Kh?c ph?c s? c? DNS t? ch?c s? ki?n ID 4013: Các máy ch? DNS là không th? n?p qu?ng cáo tích h?p DNS khu

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2001093 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

 • Trên m?t máy tính d?a trên Windows đó lưu tr? b? đi?u khi?n vùng Active Directory, các máy ch? DNS vai tr? ng?ng đáp ?ng (treo) trong 15 đ?n 25 phút sau khi chu?n b? k?t n?i m?ng tin nhaén hieån th?, và trư?c khi các c?a s? d?u nh?c đăng nh?p (Ctrl + Alt + Del) s? đư?c hi?n th?.
 • DNS sau s? ki?n ID 4013 đư?c ghi nh?t k? s? ki?n DNS c?a b? đi?u khi?n vùng đang lưu tr? vai tr? máy ch? DNS sau khi Windows kh?i đ?ng:

  Lo?i s? ki?n: c?nh báo
  S? ki?n ngu?n: DNS
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 4013
  Ngày: < ngày >
  Th?i gian: < th?i gian >
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: < tên máy tính >
  Mô t?:
  Các máy ch? DNS này không th? m? thư m?c ho?t đ?ng. Này máy ch? DNS
  c?u h?nh đ? s? d?ng thư m?c D?ch v? thông tin và có th? không ho?t đ?ng mà không c?n truy c?p
  vào thư m?c. Các máy ch? DNS s? ch? đ?i cho thư m?c đ? b?t đ?u. N?u DNS
  H? ph?c v? b?t đ?u nhưng s? ki?n này thích h?p đ? không đăng nh?p, sau đó DNS
  máy ch? v?n c?n ph?i ch? đ?i cho thư m?c đ? b?t đ?u.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? trung tâm t?i
  http://Go.Microsoft.com/fwlink/events.asp.
  D? li?u:
  0000: < % t?nh tr?ng m? % >

  Trong m?c nh?p Nh?t k? này, các giá tr? có th? cho < % t?nh tr?ng m? % > ho?c không đăng nh?p ho?c bao g?m, nhưng không gi?i h?n, sau đây:

  Hex

  Byte

  Th?p phân

  Bi?u tư?ng

  L?i Chu?i

  000025f5

  F5 25 00 00

  9717

  DNS_ERROR_DS_UNAVAILABLE

  D?ch v? thư m?c không có s?n

  0000232d

  2D 23 00 00

  9005

  DNS_ERROR_RCODE_REFUSED

  DNS ho?t đ?ng t? ch?i.

  0000232a

  2A 23 00 00

  9002

  DNS_ERROR_RCODE_SERVER_FAILURE

  DNS máy ch? th?t b?i.

  Ví d? khách hàng k?ch b?n

  • Nhi?u tên mi?n đi?u khi?n vào m?t trang web ho?t đ?ng thư m?c cùng m?t lúc kh?i đ?ng l?i
   • M?t tên mi?n tên mi?n hai b? đi?u khi?n đư?c tri?n khai trong Trung tâm d? li?u tương t?.
   • Vai tr? máy ch? DNS đư?c cài đ?t trên c? hai b? đi?u khi?n tên mi?n, và đây là nơi qu?ng cáo tích h?p các b?n sao c?a _msdcs. < r?ng g?c mi?n > và vùng mi?n Active Directory.
   • DC1 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng DC2 cho DNS ưa thích và chính nó đ? thay th? DNS.
   • DC2 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng DC1 cho DNS ưa thích và chính nó đ? thay th? DNS.
   • T?t c? các b? đi?u khi?n vùng có uninterrruptible ngu?n c?p đi?n (UPS) và sao lưu máy phát đi?n.
   • Trung tâm d? li?u kinh nghi?m thư?ng xuyên đi?n cúp c?a 2-10 gi?. UPS thi?t b? gi? cho b? đi?u khi?n vùng ho?t đ?ng cho đ?n khi máy phát đi?n cung c?p s?c m?nh, nhưng h? không th? ch?y h? th?ng HVAC. Nhi?t đ? b?o v? đư?c xây d?ng vào máy ch? l?p máy tính t?t b? đi?u khi?n vùng khi nhi?t đ? bên trong đ?t đ?n gi?i h?n c?a nhà s?n xu?t.
   • Khi quy?n l?c cu?i cùng đư?c ph?c h?i, b? đi?u khi?n vùng hang trong 20 phút sau khi chu?n b? k?t n?i m?ng s? đư?c hi?n th? và trư?c khi đăng nh?p nhanh chóng đư?c hi?n th?.
   • DNS t? ch?c s? ki?n ID 4013 đư?c ghi nh?t k? s? ki?n DNS.
   • M? bàn đi?u khi?n qu?n l? DNS (DNSMGMT.MSC) không thành công và t?o ra thông báo l?i sau:

