Kh?c ph?c s? c? DNS t? ch?c s? ki?n ID 4013: Máy ch? DNS là không th? n?p qu?ng cáo tích h?p các khu DNS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2001093
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

 • Trên máy Windows d?a trên tính đư?c lưu tr? b? đi?u khi?n vùng Active Directory, các máy ch? DNS vai tr? ng?ng đáp ?ng (b? treo) trong around 15 phút sau khi chu?n b? k?t n?i m?ng tin nh?n s? đư?c hi?n th? và trư?c d?u nh?c đăng nh?p Windows (Ctrl + Alt + Del) đư?c hi?n th?.
 • DNS sau s? ki?n ID 4013 đăng nh?p s? ghi s? ki?n DNS c?a b? đi?u khi?n vùng đang lưu tr? vai tr? máy ch? DNS sau khi Windows kh?i đ?ng:

  S? ki?n lo?i: c?nh báo
  S? ki?n ngu?n: DNS
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 4013
  Ngày: <date>
  Th?i gian: <time>
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: < tên máy tính >
  Mô t?:
  Các máy ch? DNS là không th? m? trong Active Directory. Này máy ch? DNS
  c?u h?nh đ? s? d?ng thông tin d?ch v? thư m?c và có th? không ho?t đ?ng mà không c?n truy c?p
  vào thư m?c. Các máy ch? DNS s? ch? đ?i cho các thư m?c đ? b?t đ?u. N?u DNS
  h? ph?c v? b?t đ?u, nhưng s? ki?n này thích h?p đ? không đăng nh?p, sau đó DNS
  máy ch? v?n c?n ph?i ch? đ?i cho thư m?c đ? b?t đ?u.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm
  http://go.Microsoft.com/fwlink/events.asp.
  D? li?u:
  0000: < % t?nh tr?ng m? % >

  Trong m?c nh?p Nh?t k? này, giá tr? có th? cho < % t?nh tr?ng m? % > ho?c không đăng nh?p ho?c bao g?m, nhưng không gi?i h?n, nh?ng đi?u sau đây:

  Hex

  Byte

  Th?p phân

  Bi?u tư?ng

  L?i chu?i

  000025f5

  F5 25 00 00

  9717

  DNS_ERROR_DS_UNAVAILABLE

  D?ch v? thư m?c không s?n dùng

  0000232d

  2D 23 00 00

  9005

  DNS_ERROR_RCODE_REFUSED

  DNS ho?t đ?ng t? ch?i.

  0000232a

  2A 23 00 00

  9002

  DNS_ERROR_RCODE_SERVER_FAILURE

  DNS máy ch? th?t b?i.

  Ví d? khách hàng k?ch b?n

  • Nhi?u tên mi?n đi?u khi?n trong m?t thư m?c ho?t đ?ng trang web cùng m?t lúc kh?i đ?ng l?i
   • M?t tên mi?n tên mi?n hai b? đi?u khi?n đư?c tri?n khai trong trung tâm d? li?u tương t?.
   • Vai tr? máy ch? DNS đư?c cài đ?t trên c? hai b? đi?u khi?n vùng, và nó ch? b?n sao qu?ng cáo tích h?p _msdcs. < r?ng g?c mi?n > và khu v?c mi?n Active Directory.
   • DC1 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng DC2 cho ưa thích DNS và chính nó đ? thay th? DNS.
   • DC2 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng DC1 cho ưa thích DNS và chính nó đ? thay th? DNS.
   • T?t c? các b? đi?u khi?n vùng có ngu?n c?p đi?n uninterrruptible (UPS) và sao lưu đi?n máy phát đi?n.
   • Trung tâm d? li?u kinh nghi?m thư?ng xuyên đi?n cúp c?a 2-10 gi?. UPS thi?t b? gi? các b? đi?u khi?n vùng ho?t đ?ng cho đ?n khi máy phát đi?n cung c?p đi?n, nhưng h? không th? ch?y h? th?ng HVAC. B?o v? nhi?t đ? đư?c xây d?ng vào h? ph?c v? l?p h?c máy tính t?t b? đi?u khi?n vùng khi nhi?t đ? bên trong ti?p c?n v?i nhà s?n xu?t gi?i h?n.
   • Khi quy?n l?c cu?i cùng đ? đư?c ph?c h?i, b? đi?u khi?n vùng treo trong 20 phút sau khi chu?n b? k?t n?i m?ng đư?c hi?n th? và trư?c khi đăng nh?p nhanh chóng đư?c hi?n th?.
   • DNS t? ch?c s? ki?n ID 4013 đăng nh?p s? ghi s? ki?n DNS.
   • M? đi?u khi?n qu?n l? DNS (DNSMGMT.MSC) không thành công và t?o ra các thông báo l?i sau:

