Văn ph?ng t? đ?ng hóa b?ng cách s? d?ng Visual C ++

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 196776 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này tr? l?i câu h?i thư?ng g?p liên quan đ?n t? đ?ng hóa cho Microsoft Văn ph?ng t? Visual c + +.

Thông tin thêm

m?c l?c

 1. T? đ?ng hóa là g??
 2. Tôi m?i đ? t? đ?ng hóa, nơi có th? t?m th?y các ngu?n l?c t?t đ? t?m hi?u thêm?
 3. Có nhi?u cách khác nhau, tôi có th? s? d?ng t? đ?ng hóa?
 4. COM là g??
 5. Làm th? nào đ? đính kèm trư?ng h?p ch?y c?a m?t ?ng d?ng văn ph?ng?
 6. Làm th? nào đ? tôi có th? vư?t qua tham s? tùy ch?n?
 7. Làm th? nào đ? b?t s? ki?n ti?p xúc v?i các ?ng d?ng văn ph?ng?
 8. M? c?a tôi t? đ?ng hóa là quá ch?m. Làm th? nào có th? t?c đ? đi?u?
 9. Các giá tr? l?n l?i, gi?ng như-2147352573 ho?c 0x80030002, có ngh?a là g??
 10. M?t thư vi?n ki?u là g??
 11. T? đ?ng hóa m? c?a tôi làm vi?c v?i Microsoft Excel 95, nhưng th?t b?i v?i Microsoft Excel 97. T?i sao?
 12. T?i sao không ? các ?ng d?ng tôi đang t? đ?ng hoá l?i trong b? nh? sau khi chương tr?nh c?a tôi là hoàn thành?
 13. Tôi bi?t nh?ng g? tôi mu?n làm như là m?t ngư?i s? d?ng ?ng d?ng Microsoft Office, nhưng làm th? nào đ? tôi làm đi?u này l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng t? đ?ng hóa?
 14. Tôi có th? t? đ?ng hoá m?t ?ng d?ng Microsoft Office nhúng?
 15. Làm th? nào đ? truy c?p vào thu?c tính tài li?u c?a tôi trong m?t tài li?u Microsoft Office?

Câu h?i và câu tr? l?i

 1. T? đ?ng hóa là g??

  T? đ?ng hóa (trư?c đây OLE Automation) là m?t công ngh? mà cho phép b?n t?n d?ng l?i th? c?a m?t chương tr?nh hi?n có ch?c năng và k?t h?p nó vào ?ng d?ng c?a riêng b?n. Ví d?, b?n có th? s? d?ng Microsoft T? chính t? và ng? pháp ki?m tra kh? năng vào ?ng d?ng c?a b?n không có Microsoft Word Hi?n th? cho ngư?i dùng c?a b?n. B?n th?m chí có th? s? d?ng t?t c? trong Microsoft Excel bi?u đ?, in ?n, và d? li?u phân tích c?. Đi?u này công ngh? có th? r?t đơn gi?n hóa và tăng t?c đ? phát tri?n c?a b?n.
 2. Tôi m?i đ? t? đ?ng hóa, nơi có th? t?m th?y các ngu?n l?c t?t đ? t?m hi?u thêm? Chương 24 trên t?ng David Kruglinski "Bên trong Visual C ++" (ISBN:1-57231 - 565 - 2) cung c?p m?t t?ng quan c?ng như m?t s? ví d? tuy?t v?i. Ngoài ra, cơ s? ki?n th?c Microsoft là m?t ngu?n thông tin t?t. Đi?u này bài báo đó là m?t s? kh?i đ?u t?t, và b?n có th? t?m th?y c? th? hơn tài li?u tham kh?o trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  152023 Đ?nh v? các ngu?n l?c đ? nghiên c?u OLE t? đ?ng
  N?u b?n thích h?c t?p b?ng cách ví d?, h?y xem bài vi?t sau đây trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  179706 HOWTO s? d?ng MFC đ? t? đ?ng đ?nh & t?o/d?ng Excel Workbook m?i
 3. Có nhi?u cách khác nhau, tôi có th? s? d?ng t? đ?ng hóa?