   "Không th? liên l?c máy ch? < computername >. Các l?i đ?: h? ph?c v? không có s?n. B?n mu?n thêm nó dù sao?"

   M? thư m?c ngư?i dùng và máy tính bám-theo (DSA.MSC) t?o ra thông báo l?i sau:
  BR / >
  "Đ?t tên thông tin có th? không đư?c đ?t"
  • B? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t trong m?t trang web ho?t đ?ng thư m?c
   • M?t b? đi?u khi?n vùng đư?c tri?n khai trong m?t trang web.
   • Vai tr? máy ch? DNS đư?c cài đ?t, và đây là nơi qu?ng cáo tích h?p các b?n sao c?a _msdcs. < r?ng g?c mi?n > và vùng mi?n Active Directory.
   • B? đi?u khi?n tên mi?n ch? đ?n chính nó cho DNS ưa thích.
   • B? đi?u khi?n tên mi?n đ? không có máy ch? DNS khác đư?c ch? đ?nh ho?c đi?m đ?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trên m?t liên k?t m?ng lư?i khu v?c r?ng (WAN).
   • B? đi?u khi?n tên mi?n đư?c kh?i đ?ng l?i do b? cúp đi?n.
   • Trong th?i gian kh?i đ?ng l?i, liên k?t Loan có th? không đư?c ho?t đ?ng.
   • Khi đi?u khi?n vùng b?t đ?u, nó có th? treo trong 20 phút sau khi chu?n b? k?t n?i m?ng s? đư?c hi?n th? và trư?c khi đăng nh?p nhanh chóng đư?c hi?n th?.
   • DNS t? ch?c s? ki?n ID 4013 đư?c ghi nh?t k? s? ki?n DNS.
   • M? bàn đi?u khi?n qu?n l? DNS (DNSMGMT.MSC) không thành công và t?o ra thông báo l?i sau:

   "Không th? liên l?c máy ch? < computername >. Các l?i đ?: h? ph?c v? không có s?n. B?n mu?n thêm nó dù sao?"

   M? thư m?c ngư?i dùng và máy tính bám-theo (DSA.MSC) t?o ra thông báo l?i sau:
 • NGUYÊN NHÂN

  B? đi?u khi?n vùng có b?n sao c?a Active Directory có tham chi?u đ?n các b? ki?m soát mi?n trong r?ng c? g?ng trong nư?c tái t?o t?t c? phân ho?ch thư m?c đư?c t? ch?c t?i đ?a phương trong khi Windows kh?i đ?ng như là m?t ph?n c?a m?t đ?ng b? hoá ban đ?u ho?c "init sync."

