Làm th? nào đ? g? r?i các thư b? m?c k?t trong h?p thư đi trong Outlook 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195922 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xem 182572.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong m?t s? trư?ng h?p, thư đ? g?i c?a b?n có th? di chuy?n đ?n h?p thư đi c?a b?n thư m?c mà không bao gi? di chuy?n sang thư m?c m?c đ? g?i c?a b?n. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? v?i thư mà v?n c?n trong h?p thư đi c?a b?n trong Microsoft Outlook.

THÔNG TIN THÊM

B?n đ? m? thư t? h?p thư đi c?a b?n

Sau khi b?n g?i m?t tin nh?n, Outlook di chuy?n nó vào h?p thư đi c?a b?n. Khi Outlook thi?t l?p m?t k?t n?i t?i h? ph?c v? thư c?a b?n, nó c? g?ng m?t giao hàng và m?t b?n sao c?a tin nh?n đ? g?i s? xu?t hi?n trong h?p thư đi c?a b?n. N?u b?n m? và đóng m?t thông đi?p trong khi nó v?n c?n trong h?p thư đi c?a b?n, b?n thay đ?i t?nh tr?ng c?a tin nh?n và nó không đư?c g?i. Tiêu đ? thông báo s? không c?n xu?t hi?n trong nghiêng đ?nh d?ng trong giao di?n tin nh?n Hoäp thö ñi.

Đ? tr? v? c?a thư G?i t?nh tr?ng, m? thư và nh?p vào G?i trên thanh công c? thư. Tiêu đ? thư nên tr? thành nh?ng trong giao di?n tin nh?n Hoäp thö ñi. Trong th?i gian k?t n?i ti?p theo v?i các h? ph?c v? thư Outlook nên g?i thư.

B?n đang làm vi?c gián tuy?n

N?u b?n s? d?ng cài đ?t Internet Mail ch? (IMO):
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xoá các Làm vi?c gián tuy?n h?p ki?m.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n G?i/nh?n, và nh?p vào tên trương m?c d?ch v? Internet đ? g?i l?i các .
N?u b?n s? d?ng cài đ?t công ty nhóm làm vi?c (CW) v?i D?ch v? Microsoft Exchange Server:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào D?ch v? đ? m? các D?ch v? h?p tho?i.
 2. Trên các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Microsoft Exchange Server ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Nâng cao tab, b?m vào đ? xóa các Cho phép s? d?ng gián tuy?n ki?m tra h?p.
 4. Nh?p vào Ok hai l?n đ? đóng t?t c? h?p tho?i.
 5. Thoát kh?i và kh?i đ?ng l?i Outlook.
LƯU ?: Khi b?n làm vi?c gián tuy?n v?i Microsoft Exchange Server c?a b?n d?ch v?, d?ch v? Microsoft Fax là thu?c di?n gián tuy?n là t?t. Fax tin nh?n v?n c?n l?i trong h?p thư đi khi nó xu?t hi?n r?ng các d?ch v? duy nh?t thi?t l?p đ? gián tuy?n là các d?ch v? Microsoft Exchange Server.

B?n có hư h?ng thư m?c cá nhân hay t?p tin s? đ?a ch? cá nhân

N?u t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) ho?c s? đ?a ch? cá nhân c?a b?n t?p tin (.pab) b? hư h?ng, th?c hi?n các th? t?c sau đây, m?i trong s? đó là gi?i thích trong các ph?n sau.

S?a ch?a h?ng t?p tin ho?c thư m?c

Kh?c ph?c s? c? bư?c đ?u tiên là đ? ch?y h?p thư Repair Tool đ? S?a ch?a c?a b?n t?p tin b? hư h?i. Đ? làm như v?y:
 1. N?u danh sách thư m?c không ph?i là nh?n th?y đư?c, nh?p vào Danh sách c?p trên các Xem tr?nh đơn trong khi h?p thư đ?n đư?c m? r?ng.
 2. Trong danh sách thư m?c, nh?p chu?t ph?i vào các Cá nhân bi?u tư?ng thư m?c, nh?p vào Thu?c tính, và trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao. Vi?t xu?ng đư?ng d?n và tên t?p c?a b?n .pst. Nh?p vào H?y b? hai l?n đ? đóng h?p tho?i.
 3. Thoát kh?i Outlook.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào H?p thư Repair Tool.

  LƯU ?: N?u h?p thư Repair Tool không xu?t hi?n trên các Công c? h? th?ng tr?nh đơn, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, b?m T?p ho?c c?p, và sau đó t?m ki?m cho các ScanPST.exe t?p tin.

