Thông tin: Thư vi?n Microsoft Update: nh?ng g?, ? đâu, t?i sao

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 197298 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin v? n?i dung c?a thư vi?n Microsoft Update và nơi b?n có th? có đư?c nó.

C?p Nh?t thư vi?n Microsoft đ?a ch? đư?c bi?t đ?n kh? năng tương thích nh? phân v?n đ? v?i m?t s? th?i gian ch?y t?p tin redistributable keøm Visual Ph?ng thu 6.0 xây d?ng các ?ng d?ng.

B?n c?p nh?t này là dành cho khách hàng nh?ng ngư?i không có b?t k? s?n ph?m Visual Studio 6.0 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a h?, nhưng đ? cài đ?t các ?ng d?ng bao g?m thư vi?n 6,0. B?n c?p nh?t này s? s?a ch?a v?n đ? trong các thư vi?n 6,0 nhưng s? không s?a đ?i ho?c thay th? thư vi?n trư?c đó.

Khách hàng có cài đ?t b?t k? s?n ph?m Visual Studio 6.0 như Visual Basic 6.0 ho?c Visual C++ 6.0 nên cài đ?t Microsoft Visual Studio Service pack m?i nh?t, như di?n t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
194022 Thông tin: Microsoft Visual Studio Service Pack, g?, ? đâu, t?i sao
C?p Nh?t thư vi?n Microsoft này b?n đ?a hoá sang tám th? ti?ng: ti?ng Đ?c, Ti?ng Nh?t, ti?ng Pháp, ti?ng ?, ti?ng Tây Ban Nha, Hàn Qu?c, Trung Qu?c (đơn gi?n) và Trung Qu?c (Ph?n th?).

CHÚ Ý: C?p Nh?t thư vi?n Windows yêu c?u kh?i đ?ng l?i.

THÔNG TIN THÊM

Danh sách dư?i đây ch?a t?t c? các t?p tin s? đư?c bao g?m trong các Thư vi?n Microsoft Update.
Filename    Version    Description
-----------------------------------------------------------------------

Msvcrt.dll   6.00.8337   Visual C++ run-time, no dependencies.

Oleaut32.dll  2.30.4265   Part of the OLE-AUT fileset that
               complements Microsoft Foundation Classes
               (MFC) and Visual Basic run-time.

Olepro32.dll  5.00.4265   Part of OLE-AUT fileset that complements
               MFC and Visual Basic run-time.

Asycfilt.dll  2.30.4265   Part of OLE-AUT fileset that complements
               MFC and Visual Basic run-time.

Stdole2.tlb  2.30.4265   Part of OLE-AUT fileset that complements
               MFC and Visual Basic run-time.

Mfc42.dll   6.00.8267   Microsoft Foundation Class (MFC),
               dependent on Msvcrt.dll, ComCtl32.dll, and
               OLE-AUT files.

Mfc42u.dll   6.00.8267   MFC Unicode only for the Windows NT
               Platform.

Regsvr32.exe         For registration purposes only. For
               Mfc42.dll and Oleaut32.dll.

RegTlib.exe         For .tlb registration for stdole2.tlb.
				

B?n c?p nh?t này s?a ch?a nh?ng g??

B?n c?p nh?t này có các m?i th?i gian C-ch?y thư vi?n DLL, Msvcrt.dll. mà gi?i quy?t v?n đ? tương thích heap này đư?c mô t? trong Microsoft sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
190536 PRB: Không h?p l? trang l?i trong Msvcrt.dll

194550 PRB: Gi?i phóng b? nh? nhi?u l?n có th? gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p
Nguyên nhân c?a v?n đ? tương thích là m?t s? thay đ?i trong cách b? trí n?i b? v? cách th?c thư vi?n c l?n ch?y phân b? b? nh?. Không có ?ng d?ng nên là ph? thu?c vào cách b? trí này, nhưng do các v?n đ? trong nh?ng trư?c đây đ? c?p đ?n bài vi?t, h? vô t?nh b? ?nh hư?ng b?i tr?nh qu?n l? b? nh? m?i. Các t?p tin Msvcrt.dll m?i th?c hi?n hai đ?ng qu?n l?, Visual c ++ 5 qu?n l? b? nh? tương thích và tr?nh qu?n l? tương thích đ?ng Visual C++ 6. Nó phát hi?n v?i mà Visual C++ Phiên b?n ?ng d?ng c?a b?n đư?c xây d?ng và s? d?ng ngư?i qu?n l? thích h?p đ?ng cho r?ng ?ng d?ng. N?u Phiên b?n này là 6.0 ho?c cao hơn, Visual c + + 6 tương thích đ?ng qu?n l? đư?c s? d?ng và n?u nó là s?m hơn so v?i phiên b?n 6.0, Visual c ++ 5 tương thích heap đư?c s? d?ng.

Các l?i sau đây trong Visual C++ 6.0 c?ng c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này:
193099 Kh?c ph?c: CDialog::Create() tr? v? giá tr? không chính xác g?i EndDialog

193272 Kh?c ph?c: MFC không g?i CPrintDialog::OnInitDialog

193102 Kh?c ph?c: Kh?ng đ?nh trong Appui1.cpp d?ng 215 trong ?ng d?ng MFC SDI/MDI

193100 Kh?c ph?c: CString đăng thư?ng k? trên nguyên nhân truy c?p vi ph?m

192942 Kh?c ph?c: G?i đ?n CWnd::MoveWindow nguyên nhân Stack Overflow

193509 Kh?c ph?c: Ngo?i l? khi g?i strftime() ch?c năng

Nơi nào tôi nh?n đư?c thư vi?n Microsoft Update?

B?n có th? t?i v? b?n C?p Nh?t t? các trang Web sau đây:
http://support.Microsoft.com/ph/1139

Lưu ý: C?p Nh?t thư vi?n Microsoft đ? gi?i quy?t v?n đ? đăng k? TaxSaver 1999.

Thu?c tính

ID c?a bài: 197298 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB197298 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:197298

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com