Làm th? nào đ? làm cho các trang Web có s?n cho xem gián tuy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 196646 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? làm cho các trang Web có s?n cho xem gián tuy?n b?ng cách s? d?ng Internet Explorer 5. Khi b?n làm m?t trang Web có s?n khi gián tuy?n, b?n có th? đ?c n?i dung c?a nó khi máy tính c?a b?n không đư?c k?t n?i v?i Internet.

Các ch? đ? sau đây s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này:
 • Làm cho m?t trang Web có s?n cho xem gián tuy?n
 • Vô hi?u hóa xem gián tuy?n cho m?t trang Web
 • Tu? ch?nh thi?t đ?t xem gián tuy?n
 • Gián tuy?n xem tùy ch?n
 • Xem các trang Web mà không đư?c k?t n?i v?i Internet
LƯU ?: M?t s? trang Web s? d?ng ph?n đ?u HTTP ho?c th? META trong m?t ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML) ho?c Active Server Pages (ASP) tài li?u riêng c?a m?nh, đ? ngăn ch?n n?i dung c?a h? đang đư?c lưu tr? trong b? nh? cache đ?a (t?p tin Internet t?m th?i). Trong trư?ng h?p này, các Làm s?n dùng gián tuy?nĐ?ng b? hóa tùy ch?n có th? xu?t hi?n đ? làm vi?c, nhưng n?i dung trang Web không đư?c lưu tr? trong b? nh? cache đ?a c?a b?n. Do đó, các trang web không s?n dùng cho xem gián tuy?n. Ví d?, sau khi b?n b?m các Làm s?n dùng gián tuy?n l?a ch?n và sau đó đ?ng b? hoá h?p thư đ?n Hotmail c?a b?n, b?n không th? xem c?a b?n h?p thư đ?n Hotmail gián tuy?n.

THÔNG TIN THÊM

Làm cho m?t trang Web có s?n cho xem gián tuy?n

Đ? thêm trang Web b?n đang xem danh sách ưa chu?ng c?a b?n và sau đó làm cho nó có s?n cho xem gián tuy?n, h?y làm theo các bư?c trong Internet Thám hi?m:
 1. Trên menu ưa chu?ng, b?m Thêm vào ưa chu?ng.
 2. B?m th?c hi?n Offline s?n dùng h?p ki?m đ? ch?n nó và sau đó b?m Ok.
Đ? làm cho m?t trang Web yêu thích hi?n có s?n cho xem gián tuy?n, làm theo các bư?c trong Internet Explorer:

 1. Trên menu ưa chu?ng, b?m t? ch?c h?nh yêu thích.
 2. Nh?p vào trang Web b?n mu?n làm s?n dùng gián tuy?n.
 3. B?m th?c hi?n Offline s?n dùng h?p ki?m đ? ch?n nó và sau đó b?m Đóng.

Vô hi?u hóa xem gián tuy?n cho m?t trang Web

Đ? vô hi?u hóa xem gián tuy?n cho m?t trang Web, h?y làm theo các bư?c trong Internet Thám hi?m:
 1. Trên menu ưa chu?ng, b?m t? ch?c h?nh yêu thích.
 2. Nh?p vào các trang Web gián tuy?n, b?n có mu?n vô hi?u hoá, h?y nh?p vào vi?c làm S?n dùng gián tuy?n h?p ki?m đ? xoá nó, và sau đó nh?p vào đóng.

Tu? ch?nh thi?t đ?t xem gián tuy?n

Cho m?t gián tuy?n trang Web m?i:

B?n có th? tùy ch?nh các tùy ch?n cho m?t trang Web gián tuy?n. Sau khi b?n th?c hi?n m?t Trang web có s?n cho xem gián tuy?n, b?m tùy ch?nh trong các ti?n ích Yêu thích h?p tho?i đ? tu? ch?nh các cài đ?t.

Cho m?t gián tuy?n Web trang hi?n t?i:
 1. Trong Internet Explorer, b?m Organize Favorites trên menu ưa chu?ng.
 2. Nh?p vào các trang Web gián tuy?n, b?n có mu?n s?a đ?i, và sau đó b?m B?t đ?ng s?n.
 3. Ch? r? các thi?t đ?t b?n mu?n, và sau đó b?m OK.

Gián tuy?n xem tùy ch?n

Cho m?t gián tuy?n trang Web m?i:

Khi b?n làm cho m?t trang Web m?i có s?n đ? xem gián tuy?n, b?m Tùy ch?nh trong h?p tho?i thêm yêu thích đ? b?t đ?u yêu thích gián tuy?n Thu?t s?. Thu?t s? yêu thích ngo?i tuy?n có th? đư?c dùng đ? c?u h?nh sau đây cài đ?t:

 • B?n có th? làm cho các trang Web khác đư?c liên k?t đ?n trang Web đư?c ch?n s?n dùng gián tuy?n. N?u b?n có gi?i h?n c?ng dung lư?ng đ?a ho?c b?n mu?n gi?m th?i gian đ?ng b? hóa, h?y b?m s?
 • B?n có th? lên l?ch bi?u đ?ng b? hóa trang Web b?ng cách s? d?ng m?t trong các cách sau tùy ch?n:

