Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2003907 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n cài đ?t m?t máy ch? Microsoft BizTalk hotfix, xem xét các bi?n sau đây:

 • Phiên b?n x 86 và x 64
 • Điều kiện tiên quyết
 • Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
 • Cài đ?t trong m?t nhóm BizTalk
 • G? cài đ?t và quay ngư?c l?i
 • Sao lưu cơ s? d? li?u

THÔNG TIN THÊM

Phiên b?n x 86 và x 64

M?t s? t?p BizTalk đư?c biên d?ch cho 32-bit và 64-bit riêng r?. Các t?p tin khác BizTalk đư?c biên so?n cho c? hai 32-bit và 64-bit, b?t k? c?a CPU. Khi m?t hotfix BizTalk bao g?m ch? m?t t?i x 86, các hotfix áp d?ng cho c? hai 32-bit và 64-bit BizTalk máy ch?. Khi m?t hotfix BizTalk bao g?m c? x 86 và x 64 t?i, h?y ch?c ch?n r?ng b?n t?i xu?ng hotfix tương ?ng đ? specs chút BizTalk h? ph?c v? trong câu h?i.

Điều kiện tiên quyết

S? d?ng cài đ?t các hotfix ph?i là m?t qu?n tr? Windows trên máy tính BizTalk Server và qu?n tr? viên h? th?ng trên máy tính SQL Server.

Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu t?t c? các BizTalk databases (đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem ph?n "Backup BizTalk Server cơ s? d? li?u").

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

N?u các hotfix bao g?m m?t t?p l?nh SQL (.sql), b?n ph?i d?ng d?ch v? BizTalk và SQL Server đ?i l? trư?c khi b?n cài đ?t các hotfix. Sau khi cài đ?t hotfix đư?c hoàn t?t, kh?i đ?ng l?i d?ch v? BizTalk và đ?i l? máy ch? SQL. N?u các hotfix không bao g?m m?t t?p l?nh SQL (.sql), b?n ph?i kh?i đ?ng l?i trư?ng h?p máy ch? lưu tr? BizTalk sau khi cài đ?t hotfix hoàn t?t.

Lưu ? B?n có th? xem l?i các t?p tin Setup.xml đ? xác đ?nh t?p tin đó s? đư?c C?p Nh?t.

Cài đ?t

Khi nhi?u BizTalk máy ch? đư?c c?u h?nh trong m?t nhóm, b?n ph?i cài đ?t các hotfix trên t?t c? các máy ch? BizTalk trong nhóm. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

D?ng t?t c? trư?ng h?p máy ch? lưu tr? BizTalk, tùy ch?nh b? đi?u h?p b? cô l?p, và b?t k? các d?ch v? ho?c các ?ng d?ng (ví d? như giao di?n đi?u khi?n BizTalk Admin, y t? và ho?t đ?ng theo d?i) có liên quan đ?n d?ch v? BizTalk. Làm đi?u này trên t?t c? máy ch? trong nhóm BizTalk. N?u b?n s? d?ng HTTP, xà ph?ng, WSE ho?c WCF adapter, kh?i đ?ng l?i và ng?ng các d?ch v? IIS. N?u b?n không ng?ng các d?ch v? IIS b?n v?n có th? nh?n đư?c lưu lư?ng truy c?p đ?n. Hành vi này có th? ?nh hư?ng đ?n các b?n C?p Nh?t, và giao thông có th? b? m?t khi b?n th?c hi?n quay ngư?c l?i.

 • D?ng d?ch v? đ?i l? SQL Server trên instance(s) SQL máy ch? cơ s? d? li?u BizTalk.

 • Đ? l?i d?ch v? SSO ch?y.

 • Ki?m ch?ng r?ng các cơ s? d? li?u BizTalk không s? d?ng b?ng cách ki?m tra ho?t đ?ng giám sát trong SQL Server Management Studio ho?c b?ng cách ch?y l?nh sp_who2 SQL .