  Có ba cách cơ b?n, b?n có th? s? d?ng t? đ?ng hóa: MFC, #import, và C/C + +:

  • V?i MFC, s? d?ng Visual C++ ClassWizard đ? t?o ra "bao b?c l?p h?c"t? Microsoft Office lo?i thư vi?n. Các l?p h?c, như c?ng như các l?p h?c khác c?a MFC, ch?ng h?n như COleVariant, COleSafeArray, COleException, đơn gi?n hóa các nhi?m v? c?a t? đ?ng hóa. Phương pháp này là thư?ng đư?c đ? ngh? trên nh?ng ngư?i khác, và h?u h?t c?a Microsoft Ki?n th?c cơ s? ví d? s? d?ng MFC.
  • #Import, m?t ch? th? m?i đ? s?n sàng v?i Visual C++ 5.0, t?o ra VC ++ "thông minh con tr?" t? m?t thư vi?n c? th? lo?i. Nó là r?t m?nh m?, nhưng thư?ng không đư?c khuy?n cáo v? tài li?u tham kh?o - đ?m v?n đ? thư?ng x?y ra khi đư?c dùng v?i Microsoft Các ?ng d?ng văn ph?ng.
  • T? đ?ng hóa C/C++ là nhi?u khó khăn hơn, nhưng đôi khi c?n thi?t đ? tránh các chi phí v?i MFC, ho?c các v?n đ? v?i #import. V? cơ b?n, b?n làm vi?c v?i các API CoCreateInstance() và COM giao di?n ch?ng h?n như IDispatch và IUnknown.
  Nó là quan tr?ng c?n lưu ? r?ng có m?t s? khác bi?t nh? gi?a T? đ?ng hóa t? C++ so v?i đ?ng b?ng C, b?i v? COM đư?c thi?t k? xung quanh thành ph? l?p C++. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Các cơ s? ki?n th?c Microsoft cho m?t ví d? C:
  181473 HOWTO: Dùng OLE t? đ?ng t? m?t ?ng d?ng c
 4. COM là g??

  T? đ?ng hóa d?a trên mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM). COM là m?t ki?n trúc ph?n m?m tiêu chu?n d?a trên giao di?n, và đư?c thi?t k? đ? có M? tách ra thành các đ?i tư?ng khép kín. H?y suy ngh? c?a nó như là m?t ph?n m? r?ng Các mô h?nh đ?i tư?ng theo đ?nh hư?ng l?p tr?nh (OOP), nhưng áp d?ng cho phân tách các ?ng d?ng. M?i đ?i tư?ng đưa ra m?t t?p các giao di?n, và t?t c? giao ti?p v?i m?t đ?i tư?ng, ch?ng h?n như kh?i t?o, thông báo, và truy?n d? li?u, x?y ra thông qua các giao di?n này.

  COM c?ng là m?t t?p h?p các d?ch v? đư?c cung c?p b?i thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL) cài đ?t v?i h? đi?u hành. T? đ?ng s? d?ng nhi?u ngư?i trong s? nh?ng ngư?i D?ch v?. M?t ví d? là d?ch v? "Marshalling", nh?ng gói các ?ng d?ng khách hàng các cu?c g?i đ?n các ch?c năng thành viên c?a máy ch? ?ng d?ng c?a giao di?n và vư?t qua nh?ng ngư?i, có l?p lu?n c?a h?, đ?n các máy ch? ?ng d?ng. Nó làm cho nó xu?t hi?n r?ng giao di?n c?a máy ch? ti?p xúc trong không gian b? nh? c?a khách hàng, mà không ph?i là trư?ng h?p khi các khách hàng là m?t .exe ch?y trong không gian quá tr?nh riêng c?a m?nh. Marshalling c?ng đư?c giá tr? tr? l?i t? h? ph?c v? phương pháp tr? l?i qua quá tr?nh ranh gi?i và m?t cách an toàn vào tay cu?c g?i c?a khách hàng. Có nhi?u d?ch v? khác c?n thi?t đ? t? đ?ng hóa đư?c cung c?p b?i các khác nhau COM thư vi?n. Bao g?m các ngu?n thông tin v? nh?ng "Bên trong Ole - ?n b?n th? hai" b?i Kraig Brockschmidt, ISBN 1-55615-843-2, "Bên trong COM" b?i Dale Rogerson - ISBN 1-57231-349-8, và "t? đ?ng hóa L?p tr?nh viên c?a tài li?u tham kh?o,"ISBN 1-57231-584-9.
 5. Làm th? nào đ? đính kèm trư?ng h?p ch?y c?a m?t ?ng d?ng văn ph?ng?

