Làm th? nào đ? thi?t l?p b? đ?m máy in trên máy ch? c?m Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 197046 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Máy ch? c?m Microsoft có kh? năng t?o và lưu tr? các tính năng ph?c v? in. Bài vi?t sau tài li?u các th? t?c chính xác l?p m?t đ?m in trên m?t c?m.

THÔNG TIN THÊM

Cài đ?t d?ch v? in ?n TCP/IP

Đ? ch?y m?t đ?m in trên c?m máy tính, m?t tr?nh giám sát c?ng máy in ph?i đư?c thành l?p t? m?i node máy ch? c?m t? xa máy in ho?c máy ph?c v? in t? xa. Không ph?i t?t c? các c?ng màn h?nh là máy ch? c?m có kh? năng. B?ng cách s? d?ng m?t tr?nh giám sát c?ng bên th? ba không đư?c h? tr? b?i Microsoft.

Tr?nh giám sát c?ng máy in d?ng t? xa (LPR) là m?t tr?nh giám sát c?ng đư?c h? tr? và đư?c cài đ?t v?i d?ch v? in Microsoft TCP/IP.

Ví d?: k?t n?i có th? đư?c thi?t l?p đ? m?t Daemon Line in TCP/IP (LPD) ho?c m?t máy tính khác ch?y Microsoft Windows NT Server và d?ch v? in Microsoft TCP/IP. C?ng máy in đư?c xác đ?nh thông qua m?t k?t n?i UNC như \\Prn_server1\Printer1 c?ng có th? đư?c s? d?ng khi chia s? cho phép vô bu?i.

TH?N TR?NG: T?o c?ng và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in ph?i đư?c th?c hi?n trên c? hai nút. N?u các bư?c đư?c th?c hi?n vào ch? có m?t nút, máy in nhóm b?t đ?u vào nút khác nhưng vi?c làm đ? máy in tích t? trong hàng đ?i. Khách hàng có th? g?i cho công vi?c in đ? các máy ch? c?m, nhưng máy ch? không có các ngu?n l?c thích h?p trên nút chuy?n đ?i d? ph?ng đ? x? l? công vi?c ra c?a máy in đư?c xác đ?nh m?t cách h?p l?. Ngoài ra, cho chuy?n đ?i d? ph?ng c?a máy in đ? làm vi?c, nó là không th? s? d?ng m?t c?ng v?t l? đ?a phương, ch?ng h?n như m?t LPT1, b?i v? n?u nút không làm vi?c, k?t n?i t?i đó nút c? th? LPT1 c?ng c?ng s? b? m?t.

Đ? cài đ?t d?ch v? in TCP/IP, theo các ch? d?n như là di?n t? trong ph?n "Đ? cài đ?t LPR in" sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195643Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows NT đ? LPR in
LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng n?p đơn xin r?ng sau khi b?n cài đ?t b?t k? d?ch v? t? các phương ti?n truy?n thông Windows NT g?c (và trư?c khi kh?i đ?ng l?i), b?n l?i service pack m?i nh?t.

N?u c?ng t? xa t?o là đ? k?t n?i v?i máy ch? in Windows NT khác thông qua m?t UNC, làm theo hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
121853 Các công vi?c in ?n Downlevel không đ?i hư?ng chính xác

