Thông báo l?i trong Exchange Server: "trang đ?i bi?u là không có s?n. Không th? truy c?p thư m?c Outlook."

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 199964 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào các Đ?i bi?u tab trong ?ng d?ng khách Microsoft Outlook, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Trang đ?i bi?u là không có s?n. Không th? truy c?p thư m?c Outlook.

NGUYÊN NHÂN

L?i này có th? do m?t h?p thư Exchange Server b? h?ng. Trong m?t trao đ?i 2000 h?n h?p ch? đ? t? ch?c, l?i này có th? do m?t không chính xác homeMTA thu?c tính.

Chú ý Khi v?n đ? này là do m?t không chính xác homeMTA thu?c tính, ngư?i dùng không th? thêm ngư?i dùng t? Exchange Global Address List danh sách phân ph?i cá nhân c?a h?.

Ngoài ra, n?u b?n có m?t giá tr? không chính xác trong các Thư k? l?nh v?c này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t?. Ví d?, sau đây có ch?a m?t giá tr? không chính xác cho các Thư k? thu?c tính:
CN = Username\0ADEL:8e945738-9e88-4dc8-991b-e8ce46799ca5, CN = xóa các đ?i tư?ng, DC = Comstoso, DC = com
Trong ví d? này, các Thư k? thu?c tính đi?m cho m?t đ?i tư?ng đ? b? xóa tên mi?n. Các đ?i tư?ng đ? b? xóa nên không đư?c đ?t. Ho?c các Thư k? thu?c tính nên tr? đ?n m?t ngư?i s? d?ng h?p l?.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y s? d?ng m?t ho?c c? hai phương pháp sau đây, như là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:

Phương pháp 1: Tái t?o h?p thư Exchange

 1. T?i v? t?t c? các thông tin trong h?p thư vào m?t t?p .pst (thư m?c cá nhân) b?ng cách thay đ?i đ?a đi?m giao hàng trong các thu?c tính c?a d?ch v? Exchange Server.
 2. Lo?i b? h?p thư b? h?ng b?ng cách s? d?ng chương tr?nh qu?n tr? viên máy ch? trao đ?i, và sau đó t?o m?t h?p thư Exchange Server m?i.
 3. Thư t? thư m?c cá nhân có th? đư?c t?i lên máy ch? m?t l?n n?a b?ng cách th? công sao chép các thông đi?p Quay l?i các thư m?c h?p thư.

Cách 2: Xác minh các thu?c tính homeMTA trao đ?i

B?ng cách s? d?ng Microsoft Active Directory d?ch v? thư m?c

Đ? gi?i quy?t hành vi này b?ng cách s? d?ng Active Directory, th?c hi?n c? hai bư?c sau đây:

Quan tr?ngB?n ph?i hoàn thành bư?c 1 và bư?c 2 trong k? cho m?i ngư?i s? d?ng ngư?i kinh nghi?m hành vi này.

Bư?c 1: Xác minh các thông tin đư?c liên k?t v?i các thu?c tính homeMTA

S? d?ng ADSI ch?nh s?a Ti?n ích đ? có đư?c nh?ng thông tin mà liên k?t v?i các homeMTA thu?c tính trương m?c ngư?i dùng kinh nghi?m v?n đ? này. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau. C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, LDP ti?n ích, ho?c b?t k? khác LDAP Phiên b?n 3 khách, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Exchange 2000 Server ho?c c? hai. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác thay đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
 1. B?t đ?u ch?nh s?a ADSI. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

  Chú ýADSI ch?nh s?a công c? này t?a l?c ? công c? h? tr? Microsoft Windows 2000. N?u công c? này không đư?c cài đ?t, b?n có th? cài đ?t công c? t? Microsoft Windows 2000 CD-ROM. Đư?ng d?n đ?y đ? là:
  Support\Tools\Setup.exe.
 2. M? r?ng Tên mi?n NC) ServerName.example.com) (nơi ServerNamelà tên c?a đi?u khi?n vùng nào và ? đâu example.comlà tên mi?n), m? r?ng DC = Ví d?DC = com.
 3. M? r?ng các container có ch?a tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n; Ví d?, m? r?ng CN = ngư?i dùng.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các thùng ch?a tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n; Ví d?, b?m chu?t ph?i vào CN = Tên ngư?i dùng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào C? hai.
 6. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào homeMTA.
 7. Trong các Value(s)h?p, lưu ? giá tr? cho homeMTA b?t đ?ng s?n.
N?u giá tr? c?a các homeMTAthu?c tính không ph?i là chính xác, b?n ph?i c?p nh?t các tài kho?n ngư?i dùng b?ng cách nh?p giá tr? đúng.