  Trong m?t n? l?c đ? kh?i đ?ng v?i n?i dung m?i nh?t vùng DNS, Microsoft DNS máy ch? lưu tr? b?n sao qu?ng cáo tích h?p c?a DNS khu tr? ho?n DNS d?ch v? kh?i đ?ng cho m?t s? s? phút sau khi Windows kh?i đ?ng tr? khi Active Directory đ? hoàn thành c?a nó đ?ng b? hoá ban đ?u trong khi Windows kh?i đ?ng. Trong khi đó, Active Directory b? tr? ho?n t? phân ho?ch thư m?c nhân b?n trong nư?c cho đ?n khi nó có th? gi?i quy?t ngu?n c?a đi?u khi?n vùng CNAME GUID đ?n m?t đ?a ch? IP trên các máy ch? DNS đư?c s? d?ng b?i b? đi?u khi?n tên mi?n đích cho tên đ? phân gi?i. Th?i lư?ng c?a hang trong khi chu?n b? k?t n?i m?ng ph? thu?c vào s? lư?ng các đ?a phương t? ch?c phân vùng thư m?c n?m trong b?n sao c?a đi?u khi?n vùng Active Directory. H?u h?t các b? đi?u khi?n vùng có ít nh?t 5 phân vùng (lư?c đ?, c?u h?nh, tên mi?n, r?ng toàn DNS ?ng d?ng phân vùng, phân vùng ?ng d?ng toàn mi?n DNS) và có th? tr?i nghi?m m?t s? ch?m tr? kh?i đ?ng 15-20 phút. S? t?n t?i c?a phân vùng thêm tăng s? ch?m tr? kh?i đ?ng.

  DNS t? ch?c s? ki?n ID 4013 trong s? ghi s? ki?n DNS ch? ra r?ng DNS d?ch v? kh?i đ?ng đ? b? tr? ho?n b?i v? các b?n sao trong nư?c c?a phân vùng Active Directory đ? không đư?c x?y ra.

  Có r?t nhi?u đi?u ki?n mà có th? làm tr?m tr?ng thêm ch?m kh?i đ?ng Windows và ghi nh?t k? s? ki?n DNS 4013 trên Microsoft DNS máy ch? c?u h?nh máy ch? Active Directory khu tích h?p (mà ng?m n?m trên máy tính ho?t đ?ng như b? đi?u khi?n vùng). Đây bao g?m:

  • C?u h?nh m?t máy ch? DNS lưu tr? tích h?p qu?ng cáo DNS khu có b?n sao c?a Active Directory có ki?n th?c v? các b? ki?m soát mi?n trong r?ng đ? tr? đ?n chính nó dành riêng cho đ? phân gi?i tên DNS
 • C?u h?nh m?t máy ch? DNS lưu tr? tích h?p qu?ng cáo DNS khu có b?n sao c?a Active Directory có ki?n th?c v? các b? ki?m soát mi?n trong r?ng đ? đi?m DNS máy ch? có th? ho?c không t?n t?i, đang hi?n đang gián tuy?n, là không th? truy c?p vào m?ng, ho?c đó không lưu tr? các yêu c?u khu v?c và h? sơ c?n thi?t đ? trong nư?c-replicate Active Directory (t?c là, b? đi?u khi?n tên mi?n b?n ghi CNAME GUID và c?a nó tương ?ng máy ch? A ho?c AAAA tích ti?m năng b? ki?m soát mi?n ngu?n)
 • Kh?i đ?ng m?t b? đi?u khi?n tên mi?n và lưu tr? tích h?p qu?ng cáo DNS khu có b?n sao c?a Active Directory có ki?n th?c v? b? ki?m soát mi?n khác vào nh?ng g? có hi?u qu? là m?t m?ng b? cô l?p v? DNS:
  • B? đi?u h?p m?ng ho?c m?ng ngăn x?p trên g?i ho?c máy tính m?c tiêu là Khuy?t t?t ho?c không ho?t đ?ng.
  • B? đi?u khi?n tên mi?n đ? đư?c kh?i đ?ng trên m?t m?ng b? cô l?p.
  • B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương c?a b?n sao c?a Active Directory có tài li?u tham kh?o đ? cu b? ki?m soát mi?n không c?n t?n t?i trên m?ng.
  • B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương c?a b?n sao c?a Active Directory có tham chi?u đ?n các b? ki?m soát mi?n hi?n đ? t?t.
  • B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương c?a b?n sao c?a Active Directory có tham chi?u đ?n các b? ki?m soát mi?n ngư?i tr?c tuy?n và có th? truy c?p, nhưng không th? đư?c nhân r?ng thành công t? v? m?t v?n đ? trên m?t trong hai ngu?n đi?u khi?n vùng, các đi?m đ?n đi?u khi?n vùng, ho?c cơ s? h? t?ng DNS ho?c m?ng.

  Trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server SP3 ho?c sau này, các b? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? c?ng thành công ph?i tái t?o các thay đ?i trong nư?c trên phân vùng thư m?c duy tr? các ho?t đ?ng n?m v?ng vai tr? c?a nhà nư?c. Thành công nhân r?ng ph?i x?y ra trư?c khi ph? thu?c vào FSMO ho?t đ?ng có th? đư?c th?c hi?n. Như v?y đ?ng b? hoá ban đ?u đư?c b? sung đ? đ?m b?o r?ng b? ki?m soát mi?n là trong th?a thu?n liên quan đ?n FSMO vai tr? vai tr? và quy?n s? h?u nhà nư?c. Yêu c?u ban đ?u đ?ng b? c?n thi?t cho FSMO vai tr? đ? tr? thành ho?t đ?ng là khác nhau t? đ?ng b? ban đ?u đ? th?o lu?n trong bài vi?t này nơi Active Directory ph?i đ?n replicate đ? cho các d?ch v? DNS Server đ? kh?i đ?ng ngay l?p t?c.

 • GI?I PHÁP

  M?t s? Microsoft và n?i dung bên ngoài đ? đ? ngh? đ?t giá tr? s? đăng k? Repl th?c hi?n đ?ng b? hoá ban đ?u v?i 0 đ? b? qua yêu c?u đ?ng b? hoá ban đ?u trong Active Directory. Khoá con đăng k? c? th? và giá tr? cho cài đ?t đó là như sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
  Giá tr? tên: Repl th?c hi?n đ?ng b? hoá ban đ?u
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  Giá tr? d? li?u: 0

  Thay đ?i c?u h?nh này không đư?c khuy?n khích đ? s? d?ng trong môi trư?ng s?n xu?t ho?c trong b?t k? môi trư?ng trên cơ s? liên t?c. Vi?c s? d?ng Repl th?c hi?n đ?ng b? hoá ban đ?u nên đư?c s? d?ng trong trư?ng h?p quan tr?ng đ? gi?i quy?t v?n đ? t?m th?i và c? th?. Các thi?t l?p m?c đ?nh nên đư?c ph?c h?i sau khi nh?ng v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

  L?a ch?n thay th? kh? thi bao g?m:

  • Lo?i b? tham chi?u đ?n cu b? ki?m soát mi?n.

  • Làm cho b? đi?u khi?n tên mi?n gián tuy?n ho?c không ho?t đ?ng ho?t đ?ng.

  • B? ki?m soát mi?n lưu tr? tích h?p qu?ng cáo DNS khu nên không tr? đ?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t và đ?c bi?t là ch? cho chính m?nh như là ưa thích DNS cho đ? phân gi?i tên.

   DNS tên đăng k? và tên gi?i pháp cho b? ki?m soát mi?n là m?t ho?t đ?ng tương đ?i nh? cân cao đư?c lưu tr? b?i máy khách DNS và máy ch?.

   C?u h?nh b? đi?u khi?n vùng đ? tr? đ?n các đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS m?t duy nh?t, bao g?m c? 127.0.0.1 đ?a ch? loopback, đ?i di?n cho m?t đi?m duy nh?t c?a th?t b?i. Đi?u này là hơi tolerable trong m?t khu r?ng v?i b? đi?u khi?n tên mi?n ch? có m?t nhưng không ph?i trong r?ng v?i nhi?u b? đi?u khi?n vùng.

   B? đi?u khi?n vùng Trung tâm trang web nên tr? đ?n DNS máy ch? trong các trang web tương t? như h? cho ưa thích và thay th? các máy ch? DNS và sau đó cu?i cùng đ?n chính nó như là m?t h? ph?c v? DNS thay th? b? sung.

