hành các trang Web c?a b?n. B?n có th? s? d?ng Windows Explorer đ? xem, di chuy?n, sao chép, đ?i tên, xóa, t?o m?i, s?p x?p ho?c nhóm t?p b?i tài s?n, và xem b?t đ?ng s?n t? thông tin cho các t?p tin trong m?t thư m?c Web, tùy thu?c vào c?p phép c?a b?n authoring và an ninh trên các máy ch? Web.

Ph?n m? r?ng không gian tên quan sát s? thích xem mà b?n b?i c?nh các Tùy ch?n c?p h?p tho?i trong Windows Explorer. N?u b?n ch?n không đ? xem t?p tin ph?n m? r?ng đăng k? (ví d?, .dll, .drv, .pnf, vv.), các t?p tin trong m?t c?p Web v?i m?t trong nh?ng ph?n m? r?ng không đư?c hi?n th?.

Chú ý T?o ra m?t ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML) xem c?a các t?p tin thư m?c (ví d?, các script có m?t ph?n m? r?ng .asp ho?c .cgi), và khác t?p có th? không đư?c d? đ?nh đ? đư?c ch?nh s?a b?i ngư?i dùng (ví d?, chương các t?p tin v?i ph?n m? r?ng .exe ho?c .dll), có th? xu?t hi?n trong d?ng xem c?p Web c?a m?t thư m?c. Qu?n tr? viên có th? mu?n s? d?ng quy?n h?n NT t?p tin h? th?ng (NTFS) ho?c m?t s? phương pháp khác đ? ngăn ch?n ngư?i dùng ch?nh s?a các t?p tin.

Các máy ch? Web đư?c h? tr?

B?n có th? s? d?ng c?p Web v?i máy ch? có th? đáp ?ng sau đây yêu c?u:
 • H? ph?c v? ph?i h? tr? WEC (FrontPage Extensions 97, 98, ho?c 99) ho?c nó ph?i là m?t máy ch? WebDAV. WebDAV, ho?c các trang Web phân ph?i u? quy?n và Versioning, là m?t t?p h?p các ph?n m? r?ng cho HTTP 1.1 cho phép ngư?i dùng đ? đ?c và vi?t các tài li?u trên trang Web.

  Đ? có thêm thông tin v? WebDAV, xem Web site sau c?a The Internet Engineering Task Force (IETF):
  http://www3.IETF.org/Proceedings/05mar/WebDAV.html
 • B?n ph?i có ít tác gi? và tr?nh duy?t cho phép trên các máy ch? (ví d?, trong FrontPage Explorer). Ngoài ra, b?n ph?i có s? thích h?p NTFS quy?n đ? xem ho?c s?a đ?i t?p tin n?u thư m?c Web là trên m?t Kh?i lư?ng NTFS.
Quan tr?ng Thư m?c web cho phép ngư?i dùng đư?c ?y quy?n đ? tr?nh duy?t và s?a đ?i n?i dung trên m?t máy ch? Web đư?c h? tr?. Qu?n tr? viên c?a máy ch? Web đư?c h? tr? nh?ng ngư?i mu?n b?o v? máy tính c?a h? kh?i b? truy c?p trái phép ngư?i s? d?ng nên tham kh?o ? ki?n các tài li?u đó là bao g?m trong ph?n m?m máy ch? Web.

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i c?p Web

 • C?p web không đư?c c?t b? khi b?n g? cài đ?t Internet Explorer 5 và b?n không th? g? b? thư m?c Web m?t cách riêng bi?t.

  Đ? lo?i b? bi?u tư?ng c?p Web t? My Computer, xóa khóa registry sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Clsid\ {BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}
 • C?p web không ho?t đ?ng sau khi b?n g? b? cài đ?t c?a Internet Thám hi?m 5 quay l?i Internet Explorer 2.0. Lưu ? r?ng c?p Web làm vi?c v?i Internet Explorer 3.0 ho?c cao hơn.

Thông báo l?i c?p Web ph? bi?n

 • N?u b?n thêm m?t c?p Web cho m?t trang web mà không có s?n ho?c không m?u (ví d?, n?u ph?n m? r?ng FrontPage đư?c cài đ?t nhưng Authoring b? vô hi?u hóa), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i
  Không th? k?t n?i đ?n máy ch? Web. H? ph?c v? không th? đư?c đ?t, ho?c có th? là quá b?n r?n đ? đáp ?ng. Xin vui l?ng ki?m tra c?a b?n đánh máy ho?c ki?m tra đ?m b?o r?ng các máy ch? Web có s?n. Đ? bi?t chi ti?t, xem c:\windows\TEMP\wecerr.txt.

  H?y ch?c ch?n máy ch? có s?n, b?ng cách s? d?ng Internet Explorer. N?u máy ch? có th? đư?c m? trong Internet Explorer, liên h? v?i các qu?n tr? viên máy ch? đ? yêu c?u xu?t b?n có hi?u l?c.
 • N?u b?n thêm m?t c?p Web cho m?t trang web đó là m?u (cho Ví d?, n?u ph?n m? r?ng FrontPage Server là hi?n t?i và authoring đư?c kích ho?t) nhưng b?n không có quy?n xem và s?a đ?i t?p tin, b?n đư?c nh?c nh?p c?a b?n tên ngư?i dùng và m?t kh?u và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i
  B?n không có quy?n truy nh?p c?p Web này v? trí.

  Liên h? v?i qu?n tr? h? ph?c v? c?a b?n đ? cho b?n bi?t các quy?n c?n thi?t.
 • N?u b?n ch? đ?nh m?t không - HTTP Uniform Resource Locator (URL) khi b?n thêm m?t c?p Web b?ng cách s? d?ng thu?t s? thêm thư m?c Web, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
  L?i

  V? trí b?n đ? nh?p vào không ph?i là m?t URL HTTP. V? trí thư m?c web ph?i là HTTP URL c?a mà tr? đ?n m?t thư m?c trên máy ch? Web.

  Ch? đ?nh m?t URL HTTP h?p l?.
 • Khi b?t k? thông báo c? th? không l?i x?y ra khi b?n c? g?ng đ? m? m?t thư m?c Web, b?n nh?n đư?c sau d?u nh?c đ? duy?t đ?n URL:
  Internet Explorer không th? m?Web_address như m?t c?p Web. B?n có mu?n xem m?c đ?nh c?a nó xem thay vào đó?
  N?u b?n nh?p vào Không, các th? t?c đư?c h?y b?. N?u b?n nh?p vào CóInternet Explorer c? g?ng đ? m? trang Web. N?u Internet Explorer không th? m? các trang Web, b?n có th? đ? ch? đ?nh m?t máy ch? mà không t?n t?i. N?u Internet Explorer có th? m? các trang Web, b?n có th? ch? đ?nh m?t giao th?c không đư?c h? tr? b?i thư m?c Web, ho?c máy ch? hi?n không h? tr? giao th?c WebDAV hay không có ph?n m? r?ng FrontPage cài đ?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 195851 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbmt KB195851 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:195851

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com