  S? d?ng GetActiveObject() API. T? đ?ng hóa các máy ch? đăng k? chính nó trong ROT (ch?y b?ng đ?i tư?ng), thông qua RegisterActiveObject() API. T? đ?ng hóa khách hàng có th? nh?n đư?c t?i ví d? ch?y v?i m? ch?ng h?n như:
     // Translate server ProgID into a CLSID. ClsidFromProgID
     // gets this information from the registry.
     CLSID clsid;
     CLSIDFromProgID(L"Excel.Application", &clsid); 
  
     // Get an interface to the running instance, if any..
     IUnknown *pUnk;
     HRESULT hr = GetActiveObject(clsid, NULL, (IUnknown**)&pUnk);
  
     ASSERT(!FAILED(hr));
  
     // Get IDispatch interface for Automation...
     IDispatch *pDisp;
     hr = pUnk->QueryInterface(IID_IDispatch, (void **)&pDisp);
     ASSERT(!FAILED(hr));
  
     // Release the no-longer-needed IUnknown...
     pUnk->Release();
  
  						
  LƯU ?: N?u có nhi?u trư?ng h?p ch?y ?ng d?ng văn ph?ng, b?n mu?n đính kèm, b?n s? ch? có th? đính kèm vào ph?n đ?u tiên đ? đư?c đưa ra b?ng cách s? d?ng GetActiveObject() API.

  V? l? thuy?t, b?n có th? iterate ROT cho m?i trư?ng h?p cá nhân, nhưng Các ?ng d?ng văn ph?ng không đăng k? chính nó, n?u m?t th? hi?n khác đ? t?i ROT là b?i v? bi?t danh cho chính nó luôn luôn như nhau (CNTT không th? đư?c phân bi?t anyway). Đi?u này có ngh?a r?ng b?n không th? đính kèm vào b?t k? trư?ng h?p ngo?i tr? nh?ng ngư?i đ?u tiên. Tuy nhiên, b?i v? các ?ng d?ng văn ph?ng c?ng đăng k? tài li?u c?a h? trong ROT, b?n thành công có th? đính kèm vào trư?ng h?p khác b?i iterating ROT t?m ki?m m?t tài li?u c? th?, g?n v?i nó, sau đó nh?n đư?c ?ng d?ng đ?i tư?ng t? nó. Có m?t s? m? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây cho iterating ROT và t?m ki?m m?t tên tài li?u:
  190985 HOWTO: Nh?n đư?c IDispatch m?t Excel ho?c tài li?u Word t? m?t OCX
  B?n không c?n ph?i làm đi?u này cho PowerPoint, b?i v? nó là m?t đ?a đơn ?ng d?ng ví d?; b?n có th? ch? c?n m?t ví d? c?a nó đang ch?y.
 6. Làm th? nào đ? tôi có th? vư?t qua tham s? tùy ch?n?

  M?t s? phương pháp có "tùy ch?n" tham s?. Trong Visual Basic, b?n có th? t?nh c? b? qua chúng khi g?i các phương pháp. Tuy nhiên, khi kêu g?i v?i Visual c + +, b?n ph?i vư?t qua m?t phiên b?n đ?c bi?t có trư?ng .vt là VT_ERROR, và .scode trư?ng là DISP_E_PARAMNOTFOUND. Đó là:
     // VARIANT used in place of optional-parameters.
     VARIANT varOpt;
     varOpt.vt = VT_ERROR;
     varOpt.scode = DISP_E_PARAMNOTFOUND;
  						
  Đi?u này là th?c s? nh?ng g? Visual Basic làm c?nh.
 7. Làm th? nào đ? b?t s? ki?n ti?p xúc v?i các ?ng d?ng văn ph?ng?

  V? cơ b?n b?n th?c hi?n các giao di?n s? ki?n b?n mu?n n?m b?t (các "ch?m"), và thi?t l?p m?t k?t n?i tư v?n v?i các ?ng d?ng (the "ngu?n"). Bài vi?t sau đây cung c?p cho b?n các ví d? t?ng bư?c cho Microsoft Word:
  183599 HOWTO: B?t s? ki?n ?ng d?ng Microsoft Word97 b?ng cách s? d?ng VC ++
  Nói chung, đ? thi?t l?p k?t n?i tư v?n, b?n nh?n đư?c các máy ch? IConnectionPointContainer và g?i FindConnectionPoint() v?i IID c?a giao di?n s? ki?n. Đi?u này cung c?p cho b?n m?t giao di?n IConnectionPoint và T?t c? nh?ng g? c?n l?i là đ? g?i Advise() v?i m?t trư?ng h?p c?a s? ki?n c?a b?n giao di?n. Các máy ch? s? sau đó các cu?c g?i tr? l?i thông qua giao di?n khi nh?ng s? ki?n x?y ra.
 8. M? c?a tôi t? đ?ng hóa là quá ch?m. Làm th? nào có th? t?c đ? đi?u?