   B? đi?u khi?n tên mi?n trang web chi nhánh ph?i đ?t c?u h?nh ưa thích DNS server đ?a ch? IP đ? tr? đ?n m?t máy ch? DNS trang web trung tâm, thay th? DNS server đ?a ch? IP đ? tr? đ?n m?t máy ch? DNS trong trang web ho?c m?t trong các trang web có s?n g?n nh?t, và cu?i cùng đ?n chính nó b?ng cách s? d?ng các 127.0.0.1 đ?a ch? loopback ho?c đ?a ch? IP t?nh hi?n t?i.

   Tr? đ?n trang web trung tâm máy ch? DNS làm gi?m s? lư?ng Hoa bia yêu c?u đ? có đư?c quan tr?ng ghi tên mi?n đi?u khi?n SRV và máy ch? lưu tr? đ?y đ? đăng k?. B? ki?m soát mi?n trong trang web trung tâm có xu hư?ng đ? có đư?c s? chú ? đ?t hành chính, thư?ng có b? sưu t?p l?n nh?t tên b? đi?u khi?n trong cùng m?t trang web, và b?i v? h? đang có trong cùng m?t trang, sao chép thay đ?i gi?a m?i khác m?i 15 giây (Windows Server 2003 ho?c m?i hơn) ho?c m?i năm phút (Windows 2000 Server), làm cho DNS như ghi l?i "n?i ti?ng".

   B? đi?u khi?n năng đ?ng mi?n SRV và máy ch? A và AAAA h? sơ đăng k? có th? không làm cho nó ra-h?p n?u b? đi?u khi?n tên mi?n đăng k? vào m?t trang web chi nhánh là không th? đi replicate.

   Tài kho?n c?a máy tính và máy ch? nên ti?p t?c đ? tr? đ?n trang web t?i ưu các máy ch? DNS như DNS ưa thích và có th? tr? đ?n máy ch? DNS off-trang web cho thêm l?i khoan dung.

   M?c tiêu cu?i cùng c?a b?n là đ? ngăn ch?n t?t c? m?i th? t? đ? tr? nhân r?ng và nhân r?ng th?t b?i v?i l?i ph?n c?ng, ph?n m?m th?t b?i, ho?t đ?ng th?c hành, m?t đi?n ng?n và dài h?n, s? ki?n cháy, tr?m c?p, l? l?t, đ?ng đ?t và kh?ng b? t? gây ra m?t t? ch?i d?ch v? trong khi cân b?ng chi phí, r?i ro và m?ng s? d?ng.
  • Đ?m b?o r?ng các b? ki?m soát mi?n đích có th? gi?i quy?t các b? đi?u khi?n vùng ngu?n s? d?ng DNS (t?c là tránh d? ph?ng)

   M?c tiêu chính c?a b?n nên là đ? đ?m b?o r?ng b? ki?m soát mi?n thành công có th? gi?i quy?t các b?n ghi CNAME có hư?ng d?n đ? b?n ghi máy ch? c?a b? đi?u khi?n vùng c?a hi?n t?i và ti?m năng ngu?n, qua đó tránh đ? tr? cao gi?i thi?u b?i tên đ? phân gi?i d? ph?ng logic.

   B? ki?m soát mi?n s? ch? đ?n các máy ch? DNS mà:
   • Có s?n t?i c?a s? kh?i đ?ng
   • Lưu tr?, chuy?n ti?p, ho?c đ?i bi?u _msdcs. < r?ng g?c mi?n > và khu v?c h?u t? DNS chính cho b? ki?m soát mi?n hi?n t?i và ti?m năng ngu?n
   • Có th? gi?i quy?t các b?n ghi CNAME GUID hi?n t?i (ví d?, dded5a29-fc25-4fd8-aa98-7f472fc6f09b._msdcs.contoso.com) và lưu tr? h? sơ c?a b? đi?u khi?n vùng ngu?n hi?n t?i và ti?m năng.

  Thi?u, trùng l?p, cu ho?c b?n ghi CNAME và b?n ghi máy ch? t?t c? đóng góp cho v?n đ? này. Nh?t rác không đư?c phép trên máy ch? Microsoft DNS theo m?c đ?nh, tăng kh? năng c?a b?n ghi máy ch? c?.

