B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "không có nhà cung c?p v?n t?i đ? s?n sàng cho vi?c chuy?n giao cho ngư?i nh?n này" khi b?n c? g?ng đ? g?i thư đi?n t? trong Outlook 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 197417 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n g?i m?t thư, b?n có th? nh?n đư?c m?t G?i tin nh?n t? qu?n tr? h? th?ng. L?i trong cơ th? c?a thư này:
Không có nhà cung c?p v?n t?i đ? có s?n cho g?i đ?n ngư?i nh?n này.
Đi?u này thư?ng đư?c g?i là m?t không giao hàng báo cáo (NDR).

NGUYÊN NHÂN

Có nhi?u l? do cho thông báo l?i này. H? bao g?m:
 • M?t thư m?c cá nhân b? hư h?i.
 • Vi?c cài đ?t c?a Microsoft Outlook Express b? hư h?i.
 • Outlook Express đ? b? lo?i b?.
 • Không có d?ch v? v?n chuy?n thư trong h? sơ thư.
 • Không đúng cách c?u h?nh v?n t?i thư trong h? sơ thư.
 • M?t s? liên l?c b? hư h?i trong m?t danh sách phân ph?i.
 • M?t s? liên l?c b? hư h?i.
 • M?t apostrophe trong tên máy tính c?a b?n.
 • H? ph?c v? thư d? ki?n các đ?a ch? đ? đư?c kèm theo trong góc (<>) d?u ngo?c.
 • H? ph?c v? thư không nh?n IP c?a b?n Đ?a ch?.
 • POP3 cho phép Microsoft Exchange Server b?n đang k?t n?i đ?n không c?u đúng h?nh cho Secure Socket Layer (SSL) xác th?c.
 • Không có giao hàng ho?c đ?a ch? ki?u cho Microsoft Mail D?ch v?

GI?I PHÁP

Đ? xác đ?nh nh?ng nguyên nhân là s?n xu?t l?i thông đi?p trong trư?ng h?p c?a b?n, xem các bài vi?t kh?c ph?c s? c? trong nhi?u hơn" Thông tin"ph?n.

H?y ch?c ch?n r?ng Outlook Express đư?c cài đ?t và ho?t đ?ng đúng n?u b?n g?i thư thông qua các d?ch v? thư đi?n t? Internet trong công ty hay nhóm làm vi?c cài đ?t, ho?c Internet Mail ch? cài đ?t.

C?p cá nhân b? hư h?i trong ti?n tr?nh cài đ?t công ty nhóm làm vi?c

CHÚ Ý: Các bư?c sau đây áp d?ng n?u b?n s? d?ng các nhóm làm vi?c công ty cài đ?t. Xem ph?n ti?p theo cho bư?c đ? thư Internet cài đ?t.

Lo?i b? c?p cá nhân t? h? sơ thư c?a b?n và thêm m?t h?nh m?i. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và sau đó b?m Control B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp vào các Thư bi?u tư?ng.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n c?p cá nhân, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ và sau đó nh?p vào Có.
 4. Nh?p vào Thêm. Nh?n vào đây đ? ch?n thư m?c cá nhân và nh?p vào Ok. G? tên cho thư m?c, và sau đó nh?p vào M?, Ok, và Ok.
CHÚ Ý: T?t c? thư tin nh?n, đ?a ch? liên l?c, nhi?m v?, t?p chí m?c, các cu?c h?n, và vv s? v?n ? c?a b?n thư m?c cá nhân c? (ICT). N?u b?n nh?p thông tin t? pst c? c?a b?n đ? m?i pst, b? hư h?ng thông tin c?ng có th? đư?c chuy?n nh?p.