  M?t nguyên nhân ph? bi?n c?a các v?n đ? t?c đ? v?i t? đ?ng hóa là l?p đi l?p l?i đ?c và vi?t d? li?u. Đi?u này là đi?n h?nh cho t? đ?ng hóa Excel khách hàng. Tuy nhiên, h?u h?t m?i ngư?i không nh?n th?c đư?c r?ng d? li?u này thư?ng có th? b?ng văn b?n ho?c đ?c t?t c? m?t l?n s? d?ng SAFEARRAY. Xem Microsoft sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c đ? bi?t thêm thông tin và các ví d? v? thông tin:
  186120 HOWTO: S? d?ng MFC đ? t? đ?ng hoá Excel và đi?n vào m?t t?m ho?t đ?ng v?i m?t m?ng
  186122 HOWTO: S? d?ng MFC đ? t? đ?ng hoá Excel & có đư?c m?t lo?t các t? m?t lo?t các
  179706 HOWTO: S? d?ng MFC đ? t? đ?ng hoá Excel và t?o/đ?nh d?ng b?ng tính m?i
  Ngoài ra, nó là quan tr?ng đ? ch? ra r?ng b?ng cách s? d?ng có th? b?ng t?m đôi khi, c?i thi?n hi?u su?t. Ví d?, b?n có th? sao chép d? li?u c?a b?n Các khay nh? t?m, sau đó s? d?ng t? đ?ng hóa b?o v?i máy ch? đ? dán. Ho?c phó- ngư?c l?i; cho bi?t các máy ch? sao chép vào clipboard, và dán vào c?a b?n ?ng d?ng.
 9. Nh?ng g? các giá tr? l?n l?i, ch?ng h?n như-2147352573 ho?c 0x80030002 có ngh?a là?

  Nh?ng giá tr? này đư?c g?i là HRESULTs và đư?c đ?nh ngh?a trong winerror.h. Các con s? này là r?t l?n b?i v? là ngư?i đ?u tiên chút đ?i di?n cho hay không nó là m?t k?t qu? c?a l?i. B?n có th? s? d?ng ti?n ích ErrLook.Exe mà đi kèm v?i Visual C ++ đ? d?ch nh?ng con s? này vào mô t? có ? ngh?a.

  N?u b?n mu?n l?p tr?nh có đư?c mô t? các l?i, b?n có th? s? d?ng FormatMessage() API. Xem Microsoft Knowledge sau Các bài vi?t cơ s? đ? bi?t thêm thông tin và các ví d? v? vi?c s? d?ng FormatMessage():
  186063 Thông báo: D?ch t? đ?ng hóa l?i cho VB/VBA
  122957 M?U: Decode32 và Decode16 OLE l?i m? gi?i m? c?
  LƯU ?: N?u b?n đang s? d?ng Visual C ++ 6.0 và có m?t bi?n có ch?a giá tr? này trong c?a s? xem g? l?i, thêm ", nhân s?" (không có d?u ngo?c kép) vào nó đ? có Visual C++ d?ch nó cho b?n!
 10. M?t thư vi?n ki?u là g??

  Thư vi?n lo?i là tương t? như m?t t?p tin tiêu đ? C/C++. Nó ch?a các giao di?n, phương pháp, và các tính năng mà m?t máy ch? xu?t b?n. B?n có th? Xem thư vi?n ki?u v?i ngư?i xem đ?i tư?ng OLE/COM (Oleview.exe) mà đi kèm v?i Visual c + +. Dư?i đây là m?t danh sách các tên t?p tin thư vi?n ki?u cho Microsoft Office 95, 97, và năm 2000:
  
