Khách hàng DHCP không th? có đư?c đ?a ch? IP t? m?t DHCP Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 197197 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) khách hàng không th? đ? có đư?c IP Đ?a ch? t? máy ch? DHCP.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? do m?t trong các k?ch b?n sau đây:

K?ch b?n 1

Thay đ?i đ?a ch? IP trên máy ch? DHCP và bây gi? khách hàng không th? có đư?c đ?a ch? IP.

K?ch b?n 2

Khách hàng DHCP trên b? đ?nh tuy?n t? h? ph?c v? DHCP không th? có đư?c m?t đ?a ch? t? h? ph?c v?.

K?ch b?n 3

Nhi?u máy ch? DHCP t?n t?i trên m?ng LAN.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t m?i nguyên nhân có th?, s? d?ng m?t trong các gi?i pháp này:

Gi?i pháp cho k?ch b?n 1

Tr?nh ph?c v? DHCP ch? có th? d?ch v? yêu c?u cho m?t ph?m vi ID m?ng mà là các tương t? như ID m?ng c?a đ?a ch? IP c?a nó.

Đ?m b?o r?ng đ?a ch? IP c?a máy ch? té ng? trong cùng m?t IP m?ng ID như ph?m vi nó ph?c v?. Ví d?, m?t máy ch? v?i IP đ?a ch? trong các 192.168.0.0 m?ng không gán đ?a ch? t? m?t ph?m vi như 10.0.0.0, tr? khi superscoping đư?c s? d?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:

139904Làm th? nào đ? c?u h?nh c?a b?n ph?m vi h? ph?c v? DHCP

169140B?ng cách s? d?ng DHCP ch? đ?nh đ?a ch? IP cho trung h?c m?ng

161571B?ng cách s? d?ng DHCP "Superscopes" đ? ph?c v? nhi?u m?ng con h?p l?

Gi?i pháp cho k?ch b?n 2

Tr?nh ph?c v? DHCP có th? cung c?p đ?a ch? IP cho các máy tính khách hàng tr?i r?ng nhi?u m?ng con n?u router mà tách chúng có th? ho?t đ?ng như m?t 1542 RFC Đ?i l? ti?p s?c (BOOTP).

  1. C?u h?nh m?t đ?i l? Relay BOOTP/DHCP trên các phân đo?n khách hàng. Đi?u này có th? b? đ?nh tuy?n chính nó ho?c máy tính Windows NT ch?y ti?p s?c DHCP d?ch v?.
  2. C?u h?nh m?t ph?m vi DHCP đ? phù h?p v?i đ?a ch? m?ng trên m?t khác c?a b? đ?nh tuy?n mà khách hàng có. Đ?m b?o r?ng m?t n? m?ng con không chính xác. -Không c?u h?nh m?t c?ng m?c đ?nh trên máy ch? DHCP NIC sao cho nó là cùng m?t đ?a ch? như là c?a router h? tr? m?ng con nơi mà khách hàng có. -Không bao g?m ph?m vi c?a m?ng con r?ng trong b?t k? superscope mà là c?u h?nh trên máy ch? DHCP LAN phân đo?n.
  3. Đ?m b?o r?ng đó là ch? có m?t tuy?n đư?ng h?p l? gi?a các máy ch? và các khách hàng t? xa.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:

174765Làm th? nào đ? c?u h?nh Microsoft DHCP Server cho khách hàng BOOTP

Gi?i pháp cho k?ch b?n 3

H?y ch?c ch?n r?ng b?n không ph?i c?u h?nh nhi?u máy ch? DHCP trên cùng m?t m?ng LAN v?i ch?ng chéo scopes.

Trong trư?ng h?p c?a máy ch? doanh nghi?p nh?, các d?ch v? DHCP t? đ?ng s? ng?ng khi nó phát hi?n m?t máy ch? DHCP trên m?ng LAN.

Thu?c tính

ID c?a bài: 197197 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB197197 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:197197

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com