Thông tin: Công c? h?u ích cho gói ph?n m?m và các v?n đ? tri?n khai

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 198038 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft Visual Basic tàu v?i các gói và thu?t s? tri?n khai (PDW), m?t công c? đư?c thi?t k? đ? h? tr? các nhà phát tri?n trong bao b? và tri?n khai c?a h? Các ?ng d?ng Microsoft Visual Basic. Gói t?o ra v?i vi?c s? d?ng PDW nén n?i t?p (.cab) đ? phân ph?i. Bài vi?t này th?o lu?n v? m?t s? ti?n ích có th? đư?c s? d?ng đ? s?a đ?i, xem ho?c thao tác T? t?p tin. Là t?t, trong quá tr?nh phân ph?i, v?n đ? có th? phát sinh khi tri?n khai các ?ng d?ng đ? môi trư?ng khác nhau, ho?c khi th? nghi?m. Đi?u này Bài vi?t c?ng th?o lu?n v? m?t s? công c? có th? h?u ích cho x? l? s? c? Các v?n đ? tri?n khai ?ng d?ng.

Thông tin thêm

Bài vi?t này th?o lu?n v? các ti?n ích sau đây:
  Utility     Description
  ------------------------------------------------------------------
  Extract.exe   Extract files from a CAB file.
  Makecab.exe   Builds CAB Files.
  Cabview     View/Manipulate the contents of a CAB file.
  Cabarc.exe    Build and extract files from a CAB file.
  Regsvr32.exe   Registers ActiveX Components.
  Regocx32.exe   Registers ActiveX Controls (.OCX Files).
  Regit.exe    Registers in process ActiveX servers (.OCX/.DLL Files).
  Depends.exe   View file dependencies.
  Depends.exe   Profiling Options.
  Filemon.exe   Monitors file access activity.
  Regmon.exe    Monitors registry access activity.
  Clireg32.exe   Registers Distributed Component Object Model Components
          on Client computers.
  Vbrun60.exe   Installs core Visual Basic files.
  Setup Toolkit  Used to customize Visual Basic application Installations.
				

Extract.exe

Extract.exe là m?t ti?n ích cho phép b?n trích xu?t t?t c? các t?p tin ho?c c? th? t?p tin ch?a trong m?t t?p tin n?i (.cab).

Các ti?n ích Extract.exe n?m trong m?c tin thư thoại Windows, Windows\System32 ho?c Windows\Command trên Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, ho?c Windows 95. Nó c?ng có th? đư?c t?m th?y trên Windows c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a CD-ROM.

Đ? s? d?ng Extract.exe Ti?n ích th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS.
 2. Đi?u hư?ng đ?n m?t m?c tin thư thoại có ch?a t?p tin nén mà t? đó đ? gi?i nén các t?p tin.
 3. Th?c hi?n l?nh t? MS-DOS Command prompt:
  Extract.exe Project1.cab đ
  Lưu ?: Project1.cab là tên c?a t?p tin nén.

  Th?c hi?n l?nh trư?c đó ch?t chi?t xu?t t? t?t c? các t?p tin ch?a trong v?ng Project1.cab vào m?c tin thư thoại hi?n t?i.
Extract.exe có th? đư?c s? d?ng đ? trích xu?t các t?p tin cá nhân ho?c có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i nén t?p tin t? nhi?u xe taxi t?i m?t th?i gian. Đ? bi?t thêm thông tin v? Các tùy ch?n có s?n v?i các t?p tin Extract.exe, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây l?nh t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS:
GI?I NÉN.EXE /?
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
191212 HOWTO: S?a đ?i và xây d?ng l?i.CAB Files đư?c xây d?ng v?i PDW

Makecab.exe

Makecab.exe là m?t ti?n ích cho phép b?n có t?p tin hi?n t?i và gói chúng vào m?t t?p tin n?i (.cab). Đi?u này có th? h?u ích n?u b?n đ? trích xu?t các t?p tin t? m?t .cab b?ng cách s? d?ng ti?n ích Extract.exe và sau đó mu?n đóng gói l?i các t?p tin vào n?i các.