      Office Application   | Type library
      ------------------------+----------------
      Word 95 and prior    | wb70en32.tlb
      Excel 95 and prior   | xl5en32.olb
      Powerpoint 95 and prior | Powerpoint.tlb
      Access 95 and prior   | msaccess.tlb
      Binder 95        | binder.tlb
      Schedule+        | sp7en32.olb
      Project         | pj4en32.olb
      Team Manager      | mstmgr1.olb
      Word 97         | msword8.olb
      Excel 97        | excel8.olb
      Powerpoint 97      | msppt8.olb
      Access 97        | msacc8.olb
      Binder 97        | msbdr8.olb
      Graph 97        | graph8.olb
      Outlook 97       | msoutl8.olb
      Outlook 98       | msoutl85.olb
      Word 2000        | msword9.olb
      Excel 2000       | excel9.olb
      Powerpoint 2000     | msppt9.olb
      Access 2000       | msacc9.olb
      Outlook 2000      | msoutl9.olb
      Word 2002        | msword.olb
      Excel 2002       | excel.exe
      Powerpoint 2002     | msppt.olb
      Access 2002       | msacc.olb
      Outlook 2002      | msoutl.olb 
  
  
  						
 1. T? đ?ng hóa m? c?a tôi làm vi?c v?i Excel 95, nhưng th?t b?i v?i Excel 97. Đi?u g? đang x?y ra v?y?

  Các mô h?nh đ?i tư?ng cho Excel th?c hi?n m?t thay đ?i đáng k? t? phiên b?n 95 97. Excel 95 th?c hi?n t?t c? các phương pháp và các thu?c tính trong m?t đ?a đơn th?c hi?n IDispatch. Đi?u này có ngh?a r?ng thư?ng b?n có th? g?i phương pháp có ngh?a là cho đ?i tư?ng X, t? đ?i tư?ng Y. Đi?u này là không m?t thi?t k? t?t, V? v?y, trong văn ph?ng 97, m?i đ?i tư?ng có riêng c?a m?nh tách Idispatch th?c hi?n. Đi?u này có ngh?a r?ng n?u b?n yêu c?u cho m?t phương pháp hay tài s?n t? đ?i tư?ng X t? m?t đ?i tư?ng riêng bi?t Y, b?n nh?n đư?c l?i 0x80020003, -2147352573, "Thành viên không đư?c t?m th?y." Đ? tránh l?i này, b?n c?n ph?i th?c hi?n ch?c ch?n r?ng giao di?n IDispatch n?m bên dư?i b?n đang th?c hi?n cu?c g?i t? là m?t ng? ngh?a chính xác. Xem Microsoft Knowledge sau Bài vi?t cơ s? cho bi?t thêm thông tin:
  172108 HOWTO: Kh?c ph?c s? c? "Thành viên không đư?c t?m th?y", 0x80020003 l?i
 2. Các ?ng d?ng tôi đang t? đ?ng hoá đư?c trong b? nh? sau khi chương tr?nh c?a tôi là đ? hoàn thành. Đi?u g? đang x?y ra v?y?

  Nhi?u kh? năng, đi?u này là b?i v? b?n đ? quên đ? phát hành m?t mua giao di?n và b?n s? c?n ph?i theo d?i nó. Dư?i đây là m?t s? chung g?i ? và nh?ng đi?u c?n t?m ki?m:

