Kaip naudoti aplanko Gauta atk?rimo ?rank? norint atkurti programos ?Outlook 2000?, ?diegtos naudojant parinkt? Kolektyvinis darbas ir darbo grup?, lai?kus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 197316 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio versij?, skirt? ?Microsoft Outlook 2002? ir ?Microsoft Office Outlook 2003?, ?r.287497.
?io straipsnio versij?, skirt? ?Microsoft Outlook 2000? (IMO), ?r. 197315. (gali b?ti angl? k.)
?io straipsnio versij?, skirt? ?Microsoft Outlook 98? (CW), ?r. 181325. (gali b?ti angl? k.)
?io straipsnio versij?, skirt? ?Microsoft Outlook 98? (IMO), ?r. 181523. (gali b?ti angl? k.)
PASTABA: ?io straipsnio proced?ros taikomos, tik jei ?dieg?te ?Outlook? naudodami parinkt? Kolektyvinis darbas arba darbo grup?. Su ?ia parinktimi galite naudoti Duomen? siunt? taikomojo programavimo s?sajos (MAPI) tarnybas. Nor?dami nustatyti diegimo tip? spustel?kite Apie ?Microsoft Outlook? meniu ?inynas. Jei turite Kolektyvinio darbo arba darbo grup?s ?diegt?, matysite ?Kolektyvinis darbas arba darbo grup??.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

T
?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti aplanko Gauta atk?rimo ?rank?, norint atkurti aplankus ir elementus i? sugadinto asmenini? aplank? (.pst) failo.  

Daugiau informacijos

PASTABA: toliau pateiktuose pavyzd?iuose aplanko Gauta atk?rimo ?rankis naudojamas .pst failui. Tokie pat veiksmai atliekami ir autonominio aplanko (.ost) failui atkurti. Nor?dami rasti autonominio aplanko (.ost) fail?, dalyje Pasirinkti nuskaitytin? fail? spustel?dami pasirinkite Autonominiai aplankai (*.ost).

Aplanko Gauta atk?rimo ?rankis (Scanpst.exe) ? tai ?rankis, skirtas pad?ti spr?sti problemas, susijusias su asmenini? aplank? (.pst) failais. ?is ?rankis taip pat gali pataisyti ir autonominio aplanko (.ost) failus.

Aplanko Gauta atk?rimo ?rankis pateikiamas su ?Microsoft Windows 95? ir su ?Microsoft Outlook 98? bei ?Microsoft Office 2000? kompaktiniu disku. S?rankos metu jis ?diegiamas automati?kai. ?i priemon? ?diegiama ir su ?Windows? prane?im? tarnybos s?ranka operacin?s sistemos ?Microsoft Windows 98? kompaktiniame diske. ?ias programas galite rasti ?iame aplanke:
<Kompaktini? disk? ?renginys>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
Operacin?je sistemoje ?Windows 2000? ?ias programas galite rasti nurodytame aplanke:
<Kompaktini? disk? ?renginys>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Vaizdo ?ra?as: kaip taisyti ?Outlook? asmeninio aplanko (.pst) failus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Paleisti aplanko Gauta atk?rimo ?rank?

 1. Spustel?kite Prad?ti ir nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Rasti arba Ie?koti, atsi?velgdami ? tai, koki? operacin? sistem? naudojate.
 2. Lange Ie?koti fail? ar aplank?, pavadint? ?veskite scanpst.exe.
 3. ?veskite pst failo pavadinim? ir mar?rut? arba spustel?kite Nar?yti ir raskite fail? naudodami ?Windows? fail? sistem?.
 4. Spustel?kite Prad?ti.