  Cùng lúc đó, DNS nh?t rác có th? đư?c c?u h?nh quá tích c?c gây ra các h? sơ h?p l? đ? đư?c s?m b? thanh l?c t? DNS khu.

  • T?i ưu hóa b? đi?u khi?n vùng cho đ? phân gi?i tên d? ph?ng

   Không có kh? năng chính xác c?u h?nh DNS đ? b? đi?u khi?n vùng có th? gi?i quy?t đi?u khi?n vùng b?n ghi CNAME GUID đ? b?n ghi máy ch? trong DNS là r?t ph? bi?n r?ng Windows Server 2003 SP1 và sau đó các b? ki?m soát mi?n đư?c c?i ti?n đ? th?c hi?n các gi?i pháp cho tên d? ph?ng t? b? ki?m soát mi?n CNAME GUID đ? đ?y đ? tên máy, và t? tên mi?n máy ch? đ? đi?u ki?n đ? tên máy tính NetBIOS trong m?t n? l?c đ? đ?m b?o k?t thúc đ? k?t thúc làm b?n sao phân ho?ch thư m?c ho?t đ?ng.

   S? t?n t?i c?a NTDS sao chép s? ki?n ID 2087 và 2088 đăng nh?p các d?ch v? thư m?c b?n ghi s? ki?n ch? ra r?ng b? ki?m soát mi?n đích không có th? gi?i quy?t đi?u khi?n vùng b?n ghi CNAME GUID đ? b?n ghi lưu tr? và đ? phân gi?i tên d? ph?ng là x?y ra. Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? bi?t thêm thông tin:

   824449 x? l? s? c? ho?t đ?ng thư m?c sao chép th?t b?i x?y ra do th?t b?i tra c?u DNS, t? ch?c s? ki?n ID 2087, ho?c t? ch?c s? ki?n ID 2088

   TH?NG, máy ch? t?p tin và LMHOST t?p tin có th? t?t c? đư?c c?u h?nh đ? b? ki?m soát mi?n đích có th? x? l? các tên c?a b? đi?u khi?n vùng ngu?n hi?n t?i và ti?m năng. Trong nh?ng gi?i pháp ba, s? d?ng th?ng là kh? năng m? r?ng hơn k? t? khi th?ng h? tr? C?p Nh?t năng đ?ng.

   Đ?a ch? IP và tên máy tính cho các máy tính không th? tránh kh?i tr? thành c?, gây ra t?nh m?c trong t?p tin máy ch? lưu tr? và LMHOST đ? tr? thành không h?p l? theo th?i gian. Qu?n tr? viên có kinh nghi?m và các chuyên gia h? tr? đ? dành gi? c? g?ng t?m ra l? do t?i sao truy v?n cho m?t b? đi?u khi?n vùng không chính xác đư?c gi?i quy?t đ? m?t b? đi?u khi?n mi?n v?i không có truy v?n tên quan sát th?y trong m?t d?u v?t m?ng, ch? đ? cu?i cùng đ? xác đ?nh v? trí m?t b?n đ? c? máy ch? lưu tr? IP trong m?t t?p tin máy ch? lưu tr? ho?c LMHOST.
  • Thay đ?i giá tr? kh?i đ?ng d?ch v? h? ph?c v? DNS đ? hư?ng d?n s? d?ng n?u kh?i đ?ng vào m?t c?u h?nh đư?c bi?t đ?n x?u

   N?u kh?i đ?ng b? ki?m soát mi?n trong m?t c?u h?nh đư?c bi?t là gây ra kh?i đ?ng h? đi?u hành ch?m đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này, thi?t l?p giá tr? kh?i đ?ng d?ch v? cho các d?ch v? DNS Server đ? hư?ng d?n s? d?ng, kh?i đ?ng l?i, ch? đ?i cho b? đi?u khi?n tên mi?n đ? qu?ng cáo, sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? DNS D?ch v?.

   N?u giá tr? kh?i đ?ng d?ch v? cho d?ch v? DNS Server đư?c thi?t l?p đ? hư?ng d?n s? d?ng, Active Directory không ch? đ?i cho các d?ch v? DNS Server đ? b?t đ?u.

