V? mô hi?u su?t ch?m khi phá v? trang đư?c hi?n th? trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 199505 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Excel 97 c?a bài vi?t này, xem các 145598.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y m?t Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng V? mô (VBA) trong m?t phiên b?n sau này c?a Microsoft Excel, v? mô có th? m?t nhi?u th?i gian đ? hoàn thành hơn nó trong Phiên b?n trư?c c?a Excel. Ví d?, m?t v? mô mà yêu c?u m?t vài giây đ? hoàn thành trong m?t phiên b?n c? c?a Excel có th? yêu c?u m?t vài phút đ? hoàn thành trong m?t phiên b?n sau này c?a Excel.

Ngoài ra, n?u b?n ch?y m?t macro m?t l?n th? hai, v? mô có th? đi hai l?n mi?n ch?y như nó đ? làm vi?c l?n đ?u tiên.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các đi?u ki?n sau đây đúng:
 • V? mô VBA s?a đ?i các thu?c tính c?a nhi?u hàng ho?c c?t.
 • B?n có th? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng mà bu?c Excel đ? tính toán trang ngh?. Excel tính toán trang ngh? khi b?n th?c hi?n b?t k? c?a các thao taùc sau:
  • B?n s? hi?n th? m?t b?n xem trư?c in ?n c?a b?n b?ng tính.
  • Trong Microsoft Office Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, b?n Nh?p vào Thi?t đ?t trang trên các Tệp tr?nh đơn.

   Trong Microsoft Office Excel 2007, b?n nh?p vào Trang Thi?t l?ptrên thanh công c? truy c?p nhanh.

   Chú ý B?n có th? ph?i thêm tùy ch?n này đ? thanh công c? b?ng tay.
  • B?n s?a đ?i b?t k? các tính ch?t c?a các PageSetup đ?i tư?ng trong VBA macro.
 • Trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, b?n ch?n cácTrang hư h?p ki?m tra trên các Xem tab c?a các Tuỳ chọn h?p tho?i.

  Trong Excel 2007, b?n b?m vào các Microsoft Office Button, b?m Excel Tuỳ chọn, b?m các Nâng cao th? lo?i, và sau đó b?m đ? ch?n các Hi?n th? trang breaks h?p ki?m dư?i các Màn hình tùy ch?n cho b?ng tính này keá tieáp.
V?n đ? này x?y ra n?u v? mô c?a b?n đ?t b?t k? PageSetup b?t đ?ng s?n, ho?c n?u b?n đ?t th? công m?t PageSetup b?t đ?ng s?n, và sau đó ch?y m?t v? mô VBA b? thu?c tính trên m?t lo?t l?n các hàng ho?c c?t.

Khi b?n đ?t m?t PageSetup b?t đ?ng s?n, t? đ?ng tính toán c?a trang ng?t đư?c kích ho?t trong Excel. Theo m?c đ?nh, b?t đ?ng s?n này không đư?c đ?t.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp.

Phương pháp 1: B?ng tay vô hi?u hoá màn h?nh ng?t trang

Đ? làm đi?u này trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Tuỳ chọn ngày các Công cụ tr?nh đơn.
 2. B?m vào các Xem tab dư?i C?a s? tùy ch?n, nh?n vào đây đ? xóa cácTrang hư h?p ki?m. Nh?p vào Ok.
Đ? làm đi?u này trong Excel 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các Microsoft Office Button, và sau đó Nh?p vào Excel tùy ch?n.
 2. B?m vào các Nâng cao th? lo?i, và sau đó nh?n vào đây đ? xóa các Hi?n th? trang breaks h?p ki?m dư?i cácHi?n th? tùy ch?n cho b?ng tính này keá tieáp.

Cách 2: Vô hi?u hoá trang phá v? màn h?nh l?p tr?nh

Microsoft cung c?p cho l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c là th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, các ng? ? b?o hành v? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đang ch?ng t? và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Đ? vô hi?u hoá màn h?nh hi?n th? ngh? trang l?p tr?nh, thêm d?ng sau m? đ? VBA v? mô c?a b?n.
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
				
Quan tr?ng Ph?i đưa này d?ng m? sau khi b?n s?a đ?i b?t k? c?a các thu?c tính c?a các PageSetup đ?i tư?ng, nhưng trư?c khi b?n s?a đ?i các thu?c tính ho?c các hàng ngày c?a b?n b?ng tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 199505 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdtacode kbprb kbprint kbmt KB199505 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:199505

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com