Các ti?n ích Makecab.exe đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i Microsoft Visual Basic và có th? t?m th?y trong m?c tin thư thoại sau đây theo m?c đ?nh:
C:\Program Files\Microsoft tr?c quan Studio\VB98\Wizards\PDWizard
Đ? s? d?ng ti?n ích Makecab.exe, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS.
 2. Đi?u hư?ng đ?n m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin đ? đóng gói vào m?t T?.
 3. H?y ch?y l?nh sau t? d?u ki?m nh?c l?nh:
  MAKECAB.EXE t?p đ? đ?t tên TIN CABFILE
  Lưu ?: t?p đ? đ?t tên tin là các t?p tin nén và cabfile là các t?p tin n?i (.cab).
Makecab.exe gói các t?p tin đư?c li?t kê vào m?t .cab đ? phân ph?i. N?u các tệp .cab không t?n t?i s? đư?c t?o ra. Khi đư?c s? d?ng v?i các ngay trư?c cú pháp, t?p tin ph?i đư?c thêm vào m?t t?p tin .cab m?t lúc m?t th?i gian. V?i vi?c s? d?ng m?t .ddf t?p tin, lưu tr? tùy ch?n và nhi?u t?p tin có th? đư?c thêm vào m?t t?p tin .cab cùng m?t lúc.

Cho thêm thông tin v? các tham s? dòng lệnh Makecab.exe, th?c hi?n l?nh t? m?t MS-DOS Command line:
MAKECAB.EXE /?
Đ? bi?t thêm chi ti?t xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
191212 HOWTO: S?a đ?i và xây d?ng l?i.CAB Files đư?c xây d?ng v?i PDW

Cabview

Cabview là m?t ti?n ích Windows 95/Windows 98 PowerToy cho pheùp baïn đ? h?a xem và thao tác các n?i dung c?a m?t t?p tin .cab. Windows 98 đ? Cabview cài đ?t chuyên bi?t th?c s? là m?t ph?n c?a hệ điều hành.

Cabview cung c?p m?t l?n xem đ? h?a c?a các n?i dung c?a m?t t?p tin .cab tương t? như Window Explorer. Đi?u này cho phép các t?p tin d? dàng thao tác thông qua kéo và th? các t?p tin đ?n và đi t? các t?p tin .cab.

Đ? s? d?ng Cabview, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:

 1. Đi?u hư?ng thông qua Window Explorer đ? t?p tin .cab mà b?n mu?n xem.
 2. B?m chu?t ph?i vào t?p tin, và ch?n tùy ch?n xem. CABVIEW tr?nh bày các t?p tin ch?a v?i các t?p tin .cab. B?n có th? kéo các t?p tin vào c?a s? CABVIEW đ? thêm t?p tin, và kéo t?p tin t? các CABVIEW các c?a s? đ? r?i gi?i nén nó vào h? th?ng.

Cabarc.exe

Cabarc.exe là m?t ti?n ích thao tác t?p CAB. V?i Cabarc.exe b?n có th? t?o t?p tin .cab m?i, gi?i nén t?p tin và danh sách các n?i dung c?a m?t .cab t?p tin. Cabarc.exe không cho phép thêm các t?p b? sung cho m?t đ? hi?n có t?p tin .cab, Tuy nhiên.

Cabarc.exe có s?n v?i CAB ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK).

Tính năng t?t nh?t c?a Cabarc.exe là kh? năng danh sách thông tin v? các t?p tin ch?a trong t?p CAB trong m?t cách có tr?t t? (t?t hơn so v?i Extract.exe).

Đ? xem n?i dung c?a m?t t?p tin .cab v?i Cabarc.exe, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây Các bư?c:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS.
 2. Đi?u hư?ng đ?n m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin .cab có n?i dung b?n mu?n xem.
 3. H?y ch?y l?nh sau t? d?u ki?m nh?c l?nh:
  CABARC.EXE L CABINENT.CAB
  Lưu ?: Cabinet.cab là t?p CAB có n?i dung b?n mu?n duy?t web.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin Cabarc.exe, tham kh?o các tài li?u mà tàu v?i CAB SDK.