T?o m?t nhóm cho b? đ?m in

Đ? thi?t l?p d?ch v? b? đ?m in trên m?t máy ch? c?m, các ngu?n l?c thích h?p ph?i đư?c t?o s?n cho các d?ch v? b? đ?m in. Đ? th?c hi?n vi?c này, nhóm các ngu?n tài nguyên ? chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster. Nhóm này đư?c s? d?ng đ? ch?a t?t c? các ngu?n l?c c?n thi?t đ? t?o ra m?t chia s? máy in.
 1. B?t đ?u chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster, và t?o ra m?t nhóm cho b? đ?m. Đ? t?o nhóm này, nh?p chu?t ph?i trong ngăn bên trái c?a các T?p nhóm m?i keá tieáp.
 2. G? tên và mô t? c?a nhóm, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Thêm các nút đư?c các ch? s? h?u ưa thích, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 4. Thêm m?t đ?a ch? giao th?c Internet (IP) c?a nhóm. M?t ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP ph?i đư?c thêm vào nhóm v? ngu?n tài nguyên tên m?ng đư?c t?o ra ti?p theo ph? thu?c vào m?t ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP. N?u các nút c?a c?m có các d?ch v? in TCP/IP, cài đ?t và ch?y, v?i các ti?n ích LPR khách hàng c?ng có th? s? d?ng đ?a ch? IP này. Khách hàng có th? s? d?ng đ?a ch? này khi h? c? g?ng đ? truy nh?p vào máy in.

  1. Ch?n thư m?c nhóm, và t?m th?y nhóm t?o ra ? trên.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm, h?y nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Tài nguyên.
  3. G? tên cho tài nguyên, ch?n Đ?a ch? IP như tài nguyên ki?u, và sau đó b?m Ti?p theo.
  4. Thêm các nút s? là các ch? s? h?u có th?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Nh?p vào Ti?p theo b?t đ?u m?t l?n n?a, như không có ngu?n tài nguyên c?n đ? mang l?i tr?c tuy?n trư?c khi đ?a ch? IP t?.
  6. G? IP đ?a ch? và m?ng con m?t n? c?a k?t n?i đó là có s?n cho ngư?i dùng. Ngoài ra, xác đ?nh m?ng đ? s? d?ng, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 5. Thêm m?t ngu?n tài nguyên tên m?ng cho nhóm. Đây là tên c?a h? ph?c v? in đư?c s? d?ng b?i khách hàng khi k?t n?i v?i máy in chia s?.

  1. Ch?n thư m?c nhóm, và t?m th?y nhóm t?o ra ? trên.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm, h?y nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Tài nguyên.
  3. G? tên cho tài nguyên, ch?n Tên m?ng như tài nguyên ki?u, và sau đó b?m Ti?p theo.
  4. Thêm các nút s? là các ch? s? h?u có th?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Thêm tài nguyên đ?a ch? IP như là m?t ngu?n tài nguyên ph? thu?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. Thêm tên h? ph?c v? b? đ?m in. Có ngh?a là, các máy ch? đư?c s? d?ng b?i khách hàng truy c?p máy in spooled.
 6. Thêm m?t đ?a ngu?n l?c vào nhóm. Đ?a ngu?n là nơi lưu tr? các t?p tin b? đ?m cho máy in chia s?.

  1. Ch?n thư m?c nhóm, và sau đó t?m nhóm t?o ra ? trên.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm, h?y nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Tài nguyên.
  3. G? tên cho tài nguyên, h?y nh?p vào Đ?a v?t l? như tài nguyên ki?u, và sau đó b?m Ti?p theo.
  4. Thêm các nút s? là các ch? s? h?u có th?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Nh?p vào Ti?p theo b?t đ?u m?t l?n n?a, như không có ngu?n tài nguyên c?n đ? mang l?i tr?c tuy?n trư?c khi các ngu?n tài nguyên v?t l? đ?a t?.
  6. Ch?n đ?a v?t l?, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 7. Thêm m?t ngu?n l?c đ?m trong nhóm. Đây là b? đ?m cho b?t k? chia s? máy in. Thư m?c ch? đ?nh ph?i đư?c n?m trên đ?a đư?c ch? r? trong bư?c trư?c.