K? atlieka aplanko Gauta atk?rimo ?rankis

Kai aplanko Gauta atk?rimo ?rank? paleid?iate asmenini? aplank? (.pst) faile, jis atlieka nurodytus veiksmus.
 • Aplanko Gauta atk?rimo ?rankis i?analizuoja asmenini? aplank? (.pst) failo katalogo strukt?r? ir element? antra?tes, kad pabandyt? atkurti visus aplankus ir elementus.
 • Jei aplanko Gauta atk?rimo ?rankis atkuria asmenini? aplank? (.pst) fail?, vadinasi, jis rado nesklandum? ir, k? gal?jo, patais?.
 • Aplanko Gauta atk?rimo ?rankis bando bet kok? fail? paversti asmenini? aplank? (.pst) failu. (Pavyzd?iui, jei vykdom?j? fail? pervardysite ? ?Kazkas.pst? (be kabu?i?), ?rankis pakeis fail? ? ?dedam?j? .pst fail?).

Atkurtas asmenini? aplank? failas

Paleid? aplanko Gauta atk?rimo ?rank?, paleiskite ?Outlook? naudodami profil?, kuriame yra m?gintas taisyti asmenini? aplank? (.pst) failas. Meniu Rodinys spustel?kite Aplank? s?ra?as, kad ?jungtum?te rodin? Aplank? s?ra?as. Aplank? s?ra?e tur?tum?te matyti ?iuos atkurtus aplankus:
  Atkurti asmeniniai aplankai

   Kalendorius
   Kontaktai
   Pa?alinta
   Gauta
   ?urnalas
   Pastabos
   Siun?iama
   I?si?sta
   U?duotys
				
?ie atkurti aplankai paprastai yra tu?ti, nes tai atkurtas .pst failas. Dar tur?tum?te matyti aplank? ?Pamesta ir rasta? (be kabu?i?). ?iame aplanke yra aplankai ir elementai, kuriuos atk?r? aplanko Gauta atk?rimo ?rankis. Element?, kuri? n?ra aplanke Pamesta ir rasta, pataisyti nepavyko.

Kaip atkurti pataisytus elementus

Visus elementus, esan?ius aplanke Pamesta ir rasta, turite perkelti ? j?s? profilyje esant? nauj? asmenini? aplank? (.pst) fail?. Pirmiausia savo profilyje sukurkite nauj? asmenini? aplank? (.pst) failo ?ra?? ir visus atkurtus elementus nuvilkite i? aplanko Pamesta ir rasta ? atitinkam? viet? naujajame asmenini? aplank? (.pst) faile.

Kaip nauj? asmenini? aplank? (.pst) fail? sukurti savo profilyje

 1. Paleiskite ?Outlook? naudodami profil?, kuriame yra atkurtai asmenini? aplank? (.pst) failai.
 2. Meniu Failas spustel?kite Duomen? fail? tvarkymas.
 3. Spustel?kite Prid?ti, kad atidarytum?te dialogo lang? Naujas ?Outlook? duomen? failas.
 4. Lauke Saugyklos tipai spustel?dami pasirinkite Asmenini? aplank? failas (.pst) ir spustel?kite Gerai.
 5. Dialogo lange Kurti arba atidaryti ?Outlook? duomen? fail? spustel?kite naujojo asmenini? aplank? (.pst) failo katalog? ir pavadinim?, tada spustel?kite Atidaryti.
 6. Spustel?kite Gerai.
J?s? profilyje tur?t? b?ti naujas asmenini? aplank? (.pst) failas. Nuvilkite atkurtus elementus i? aplanko Pamesta ir rasta ? nauj?j? asmenini? aplank? (.pst) fail?. Perk?l? visus elementus, atkurt? asmenini? aplank? fail? (.pst), ?skaitant aplank? Pamesta ir rasta, galite i? savo profilio pa?alinti.

Kaip atkurti elementus i? atsargin?s asmenini? aplank? (.pst) failo kopijos

PASTABA: jei prie? paleisdami aplanko Gauta atk?rimo ?rank? negalite atidaryti originalaus asmenini? aplank? (.pst) failo, gali b?ti, kad toliau apra?ytos proced?ros neveiks. Jei original? asmenini? aplank? (.pst) fail? atidaryti galite, gali b?ti, kad toliau apra?ytos proced?ros leis atkurti papildomus elementus i? sugadinto asmenini? aplank? (.pst) failo.

