Làm th? nào đ? thi?t l?p và thi?t l?p chuyên bi?t cookie trong Internet Explorer 5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 196955
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh và thi?t l?p chuyên bi?t cookie inInternet Explorer 5. M?t cookie là m?t t?p tin đư?c t?o ra b?i m?t web site lưu tr? thông tin v? b?n và s? thích c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? cookie, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260971 Mô t? c?a cookie
Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch? đ? sau:
 • Làm th? nào đ? truy c?p thi?t đ?t cookie
 • Làm th? nào đ? thi?t l?p chuyên bi?t cookie cho m?i khu v?c an ninh
 • Làm th? nào đ? tùy ch?nh các thi?t đ?t cho vi?c s? d?ng các phiên làm vi?c ho?c cookie liên t?c
LƯU ?: Đ? bi?t thông tin v? qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
283185 Làm th? nào đ? qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? truy c?p cài đ?t chuyên bi?t cookie

Đ? xem ho?c s?a đ?i thi?t đ?t cookie, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Tùy ch?n Internet trên các Công c? tr?nh đơn, và sau đó b?m vào các B?o m?t tab.
 2. Nh?p vào khu v?c n?i dung Web b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh.
 3. Dư?i Cookie, b?m vào tu? ch?n b?n mu?n, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? thi?t l?p chuyên bi?t cookie cho m?i khu v?c an ninh

B?n có th? đ?t cookie thi?t l?p chuyên bi?t cho m?i khu v?c an ninh. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Tùy ch?n Internet trên các Công c? tr?nh đơn, và sau đó b?m vào các B?o m?t tab.
 2. Nh?p vào khu v?c n?i dung Web b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh.
 3. Dư?i Cookie, b?m vào tu? ch?n b?n mu?n, b?m vào Ok, và sau đó l?p l?i các bư?c 1 đ?n 2 cho m?i khu v?c.

Làm th? nào đ? tùy ch?nh các thi?t đ?t cho vi?c s? d?ng các phiên làm vi?c ho?c cookie liên t?c

Cookie c?a phiên s? b? xóa khi b?n b? Internet Explorer. Persistentcookies v?n c?n trên máy tính c?a b?n.

Làm th? nào đ? tu? ch?nh các cài đ?t chuyên bi?t đ? s? d?ng liên t?c cookie

 1. Trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Tùy ch?n Internet trên các Công c? tr?nh đơn, và sau đó b?m vào các B?o m?t tab.
 2. Nh?p vào khu v?c n?i dung Web b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh.
 3. Dư?i Cookie, b?m vào tùy ch?n b?n mu?n s? d?ng dư?i cho phép cookie mà đư?c lưu tr? trên máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? tu? ch?nh các cài đ?t chuyên bi?t đ? s? d?ng cookie c?a phiên

 1. Trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Tùy ch?n Internet trên các Công c? tr?nh đơn, và sau đó b?m vào các B?o m?t tab.
 2. Nh?p vào khu v?c n?i dung Web b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh.
 3. Dư?i Cookie, b?m vào tùy ch?n b?n mu?n trong m?t phiên làm vi?c cho phép cookie (không lưu tr?), b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.

Tham kh?o

N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i nói r?ng qu? v? không th? ch?p nh?n cookie, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175662 Thông báo l?i: Không ch?p nh?n cookie

Thu?c tính

ID c?a bài: 196955 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 6.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB196955 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 196955
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com