AddUsers t? đ?ng t?o ra m?t s? l?n các ngư?i s? d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 199878 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Addusers.exe công c? cho Windows là m?t ti?n ích hành chính 32-bit có s? d?ng t?p văn b?n phân cách b?ng d?u ph?y đ? t?o, ch?nh s?a và xóa tài kho?n ngư?i dùng. Addusers là có l?i nh?t khi các thông tin đ? đư?c thao tác đư?c duy tr? trong m?t b?ng tính, ch?ng h?n như m?t t?o v?i Microsoft Excel, mà có th? chuy?n đ?n t?p tin phân cách b?ng d?u ph?y. B?n ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính m?c tiêu đ? thêm tài kho?n và thành viên c?a nhóm ngư?i dùng đ? vi?t thư cho tài kho?n.

THÔNG TIN THÊM

L?nh AddUsers s? d?ng cú pháp sau:

AddUsers {/ c|/d {: u} | / e} tên t?p [/s:x] [/?] [ComputerName|domainname] [/ p: {l|c|e|d}]
 • ComputerName -là máy tính nơi b?n mu?n t?o trương m?c ngư?i dùng ho?c t? mà b?n mu?n vi?t tài kho?n ngư?i dùng. N?u b?n ch? r? computernameAddUsers s? d?ng máy tính đ?a phương theo m?c đ?nh.
 • domainname -Tùy ch?n này có th? đư?c s? d?ng t?i ch? c?a computername. N?u tùy ch?n này đư?c s? d?ng, sau đó Addusers truy v?n PDC tên mi?n đư?c ch? đ?nh.
 • /c installer.bat/c - T?o tài kho?n ngư?i dùng, các nhóm đ?a phương và toàn c?u các nhóm theo quy đ?nh c?a tên t?p.
 • / d {: u}-b?i tài kho?n ngư?i dùng, các nhóm đ?a phương và toàn c?u các nhóm đ? tên t?p đ? ch? đ?nh. Các (: u) là m?t tùy ch?n chuy?n đ?i mà nguyên nhân tài kho?n hi?n t?i đ? đư?c ghi vào t?p đ? ch? đ?nh trong đ?nh d?ng văn b?n Unicode. Vi?c l?a ch?n đ? đ? trương m?c ngư?i dùng hi?n t?i không lưu m?t kh?u c?a tài kho?n ho?c b?t k? thông tin b?o m?t cho các tài kho?n. Sao lưu thông tin b?o m?t cho tài kho?n, m?t b?n sao lưu băng nên đư?c s? d?ng.
  Chú ý: Thông tin m?t kh?u không đư?c lưu trong m?t b?i ch?a tài kho?n ngư?i dùng và n?u b?n s? d?ng cùng m?t t?p tin đ? t?o tài kho?n, t?t c? các m?t kh?u c?a tài kho?n m?i đư?c t?o ra s? có s?n ph?m nào. T?t c? t?o ngư?i s? d?ng ph?i thay đ?i m?t kh?u c?a h? lúc đăng nh?p theo m?c đ?nh.
 • /e - Xóa tài kho?n ngư?i dùng đ? ch? đ?nh trong tên t?p tin.
  TH?N TR?NG: C?n th?n khi xóa tài kho?n ngư?i dùng, như nó là không th? tái t?o trương m?c ngư?i dùng v?i cùng m?t SID. Tùy ch?n này, tuy nhiên, không th? xóa đư?c xây d?ng trong tài kho?n.
 • Tên t?p -Phân cách b?ng d?u ph?y vào/ra t?p AddUsers s? d?ng cho d? li?u.
 • /s:x - này m?t chuy?n đ?i tùy ch?n thay đ?i các k? t? dùng đ? tách các l?nh v?c trong t?p tin. Các x nên đư?c thay th? v?i nhân v?t m?i đ? đư?c s? d?ng đ? tách các l?nh v?c. Ví d?, / s: ~ s? làm cho nhân v?t l?nh v?c chia tách các "~" (tilde). N?u tùy ch?n này không đư?c ch? đ?nh, phân cách m?c đ?nh, d?u ph?y, đư?c s? d?ng.
 • /? -Hi?n th? m?t màn h?nh tr? giúp.
 • N?u b?n đang s? d?ng Windows NT 4.0, phiên b?n m?i hơn c?a Addusers.exe có s?n trong Windows NT Resource Kit, b? sung 3, có thêm m?t chuy?n đ?i /p. Chuy?n đ?i này làm tăng ch?c năng khi t?o ngư?i dùng m?i v?i AddUsers.exe trong Windows NT.
 • /p: - b? tùy ch?n sáng t?o tài kho?n. Nó có th? đư?c s? d?ng cùng v?i b?t k? s? k?t h?p c?a các tùy ch?n sau:

  • l - ngư?i dùng không c?n ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo.
  • c - ngư?i dùng không th? thay đ?i m?t kh?u.
  • e - m?t kh?u không bao gi? h?t h?n. (ng? ? l tuøy choïn)
  • d - các tài kho?n b? vô hi?u hoá.