    "Máy ch? <computername> có th? không đư?c liên l?c. Các l?i đ?: h? ph?c v? không s?n dùng. B?n có mu?n thêm dù sao?"

    M? thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo (DSA.MSC) t?o ra các thông báo l?i sau:

    "Đ?t tên thông tin có th? không đư?c đ?t"
  • B? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t trong m?t trang web Active Directory
   • M?t b? đi?u khi?n vùng đư?c tri?n khai trong m?t trang web.
   • Vai tr? máy ch? DNS đư?c cài đ?t, và nó ch? b?n sao qu?ng cáo tích h?p _msdcs. < r?ng g?c mi?n > và khu v?c mi?n Active Directory.
   • B? đi?u khi?n tên mi?n ch? đ?n chính nó cho ưa thích DNS.
 • Đi?u khi?n vùng đ? không có máy ch? DNS khác đư?c ch? đ?nh ho?c đi?m đ?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trên m?t liên k?t toàn di?n tích m?ng (WAN).
 • Đi?u khi?n vùng đư?c kh?i đ?ng l?i v? c?a m?t cúp đi?n.
 • Trong th?i gian kh?i đ?ng l?i, các liên k?t m?ng WAN có th? không ho?t đ?ng.
 • Khi đi?u khi?n vùng b?t đ?u, nó có th? treo trong 20 phút sau khi chu?n b? k?t n?i m?ng đư?c hi?n th? và trư?c khi đăng nh?p nhanh chóng đư?c hi?n th?.
 • DNS t? ch?c s? ki?n ID 4013 đăng nh?p s? ghi s? ki?n DNS.
 • M? đi?u khi?n qu?n l? DNS (DNSMGMT.MSC) không thành công và t?o ra các thông báo l?i sau:

  "Máy ch? <computername> có th? không đư?c liên l?c. Các l?i đ?: h? ph?c v? không s?n dùng. B?n có mu?n thêm dù sao?"

  M? thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo (DSA.MSC) t?o ra các thông báo l?i sau:
 • NGUYÊN NHÂN

  B? đi?u khi?n vùng có b?n sao c?a Active Directory có tham chi?u đ?n các b? ki?m soát mi?n trong r?ng c? g?ng g?i đ?n nhân r?ng t?t c? các phân ho?ch thư m?c đư?c t? ch?c t?i đ?a phương trong khi Windows kh?i đ?ng như là m?t ph?n c?a m?t đ?ng b? hóa ban đ?u ho?c "đ?ng b? init."

