Làm vi?c v?i giá tr? đăng k? AppInit_DLLs

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 197571 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Các AppInit_DLLs giá tr? đư?c t?m th?y trong khóa registry sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows


T?t c? các DLL đư?c quy đ?nh trong giá tr? này đang đư?c t?i b?i m?i Microsoft Windows d?a trên ?ng d?ng đang ch?y trong đăng nh?p hi?n t?i trên phiên làm vi?c.

THÔNG TIN THÊM

Chú ý Tính năng này có th? không có s?n trong phiên b?n tương lai c?a h? đi?u hành Windows.

DLL AppInit đư?c n?p b?ng cách s? d?ng các LoadLibrary() ch?c năng trong các DLL_PROCESS_ATTACH quá tr?nh User32.dll. V? v?y, nh?ng th?c thi không liên k?t v?i User32.dll không n?p DLL AppInit. Có r?t ít th?c thi mà làm không liên k?t v?i User32.dll.

V? c?a l?c nâng đ?u c?a h?, ch? API hàm đư?c xu?t kh?u t? Kernel32.dll là an toàn đ? s? d?ng trong vi?c kh?i t?o AppInit DLLs.

Chúng tôi không khuyên b?n nên các ?ng d?ng s? d?ng tính năng này ho?c d?a vào tính năng này. Không có các k? thu?t khác mà có th? đư?c s? d?ng đ? đ?t đư?c k?t qu? tương t?. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
134655Giá tr? đăng k? AppInit_DLLs và Windows 95
AppInit_DLLs giá tr? có ki?u "reg_sz." Giá tr? này đ? ch? đ?nh m?t NULL ch?m d?t chu?i DLLs đó phân cách b?ng d?u cách ho?c d?u ph?y. B?i v? d?u cách đư?c s? d?ng như delimiters, không s? d?ng tên t?p tin dài. Các h? th?ng không nh?n bi?t d?u ch?m ph?y như delimiters cho nh?ng DLLs.

Thông thư?ng, ch? có nhóm qu?n tr? viên và tài kho?n LocalSystem có ghi truy c?p vào phím có ch?a giá tr? AppInit_DLLs.

Thu?c tính

ID c?a bài: 197571 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Win32 Application Programming Interface
T? khóa: 
kbdll kbinfo kbkernbase kbregistry kbmt KB197571 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:197571

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com