Ví d?, sau đây là m?t giá tr? không chính xác cho các homeMTAthu?c tính:
CN = Microsoft MTA\DEL:e8b60430-4dfc-4902-8891-6651a6d141c8, CN = xóa đ?i tư?ng, CN = Configuration, DC = ví d?, DC = com;
Chú ýTrong ví d? này, giá tr? c?a các homeMTAthu?c tính là trong thư m?c đ? xóa đ?i tư?ng c?a các tên mi?n. Trong trư?ng h?p này, giá tr? c?a các homeMTAthu?c tính ph?i ? CN = Tên máy chủ.

Sau đây là m?t ví d? v? m?t giá tr? chính xác cho các homeMTAthu?c tính:
CN = Microsoft MTA, CN = Tên máy chủCN = máy ch?, CN = nhóm hành chính đ?u tiên, CN = hành chính nhóm, CN = t? ch?c ví d?, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = ví d?, DC = com
Đ? thay đ?i giá tr? c?a các homeMTAthu?c tính:
 1. Trong các Value(s)h?p, lưu ? giá tr? cho homeMTA b?t đ?ng s?n.
 2. Lo?i giá tr? chính xác trong các Ch?nh s?a các thu?c tínhh?p, b?m vào Thi?t l?p, b?m Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
Chú ýCách d? nh?t đ? nh?p giá tr? chính xác cho các homeMTA thu?c tính là s? d?ng ch?nh s?a ADSI đ? có đư?c giá tr? chính xác cho m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i là trong cùng m?t Exchange Server 5.5 trang và nh?ng ngư?i nào không kinh nghi?m v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này. Sao chép giá tr? c?a các homeMTA thu?c tính t? ngư?i dùng có chính xác có giá tr?, và sau đó dán nó vào các Ch?nh s?a các thu?c tínhh?p c?a ngư?i dùng có giá tr? là không h?p l?.

N?u không có ngư?i dùng không có trong các trang web Exchange Server 5.5 mà b?n có th? sao chép giá tr? chính xác t?, s? d?ng các ví d? đư?c cung c?p trư?c đó trong bài vi?t này đ? nh?p th? công giá tr? đúng. B?n ph?i thích ?ng v?i các ví d? cho t? ch?c Exchange Server c?a b?n.

Bư?c 2: C?p nh?t thông tin ngư?i nh?n

 1. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào msExchALObjectVersion.
 2. Trong các Value(s)h?p, lưu ? giá tr? cho msExchALObjectVersion b?t đ?ng s?n.
 3. Tăng giá tr? cho các msExchALObjectVersionb?t đ?ng s?n c?a 500.

  Ví d?, n?u giá tr? là 40, đ? thay đ?i nó đ? 540. Đ? làm như v?y, trong nh?ng Ch?nh s?a các thu?c tínhh?p, lo?i 540, b?m Thi?t l?p, b?m Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ýM?t thay th? cho incrementing msExchALObjectVersionb?i 500 là đ? xác minh các msExchALObjectVersionthu?c tính Active Directory b?ng cách s? d?ng ch?nh s?a ADSI, và sau đó ki?m tra xem các Phiên b?n đ?i tư?ng trên h?p thư trong thư m?c nguyên c?a Exchange Server 5.5. So sánh các s?, và sau đó tăng giá tr? trong Active Directory 10 nhi?u hơn giá tr? xu?t hi?n trong thư m?c nguyên Exchange Server 5.5. Th? t?c này làm cho ch?c ch?n r?ng b?n có m?t cách chính xác incremented giá tr? này. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  258257XADM: Làm th? nào đ? xác minh b?n đ?i tư?ng khi b?n g? r?i các v?n đ? nhân r?ng thư m?c
 4. B? ch?nh s?a ADSI.
Sau khi b?n đ? ch?nh s?a các thông tin mà liên k?t v?i các homeMTA thu?c tính cho m?i ngư?i s? d?ng ngư?i kinh nghi?m hành vi này, b?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c qu?n l? k?t n?i, b?m chu?t ph?i vào th?a thu?n k?t n?i ngư?i nh?n đư?c liên k?t v?i các trang web Exchange Server 5.5 ngư?i dùng thu?c v?, và sau đó nh?p vào Nhân r?ng bây gi?đ? l?c lư?ng nhân r?ng.