  Trong m?t n? l?c đ? kh?i đ?ng v?i n?i dung m?i nh?t khu DNS, Microsoft DNS máy ch? lưu tr? b?n sao qu?ng cáo tích h?p DNS khu tr? ho?n kh?i đ?ng d?ch v? DNS cho m?t s? s? phút sau khi kh?i đ?ng Windows tr? khi Active Directory đ? hoàn thành c?a nó đ?ng b? hóa ban đ?u trong khi Windows kh?i đ?ng. Trong khi đó, Active Directory là b? tr? ho?n t? phân ho?ch thư m?c replicating trong nư?c cho đ?n khi nó có th? gi?i quy?t ngu?n tên mi?n đi?u khi?n CNAME GUID đ? đ?a ch? IP trên các máy ch? DNS đư?c s? d?ng b?i b? đi?u khi?n vùng đích cho đ? phân gi?i tên. Trong th?i gian treo trong khi chu?n b? k?t n?i m?ng ph? thu?c vào s? lư?ng t?i đ?a phương t? ch?c các thư m?c phân vùng n?m trong b?n sao c?a đi?u khi?n vùng Active Directory. H?u h?t các b? đi?u khi?n vùng có ít nh?t 5 phân vùng (lư?c đ?, c?u h?nh, tên mi?n, r?ng toàn DNS ?ng d?ng phân vùng, toàn tên mi?n DNS ?ng d?ng phân vùng) và có th? tr?i nghi?m m?t s? ch?m tr? kh?i đ?ng 15-20 phút. S? t?n t?i c?a phân vùng thêm làm tăng s? ch?m tr? kh?i đ?ng.

  DNS t? ch?c s? ki?n ID 4013 trong s? ghi s? ki?n DNS cho th?y r?ng kh?i đ?ng d?ch v? DNS đ? b? tr? ho?n b?i v?, trong nư?c làm b?n sao phân ho?ch thư m?c ho?t đ?ng không đư?c x?y ra.

  Có r?t nhi?u đi?u ki?n mà có th? làm tr?m tr?ng thêm ch?m Windows kh?i đ?ng và đăng nh?p vào h? ph?c v? Microsoft DNS DNS 4013, s? ki?n c?u h?nh máy ch? lưu tr? Active Directory tích h?p khu (mà ng?m n?m trên các máy tính ho?t đ?ng như b? đi?u khi?n vùng). Chúng bao g?m:

  • C?u h?nh m?t máy ch? DNS hosting AD tích h?p DNS khu có b?n sao c?a Active Directory có ki?n th?c v? các b? ki?m soát mi?n trong r?ng đ? tr? đ?n chính nó riêng cho đ? phân gi?i tên DNS
 • C?u h?nh m?t máy ch? DNS hosting AD tích h?p DNS khu có b?n sao c?a Active Directory có ki?n th?c v? các b? ki?m soát mi?n trong r?ng đ?n các máy ch? DNS đi?m ho?c không t?n t?i, hi?n đang ngo?i tuy?n, là không th? truy c?p trên m?ng, ho?c mà không lưu tr? các yêu c?u khu và h? sơ c?n thi?t đ? trong nư?c-replicate Active Directory (t?c là đi?u khi?n vùng b?n ghi CNAME GUID và tương ?ng c?a nó ch? a ho?c AAAA k? l?c c?a b? đi?u khi?n vùng ngu?n ti?m năng)
 • Kh?i đ?ng m?t b? đi?u khi?n tên mi?n và lưu tr? các khu qu?ng cáo tích h?p DNS có b?n sao c?a Active Directory có ki?n th?c v? b? đi?u khi?n vùng khác trên nh?ng g? có hi?u qu? là m?t m?ng lư?i b? cô l?p v? DNS:
  • B? đi?u h?p m?ng ho?c ngăn x?p m?ng trên ngư?i g?i ho?c máy tính m?c tiêu là ho?c b? vô hi?u hoá ho?c không ho?t đ?ng.
  • Đi?u khi?n vùng đ? kh?i đ?ng vào m?t m?ng lư?i b? cô l?p.
  • B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương sao c?a Active Directory có tài li?u tham kh?o đ? Cu b? ki?m soát mi?n không c?n t?n t?i trên m?ng.
  • B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương sao c?a Active Directory có tài li?u tham kh?o cho các b? đi?u khi?n vùng ngư?i hi?n đ? t?t.
  • B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương sao c?a Active Directory có tài li?u tham kh?o cho các b? đi?u khi?n vùng ngư?i đang tr?c tuy?n và có th? truy c?p, nhưng không th? đư?c nhân r?ng thành công t? v? c?a m?t v?n đ? trên b? đi?u khi?n vùng ngu?n, đi?m đ?n đi?u khi?n vùng, ho?c cơ s? h? t?ng DNS ho?c m?ng.

  Trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server SP3 ho?c sau này, các b? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? c?ng thành công ph?i tái t?o các thay đ?i trên phân vùng m?c duy tr? các ho?t đ?ng n?m v?ng vai tr? c?a nhà nư?c. Nhân r?ng thành công ph?i di?n ra trư?c khi FSMO-ph? thu?c vào ho?t đ?ng kinh doanh có th? đư?c th?c hi?n. Như v?y synchronizations ban đ?u đư?c b? sung đ? đ?m b?o r?ng b? đi?u khi?n vùng đ? trong th?a thu?n liên quan đ?n FSMO vai tr? quy?n s? h?u và vai tr? c?a nhà nư?c. Các yêu c?u đ?ng b? ban đ?u c?n thi?t cho vai tr? FSMO đ? tr? thành ho?t đ?ng khác nhau t? đ?ng b? ban đ?u th?o lu?n trong bài vi?t này nơi Active Directory ph?i trong nư?c replicate đ? cho d?ch v? DNS Server đ? kh?i đ?ng ngay l?p t?c.

 • GI?I PHÁP

  M?t s? Microsoft và n?i dung bên ngoài đ? đ? ngh? đ?t giá tr? s? đăng k? Repl th?c hi?n ban đ?u Synchronizations 0 đ? vư?t qua đ?ng b? hóa ban đ?u yêu c?u trong Active Directory. C? th? registry subkey và các giá tr? cho thi?t l?p đó là như sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
  Giá tr? tên: Repl th?c hi?n ban đ?u Synchronizations
  Giá tr? type: REG_DWORD
  D? li?u có giá tr?: 0

  Thay đ?i c?u h?nh này không đư?c khuy?n khích đ? s? d?ng trong môi trư?ng s?n xu?t ho?c trong b?t k? môi trư?ng trên cơ s? liên t?c. Vi?c s? d?ng các Repl th?c hi?n ban đ?u Synchronizations nên đư?c s? d?ng trong trư?ng h?p r?t quan tr?ng đ? gi?i quy?t v?n đ? t?m th?i và c? th?. Thi?t l?p m?c đ?nh s? đư?c ph?c h?i sau khi v?n đ? như v?y đang đư?c gi?i quy?t.

  Thay th? kh? thi bao g?m:

  • Lo?i b? tham chi?u đ?n Cu b? đi?u khi?n vùng.

  • Làm cho b? đi?u khi?n tên mi?n gián tuy?n ho?c không ho?t đ?ng ho?t đ?ng.

  • B? ki?m soát mi?n hosting AD tích h?p DNS khu nên không tr? đ?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t và đ?c bi?t là ch? đ? t? như ưa thích DNS cho đ? phân gi?i tên.

   DNS tên đăng k? và tên gi?i quy?t cho b? đi?u khi?n vùng là m?t ho?t đ?ng tương đ?i nh? là cao cache DNS khách hàng và máy ch?.

   C?u h?nh b? đi?u khi?n vùng đ? tr? đ?n m?t đơn DNS c?a máy ch? c?a đ?a ch? IP, bao g?m c? 127.0.0.1 loopback đ?a ch?, đ?i di?n cho m?t đi?m c?a s? th?t b?i. Đi?u này là hơi tolerable trong m?t khu r?ng v?i b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t nhưng không ph?i trong r?ng v?i nhi?u b? đi?u khi?n vùng.

   B? ki?m soát mi?n trung tâm ho?t đ?ng, trang web s? tr? đ?n các máy ch? DNS trong các trang web tương t? như chúng cho máy ch? DNS ưa thích và thay th? và sau đó cu?i cùng đ? chính nó như là m?t máy ch? DNS b? sung thay th?.