Regsvr32.exe

Regsvr32.exe cho phép b?n đ? liên hi?p qu?c-đăng k? ki?m nh?p DLL OCX t?p và có self-registerable. Regsvr32.exe cung c?p m? thô sơ l?i c?ng như m?t tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t im l?ng.

Regsvr32.exe đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i Microsoft Visual Basic và có th? đư?c t?m th?y trong m?c tin thư thoại h? th?ng (ho?c System32).

Khi s? d?ng, Regsvr32.exe c? g?ng đ? t?i các thành ph?n và g?i nó là c?a Ch?c năng DLLSelfRegister. N?u thành công Regsvr32.exe Hi?n th? m?t hộp thoại ch? ra s? thành công. N?u ki?m nh?p th?t b?i, Regsvr32.exe tr? v? m?t cơ b?n m? l?i.

Đ? s? d?ng ti?n ích Regsvr32.exe đ? ki?m nh?p m?t thành ph?n th?c hi?n các Các bư?c sau:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS ho?c t? menu Windows Start, ch?n Run.
 2. Th?c hi?n dòng lệnh sau đây:
  REGSVR32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\COMPONENT.DLL
  Component.dll là DLL/OCX đ? ki?m nh?p vào h? th?ng. Đư?ng d?n đ?n Các thành ph?n ph?i đư?c bao g?m trong các dòng lệnh.

  Thành ph?n có th? đư?c chưa b?ng cách s? d?ng tham s? dòng lệnh /u.
Đ? bi?t thêm chi ti?t trên tham s? dòng lệnh Regsvr32.exe, th?c hi?n l?nh sau t? m?t dòng lệnh MS-DOS:
REGSVR32.EXE /?

Regocx32.exe

Regocx32.exe đư?c s? d?ng đ? ki?m nh?p đi?u khi?n ActiveX. Ti?n ích này đư?c thi?t k? đ? làm vi?c v?i thi?t l?p chương tr?nh và không cung c?p b?t k? giao di?n ngư?i dùng. Đi?u này là h?u ích khi s? d?ng m?t chương tr?nh cài đ?t/k?ch b?n mà c?n ph?i bao ra đ? ki?m nh?p ActiveX ki?m soát.

Regocx32.exe tàu v?i Microsoft Visual Basic và n?m trên các đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t t?i v? trí sau:
\Common\Tools\VB\Regutils
Sao chép các t?p tin vào m?c tin thư thoại h? th?ng (ho?c System32).

Đ? s? d?ng Regocx32.exe Ti?n ích th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS ho?c t? Windows Start menu, ch?n Ch?y.
 2. Th?c hi?n dòng lệnh sau đây:
  REGOCX32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\CONTROL.OCX
  Control.ocx là các đi?u khi?n ActiveX b?n mu?n ki?m nh?p. Đư?ng d?n đ?n các thành ph?n ph?i đư?c bao g?m trong các dòng lệnh.

  Lưu ? r?ng Regocx32.exe không nâng cao hộp thoại b?t k? tr? v? b?t k? l?i M? s? đ? xác đ?nh n?u các đi?u khi?n ActiveX đ? ki?m nh?p.

Regit.exe

Regit.exe cho phép b?n tệp thuê bao DLL và OCX là t? registerable. Regit.exe ch?p nh?n nhi?u t?p đ? đ?t tên tin và kí t? đ?i di?n đ?i di?n, cho phép nhi?u thành ph?n ph?i đư?c ki?m nh?p cùng m?t lúc. Regit.exe c?ng cung c?p m? l?i cơ b?n n?u m?t thành ph?n s? không ki?m nh?p.

Regit.exe tàu v?i Microsoft Visual Basic và n?m trên các đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t t?i v? trí sau:
\Common\Tools\VB\Regutils
Sao chép các t?p tin vào m?c tin thư thoại h? th?ng (ho?c System32).