  1. Ch?n thư m?c nhóm, và sau đó t?m nhóm t?o ra ? trên.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm, h?y nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Tài nguyên.
  3. G? tên cho tài nguyên, h?y nh?p vào Bộ đệm Máy in như tài nguyên ki?u, và sau đó b?m Ti?p theo.
  4. Thêm các nút s? là các ch? s? h?u có th?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Thêm v?t l? đ?a t?o ra ? trên là m?t ngu?n tài nguyên ph? thu?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. Thêm tên m?ng t?o ? bư?c 5 trên như là m?t ngu?n tài nguyên ph? thu?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  7. G? tên đư?ng d?n và thư m?c cho v? trí t?p tin b? đ?m in. Đây là nơi mà các t?p tin SHD và SPL đư?c t?o ra khi ch?y d?ch v? b? đ?m in.

   Ví d?: n?u các ngu?n tài nguyên v?t l? đ?a t?o ? bư?c 6 ? trên là ? E, b?n có th? mu?n nh?p vào m?t c?p đ?m in g?i là Spool sao cho các m?c nh?p s? trông gi?ng như E:\Spool. Tr? khi c?n thi?t, đ? l?i công vi?c hoàn thành timeout 160 giây.

T?o và cài đ?t c?ng máy in c?n thi?t

LƯU ?: Th?c hi?n th? t?c này trên c? hai nút c?a c?m. Sau khi t?o nhóm và tài nguyên đư?c yêu c?u đ? làm cho c?m sao h? ph?c v? in, sau đó c?n đư?c th?c hi?n theo các bư?c sau trên c? hai nút c?a c?m. Các bư?c sau thi?t l?p LPR c?ng là tr?nh giám sát c?ng. Đây là cách ph? bi?n nh?t và hi?u qu? c?a vi?c thi?t l?p h? ph?c v? in Windows NT 4.0.

LƯU ?: M?t s? hư?ng d?n khác v?i nh?ng ngư?i trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft Q195643 li?t kê ? trên, v? sau thi?t l?p ví d? s? d?ng các C?ng Tab đ? thi?t l?p các c?ng đ?c l?p thêm máy in.
 1. T?o ra các c?ng cho máy in. Đ? t?o LPR c?ng, đi đ?n c?p máy in c?a m?i nút, và sau đó nh?p vào Thu?c tính h? ph?c v? t? các Tệp tr?nh đơn.

  1. B?m vào các C?ng tab, và sau đó b?m Thêm c?ng.
  2. Ch?n LPR c?ng b?ng cách b?m đúp vào m?c nh?p ho?c tô sáng m?c nh?p, sau đó b?m các C?ng m?i nút.
  3. Nh?p vào các thông tin thích h?p v? c?ng.
  LƯU ?: Theo m?c đ?nh, TCP/IP in ?n ch? s? d?ng c?ng TCP/IP 11. N?u đi?n tho?i LPD có th? x? l? nh?n đư?c công vi?c in trên c?ng 1024 +, xin vui l?ng xem các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  141708 In ?n v?i máy in LPD là ch?m ho?c l?i v?i Windows NT

  179156 C?p Nh?t TCP/IP tùy ch?n in ?n trong Windows NT 4.0 SP3 và m?i hơn
  Các thi?t l?p trong các bài vi?t ? trên ph?i đư?c áp d?ng m?t cách nh?t quán cho t?t c? các nút c?a c?m đ? tránh hành vi không phù h?p khi di chuy?n tài nguyên b? đ?m đ? m?t nút. Ngoài ra, lưu ? r?ng đ? cho phép nh?ng thay đ?i có hi?u l?c, d?ch v? b? đ?m in đ? đư?c kh?i đ?ng l?i. N?u d?ch v? in Microsoft TCP/IP c?ng ch?y, d?ch v? đó c?n ph?i đư?c ng?ng l?i trư?c khi d?ng d?ch v? b? đ?m in trên nút.Đ? thêm thông tin v? TCP/IP in ?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  189224 TCP/IP in ?n d?ch v? treo n?u b?t đ?u trư?c khi d?ch v? b? đ?m in
  Đ? thi?t l?p LPR c?ng đ? s? d?ng c?ng l?n hơn 1024:
  • Di chuy?n nhóm b? đ?m in t?m th?i đ? nút khác.
  • D?ng d?ch v? b? đ?m in trên nút.
  • Làm cho các m?c nh?p registry thích h?p cho m?i bài vi?t ? trên.
  • Kh?i đ?ng l?i d?ch v? b? đ?m in.
  • Di chuy?n nhóm b? đ?m in tr? l?i nút b?n ch? c?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i trên.
 2. Cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n máy in cho máy in.

