T?ng quan v? kí nh?p, kí xu?t, kh?i đ?ng và t?t máy script trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 198642 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các k?ch b?n có s?n trong Windows 2000. Nó cung c?p m?t t?ng quan v? các k?ch b?n kí nh?p mà b?n có th? gán đ? ngư?i dùng cá nhân trong qu?n l? máy tính và ngư?i dùng kí nh?p, kí xu?t c?a ngư?i dùng, kh?i đ?ng máy tính, và t?p l?nh t?t máy tính mà b?n có th? c?u h?nh b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm.

THÔNG TIN THÊM

V?n c?n tương h?p v? sau v?i các phiên b?n trư?c đó, Windows 2000 gi? các k?ch b?n kí nh?p đư?c s? d?ng trong Microsoft Windows NT 4.0, trong đó kí nh?p k?ch b?n đư?c gán cho trương m?c ngư?i dùng cá nhân. B?n ch? đ?nh m?t k?ch b?n kí nh?p đ? trương m?c ngư?i dùng cá nhân khi b?n g? đư?ng d?n đ?n t?p tin k?ch b?n kí nh?p trong các K?ch b?n kí nh?p h?p c?a các H? sơ tab trong các tên người dùng Thu?c tính hộp thoại trong qu?n l? máy tính. Khi m?t ngư?i dùng đăng và m?t đư?ng d?n đ?n các k?ch b?n kí nh?p cho trương m?c ngư?i dùng s? xu?t hi?n, các máy ch? đ?t b?t lên và ch?y k?ch b?n. Lưu ? r?ng các m?c nh?p trong các K?ch b?n kí nh?p h?p xác đ?nh ch? có t?p đ? đ?t tên tin (và tùy ch?n đư?ng d?n tương đ?i) c?a các k?ch b?n kí nh?p. Các k?ch b?n kí nh?p th?c t? n?m trên máy ch?.

Windows c?ng cung c?p m?t t?p h?p chính sách hư?ng ngư?i dùng kí nh?p, kí xu?t c?a ngư?i dùng, kh?i đ?ng máy tính và máy tính t?t máy Script đó b?n có th? qu?n l? b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm-theo. Các script này áp d?ng cho t?t c? ngư?i s? d?ng và máy tính mà m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm c? th? áp d?ng. Các Nhóm chính sách-theo bao g?m các ph?n m? r?ng hai sau cho k?ch b?n tri?n khai:
  • K?ch b?n (kh?i đ?ng/t?t): S? d?ng ph?n m? r?ng này đ? xác đ?nh các script ch?y khi b?n B?t đ?u và t?t máy tính. Đ? c?u h?nh kh?i đ?ng máy tính và t?t máy script, B?t đ?u chính sách nhóm-theo, m? r?ng Máy tính C?u h?nh, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, b?mK?ch b?n (kh?i đ?ng/t?t), và sau đó trong c?a s? bên ph?i, Nh?p đúp vào đo?n m? mà b?n mu?n c?u h?nh. Các script ch?y trên các Trương m?c h? th?ng đ?a phương.
  • K?ch b?n (đăng nh?p/đăng xu?t): S? d?ng ph?n m? r?ng này đ? xác đ?nh các script ch?y khi ngư?i dùng các b?n ghi ho?c các b?n ghi t?t máy tính. Đ? c?u h?nh ngư?i dùng kí nh?p và kí xu?t k?ch b?n, B?t đ?u chính sách nhóm-theo, m? r?ng Ngư?i dùng C?u h?nh, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, b?mK?ch b?n (đăng nh?p/đăng xu?t), và sau đó trong c?a s? bên ph?i Nh?p đúp vào đo?n m? mà b?n mu?n c?u h?nh. Các script ch?y trên các Trương m?c ngư?i dùng và không ph?i trên các tài kho?n ngư?i qu?n tr?.
Windows 2000 bao g?m Windows Script Host (WSH), và do đó các k?ch b?n s? d?ng WSH. Đi?u này có ngh?a r?ng b?n có th? ch?y script khi b?n nh?p vào nó trên máy tính đ? bàn Windows ho?c khi b?n g? tên c?a đo?n m? l?nh nh?c, và sau đó nh?n ENTER. WSH là m?t đ?c l?p k?ch b?n lưu tr? mà bao g?m h? tr? cho Microsoft Visual Basic script b?n (VBScript) và JScript k?ch b?n công c?.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? gán cho ngư?i dùng kí nh?p, kí xu?t c?a ngư?i dùng, kh?i đ?ng máy tính và máy tính t?t máy t?p l?nh b?ng cách s? d?ng Group Chính sách, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
322241Làm th? nào đ?: Ch? đ?nh script trong Windows năm 2000
Đ? thêm thông tin v? chính sách nhóm trong Windows 2000, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft và xem chính sách nhóm ph?n:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/2000/bb735347.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Script máy ch? lưu tr?, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
188135 Mô t? c?a Windows Script Host (WSH)

Thu?c tính

ID c?a bài: 198642 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB198642 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 198642

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com