Đ? s? d?ng Regit.exe Ti?n ích th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS ho?c t? Windows Start menu, ch?n Ch?y.
 2. Th?c hi?n dòng lệnh sau đây:
  REGIT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\COMPONENT.DLL
  - ho?c -
  REGIT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\*.OCX *.DLL
  Component.dll là DLL đ? ki?m nh?p vào h? th?ng. Đư?ng d?n đ?n các s? ph?i đư?c bao g?m trong các dòng lệnh.

Depends.exe

Ph? thu?c Walker, Depends.exe, đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh r? ràng ph? thu?c t?p tin có. M?t s? ph? thu?c là m?t t?p tin th? hai, đó là c?n thi?t cho m?t t?p tin đ? t?i/ch?y đúng. Ví d?, m?t ?ng d?ng Microsoft Visual Basic là ph? thu?c vào các t?p tin th?i gian ch?y Microsoft Visual Basic.

Depends.exe c?ng tr?nh bày r?t nhi?u các thông tin giá tr? v? ph? thu?c linh ki?n, ch?ng h?n như c?a h? xu?t kh?u b?ng, s? phiên b?n n?i b?, và do đó quy đ?nh.

Depends.exe tàu v?i Microsoft Visual Basic và n?m trên các đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t c?a t?i v? trí sau:
\Common\Tools\VB\Unsupprt\Depend
Sao chép t?t c? các t?p tin t? m?c tin thư thoại Depend vào h? th?ng (ho?c System32) m?c tin thư thoại.

Đ? s? d?ng depends.exe, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. T? menu Windows Start, ch?n Run.
 2. Nh?p đư?ng d?n và tên t?p Depends.exe. B?n c?ng có th? ch?y các Depends.exe t?p tin b?ng cách nh?p đúp vào t?p tin thông qua các c?a s? Thám hi?m. Khi Depends.exe th?c hi?n ít nh?t m?t l?n trên h? th?ng c?a b?n, b?n có th? B?m chu?t ph?i vào b?t k? .exe, .dll, .ocx ho?c t?p tin khác và ch?n xem Ph? thu?c t? tr?nh đơn phím l?i tắt đ? kh?i đ?ng các t?p tin Depends.exe.
 3. Khi Depends.exe ra m?t, ch?n t?p tin và sau đó ch?n m?.
 4. Duy?t qua trong hộp thoại m? m?t t?p tin .exe, .dll ho?c .ocx và sau đó nh?p vào m?.
 5. Ph? thu?c r? ràng cho các thành ph?n c? th? đó s? xu?t hi?n.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin Depends.exe, xin vui l?ng tham kh?o các ti?n ích Tr? giúp tr?c tuy?n.

Depends.exe h? sơ tùy ch?n

Đ? t?i xu?ng phiên b?n m?i hơn c?a các ti?n ích ph? thu?c Walker, truy c?p vào ph? thu?c Walker Web site sau:
http://www.dependencywalker.com
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.Các phiên b?n sau đó cung c?p m?t l?a ch?n profiling cho phép b?n theo d?i t?i và các ho?t đ?ng c?a ?ng d?ng.

Đ? c?u h?nh m?t ?ng d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các Ch?y h?p, g? đư?ng d?n đ?n t?p tin Depends.exe và g? vào tên c?a các t?p tin Depends.exe.

  Luân phiên, b?n có th? s? d?ng Window Explorer đ? ch?y các t?p tin Depends.exe.
 3. Khi Depends.exe ra m?t, h?y nh?p vào T?p tin, và sau đó nh?p vào M?.
 4. T?m t?p tin .exe trong các M? h?p, và sau đó B?m chu?t M?.
 5. Trên các H? sơ tr?nh đơn, nh?p vào B?t đ?u h? sơ.
 6. C?u h?nh b?t k? các tùy ch?n trên các H? sơ hộp thoại mô-đun đư?c hi?n th?, và sau đó nh?n Ok.

  T?p tin đư?c t?i và cu?c g?i đư?c th?c hi?n trong c?a s? kí nh?p.
Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin Depends.exe, h?y xem các ti?n ích Tr? giúp tr?c tuy?n.