  Cân nh?c b? sung:

  • Tránh đơn đi?m c?a s? th?t b?i.

   Ví d? đơn đi?m c?a s? th?t b?i bao g?m:
   • C?u h?nh m?t DC đ? tr? đ?n m?t máy ch? duy nh?t-DNS IP
   • Đ?t t?t c? các máy ch? DNS trên đánh máy ?o trên máy ch? v?t l? cùng m?t
   • Đ?t t?t c? các máy ch? DNS trong các trang web cùng m?t v?t l?
   • H?n ch? kh? năng k?t n?i m?ng như v?y mà b? ki?m soát mi?n đích đ? ch? là m?t con đư?ng duy nh?t m?ng đ? truy c?p vào m?t KDC ho?c h? ph?c v? DNS

  Cài đ?t máy ch? DNS đ? cho hi?u su?t d? ph?ng đ?a phương, khu v?c và toàn doanh nghi?p nhưng không ph?i là r?t nhi?u các qu?n l? đó s? tr? thành m?t gánh n?ng. DNS là thông thư?ng m?t ho?t đ?ng nh? cao đư?c lưu tr? b?i máy khách DNS và máy ch? DNS.

  M?i h? ph?c v? Microsoft DNS ch?y trên ph?n c?ng hi?n đ?i có th? đáp ?ng 10.000-20.000 khách hàng m?i máy ch?. Cài đ?t DNS vai tr? trên m?i b? đi?u khi?n tên mi?n có th? d?n đ?n m?t s? lư?ng máy ch? DNS trong doanh nghi?p c?a b?n có th? làm tăng chi phí quá nhi?u.

  • Tách r?i kh?i đ?ng l?i máy ch? DNS trong doanh nghi?p c?a b?n khi có th?.
   • Cài đ?t m?t s? b?n s?a l?i, gói d?ch v? và các ?ng d?ng có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i.
   • M?t s? khách hàng kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n vùng trên cơ s? d? ki?n (m?i 7 ngày, m?i 30 ngày).
   • L?ch tr?nh kh?i đ?ng l?i, và cài đ?t ph?n m?m yêu c?u kh?i đ?ng l?i m?t, theo m?t cách thông minh đ? ngăn ch?n ch? DNS máy ch? ho?c ti?m năng ngu?n nhân r?ng đ?i tác mà đi?u khi?n vùng đi?m đ?n đi?m đ?n cho đ? phân gi?i tên t? đang đư?c kh?i đ?ng l?i t?i các cùng m?t lúc.

  N?u Windows Update ho?c qu?n l? ph?n m?m cài đ?t ph?n m?m yêu c?u kh?i đ?ng l?i, tách r?i các ti?n tr?nh cài đ?t trên b? đi?u khi?n vùng đư?c nh?m m?c tiêu đ? cho m?t n?a các có máy ch? DNS b? ki?m soát mi?n tr? đ?n cho đ? phân gi?i tên kh?i đ?ng l?i đ?ng th?i.

  • Cài đ?t thi?t b? UPS trong các đ?a đi?m chi?n lư?c đ? đ?m b?o tính kh? d?ng DNS trong cúp đi?n ng?n h?n.
  • Tăng thêm máy ch? DNS lưng UPS c?a b?n v?i máy phát đi?n ngay trong khuôn viên.

   Đ? đ?i phó v?i s? c? m?t đi?n m? r?ng, m?t s? khách hàng đ? tri?n khai máy phát đi?n ngay trong khuôn viên đ? gi? các máy ch? quan tr?ng tr?c tuy?n.

  Thu?c tính

  ID c?a bài: 2001093 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
  Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows Server 2012 R2 Standard
  T? khóa: 
  kbsmbportal kbmt KB2001093 KbMtvi
  Máy d?ch
  QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
  Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2001093

  Cung cấp Phản hồi

   

  Contact us for more help

  Contact us for more help
  Connect with Answer Desk for expert help.
  Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com