 • Cài đ?t các hotfix trên t?t c? máy ch? trong nhóm BizTalk. Ch? cài đ?t các hotfix trên m?t máy ch? t?i m?t th?i đi?m.

 • Kh?i đ?ng l?i t?t c? các d?ch v? BizTalk, t?t c? các d?ch v? IIS và đ?i l? máy ch? SQL.

  G? cài đ?t và quay ngư?c l?i

  M?t hotfix BizTalk có th? C?p Nh?t t?p tin .dll, và nó có th? th?c hi?n t?p l?nh SQL. N?u các hotfix có ch? .dll t?p tin, và n?u nó không bao g?m m?t t?p l?nh SQL (.sql), nó có th? đư?c cu?n ngư?c l?i b?ng cách s? d?ng l?nh g? cài đ?t trong thêm/lo?i b? chương tr?nh.

  N?u các hotfix ch?a m?t t?p l?nh SQL (.sql), nó s? th?c hi?n các t?p l?nh SQL đ?i v?i cơ s? d? li?u BizTalk ho?c cơ s? d? li?u. Trong trư?ng h?p này, các hotfix không th? đư?c quay ngư?c l?i b?ng cách tháo cài đ?t. N?u b?n g? b? cài đ?t b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh, đi?u này s? không quay tr? l?i nh?ng thay đ?i cơ s? d? li?u, và nó có th? đ? l?i môi trư?ng BizTalk trong tr?ng thái không nh?t quán.

  Sao lưu cơ s? d? li?u máy ch? BizTalk

  Lưu ? Trư?c khi b?n áp d?ng hotfix bao g?m m?t t?p l?nh SQL (.sql), you ph?i sao lưu t?t c? các cơ s? d? li?u máy ch? BizTalk. Sau khi b?n đ? áp d?ng các hotfix, khôi ph?c các cơ s? d? li?u.

  Đ? bu?c m?t sao lưu đ?y đ? c?a các t?p tin d? li?u và đăng nh?p, th?c hi?n th? t?c BizTalkMgmtDb.dbo.sp_ForceFullBackup lưu tr?. Sau đó, th?c hi?n công vi?c sao lưu BizTalk Server SQL Agent.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u máy ch? BizTalk trong BizTalk Server, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:

  BizTalk Server 2010

  BizTalk Server 2009

  BizTalk Server 2006 R2 và BizTalk Server 2006

  BizTalk Server 2004

  Đ? quay tr? l?i m?t hotfix bao g?m m?t t?p l?nh SQL (.sql), h?y làm theo các bư?c sau:
  1. D?ng t?t c? BizTalk host, d?ch v?, tùy ch?nh b? đi?u h?p m?ng b? cô l?p, và các đ?i l? máy ch? SQL.
  N?u b?n s? d?ng HTTP, xà ph?ng, ho?c WCF adapter, kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS. N?u b?n làm cho vi?c s? d?ng n?ng c?a các máy ch? b? cô l?p, b?n có th? mu?n xem xét d?ng các d?ch v? IIS.
 • G? cài đ?t các hotfix b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 • Khôi ph?c b?n sao lưu đ?y đ? c?a t?t c? các cơ s? d? li?u BizTalk.

  Lưu ? B?n ph?i sao lưu và khôi ph?c l?i t?t c? các cơ s? d? li?u BizTalk.

 • Kh?i đ?ng l?i t?t c? các d?ch v? BizTalk và đ?i l? máy ch? SQL.

  Lưu ? Không th?c hi?n b?t k? t?p l?nh SQL (.sql).

 • Thu?c tính

  ID c?a bài: 2003907 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
  Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
  T? khóa: 
  kbmt KB2003907 KbMtvi
  Máy d?ch
  QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
  Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2003907

  Cung cấp Phản hồi

   

  Contact us for more help

  Contact us for more help
  Connect with Answer Desk for expert help.
  Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com