FileMon.exe

B?n có th? s? d?ng ti?n ích t?p tin theo d?i (FileMon.exe) đ? giám sát các t?p tin truy c?p trên m?t h? th?ng trong th?i gian th?c. FileMon.exe có th? giúp b?n xác đ?nh ?ng d?ng thay đ?i m?t t?p tin ho?c thu h?p xu?ng l?i như "Access ch?i." Đ? bi?t thêm chi ti?t v? FileMon.exe, ghé thăm Sysinternals ph?n m?m mi?n phí Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/default.aspx
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.Đ? s? d?ng ti?n ích t?p tin màn h?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các Ch?y h?p, g? đư?ng d?n đ?n t?p tin FileMon.exe và g? vào tên c?a các t?p tin FileMon.exe.

  Luân phiên, b?n có th? s? d?ng Window Explorer đ? ch?y các t?p tin FileMon.exe.
Khi FileMon.exe B?t đ?u, nó ngay l?p t?c B?t đ?u đ? theo d?i b?t k? quy?n truy c?p t?p tin đó x?y ra trên máy tính. B?n có th? s? d?ng tùy ch?n l?c b?ng cách b?m t? h?p phím CTRL + L đ? h?n ch? vi?c theo d?i vào m?t t?p tin c? th? ho?c m?t m?c tin thư thoại c? th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin FileMon.exe, xem tr? giúp tr?c tuy?n c?a ti?n ích.

RegMon.exe

B?n có th? s? d?ng ti?n ích màn h?nh ki?m nh?p (RegMon.exe) đ? giám sát truy c?p ki?m nh?p vào m?t h? th?ng trong th?i gian th?c. Công c? RegMon.exe có th? xác đ?nh nh?ng g? các ?ng d?ng đang đ?c và ?ng d?ng nh?ng g? đang s?a đ?i s? ki?m nh?p. Đ? t?i v? s?n ph?m này, ghé thăm Sysinternals Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/default.aspx
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.Đ? s? d?ng ti?n ích màn h?nh ki?m nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các Ch?y h?p, g? đư?ng d?n đ?n t?p tin RegMon.exe và g? vào tên c?a các t?p tin RegMon.exe.

  Luân phiên, b?n có th? s? d?ng Window Explorer đ? ch?y các t?p tin RegMon.exe.
Khi RegMon.exe B?t đ?u, nó s? t? đ?ng theo d?i b?t k? truy c?p ki?m nh?p x?y ra trên máy tính. B?n có th? s? d?ng tùy ch?n l?c b?ng cách b?m t? h?p phím CTRL + L đ? gi?i h?n vi?c giám sát đ? m?t ?ng d?ng c? th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin RegMon.exe, xem tr? giúp tr?c tuy?n c?a ti?n ích.

Clireg32.exe

Clireg32.exe là m?t ti?n ích đư?c s? d?ng đ? ki?m nh?p máy ch? t? xa các thành ph?n vào Các máy tính khách hàng. Đi?u này cho phép m?t chương tr?nh khách hàng đ? nhanh chóng m?t đ?i tư?ng mà n?m trên máy tính t? xa thông qua phân ph?i thành ph?n đ?i tư?ng Mô h?nh (DCOM) ho?c t? đ?ng hóa t? xa.

Clireg32.exe đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i Microsoft Visual Studio, và có th? đư?c t?m th?y trong m?c tin thư thoại sau đây theo m?c đ?nh:
\Program Files\Microsoft h?nh ?nh Studio\Common\Tools\
Clireg32.exe s? d?ng m?t ActiveX EXE/DLL VBR t?p tin (t? xa t? đ?ng hóa ki?m nh?p t?p tin) đ? ki?m nh?p m?t thành ph?n t? xa vào máy tính khách hàng.