  M?u: T?o ngư?i dùng m?i và các nhóm v?i Addusers

  1. Đăng nh?p như m?t ngư?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên c?a máy tính m?c tiêu dùng.
  2. T?o m?t t?p tin văn b?n phân cách b?ng d?u ph?y, có nh?ng ngư?i dùng m?i và các nhóm đư?c t?o ra. Cú pháp là ph?n c? th? cho m?i m?c (d?ng) các ph?n khác nhau, như sau:

   [Ngư?i dùng]
   Tên ngư?i dùng,Tên đ?y đ?, m?t kh?u, mô t?, HomeDrive, Homepath, h? sơ, k?ch b?n

   [Toàn c?u]
   Tên ngư?i dùng tên, b?nh lu?n, nhóm toàn c?u, ...

   [Đ?a phương]
   Nhóm đ?a phương tên, b?nh lu?n >, tên ngư?i dùng, ...

   M?c (đư?ng) trong [Local] và [toàn c?u] nhóm ph?n có 0 ho?c nhi?u hơn Tên ngư?i dùng m?c sau khi l?nh v?c b?nh lu?n. M?i tên ngư?i dùng s? đư?c thêm vào nhóm đó. D?ng ph?i k?t thúc b?ng d?u ph?y (ho?c nhaán k? t? phân cách). Dư?i đây là ví d? t? các ngu?n tài nguyên Kit công c? giúp t?p tin đ? AddUsers.exe:

   [Ngư?i dùng]
   Jimmy, James Edward Phillip II,,,,,,
   Alex, Alex Denuur,,, E:\, E:\users\alex,,
   Ron, Ron Jarook, xin chào,, E:\, E:\users\ron,,
   Sarah, Sarah Selly,,,,,,
   Mike, Mike Olarte,,,,,,

   [Toàn c?u]
   TestTeam, h?i qui, ron, alex,
   DevTeam, chuy?n đ?i ngu?n, mike, sarah, jimmy,

   [Đ?a phương]
   UsersAM, ngư?i dùng a qua M, alex, jimmy, mike,
   UsersNZ, ngư?i dùng n qua Z, ron, sarah,
  3. Lưu t?p tin.
  4. T?o ngư?i dùng (và các nhóm) có th? đư?c th?c hi?n thông qua m?t t?p tin th?c thi hay t?i d?ng l?nh. L?nh sau t?o ngư?i dùng và các nhóm đư?c li?t kê trong m?t t?p tin văn b?n g?i là Users.txt. Các "/ p" chuy?n đ?i t?o ra nh?ng ngư?i s? d?ng v?i m?t kh?u không bao gi? h?t h?n kích ho?t:

   C:\>AddUsers [ComputerName] /c installer.bat/c c:\Users.txt /p:e

   Ngoài ra, b?ng cách s? d?ng m?t tên mi?n, cú pháp s?:

   C:\>AddUsers [domainname] /c installer.bat/c c:\Users.txt /p:e

  M?u: T?o ra m?t danh sách các tài kho?n ngư?i dùng và các nhóm t? máy tính ch?y Windows

  1. Đăng nh?p như m?t ngư?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên c?a máy tính m?c tiêu dùng.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? Addusers \\ServerName / d filename.txt (nơi servername là tên c?a m?t b? ki?m soát mi?n, tài kho?n c?a máy ch? ho?c máy tr?m), và sau đó nh?n Enter.
  V?i quy?n truy c?p thích h?p, qu?n tr? viên có th? t?o ra m?t danh sách các ngư?i dùng t? tên mi?n khác hơn là c?a riêng c?a h?. Danh sách đư?c t?o ra vào các filename.txt t?p tin văn b?n. T?p tin này c?ng ch?a thông tin như h? sơ, m?c và k?ch b?n cho m?i ngư?i dùng. L?nh ngư?i dùng NET c?ng cho phép s?a đ?i, xoá và t?o ra các tài kho?n, nhưng l?i thi?u m?t s? tính năng c?a Addusers.exe.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c t?o t?p tin batch đ? t? đ?ng hóa vi?c t?o ra c?a ngư?i dùng, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  180546 T? đ?ng hoá C?p Nh?t c?a các nhóm đ?a phương trên máy ch? thành viên

THAM KH?O

AddUsers.exe ti?n ích và các tài li?u hư?ng d?n b? sung đư?c bao g?m trong Windows Resource Kit.

Thu?c tính

ID c?a bài: 199878 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB199878 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:199878

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com