Jednostavni volumeni mogu da postanu nedostupni ako do?e do prekida napajanja ubrzo nakon njihovog kreiranja

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2001877 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Symptoms

Razmotrite slede?i slu?aj. U operativnom sistemu Windows 7 mo?ete da kreirate novi jednostavni volumen u alatki ?Upravljanje diskovima? ili datoteci DiskPart.exe na neprenosivom disku. Ako na sistemu na kojem je instaliran operativni sistem Windows 7 do?e do iznenadnog gubitka napajanja nekoliko minuta nakon kreiranja, primeti?ete da je volumen koji ste kreirali pre prestanka napajanja nedostupan i da mu nije dodeljena oznaka disk jedinice kada ponovo uklju?ite napajanje sistema.

Tako?e, u alatki ?Upravljanje diskovima? volumen mo?da ne?e imati status (na primer, ?&Ispravno&?) ili navedeni tip sistema datoteke. Kada poku?ate da izmenite volumen u alatki ?Upravljanje diskovima?, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:

Operacija nije dovr?ena zato ?to prikaz konzole ?Upravljanje diskovima? nije a?uriran. Osve?ite prikaz pomo?u komande za osve?avanje. Ako se problem i dalje javlja, zatvorite konzolu ?Upravljanje diskovima?, a zatim je ponovo pokrenite ili ponovo pokrenite ra?unar.

UZROK

Problem se javlja zbog toga ?to informacije o konfiguraciji za novi volumen nisu upisane na disk pre nego ?to je do?lo do prekida napajanja.

Resolution

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?&Popravi umesto mene&?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?&Popravi?u sam&?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50651Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.


Zatim pre?ite na odeljak ?&Da li je ovo re?ilo problem&?.

Popravi?u sâm

Ako imate neki problem koji je opisan u odeljku ?&Simptomi&?, ponovo instalirajte volumen da biste re?ili problem. Pratite slede?e korake da biste ponovo instalirali volumen.

 1. Otvorite alatku ?Upravlja? ure?ajima?. Alatki ?Upravlja? ure?ajima? mo?ete da pristupite ako u polje ?Zapo?ni pretragu? otkucate ?&Upravlja? ure?ajima&? ili ?&devmgmt.msc&?.
 2. Kada se alatka ?Upravlja? ure?ajima? otvori, kliknite na opciju &Volumeni za skladi?tenje& da biste pro?irili deo stabla ure?aja ?Volumeni za skladi?tenje?.
 3. U odeljku ?Volumeni za skladi?tenje? vide?ete volumen naveden kao &Nepoznati ure?aj.&. Desnim tasterom mi?a kliknite na ovaj ure?aj i izaberite stavku &Deinstaliraj.&. Kada vam bude zatra?eno da potvrdite uklanjanje volumena, kliknite na dugme ?U redu?.
 4. Ponovo pokrenite sistem kada budete upitani da to uradite. Kada sistem zavr?i ponovno pokretanje, volumen bi trebalo da bude dostupan. Ako niste upitani da ponovo pokrenete sistem, desnim tasterom mi?a kliknite na opciju ?Upravlja? ure?ajima? i izaberite stavku &Skeniraj u potrazi za promenama hardvera.&. Kada se skeniranje dovr?i i kada se dovr?i instalacija volumena, mo?i ?ete da pristupite ovom volumenu.

Napomena:Ako nekoliko sekundi nakon kreiranja volumena do?e do prekida napajanja, u retkim okolnostima mo?ete biti upitani da formatirate volumen kada dovr?ite navedene korake. Ako do?e do ovoga, konfiguracija sistema datoteka nije zapisana do trenutka kada je do?lo do prekida napajanja. Mo?da ?ete morati ponovo da formatirate ili ponovo da kreirate volumen.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?&Popravi umesto mene&? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2001877 - Poslednji pregled: 1. novembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
KB2001877

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com