C?p cá nhân b? hư h?i trong ti?n tr?nh cài đ?t thư Internet

CHÚ Ý: Các bư?c sau đây áp d?ng n?u b?n s? d?ng thư Internet cài đ?t. Xem ph?n trư?c cho bư?c cho các nhóm làm vi?c công ty cài đ?t.
 1. Trên menu T?p, đi?m đ?n m?i, và b?m vào thư m?c cá nhân T?p tin (.pst).
 2. Ch?n m?t v? trí đ? lưu tr? các t?p tin, h?y g? m?t tên duy nh?t trong Tên t?p tin h?p, và nh?p chu?t Tạo.
 3. Ch?n tùy ch?n b?n mu?n trong cá "t?o Microsoft nhân Thư m?c"và nh?p vào Ok.
 4. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Danh sách c?p (n?u nó không đ? đư?c hi?n th?).
 5. Nh?p vào t?p thư m?c cá nhân m?i trong danh sách thư m?c.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n Cặp, và ch?n "Properties cho 'Cá nhân Folder.'"
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n "cung c?p POP thư đ?n này c?p cá nhân t?p tin", và sau đó nh?p vào Ok.

Không có d?ch v? v?n chuy?n thư trong h? sơ thư

CHÚ Ý: Các bư?c sau đây áp d?ng n?u b?n s? d?ng các nhóm làm vi?c công ty cài đ?t.

Thêm giao thông thích h?p thư vào h? sơ thư c?a b?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp vào các Thư bi?u tư?ng.
 3. Nh?p vào Thêm, và sau đó b?m vào đ? ch?n d?ch v? v?n chuy?n thư b?n mu?n cài đ?t. Nh?p vào Ok.
 4. Nh?p thông tin theo yêu c?u cho vi?c v?n chuy?n thư r?ng b?n đang cài đ?t.

Không đúng cách c?u h?nh v?n t?i thư trong h? sơ thư

 1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và b?m vào Control Panel.
 2. B?m đúp vào các Thư bi?u tư?ng.
 3. Nh?p vào Hi?n th? h? sơ, nh?n vào đây đ? ch?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n v?n chuy?n thư t? danh sách, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 5. Ki?m tra t?t c? các thi?t l?p và so sánh chúng đ? nh?ng thông tin đư?c cung c?p b?i ISP hay ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n. Đúng, n?u c?n thi?t, và sau đó nh?p vào OK đ? đóng h?p tho?i.

  CHÚ Ý: Có c?n thi?t đ? t?o ra m?t h? sơ m?i thay v? c?a s?a đ?i m?t trong hi?n t?i.

M?t s? liên l?c b? hư h?i trong m?t danh sách g?i

M?t s? liên l?c b? hư h?i trong m?t danh sách phân ph?i (DL) có th? t?o ra m?t NDR khi g?i thư đi?n t? đ? danh sách phân ph?i. Đ? t?m các hư h?ng liên h?, b?n s? c?n ph?i g?i cho m?t lo?t các bài ki?m tra tin nh?n v?i m?t nhóm nh? (1/2) danh sách phân ph?i b?n g?c. M?t khi b?n nh?n đư?c NDR, b?n có th? sau đó thu h?p nhóm và cu?i cùng cô l?p liên h? b? hư h?i. Các hư h?ng liên h? s? c?n ph?i đư?c xóa b? và tái (xem ph?n sau cho t?o m?t s? liên l?c m?i.)

M?t s? liên l?c b? hư h?ng

Đ? xoá và tái t?o s? liên l?c, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trong thư m?c s? liên l?c, b?m vào đ? ch?n s? liên l?c b? hư h?i.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa, hoaëc baám CTRL + D.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Liên h? m?i.
 4. Nh?p thông tin vào m?u liên h?, và sau đó nh?p vàoLưuĐóng.

M?t Apostrophe trong tên máy tính c?a b?n

Đ? lo?i b? apostrophe tên máy tính c?a b?n, làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào các Mạng bi?u tư?ng.
 2. Trên các Nh?n d?ng tab, g? tên m?i cho máy tính c?a b?n mà không c?n apostrophe.
 3. Nh?p vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

H? ph?c v? thư s? đ?a ch? đư?c trong d?u ngo?c góc

M?t s? máy ch? SMTP đ?i h?i r?ng đ?a ch? đư?c đính kèm trong góc d?u ngo?c đơn. Đi?u này đ?c bi?t đúng cho h? th?ng máy ch? thư c?. Ngoài ra tên e-mail c?a b?n, mà đư?c đ?nh ngh?a trong d?ch v? thông tin thư đi?n t? Internet thu?c tính, c?ng ph?i đư?c bao trong d?u ngo?c góc.