   B? ki?m soát mi?n trang web c?a chi nhánh c?n c?u h?nh ưa thích DNS máy ch? đ?a ch? IP đ? tr? đ?n m?t máy ch? DNS trung tâm ho?t đ?ng, trang web, alternate DNS server đ?a ch? IP đ? tr? đ?n m?t máy ch? DNS trong trang web ho?c m?t trong các trang web có s?n g?n nh?t, và cu?i cùng đ?n chính nó s? d?ng 127.0.0.1 loopback đ?a ch? ho?c đ?a ch? IP t?nh hi?n t?i.

   Tr? đ?n các máy ch? DNS trung tâm ho?t đ?ng, trang web làm gi?m s? lư?ng các bư?c nh?y b?t bu?c đ? có đư?c quan tr?ng tên mi?n khi?n SRV và máy ch? lưu tr? h? sơ đ?y đ? đăng k?. B? ki?m soát mi?n trong trang web trung tâm có xu hư?ng đ? có đư?c s? chú ? nh?t hành chính, thư?ng có b? sưu t?p l?n nh?t c?a b? ki?m soát mi?n trong cùng m?t trang, và b?i v? h? đang có trong cùng m?t trang, nhân r?ng thay đ?i gi?a m?i khác m?i 15 giây (Windows Server 2003 ho?c m?i hơn) ho?c m?i năm phút (Windows 2000 Server), làm cho các b?n ghi DNS "n?i ti?ng".

   Đ?ng mi?n đi?u khi?n SRV và lo?t a và AAAA h? sơ đăng không th? làm cho nó ra kh?i h?p n?u b? đi?u khi?n tên mi?n đăng k? vào m?t trang web chi nhánh không th? đi ra replicate.

   Tài kho?n c?a máy tính và máy ch? nên ti?p t?c đ? tr? đ?n trang web t?i ưu các máy ch? DNS như ưa thích DNS và có th? tr? đ?n các máy ch? DNS off-trang web cho thêm l?i khoan dung.

   M?c tiêu cu?i cùng c?a b?n là đ? ngăn ch?n t?t c? m?i th? t? nhân r?ng đ? tr? và nhân r?ng th?t b?i đ?n th?t b?i ph?n c?ng, ph?n m?m th?t b?i, ho?t đ?ng th?c hành, cúp đi?n ng?n và dài h?n, l?a, tr?m c?p, l? l?t, đ?ng đ?t và v? kh?ng b? t? gây ra m?t t? ch?i d?ch v? trong khi cân b?ng, chi phí, r?i ro và s? d?ng m?ng.
  • H?y ch?c ch?n r?ng b? ki?m soát mi?n đi?m đ?n có th? gi?i quy?t b? ki?m soát mi?n ngu?n s? d?ng DNS (t?c là tránh d? ph?ng)

   M?c tiêu chính c?a b?n nên là đ? đ?m b?o r?ng b? ki?m soát mi?n thành công có th? gi?i quy?t các b?n ghi CNAME đ? hư?ng d?n h? sơ lưu tr? c?a b? đi?u khi?n vùng hi?n t?i và ti?m năng ngu?n qua đó tránh đ? tr? cao gi?i thi?u b?i tên ngh? quy?t d? ph?ng logic.

   B? ki?m soát mi?n nên tr? đ?n các máy ch? DNS đó:
   • Có s?n khi kh?i đ?ng Windows
   • Lưu tr?, chuy?n ti?p, ho?c đ?i bi?u các _msdcs. < r?ng g?c mi?n > và chính các khu h?u t? DNS cho b? đi?u khi?n vùng hi?n t?i và ti?m năng ngu?n
   • Có th? gi?i quy?t các b?n ghi CNAME GUID hi?n t?i (ví d?, dded5a29-fc25-4fd8-aa98-7f472fc6f09b._msdcs.contoso.com) và lưu tr? h? sơ c?a b? đi?u khi?n vùng ngu?n hi?n t?i và ti?m năng.