  Bư?c này c?ng là không đư?c th?c hi?n trong chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster. Thay vào đó, đi?u này đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng thêm thu?t s? máy in, đó là có s?n trong c?p máy in (trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m tor Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in). Đây là cùng m?t công c? và quá tr?nh đư?c s? d?ng đ? t?o ra h? ph?c v? in trên m?t máy tính không s? d?ng máy ch? c?m.

  LƯU ?: Máy t?o trên m?i nút ch? c?n đư?c t?o ra đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in vào nút đó.
  Ví d?, m?t b? đ?m c?m đ? đư?c thi?t l?p đ? có 50 máy in h?p l? trên nó t?t c? b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in tương t? (ví d?, máy in HP LaserJet 4). Trong trư?ng h?p đó, các nút Cluster ch? c?n có tr?nh đi?u khi?n máy in HP LaserJet 4 trên chúng.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m Control Panel, b?m đúp vào máy in và b?m Thêm máy in.
  2. Khi b?n đư?c nh?c đ? ch?n nơi máy in đư?c qu?n l? t?, ch?n Máy tính của tôi, sau đó b?m ti?p.
  3. Ch?n m?t c?ng.
  4. Ch?n tr?nh đi?u khi?n máy in và b?m ti?p theo.
  5. B?m vào các chia s? Đài phát thanh nút, và c?ng ch?n h? đi?u hành mà b?n mu?n chia s? m?t driver cho. Đ? thêm thông tin v? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n đa n?n t?ng trên c? hai nút, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   154291 Cài đ?t chéo n?n t?ng Print Driver trong Windows NT 4.0
   B?n ch? c?n th?c hi?n các th? t?c này m?t l?n trên m?i nút cho m?i mô h?nh máy in.
  6. Đưa phương ti?n thích h?p ho?c g? v? trí c?a các tr?nh đi?u khi?n máy in đúng khi đư?c nh?c.
  7. Ch?n hay không b?n mu?n in trang th? nghi?m, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

Thêm máy in vào đ?m in c?m

Đ? t?o m?t máy in chia s? trên m?t đ?a phương c?m nút (b?t đ?u v?i m?t trong nh?ng hi?n đang s? h?u máy in tài nguyên c?m (tên m?ng, đ?a ch? IP, b? đ?m in, đ?a v?t l?. Nó t? đ?ng hi?n m?t khác v? nó là m?t c?m sao nh?p khóa registry):
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, g? tên m?ng đ? đư?c thêm vào nhóm máy in trên c?m. Ví d?, \\Prn_server.
 3. M?t c?a s? Windows Explorer s? hi?n th? danh sách b?t k? c? ph?n và c?p máy in. B?m đúp vào c?p máy in.
 4. Thêm máy in chia s?, trong c?p máy in, b?m đúp vào thu?t s? thêm máy in.

  LƯU ?: Các tùy ch?n có s?n trong thu?t s? thêm máy in đư?c gi?i h?n:

  • Trong các Thu?t s? máy in thêm h?p tho?i, l?a ch?n duy nh?t là đ? thêm m?t máy in vào h? ph?c v? in t? xa.
  • Trong các Thu?t s? máy in thêm h?p tho?i, các nút thêm c?ng và c?u h?nh c?ng không s?n dùng.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? ngu?n l?c và các nhóm, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
169017 Thông tin v? các nhóm và các ngu?n l?c b?ng cách s? d?ng máy ch? c?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 197046 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbmt KB197046 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:197046

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com