  N?u b?n đang ch?y Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me), nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, b?m Cho t?p ho?c c?p, và sau đó t?m ki?m các t?p tin Scanpst.exe. Khi b?n t?m th?y chương tr?nh, nh?p đúp vào nó đ? ch?y nó.
 5. Trong h?p thư Repair Tool, nh?p vào Tr?nh duy?t, và sau đó ch?n t?p tin lưu tr? cá nhân (.pst), đư?c ghi l?i trong Bư?c 2.
 6. Nh?p vào B?t đ?u đ? b?t đ?u quét t?p tin c?a b?n.
 7. Khi b?n đ? k?t thúc v?i h?p thư Repair Tool, kh?i đ?ng l?i Outlook.
 8. Sao chép n?i dung c?a tin nh?n đó khó khăn trong c?a b?n Hoäp thö ñi, và dán nó vào m?t thư m?i.
 9. Xóa b? thư g?c, và sau đó c? g?ng đ? g?i các m?i .

T?o m?t t?p tin thư m?c cá nhân m?i

Kh?c ph?c s? c? bư?c th? hai là đ? t?o ra m?t cá nhân m?i t?p tin thư m?c (.pst).

N?u b?n đang ch?y các Internet Mail ch? (IMO) cài đ?t:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào T?p thư m?c cá nhân (.pst).
 2. G? tên cho t?p thư m?c cá nhân m?i, b?m vào Tạo, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào t?p thư m?c cá nhân m?i, và nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn phím t?t.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cung c?p POP thư này t?p tin thư m?c cá nhân h?p ki?m. Nh?p vào Ok, và sau đó đóng và kh?i đ?ng l?i Outlook.
 5. Sao chép n?i dung c?a t?t c? các thư m?c đ? các cá nhân m?i thư m?c (.pst) t?p tin, không tính h?p thư đi, và sau đó re-create và g?i c?a b?n tin nh?n.
N?u b?n đang ch?y ti?n tr?nh cài đ?t công ty nhóm làm vi?c (CW) và đang có thư g?i đ?n t?p thư m?c cá nhân (.pst) c?a b?n:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào D?ch v?.
 2. Nh?p vào Thêm, b?m C?p cá nhân trong các D?ch v? thông tin có s?n danh sách và b?m Ok.
 3. G? m?t tên duy nh?t cho các t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) m?i, Nh?p vào M?, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trên các Giao hàng tab, b?m vào t?p thư m?c cá nhân (.pst) m?i dư?iCung c?p thư m?i đ?n v? trí sau, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Sao chép n?i dung c?a t?t c? các thư m?c đ? các cá nhân m?i t?p thư m?c (.pst), không bao g?m Hoäp thö ñi.
 6. Kh?i đ?ng l?i Outlook.
 7. Tái t?o, và sau đó g?i thư c?a b?n.

T?o c?u h?nh m?i

Kh?c ph?c s? c? bư?c th? ba là đ? t?o ra m?t h? sơ m?i v?i m?t t?p thư m?c cá nhân (.pst) m?i và m?t t?p s? đ?a ch? cá nhân (.pab) m?i.

N?u b?n s? d?ng cài đ?t Internet Mail (IMO), h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Thoát kh?i Outlook n?u nó đang ch?y.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp vào các Thư bi?u tư?ng.
 4. Nh?n vào đây và sau đó lo?i b? m?i c?a các tài kho?n thư c?a b?n. Sau đó thêm m?i m?t trong nh?ng tr? l?i.

  LƯU ?: Làm cho m?t s? b?n bi?t t?t c? các thi?t l?p yêu c?u trư?c khi b?n lo?i b? b?t k? nh?ng m?c này.
 5. Nh?p vào Đóng khi b?n đ? k?t thúc, và sau đó đóng b?ng đi?u khi?n.
 6. Kh?i đ?ng l?i Outlook, và c? g?ng đ? g?i m?t tin nh?n.
N?u b?n s? d?ng cài đ?t công ty nhóm làm vi?c (CW), làm theo các bư?c sau:

 1. Thoát kh?i Outlook n?u nó đang ch?y.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp vào các Thư và Fax bi?u tư?ng ho?c các Thư bi?u tư?ng, b?m vào Hi?n th? h? sơ, và sau đó nh?p vào Thêm đ? thêm m?t c?u h?nh m?i.
 4. Làm theo thu?t s? cài đ?t h?p thư đ?n đ? t?o ra m?t h? sơ m?i v?i m?t t?p thư m?c cá nhân (.pst) m?i và s? đ?a ch? cá nhân.
 5. B?t đ?u Outlook và c? g?ng đ? g?i m?t tin nh?n.

T?m ki?m và đ?i tên b?t k? t?p .pst và OST b? sung

Kh?c ph?c s? c? bư?c th? tư là đ? t?m ki?m h? th?ng c?a b?n cho nhi?u thư m?c cá nhân (.pst) file ho?c thư m?c offline (OST) t?p tin. Đ?i tên m?i t?p tin, và sau đó t?o ra m?t h? sơ m?i.

Đ?m b?o r?ng Addressee E-mail đ?a ch? trong s? đ?a ch? cá nhân c?a b?n

Kh?c ph?c s? c? bư?c th? năm là đ? ki?m tra c?a addressee thư đi?n t? tên trong s? đ?a ch? cá nhân. N?u nó không ph?i là hi?n nay, thêm nó. N?u nó là hi?n nay, xóa các m?c nh?p và thêm l?i nó.