  Không có trong b?ng, trùng l?p ho?c Cu CNAME và b?n ghi máy ch? lưu tr? t?t c? các đóng góp cho v?n đ? này. Scavenging không đư?c phép trên h? ph?c v? Microsoft DNS theo m?c đ?nh, tăng xác su?t c?a máy ch? lưu tr? c? ghi. Cùng lúc đó, DNS scavenging có th? đư?c c?u h?nh quá m?nh, gây ra h? sơ h?p l? đ? đư?c s?m b? thanh l?c t? các khu DNS.

  • T?i ưu hóa b? đi?u khi?n vùng cho đ? phân gi?i tên d? ph?ng

   Không đúng cách c?u h?nh DNS đ? các b? đi?u khi?n vùng có th? gi?i quy?t đi?u khi?n vùng b?n ghi CNAME GUID máy ch? lưu tr? h? sơ trong DNS đ? như v?y ph? bi?n r?ng Windows Server 2003 SP1 và b? đi?u khi?n vùng sau này đư?c c?i ti?n đ? th?c hi?n phân gi?i tên d? ph?ng đi?u khi?n vùng CNAME GUID đ? đ? đi?u ki?n đ?y đ? tên máy, và v? tên máy đ?y đ? tr?nh đ? đ? tên máy tính NetBIOS trong m?t n? l?c đ? đ?m b?o k?t thúc đ? k?t thúc làm b?n sao phân ho?ch thư m?c ho?t đ?ng.

   S? t?n t?i c?a NTDS sao nhân b?n t? ch?c s? ki?n ID 2087 và 2088 đăng nh?p vào b?n ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c ch? ra r?ng đi?u khi?n vùng đích có th? không gi?i quy?t đi?u khi?n vùng b?n ghi CNAME GUID đ? m?t b?n ghi máy ch? và có đ? phân gi?i tên d? ph?ng là x?y ra.
  Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin:

  824449 Gi?i đáp th?c m?c Active Directory làm b?n sao th?t b?i mà x?y ra do s? th?t b?i tra c?u DNS, t? ch?c s? ki?n ID 2087, ho?c t? ch?c s? ki?n ID 2088

  TH?NG, máy ch? t?p tin và các t?p tin LMHOST có th? t?t c? đư?c c?u h?nh đ? các b? đi?u khi?n vùng đích có th? x? l? các tên c?a b? đi?u khi?n vùng ngu?n hi?n t?i và ti?m năng. Nh?ng gi?i pháp ba, s? d?ng th?ng là kh? năng m? r?ng hơn n?a k? t? khi th?ng h? tr? C?p Nh?t năng đ?ng.

  Đ?a ch? IP và tên c?a máy tính cho các máy tính ch?c ch?n s? tr? thành Cu, gây ra t?nh m?c trong t?p tin máy ch? lưu tr? và LMHOST đ? tr? thành không h?p l? theo th?i gian. Qu?n tr? viên có kinh nghi?m và các chuyên gia h? tr? đ? dành gi? c? g?ng t?m ra l? do t?i sao truy v?n cho đi?u khi?n m?t vùng không chính xác đư?c gi?i quy?t đ? m?t b? đi?u khi?n vùng v?i không có truy v?n tên quan sát trong m?t d?u v?t m?ng, ch? đ?nh cu?i cùng v? trí m?t ánh x? ch? IP c? trong m?t t?p tin máy ch? ho?c LMHOST.
  • Thay đ?i giá tr? kh?i đ?ng cho d?ch v? DNS server hư?ng d?n s? d?ng n?u kh?i đ?ng vào m?t c?u h?nh x?u đư?c bi?t đ?n

   N?u kh?i đ?ng b? ki?m soát mi?n trong m?t c?u h?nh đư?c bi?t là gây ra kh?i đ?ng h? đi?u hành ch?m th?o lu?n trong bài vi?t này, thi?t l?p giá tr? kh?i đ?ng d?ch v? cho các d?ch v? DNS Server đ? hư?ng d?n s? d?ng, kh?i đ?ng l?i, đ?i cho đi?u khi?n vùng đ? qu?ng cáo, sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? DNS Server.