Đ? s? d?ng Clireg32.exe đ? ki?m nh?p m?t máy ch? t? xa, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây Các bư?c:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS ho?c t? Windows Start menu, ch?n Ch?y.
 2. Th?c hi?n l?nh sau:
  CLIREG32.EXE <PATH>\PROJECT.VBR </PATH>
  Project.VBR là các t?p tin VBR đ? ki?m nh?p, và <PATH>là đư?ng d?n đ?n đó t?p tin. Cho dòng lệnh trư?c đó đ? làm vi?c, đư?ng d?n đ?n các CLIREG32.EXE t?p tin ph?i là m?t ph?n c?a con đư?ng bi?n môi trư?ng. </PATH>
 3. Khi Clireg32.exe ra m?t, nó th? hi?n m?t hộp thoại tiêu đ?. Nh?n OK nút ch?n m?t, và các tùy ch?n hộp thoại xu?t hi?n. B?n có th? sau đó thi?t l?p các tài s?n như mong mu?n đ? cho máy tính khách hàng bi?t v? đi?u khi?n t? xa H? ph?c v?.
Cho thêm thông tin v? dòng lệnh t?p tin Clireg32.exe tham s? này, th?c hi?n l?nh t? m?t dòng lệnh MS-DOS:
CLIREG32.EXE /?

Vbrun60.exe

Các t?p tin Vbrun60.exe ch?a các t?p tin th?i gian ch?y c?n thi?t c?n thi?t đ? ch?y m?t ?ng d?ng văn b?n trong Microsoft Visual Basic 6.0.

Các t?p tin th?i gian ch?y c?t l?i cho Microsoft Visual Basic bao g?m:

Msvbvm60.dll
Oleaut32.dll
Olepro32.dll
Stdole2.TLB
Asycfilt.dll
Comcat.dll

Các t?p tin Vbrun60.exe v?i Microsoft Visual Basic 6.0, và n?m (? đ?nh d?ng CAB) cài đ?t chuyên bi?t đ?a CD-ROM t?i v? trí sau:
\Common\Tools\VB\Cabinets
Theo th?i gian Microsoft phát hành m?t gói b?n ghi d?ch v? cho Microsoft Visual Cơ b?n, có ch?a thông tin C?p Nh?t đ? các t?p tin th?i gian ch?y. B?n có th? xác đ?nh v? trí các Các phiên b?n m?i nh?t c?a th?i gian ch?y trong Microsoft Knowledge sau Bài vi?t cơ s?:
192461 T?P TIN: VBRUN60.EXE cài đ?t chuyên bi?t Visual Basic 6.0 th?i gian ch?y t?p tin
Đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual Basic 6.0 ch?y-th?i gian, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây Các bư?c:
 1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS ho?c t? Windows Start menu, ch?n Ch?y.
 2. Ch?y t?p tin Vbrun60.exe. B?n c?ng có th? ch?y các t?p tin Vbrun60.exe b?i nh?p đúp vào t?p tin thông qua Window Explorer.

  Vbrun60.exe có m?t chuy?n đ?i cài đ?t chuyên bi?t im l?ng (/ q). Đi?u này cài đ?t chuyên bi?t các th?i gian ch?y các t?p tin mà không có b?t k? hộp thoại xu?t hi?n.
Lưu ?: cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin th?i gian ch?y có th? yêu c?u b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin Vbrun60.exe, xem các trư?c bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Thi?t l?p b? công c?

Microsoft Visual Basic tàu v?i m? ngu?n cho các chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng phân ph?i. M? ngu?n này thư?ng n?m trong m?c tin thư thoại \Wizards\PDWizard\Setup1 nơi Microsoft Visual Basic là cài đ?t chuyên bi?t. B?n có th? thay đ?i m? này đ? tu? ch?nh các gói ph?n m?m thi?t l?p đư?c t?o ra b?i PDW.

Lưu ?: Microsoft k? thu?t SupF194621port h? tr? c?a các quá tr?nh thi?t l?p ho?c b?t k? t?p tin thi?t l?p. H? tr? đư?c cung c?p cho các Gói và thu?t s? tri?n khai trên cơ s? "như là" ch?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
194022 Thông tin: Visual Studio 6.0 Service Pack, g?, trong trư?ng h?p, t?i sao

Thu?c tính

ID c?a bài: 198038 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbappsetup kbcode kbdeployment kbdownload kbinfo kbwizard kbmt KB198038 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 198038

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com