H?y th? m?t E-mail c?a khách hàng

Bư?c g? r?i cu?i cùng là đ? th? m?t khách hàng. B? thu?c lá Outlook, và sau đó t?m ki?m đ?a c?ng c?a b?n cho Exchng32.exe. Ch?y exchng32.exe và s? d?ng d?ch v? hi?n có c?a b?n đ? g?i thư.

N?u b?n có th? g?i thư v?i các khách hàng trao đ?i, lo?i b?, và sau đó cài đ?t l?i Outlook. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

LƯU ?: B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Windows, sau bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y tham kh?o c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. B? trao đ?i.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t vào các Thêm/lo?i b? chương tr?nh bi?u tư?ng.
 3. Nh?p vào m?t trong hai Microsoft Office 2000 ho?c Microsoft Outlook 2000, b?m Thêm/lo?i b?, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, b?m T?p ho?c c?p, và ki?uOutllib.dll trong các Đ?t tên h?p.

  V?i Windows 2000 ho?c Windows Me, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, b?m Cho t?p ho?c c?p, và ki?uOutllib.dll trong các T?m ki?m t?p và c?p đ?t tên h?p. N?u t?p tin đư?c t?m th?y, b?m vào t?p. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đ?i tên, đ?i tên t?p tin đ? Outllib.bad, và sau đó nh?n ENTER. Đóng các T?m h?p tho?i.
 5. Cài đ?t l?i Outlook.


B?n có m?t l?i th?i ho?c không tương thích thêm-trong

L?i th?i ho?c không tương thích add-in có th? gây ra g?i thư v?n đ?.

Add-in, ch?ng h?n như c? Netscape ph?n m? r?ng ho?c ph?n m?m Fax, có th? gây ra thư đi?n t? v?n đ? giao hàng. Làm theo các bư?c sau đ? ki?m tra ho?t đ?ng c?a b?n Add-in:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn đ? m? các Tuỳ chọn h?p tho?i.
 2. Trên các Khác tab, b?m vào Tùy ch?n chuyên sâu, và sau đó nh?p vào Thêm trong qu?n l?. C?a b?n ho?t đ?ng thêm-ins có nh?n hi?u ki?m tra bên c?nh tên add-in.
 3. Đ? t?t m?t add-in, b?m Xóa ki?m tra add-in h?p, và sau đó b?m Ok ba l?n đ? đóng t?t c? các h?p tho?i.
N?u các phương pháp khác trong bài vi?t không gi?i quy?t v?n đ?, có th? r?ng các phương pháp sau đây có th? xoá h?p thư đi.
 1. T?o m?t thư m?c m?i, và đ?t tên là không g?i.
 2. Di chuy?n hi?n có thư t? h?p thư đi vào không g?i thư m?c.
 3. Ki?m tra b?ng cách g?i m?t tin nh?n m?i. N?u b?n có th? g?i các m?i thư thành công, b?n có th? có m?t thông báo không đúng đ?nh d?ng trong không Thư m?c đ? g?i.

B?n đ? tr? l?i thư t? trương m?c c?

Khi b?n tr? l?i thư đi?n t?, Outlook, Outlook c? g?ng g?i tr? l?i b?ng cách s? d?ng cùng m?t tài kho?n mà qua đó b?n ban đ?u nh?n đư?c các bài vi?t. N?u tài kho?n mà b?n đ? nh?n đư?c thông báo không c?n t?n t?i trong Outlook h? sơ hay tài kho?n đ?t, tin nh?n có th? không đ? l?i c?a b?n Hoäp thö ñi. K?ch b?n này là r?t có th? x?y ra khi b?n đ? c? thư g?i đ?n m?t h?p thư vào m?t t?p thư m?c cá nhân (.pst) trên đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n, và b?n đ? thay đ?i tài kho?n thư k? t? khi b?n nh?n đư?c tin nh?n.

Các cách d? nh?t đ? gi?i quy?t v?n đ? này là đ? di chuy?n thư đó khó khăn trong c?a b?n H?p thư đi đ?n h?p thư c?a b?n, t?o và gi?i quy?t m?t tin nh?n m?i, dán thông tin t? thông báo r?ng b? m?c k?t trong h?p thư đi c?a b?n đ? tin nh?n m?i, và sau đó g?i các bài vi?t m?i. Outlook c? g?ng đ? g?i tin nh?n m?i t? hi?n t?i c?a b?n trương m?c thư đi?n t? m?c đ?nh thay v? c?a tài kho?n c?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195924 Thông báo l?i r?ng kho?n m?c đ? g?i v?n trong h?p thư đi

195778Thư đi?n t? không đ? l?i h?p thư đi

Thu?c tính

ID c?a bài: 195922 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbsendmail kbemail kbhowto kbmt KB195922 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:195922

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com