B?ng cách s? d?ng chương tr?nh qu?n tr? Exchange

Khi các homeMTA thông tin trong thư m?c Exchange 5.5 là đúng đ?i v?i h?p thư Exchange 5.5, nhưng thông tin không chính xác trong ho?t đ?ng thư m?c, b?n có th? s? d?ng ngư?i qu?n tr? Exchange đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? làm như v?y:
 1. B?t đ?u trao đ?i qu?n tr?. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó nh?p vào Qu?n tr? viên Microsoft Exchange.
 2. Trên các Công cụtr?nh đơn, nh?p vào Thư m?c xu?t kh?u.
 3. Trong các Nhà máy ch? danh sách, b?m vào T?t c?.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Bao g?m subcontainers h?p ki?m.
 5. Dư?i Các đ?i tư?ng xu?t kh?u, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m sau đây:
  • H?p thư
  • Ngư?i nh?n tùy ch?nh
  • Danh sách g?i
 6. Dư?i M?c đ? đăng nh?p, b?m Cao.
 7. Dư?i K? t?, b?m ANSI(n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 8. Nh?p vào Xu?t kh?u t?p tin, xác đ?nh v? trí thư m?c nơi b?n mu?n lưu các t?p tin, g? tên t?p b?n mu?n trong các Tên tệp h?p, b?m vào M?, và sau đó nh?p vào Cókhi b?n đư?c nh?c t?o m?t t?p tin m?i.
 9. Nh?p vào Kho ch?a, m? r?ng đ?i tư?ng tên mi?n, b?m vào các Ngư?i nh?ncontainer, và sau đó b?m Ok.
 10. Nh?p vào Xu?t kh?uxu?t chuy?n thông tin t?p ph?y các giá tr? (.csv) mà b?n t?o ra.
 11. Vào tin nh?n xu?t hi?n mà ch? ra r?ng thư m?c xu?t là hoàn t?t, nh?p vào Ok.
 12. B?t đ?u Microsoft Excel, và sau đó, m? t?p tin .csv b?n xu?t kh?u thông tin thư m?c đ?.
 13. Xóa t?t c? các c?t ngo?i tr? cho các Obj-Classc?t và các Tên thư m?cc?t trong t?p tin .csv.

  Quan tr?ngXóa các c?t th?c t? và không ch? là nh?ng thông tin mà h? có ch?a. Đ?m b?o r?ng không có không có c?t có s?n ph?m nào gi?a các Obj-Classvà các Tên thư m?cc?t.
 14. Trong hàng 1 c?a m?t c?t m?i, g? Thu?c tính tùy ch?nh 15.
 15. Trong các Thu?c tính tùy ch?nh 15c?t, lo?i 1trong m?i hàng tương ?ng v?i kho?n m?c. H?y ch?c ch?n r?ng b?ng s? xu?t hi?n tương t? như b?ng dư?i đây:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Obj-ClassTên thư m?cThu?c tính tùy ch?nh 15
  H?p thưUser11
  H?p thưUser21
  H?p thưUser31
  H?p thưUser41
 16. Lưu t?p tin, và sau đó b? Excel.
 17. B?t đ?u trao đ?i qu?n tr?.
 18. Trên các Công cụtr?nh đơn, nh?p vào Chuy?n nh?p thư m?c.
 19. Nh?p vào Chuy?n nh?p t?p, vào .csv t?p tin mà b?n đ? lưu, và sau đó nh?p vào M?.
 20. Dư?i Đ?c tính, b?m Ghi đè, và sau đó nh?p vào Nh?p kh?u.
 21. Trong thông đi?p mà ch? ra r?ng thư m?c nh?p kh?u đư?c hoàn t?t, nh?p vào Ok.
 22. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 21 cho các thùng ch?a ngư?i nh?n trong m?i trang web trong t? ch?c Exchange c?a b?n.
 23. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c qu?n l? k?t n?i, và sau đó nhân r?ng Hi?p đ?nh k?t n?i ngư?i nh?n và Hi?p đ?nh k?t n?i c?u h?nh (config_CA).
Đ? lo?i b? các Thu?c tính tùy ch?nh 15giá tr? t? c?a b?n thư m?c Exchange 5.5, m? file .csv mà b?n đ? lưu ? bư?c 16, lo?i ~ deltheo các Thu?c tính tùy ch?nh 15c?t cho m?i hàng tương ?ng v?i kho?n m?c. H?y ch?c ch?n r?ng b?ng s? xu?t hi?n tương t? như b?ng dư?i đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Obj-ClassTên thư m?cThu?c tính tùy ch?nh 15
H?p thưUser1~ del
H?p thưUser2~ del
H?p thưUser3~ del
H?p thưUser4~ del


Lưu và sau đó nh?p kh?u t?p tin này .csv m?i vào thư m?c. Khi b?n làm đi?u này, b?m Ghi đèdư?i Đ?c tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 199964 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB199964 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:199964

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com