Paleidus aplanko Gauta atk?rimo ?rank?, pa?ymima parinktis kurti atsargin? originalaus asmenini? aplank? (.pst) failo kopij?. ?i parinktis stand?iajame diske sukuria fail? <failo pavadinimas>.bak, kuris yra originalaus failo <failo pavadinimas>.pst kopija su kitokiu pl?tiniu. .bak fail? galima rasti savo originalaus asmenini? aplank? (.pst) failo kataloge.

Elementus, kuri? nepavyko atkurti naudojant aplanko Gauta atk?rimo ?rank?, gal?site atkurti i? .bak failo. Sukurkite .bak failo kopij?, suteikdami failui nauj? pavadinim? su pl?tiniu .pst, pvz., ?Naujaspavadinimas.pst? (be kabu?i?).

Atidarykite program? ?Outlook? naudodami profil?, kuriame yra j?s? naujasis asmenini? aplank? (.pst) failas, sukurtas atliekant 4 veiksm?, apra?yt? ?io straipsnio dalyje ?Pataisyt? element? atk?rimas?, ir pabandykite importuoti aplank? ?Naujaspavadinimas.pst? naudodami importavimo ir eksportavimo vedl?. Nor?dami tai padaryti:
 1. meniu Failas spustel?kite Importuoti ir eksportuoti.
 2. Spustel?kite Importuoti i? kitos programos ar failo, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Spustel?dami pasirinkite Asmenini? aplank? failas (.pst), tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Dalyje Importuotinas failas ?veskite fail? Naujaspavadinimas.pst. Dalyje Parinktys spustel?kite Neimportuoti pasikartojan?i?, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Dalyje Pasirinkite aplank?, i? kurio importuosite spustel?dami pasirinkite asmenini? aplank? (.pst) fail? ir ?traukti poaplankius, spustel?dami pasirinkite Importuoti aplankus ? tok? pat? aplank?, esant?, spustel?kite savo nauj?j? asmenini? aplank? (.pst) fail?, sukurt? atliekant 4 veiksm?, apra?yt? ?io straipsnio dalyje ?Pataisyt? element? atk?rimas?, tada spustel?kite Baigti.
PASTABA: neu?mir?kite, kad atsargin? failo kopija buvo sukurta kopijuojant sugadint? fail?, tod?l gali b?ti, kad negal?site atkurti nieko kito, tik tai, kas buvo atkurta aplanke Pamesta ir rasta. Jei failo Naujaspavadinimas.pst nepavyksta importuoti ? program? ?Outlook?, vadinasi, praradote vis? informacij?, kurios n?ra aplanke Pamesta ir rasta.

Kaip atkurti 2 GB dyd?io asmenin? aplank? (.pst)

Vir?utin? asmeninio aplanko (.pst) riba yra du gigabaitai. Da?nai, kai asmeninis aplankas (.pst) art?ja prie ?ios ribos, gali nepavykti ?ra?yti arba atgauti element?. Toks pat dyd?io apribojimas taikomas ir autonominiams aplankams (.ost).

?Microsoft? suk?r? priemon?, skirt? asmeniniame aplanke (.pst) saugotiems elementams atkurti suma?inant aplanko dyd?, kad neper?engt? kritin?s ribos. Naudojant ?i? priemon? prarandami kai kurie duomenys, kad b?t? atkurta kuo daugiau duomen?.

Papildomos informacijos apie PST dyd?io apribojimus ir PST/OST apkarpymo ?rank? rasite spustel?j? toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
296088 Per dideli? PST ir OST apkarpymo ?rankis
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 197316 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. kovo 22 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbcorrupt kbrepair kbhowto kbvideocontent KB197316

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com