giá tr? m?c đ?nh DNS SOA là không c?u h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 196432 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? ki?m nh?p. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Nó là không th? thay đ?i m?c đ?nh sau DNS B?t đ?u of Authority Các giá tr? (SOA):

 • s? sê-ri
 • T?i thi?u TTL
 • H?t h?n Timer
 • Th? l?i b? đ?m th?i gian
 • Làm m?i b? đ?m th?i gian
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:

163971C?u trúc c?a m?t b?n ghi DNS SOA

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
 • 152734 làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n đi?u này là m?t v?n đ? trong Windows NT Phiên b?n 4.0. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT Phiên b?n 4.0 Service Pack 5.

THÔNG TIN THÊM

M?t s? t? ch?c, ch?u trách nhi?m cho ki?m nh?p tên mi?n DNS, theo yêu c?u DNS SOA giá tr? c? th? s? đư?c s? d?ng khi ki?m nh?p tên mi?n DNS. Đi?u này là đ? đ?m b?o r?ng các giá tr? này thích nghi t?t v?i các yêu c?u c?a Internet.

Dư?i đây là m?t ví d? v? các giá tr? đư?c yêu c?u c?a m?t trong các t? ch?c này:

 • s? sê-ri không ph?i là đ?nh d?ng YYYYMMDDxx
 • t?i thi?u ttl nên phù h?p v?i ph?m vi 40000-345600
 • h?t h?n b? đ?m th?i gian nên phù h?p trong ph?m vi 604800-360000
 • th? l?i b? đ?m th?i gian nào nên phù h?p trong kho?ng 1800-28800
 • b? đ?m th?i gian làm m?i nên phù h?p trong kho?ng 10000-86400
Thay đ?i các giá tr? thông qua DNS Admin là có th?, nhưng r?t lao đ?ng- chuyên sâu khi vi?c t?o ra r?t nhi?u các khu. S? ki?m nh?p do đó sau đây m?c đ? đư?c th?c hi?n đ? làm cho các giá tr? c?u h?nh cho t?t c? các khu mà đư?c t?o ra.

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters ForceSoaSerial (REG_DWORD) ForceSoaMinimumTtl (REG_DWORD) ForceSoaRefresh (REG_DWORD) ForceSoaRetry (REG_DWORD) ForceSoaExpire (REG_DWORD)


Lưu ?: H?y ch?c ch?n nh?p th?p phân trong Registry Editor khi nh?p các giá tr?.
Nh?ng khóa registry:

 • Ghi đè lên giá tr? SOA thích h?p c?a m?i khu v?c chính t?i trên máy tính.
 • Ph?c v? như là giá tr? m?c đ?nh cho b?t k? vùng m?i b?ng văn b?n
B?ng cách s? d?ng các m?c ki?m nh?p s? khóa ra các giá tr?; thay đ?i chúng thông qua các công c? qu?n tr? DNS là v?n c?n có th?, nhưng ngày kh?i đ?ng l?i ti?p theo c?a các máy ch? DNS, các giá tr? này SOA đư?c vi?t l?i t? s? ki?m nh?p ? trên m?c.

Lưu ?: ForceSoaSerial nên ch? đư?c s? d?ng cho các m?c đích ki?m nh?p như mô t? ? trên. Sau khi ki?m nh?p, phím này c?n xóa đ? đ?m b?o ch?c năng b?nh thư?ng s? sê-ri. N?u phím này không b? xóa, trên m?i Kh?i đ?ng l?i máy ch? DNS, s? sê-ri đư?c đ?t l?i b?ng cách s? d?ng ForceSoaSerial giá tr?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 196432 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbmt KB196432 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 196432

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com