B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Word không th? tái l?p m?t k?t n?i DDE đ? Microsoft Excel" khi b?n đính kèm m?t Microsoft Excel b?ng tính như là m?t ngu?n d? li?u mail merge trong Word 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 198299 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

M?t phiên b?n Microsoft Word 97 c?a bài vi?t này, xem các 196952.
M?t t? Microsoft Windows 95 ho?c phiên b?n trư?c đó c?a bài vi?t này, xem các 113705.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n ch? đ?nh m?t ph?m vi di đ?ng khi b?n đính kèm m?t Microsoft B?ng tính Excel như m?t ngu?n d? li?u thư h?p nh?t b?ng cách s? d?ng năng đ?ng trao đ?i d? li?u (DDE), thông báo l?i sau đây có th? xu?t hi?n:
Word không th? thi?t l?p l?i k?t n?i DDE đ? Microsoft Excel đ? hoàn thành các công vi?c hi?n t?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i m?t trong các cách sau:
 • Các B? qua các ?ng d?ng khác ki?m tra h?p trong Excel đư?c ch?n. Đ? xác đ?nh v? trí tùy ch?n này trong Excel, trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, và sau đó b?m vào các T?ng quát tab.

  - hay -
 • B?n đ? s? d?ng m?t tràng đ? ch? đ?nh m?t lo?t các t? bào. Ví d?, N?u b?n ch? đ?nh m?t ph?m vi b?ng cách g? "A1:G6" (không có d?u ngo?c kép) trong các Excel h?p tho?i xu?t hi?n sau khi b?n ch?n m?t b?ng tính, l?i này x?y ra.

  - hay -
 • Microsoft Excel b?ng tính b? h?ng.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây phù h?p v?i b?n t?nh h?nh.

Phương pháp 1: Xóa h?p ki?m "B? qua các ?ng d?ng"

Trong Excel, r? ràng các B? qua các ?ng d?ng khác ki?m tra h?p, và sau đó s? d?ng m?t tên đ? xác đ?nh d?i d? li?u mà b?n mu?n s? d?ng như là các ngu?n d? li?u thư h?p nh?t. Trong Word, khi h?p tho?i Excel h?p xu?t hi?n, ch?n tên đó trong các Đ?t tên ho?c Di đ?ng t?m danh sách. Phương pháp này ho?t đ?ng cho dù b?n m? b?ng tính b?ng cách s? d?ng DDE ho?c chuy?n đ?i Excel.

Cách 2: S? d?ng b? chuy?n đ?i Excel

Trong các Mail Merge Helper (trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Mail Merge), b?m vào các Nh?n đư?c d? li?u nút, và sau đó b?m M? ngu?n d? li?u. Ch?n b?ng tính Excel c?a b?n và đ?m b?o r?ng các Ch?n phương pháp ch?n h?p ki?m. Khi Word s? nh?c b?n xác nh?n d? li?u ngu?n, ch?n Microsoft Excel Worksheet qua Converter (*.xls) t? các M? ngu?n d? li?u danh sách.

LƯU ?: Khi b?n s? d?ng b? chuy?n đ?i, l?i không x?y ra, ngay c? khi b?n ch? đ?nh m?t ph?m vi b?ng cách s? d?ng m?t d?u như là tách.

Cách 3: S? d?ng tên g?i hàng/c?t

Khi b?n g? trong ph?m vi di đ?ng, s? d?ng d?i hàng và c?t RxCx đ? thay th?.

LƯU ?: x cho th?y s? lư?ng các c?t ho?c các hàng. Ví d?, thay v? c?a cách g? A1:C3, lo?i R1C1:R3C3.

Phương pháp 4: Sao chép d? li?u t? t? b? hư h?i đ?n m?t b?ng tính m?i

Đ? sao chép n?i dung c?a b?ng tính Excel b? hư h?ng vào m?t m?i b?ng tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Excel, m? b?ng tính b? hư h?i.
 2. Ch?n n?i dung c?a b?ng tính mà b?n mu?n ti?t ki?m.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán đ?c bi?t.
 6. Trong các Dán đ?c bi?t h?p tho?i h?p, b?m vào Các giá tr? và sau đó nh?p vào Ok.
Lưu b?ng tính m?i c?a b?n và s? d?ng b?ng tính m?i như c?a b?n mail merge ngu?n d? li?u.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Word giúp ch?a thông tin không chính xác trong Microsoft Excel h?p tho?i h?p ch? đi?m tr? giúp. Ch? đ? tr? giúp này ti?u bang sau đây:
Nh?p ph?m vi c?a các t? bào b?ng tính b?n mu?n bao g?m. Ví d?, A1:C5 bao g?m các thông tin trong các t? bào A1 qua C5.
LƯU ?: Đ? xem ch? đi?m tr? giúp không chính xác trong h?p tho?i Microsoft Excel h?p khi b?n xác đ?nh ph?m vi di đ?ng, b?m chu?t ph?i vào Tên ho?c t? bào t?m, và sau đó nh?p vào Đây là cái g??

Thu?c tính

ID c?a bài: 198299 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdde kbmerge kbprb kbtshoot kberrmsg kbnofix kbmt KB198299 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:198299

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com