Ngư?i dùng không th? thay đ?i m?t kh?u khi đăng nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 198941 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?t ngư?i dùng trên máy tính ch?y Windows NT tr?m làm vi?c đăng nh?p v?i m?t m?t kh?u h?t h?n và đư?c nh?c thay đ?i m?t kh?u, h? nh?n đư?c m?t trong các l?i sau đây:
B?n không có quy?n đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n.
- hay -
Không th? đ?i m?t kh?u cho trương m?c này (C00000BE). Xin vui l?ng h?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

Ngư?i dùng có th? nh?n đư?c các thông báo l?i ? trên dư?i nhi?u đi?u ki?n. Nguyên nhân ti?m ?n cho các l?i này là m?t s? thay đ?i đăng k? b?o m?t liên quan đ?n giá tr? RestrictAnonymous. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? giá tr? RestrictAnonymous, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
143474 H?n ch? thông tin có s?n cho ngư?i dùng đăng nh?p vô danh

K?ch b?n 1

Trong trư?ng h?p này, các đi?u ki?n sau là đúng:
  • RestrictAnonymous đư?c kích ho?t trên PDC.
  • B? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC) đang ch?y Service Pack 3 (SP3).
  • Các khách hàng đang ch?y SP3.
  • M?nh m?t kh?u đư?c thi hành trên tên mi?n, ho?c b?i Passfilt.dll ho?c Passprop.exe t? Windows NT tài nguyên kit, ho?c đ? dài m?t kh?u t?i thi?u đư?c quy đ?nh trong chính sách tài kho?n trong qu?n l? ngư?i dùng cho tên mi?n.
N?u máy s? d?ng c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u h?t h?n khi đăng nh?p và nó không đáp ?ng các yêu c?u m?t kh?u, thông báo l?i sau s? đư?c hi?n th?:
B?n không có quy?n đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n.
N?u m?t kh?u đáp ?ng các yêu c?u m?t kh?u, m?t kh?u ph?i đư?c thay đ?i thành công. Văn b?n l?i này đư?c báo cáo không chính xác và nên nhà nư?c c?a ngư?i s? d?ng m?t kh?u không đúng chính sách tên mi?n. V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong SP4.

K?ch b?n 2

Trong trư?ng h?p này, các đi?u ki?n sau là đúng:
  • RestrictAnonymous đư?c kích ho?t trên PDC.
  • PDC ch?y Service Pack 4 (SP4).
  • Các khách hàng đang ch?y SP3.
N?u máy s? d?ng c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u h?t h?n khi đăng nh?p, thông báo l?i sau s? đư?c hi?n th?:
Không th? đ?i m?t kh?u cho trương m?c này (C00000BE). Xin vui l?ng h?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.
B?i v? m?t phiên null đư?c s? d?ng đ? thay đ?i m?t kh?u này, các ho?t đ?ng không thành công.

K?ch b?n 3

Trong trư?ng h?p này, ngư?i qu?n tr? có th? có "Ngư?i dùng ph?i đăng nh?p đ? thay đ?i m?t kh?u" chính sách tài kho?n đư?c kích ho?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
135060 Truy c?p t? ch?i t?m cách thay đ?i m?t kh?u vùng khách hàng

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, lo?i b? các m?c nh?p RestrictAnonymous ho?c đ?t giá tr? là 0, và sau đó kh?i đ?ng l?i PDC. Vi?c này s? gi?i quy?t c? hai k?ch b?n ? trên. Trong k?ch b?n 2, nâng c?p các khách hàng đ? Service Pack 4 s? gi?i c?ng quy?t v?n đ?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t sau đây ho?c các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196289 PRB: SP3 khách hàng không th? thay đ?i m?t kh?u - l?i C00000BE
161990 Làm th? nào đ? kích ho?t ch?c năng m?t kh?u m?nh trong Windows NT
174076 Thư m?t kh?u không h?p l? khi m?t kh?u m?nh đư?c yêu c?u
158388 Ti?n ích h?u tài nguyên Kit ích cho qu?n tr? viên tên mi?n
812530 B?n không có quy?n đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n"thông báo l?i khi b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?n lúc đăng nh?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 198941 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbsecurity kbprb kbmt KB198941 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:198941

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com