Αναγν. άρθρου: 200525 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το Nslookup.exe είναι ένα εργαλείο διαχείρισης γραμμής εντολών για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση προβλημάτων των διακομιστών DNS. Το εργαλείο αυτό εγκαθίσταται μαζί με το πρωτόκολλο TCP/IP μέσω του Πίνακα Ελέγχου. Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πολλές συμβουλές σχετικά με τη χρήση του Nslookup.exe.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να χρησιμοποιήσετε το Nslookup.exe, σημειώστε τα ακόλουθα:
 • Το πρωτόκολλο TCP/IP πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που εκτελεί το Nslookup.exe
 • Πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον ένας διακομιστής DNS κατά την εκτέλεση της εντολής IPCONFIG /ALL από μια γραμμή εντολών.
 • Το Nslookup θα περιορίζει πάντοτε το όνομα από το τρέχον περιβάλλον. Εάν αποτύχετε να δώσετε ένα έγκυρο ερώτημα ονόματος (δηλαδή, εάν δεν χρησιμοποιήσετε τελεία στο τέλος), το ερώτημα θα προσαρτηθεί στο τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι τρέχουσες ρυθμίσεις DNS είναι att.com και υποβάλλεται ένα ερώτημα στην τοποθεσία www.microsoft.com. Το πρώτο ερώτημα θα υποβληθεί ως www.microsoft.com.att.com επειδή το ερώτημα είναι ακατάλληλο. Η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να είναι ασυνεπής με τις εκδόσεις του Nslookup άλλων κατασκευαστών και αυτό το άρθρο έχει σκοπό να διασαφηνίσει τη συμπεριφορά του προγράμματος Nslookup.exe των Microsoft Windows NT
 • Εάν έχετε υλοποιήσει τη χρήση της λίστας αναζήτησης στη σειρά αναζήτησης των επιθημάτων τομέων που καθορίζεται στην καρτέλα DNS της σελίδας Microsoft TCP/IP Properties, ο περιορισμός δεν θα πραγματοποιηθεί. Το ερώτημα θα προσαρτηθεί στα επιθήματα τομέων που καθορίζονται στη λίστα. Για να αποφύγετε τη χρήση της λίστας αναζήτησης, να χρησιμοποιείτε πάντοτε πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (δηλαδή, προσθέστε την τελεία στο τέλος του ονόματος).

Το Nslookup.exe μπορεί να εκτελεστεί σε δύο λειτουργίες: την αλληλεπιδραστική και την μη αλληλεπιδραστική. Η μη αλληλεπιδραστική λειτουργία είναι χρήσιμη όταν χρειάζεται να γίνει επαναφορά μόνο ενός τμήματος δεδομένων. Η σύνταξη της μη αλληλεπιδραστικής λειτουργίας είναι:

  nslookup [-option] [hostname] [server]
				

Για να ξεκινήσετε το Nslookup.exe σε αλληλεπιδραστική λειτουργία, πληκτρολογήστε απλώς "nslookup" στη γραμμή εντολών:

  C:\> nslookup
  Default Server: nameserver1.domain.com
  Address: 10.0.0.1
  >
				

Πληκτρολογώντας "help" ή "?" στη γραμμή εντολών θα δημιουργηθεί μια λίστα των διαθέσιμων εντολών. Οτιδήποτε πληκτρολογείτε στη γραμμή εντολών και δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρη εντολή, θεωρείται ότι είναι όνομα κεντρικού υπολογιστή και γίνεται προσπάθεια επίλυσής του χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο διακομιστή. Για να διακόψετε τις αλληλεπιδραστικές εντολές, πατήστε CTRL+C. Για να τερματίσετε τη λειτουργία αλληλεπίδρασης και να επιστρέψετε στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit στη γραμμή εντολών.