  • Tùy ch?n "Ch? khi tôi ch?n đ?ng b? hoá t? menu công c?" cho phép b?n th? công đ?ng b? hóa các trang Web c?a b?n.
  • "Tôi mu?n t?o ra m?t l?ch tr?nh m?i" tùy ch?n cho phép b?n đ? ch? đ?nh m?t th?i gian đ?ng b? hóa d?a trên s? thích c?a b?n. B?n có th? l?ch tr?nh m?t tên duy nh?t, do đó, b?n có th? d? dàng nh?n ra nó.
  • Tùy ch?n l?ch bi?u hi?n có s? d?ng này cho phép b?n ch?n m?t m?c đ?nh hàng ngày, hàng tu?n ho?c hàng tháng theo l?ch tr?nh th?i gian. B?n c?ng có th? l?a ch?n trư?c đây t?o tùy ch?nh l?ch tr?nh.
  • "Hi?n trang web này c?n m?t kh?u?" tùy ch?n cho phép b?n đ? ch? r? tên ngư?i dùng và m?t kh?u cho trang Web gián tuy?n n?u nó là yêu c?u. Tên ngư?i dùng và m?t kh?u t? đ?ng đư?c cung c?p khi Internet Explorer đ?ng b? hóa trang Web.
Cho m?t gián tuy?n Web trang hi?n t?i: Tùy ch?nh di?n trang Web hi?n có gián tuy?n, b?m Organize Favorites vào các Menu ưa chu?ng, b?m vào trang Web gián tuy?n, b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó b?m thu?c tính. B?n có th? ch? r? các thi?t đ?t sau:

 • L?ch tr?nh th?:

  • Tùy ch?n "Ch? khi tôi ch?n đ?ng b? hoá t? menu công c?" cho phép b?n th? công đ?ng b? hóa các trang Web c?a b?n.
  • "B?ng cách s? d?ng các l?ch bi?u sau" tùy ch?n cho phép b?n ch? r? m?t l?ch tr?nh m?c đ?nh.
   Thêm nút cho phép b?n ch? đ?nh m?t th?i gian đ?ng b? hóa và cung c?p cho l?ch tr?nh m?t tên duy nh?t.
  • Lo?i b? nút cho phép b?n đ? lo?i b? b?t k? l?ch tr?nh.
  • Nút ch?nh s?a cho phép b?n tùy ch?nh các thi?t đ?t sau:

   • Đ?ng b? hóa kho?n m?c tab: b?n có th? ch? đ?nh k?t n?i m?ng đ? s? d?ng cho l?ch tr?nh đ? ch?n. B?n c?ng có th? ch?n mà Trang Web gián tuy?n đ? đ?ng b? hóa v?i l?ch tr?nh này. Internet Thám hi?m có th? c?ng t? đ?ng k?t n?i v?i d?ch v? Internet c?a b?n Nhà cung c?p (ISP) đ? đ?ng b? hóa các trang Web c?a b?n.
   • L?ch tr?nh th?: b?n có th? s?a đ?i các thi?t đ?t th?i gian cho các l?a ch?n l?ch tr?nh và ch?n tùy ch?n l?ch tr?nh tiên ti?n như ngày b?t đ?u, ngày k?t thúc, và m?c đ? thư?ng xuyên các nhi?m v? có th? đư?c l?p l?i. Nhi?u l?ch tr?nh có th? đư?c c?u h?nh, l?ch tr?nh, và b? lo?i b?.
   • Tab cài đ?t: b?n có th? xác đ?nh nh?ng g? đ? làm v?i m?t nhi?m v? m?t l?n đ? hoàn t?t, hay không mà máy tính đ? đư?c nhàn r?i khi nhi?m v? là b?t đ?u, và quy?n l?c qu?n l? cài đ?t.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nhi?m v? theo l?ch tr?nh, b?m b?t đ?u, h?y nh?p vào Help, Nh?p vào tab Index, lo?i tác v? theo l?ch tr?nh, và sau đó nh?p đúp vào ch? đ? "Overview".
 • T?i v? th?:

  • Cho phép thi?t l?p "T?i v? trang <nn> liên k?t sâu t? Trang này" b?n ph?i xác đ?nh có bao nhiêu liên k?t sâu Internet Explorer nên t?i v? Các trang web cho s? d?ng gián tuy?n. B?n có th? ch?n đ? làm theo liên k?t bên ngoài Trang c?a trang Web và gi?i h?n s? lư?ng không gian đ?a c?ng phân b? cho trang Web. B?n c?ng có th? xác đ?nh nh?ng g? lo?i c?a n?i dung đ? t?i xu?ng ho?c b? qua t? các trang Web c?a b?n b?ng cách nh?p vào Advanced nút. </nn>
  • Cho phép "Khi thay đ?i trang này, g?i e-mail đ?" h?p ki?m e-mail đư?c g?i đ?n b?n khi n?i dung c?a trang Web gián tuy?n thay đ?i.
  • N?u các trang web yêu c?u m?t tên ngư?i dùng và m?t kh?u, b?n có th? b?m vào các Đăng nh?p nút đ? xác đ?nh tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n.

Xem các trang Web mà không đư?c k?t n?i v?i Internet

Đ? xem các trang Web gián tuy?n c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trư?c khi b?n ng?t k?t n?i t? Internet, b?m đ?ng b? hóa trên các công c? tr?nh đơn.
 2. Khi b?n mu?n làm vi?c gián tuy?n, b?m làm vi?c gián tuy?n trên menu t?p đ? thêm m?t d?u.
 3. Trong danh sách yêu thích c?a b?n, nh?p vào trang Web gián tuy?n, b?n mu?n xem.
LƯU ?: Khi b?n ch?n làm vi?c gián tuy?n, Internet Explorer luôn luôn b?t đ?u Ch? đ? offline cho đ?n khi b?n b?m làm vi?c gián tuy?n trên menu t?p đ? xóa các d?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234067 HOWTO: Ngăn ch?n b? nh? đ?m trong Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 196646 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB196646 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:196646

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com