Ví d?, các đ?a ch? e-mail nên có đ?nh d?ng này:

<myemailname@isp.com></myemailname@isp.com>
Ki?m tra v?i Internet Service Provider (ISP) cho c?a h? Đ?a ch? yêu c?u. Đ?i v?i nh?ng ngư?i khác v?i các máy ch? m?i hơn đ? có th? tr? l?i cho thư c?a b?n, b?n ph?i g? tên e-mail c?a b?n vào h?p thư tr? l?i tên mà không có d?u ngo?c góc.

Đ?a ch? IP không đư?c công nh?n

Đi?u này có th? x?y ra n?u b?n k?t n?i Internet b?ng cách s? d?ng m?t d?ch v? nhà cung c?p (ISP), và c? g?ng đ? g?i e-mail thông qua m?t ISP khác nhau thư h? ph?c v?. L?i là m?t n? l?c đ? ngăn ch?n vi?c g?i thư rác (SPAM). Các ch? gi?i pháp là đ? g?i e-mail b?ng cách s? d?ng h? ph?c v? thư c?a k?t n?i ho?t đ?ng.

Không đúng cách c?u h?nh d?ch v? Microsoft Exchange Server POP

L?i tham chi?u có th? x?y ra n?u Microsoft Exchange Server không đúng cách c?u h?nh đ? s? d?ng Secure Socket Layer (SSL) xác th?c.

Đ? thêm thông tin v? c?u h?nh SSL trên Microsoft Exchange Server, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175439 XFOR: Cho phép SSL cho Exchange Server

Không có giao hàng ho?c lo?i đ?a ch? cho d?ch v? Microsoft Mail

N?u b?n đang s? d?ng Outlook v?i công ty hay nhóm làm vi?c (CW) thi?t l?p tùy ch?n và d?ch v? Microsoft Mail là trong h? sơ c?a b?n, v?n đ? này có th? x?y ra n?u baûn chieáu ho?c thi?t đ?t lo?i đ?a ch? không chính xác. S? d?ng các bư?c sau đ? ki?m tra các cài đ?t này:
 1. Thoát Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp vào các Thư ho?c Thư và Fax bi?u tư?ng.
 4. Nh?p vào Hi?n th? h? sơ N?u b?n có nhi?u hơn m?t h? sơ.
 5. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n c?a b?n Microsoft Mail h? sơ, và sau đó b?m Thu?c tính.
 6. Trên các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n Microsoft Mail và sau đó b?m thu?c tính.
 7. Dư?i tab giao hàng, h?y ch?c ch?n r?ng c? hai "cho phép đi mail cho giao hàng"và"Enable Incoming mail phân ph?i"đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Lo?i đ?a ch?.
 8. H?y ch?c ch?n r?ng lo?i ít nh?t m?t đ?a ch? đư?c li?t kê và ki?m tra và sau đó nh?p vào Ok, Ok, Ok, và Đóng.

THÔNG TIN THÊM

X? l? s? c? hư h?i .pst Files

Đ? có thêm thông tin v? x? l? s? c? hư h?i .pst t?p, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195720 OL2000: G?i thư khi g?i thư Internet

Cài đ?t và c?u h?nh máy bay v?n t?i thư

Đ? có thêm thông tin v? cài đ?t và c?u h?nh máy bay v?n t?i thư, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
195478 OL2000: H? sơ ngư?i dùng (CW) và thông tin d?ch v?
Cho thông tin b? sung v? Outlook 2000 và Outlook Express, b?m các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230076 OL2000: T?i sao Outlook 2000 đ?i h?i Outlook Express

Thu?c tính

ID c?a bài: 197417 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbemail kbsendmail kberrmsg kbprb kbmt KB197417 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:197417

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com