  • N?u b?n đang s? d?ng #import, nó là r?t có kh? năng b?n có th? ch?y vào m?t trong các tài li?u tham kh?o-đ?m l?i liên k?t v?i nó. Thông thư?ng Các l?i có th? đư?c làm vi?c xung quanh, nhưng thư?ng nó ưa thích đ? s? d?ng m?t Các phương pháp t? đ?ng hóa khác. #Import không làm vi?c r?t t?t v?i các ?ng d?ng văn ph?ng, b?i v? các lo?i thư vi?n và s? d?ng là khá ph?c t?p. Ngoài ra, v?n đ? đ?m tham chi?u như v?y là khó khăn đ? theo d?i b?i v? r?t nhi?u c?p đ? giao di?n COM g?i đ?ng khi s? d?ng #import.
  • Ki?m tra xem n?u b?n đang g?i đi?n tho?i b?t k? phương pháp, ch?ng h?n như m?, ho?c m?i, mà tr? v? m?t IDispatch * (LPDISPATCH), và b? qua s? tr? l?i giá tr?. N?u b?n đang có, sau đó b?n đang b? giao di?n này tr? l?i và s? c?n ph?i thay đ?i m? c?a b?n v? v?y b?n phát hành nó khi không có c?n c?n thi?t.
  • D?n d?n các b?nh lu?n trong các ph?n c?a m? c?a b?n cho đ?n khi v?n đ? bi?n m?t, sau đó thêm nó tr? l?i khôn ngoan đ? theo d?i nơi các v?n đ? b?t đ?u.
  • Lưu ? r?ng m?t s? ?ng d?ng s? ? l?i ch?y n?u ngư?i dùng có th? "xúc đ?ng" ?ng d?ng. N?u đi?u này x?y ra trong khi b?n t? đ?ng hoá, sau đó các ?ng d?ng có th? s? đư?c ch?y sau đó. Các ?ng d?ng văn ph?ng có m?t tài s?n "UserControl" trên các ?ng d?ng đ?i tư?ng mà b?n có th? đ?c/ghi đ? thay đ?i hành vi này.
  • Ngoài ra, m?t s? ?ng d?ng s? quy?t đ?nh đ? ch?y n?u đ? giao di?n ngư?i dùng "hành đ?ng" đ? x?y ra. N?u b?n đang có ? đ?nh các Các ?ng d?ng đ? thoát kh?i, sau đó g?i phương pháp Quit() c?a nó trên các ?ng d?ng đ?i tư?ng. T? s? t?t máy b?t k? tài li?u tham kh?o tin c?y khi B? thu?c lá đư?c g?i là. Đây không ph?i là hành vi d? ki?n COM. Excel, Tuy nhiên, đúng ch? s? ?n chính nó nhưng trú ch?y cho đ?n khi t?t c? xu?t s?c giao di?n đư?c phát hành. Nói chung, b?n nên th? t?t c? xu?t s?c tham kh?o, và ch? g?i Quit() n?u b?n có ? đ?nh các ?ng d?ng đ? b? thu?c lá.
 3. Tôi bi?t nh?ng g? tôi mu?n làm như là m?t ngư?i s? d?ng ?ng d?ng văn ph?ng, nhưng làm th? nào đ? tôi làm đi?u này l?p tr?nh thông qua t? đ?ng hóa?

  Nh?ng g? b?n đang quan tâm đ?n vi?c là đ?i tư?ng, phương pháp, và thu?c tính b?n b?n ph?i s? d?ng. Cách t?t nh?t đ? t?m hi?u làm th? nào đ? đi?u hư?ng các mô h?nh đ?i tư?ng c?a Word, Excel và Powerpoint, d?a trên nh?ng g? b?n mu?n làm như là m?t ngư?i s? d?ng, là đ? s? d?ng Macro ghi. Ch? c?n ch?n Macro\ 'K? l?c m?i Macro' t? các Menu công c?, th?c hi?n các công vi?c b?n đang quan tâm đ?n, sau đó ch?n Macro\ 'd?ng ghi âm.' M?t khi b?n đ? hoàn t?t ghi âm, ch?n Macro\Macros t? tr?nh đơn Tools, ch?n các v? mô mà b?n ghi, sau đó nh?p vào ch?nh s?a. Đi?u này s? đưa b?n đ? t?o ra m? VBA s? th?c hi?n các tác v? b?n ghi l?i. H?y nh? các v? mô đư?c ghi nh?n s? không th? là t?t nh?t M? có th? trong h?u h?t trư?ng h?p, nhưng nó đ? làm r?t t?t cho m?t cách nhanh chóng Ví d?.
 4. Tôi có th? t? đ?ng hoá m?t ?ng d?ng văn ph?ng nhúng?

  Hoàn toàn. Bí quy?t là nh?n đư?c con tr? IDispatch: đi?u này đư?c đưa ra trong Visual C ++ k? thu?t n?t 39 (TN039). Xem Microsoft sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c cho m?t ví d? t?ng bư?c:
  184663 HOWTO: Nhúng và t? đ?ng hoá m?t b?ng tính Microsoft Excel v?i MFC
 5. Làm th? nào đ? truy c?p vào thu?c tính tài li?u c?a tôi trong m?t tài li?u văn ph?ng?

  Thu?c tính tài li?u có th? truy c?p thông qua t? đ?ng hóa, ho?c tr?c ti?p thông qua IPropertyStorage. Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây ch?ng minh m?i phương pháp:
  179494 HOWTO: S? d?ng t? đ?ng hóa đ? l?y đư?c xây d?ng trong các thu?c tính tài li?u
  186898 HOWTO: Đ?c thu?c tính ch?t tài li?u tr?c ti?p v?i VC ++

Thu?c tính

ID c?a bài: 196776 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbsweptvs2008 kbautomation kbmt KB196776 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 196776

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com