   N?u giá tr? kh?i đ?ng d?ch v? cho d?ch v? DNS Server đư?c thi?t l?p đ? hư?ng d?n s? d?ng, Active Directory không ch? đ?i cho các d?ch v? DNS Server đ? b?t đ?u.

  Cân nh?c b? sung:

  • Tránh đơn đi?m c?a s? th?t b?i.

   Ví d? đơn đi?m c?a s? th?t b?i c?a bao g?m:
   • C?u h?nh m?t DC đ? tr? đ?n m?t máy ch? đơn-DNS IP
   • Đ?t t?t c? các máy ch? DNS trên máy ?o khách trên cùng m?t máy ch? v?t l? máy tính
   • Đ?t t?t c? các máy ch? DNS trong cùng m?t v?t l? trang
   • H?n ch? kh? năng k?t n?i m?ng như v?y mà đi?u khi?n vùng đích đ? ch? là m?t con đư?ng duy nh?t m?ng đ? truy c?p vào m?t KDC ho?c h? ph?c v? DNS

  Cài đ?t đ? các máy ch? DNS cho hi?u năng đ?a phương, khu v?c và toàn doanh nghi?p d? ph?ng, nhưng không ph?i là r?t nhi?u mà qu?n l? s? tr? thành m?t gánh n?ng. DNS là thư?ng m?t ho?t đ?ng nh? là cao cache DNS khách hàng và các máy ch? DNS.

  M?i h? ph?c v? Microsoft DNS đang ch?y trên ph?n c?ng hi?n đ?i có th? th?a m?n khách hàng 10.000-20.000 m?i máy ch?. Cài đ?t DNS vai trên m?i đi?u khi?n vùng có th? d?n đ?n m?t s? lư?ng quá nhi?u c?a các máy ch? DNS trong doanh nghi?p c?a b?n có th? làm tăng chi phí.

  • Tách r?i kh?i đ?ng l?i máy ch? DNS trong doanh nghi?p c?a b?n khi có th?.
   • Vi?c cài đ?t c?a m?t s? hotfixes, gói d?ch v? và ?ng d?ng có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i.
   • M?t s? khách hàng kh?i đ?ng l?i b? ki?m soát mi?n trên cơ s? d? ki?n (m?i 7 ngày, m?i 30 ngày).
   • L?ch tr?nh kh?i đ?ng l?i, và cài đ?t ph?n m?m mà yêu c?u kh?i đ?ng l?i m?t, theo m?t cách thông minh đ? ngăn ch?n đ?i duy DNS server ho?c ti?m năng ngu?n nhân r?ng tác mà đi?u khi?n vùng đi?m đ?n đi?m đ? cho đ? phân gi?i tên t? đang đư?c kh?i đ?ng l?i đ?ng th?i.

  N?u Windows Update ho?c qu?n l? ph?n m?m cài đ?t ph?n m?m yêu c?u kh?i đ?ng l?i, tách r?i các ti?n tr?nh cài đ?t trên b? đi?u khi?n vùng nh?m m?c tiêu đ? cho m?t n?a các máy có s?n ch? DNS b? ki?m soát mi?n tr? đ?n cho đ? phân gi?i tên kh?i đ?ng l?i đ?ng th?i.

  • Cài đ?t UPS thi?t b? ? nh?ng nơi chi?n lư?c đ? đ?m b?o tính kh? d?ng DNS trong Cúp đi?n ng?n h?n.
  • Tăng thêm các máy ch? DNS lưng UPS c?a b?n v?i máy phát đi?n trên trang web.

   Đ? đ?i phó v?i m? r?ng Cúp, m?t s? khách hàng đ? tri?n khai trên trang web máy phát đi?n đ? gi? cho h? ph?c v? chính tr?c tuy?n.

  Thu?c tính

  ID c?a bài: 2001093 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
  T? khóa: 
  kbmt KB2001093 KbMtvi
  Máy d?ch
  QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
  Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2001093

  Cung cấp Phản hồi

   

  Contact us for more help

  Contact us for more help
  Connect with Answer Desk for expert help.
  Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com