Ακολουθεί το αποτέλεσμα της βοήθειας το οποίο περιέχει την πλήρη λίστα των επιλογών:

Commands:  (identifiers are shown in uppercase, [] means optional)

 NAME      - print info about the host/domain NAME using default 
          διακομιστής
 NAME1 NAME2   - as above, but use NAME2 as server
 help or ?    - print info on common commands
 set OPTION   - set an option

  all         - print options, current server and host
  [no]debug      - print debugging information
  [no]d2       - print exhaustive debugging information
  [no]defname     - append domain name to each query
  [no]recurse     - ask for recursive answer to query
  [no]search     - use domain search list
  [no]vc       - always use a virtual circuit
  domain=NAME     - set default domain name to NAME
  srchlist=N1[/N2/.../N6] - set domain to N1 and search list to N1, N2, 
             and so on
  root=NAME      - set root server to NAME
  retry=X       - set number of retries to X
  timeout=X      - set initial time-out interval to X seconds
  type=X       - set query type (for example, A, ANY, CNAME, MX, 
             NS, PTR, SOA, SRV)
  querytype=X     - same as type
  class=X       - set query class (for example, IN (Internet), ANY)
  [no]msxfr      - use MS fast zone transfer
  ixfrver=X      - current version to use in IXFR transfer request

 server NAME   - set default server to NAME, using current default server
 lserver NAME  - set default server to NAME, using initial server
 finger [USER]  - finger the optional NAME at the current default host
 root      - set current default server to the root
 ls [opt] DOMAIN [> FILE] - list addresses in DOMAIN (optional: output to 
         FILE)

  -a     - list canonical names and aliases
  -d     - list all records
  -t TYPE   - list records of the given type (for example, A, CNAME, 
          MX, NS, PTR, and so on)

 view FILE    - sort an 'ls' output file and view it with pg
 exit      - exit the program
				

Μπορούν να οριστούν πολλές διαφορετικές επιλογές στο Nslookup.exe χρησιμοποιώντας την εντολή set στη γραμμή εντολών. Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα αυτών των επιλογών πληκτρολογώντας set all. Ανατρέξτε παραπάνω, κάτω από την εντολή set, για να δείτε τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών.


Αναζήτηση διαφορετικών τύπων δεδομένων

Για να αναζητήσετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων μέσα στο χώρο ονόματος τομέα, πληκτρολογήστε την εντολή set type ή set q[uerytype] στη γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, για να ζητήσετε τα δεδομένα ανταλλαγής αλληλογραφίας, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα:
  C:\> nslookup
  Default Server: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > set q=mx
  > mailhost
  Server: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  mailhost.domain.com   MX preference = 0, mail exchanger =
              mailhost.domain.com
  mailhost.domain.com   internet address = 10.0.0.5
  >
				

Την πρώτη φορά που δημιουργείται ένα ερώτημα για ένα απομακρυσμένο όνομα, η απάντηση δίνεται από τον επιτακτικό διακομιστή, αλλά τα επόμενα ερωτήματα απαντώνται από μη επιτακτικό διακομιστή. Την πρώτη φορά που ερωτάται ένας απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής, ο τοπικός διακομιστής DNS επικοινωνεί με τον επιτακτικό διακομιστή DNS για αυτόν τον τομέα. Στη συνέχεια, ο τοπικός διακομιστής DNS αποθηκεύει προσωρινά αυτές τις πληροφορίες, ώστε στα επόμενα ερωτήματα να δίνεται απάντηση από την μνήμη cache του τοπικού διακομιστή μη επιτακτικά.


Υποβολή ερωτημάτων απευθείας σε άλλο διακομιστή ονομάτων

Για να υποβάλετε ερώτημα απευθείας σε έναν άλλο διακομιστή ονομάτων, χρησιμοποιήστε την εντολή server ή lserver για μετάβαση σε αυτόν το διακομιστή ονομάτων. Η εντολή lserver χρησιμοποιεί τον τοπικό διακομιστή για να αποκτήσει τη διεύθυνση του διακομιστή στον οποίο θέλετε να μεταβείτε, ενώ η εντολή server χρησιμοποιεί τον τρέχοντα προεπιλεγμένο διακομιστή για να αποκτήσει τη διεύθυνση.

Παράδειγμα:
  C:\> nslookup

  Default Server: nameserver1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > server 10.0.0.2

  Default Server: nameserver2.domain.com
  Address: 10.0.0.2
  >
				

Χρήση του Nslookup.exe για τη μεταφορά ολόκληρης ζώνης

Το Nslookup μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά μιας ολόκληρης ζώνης χρησιμοποιώντας την εντολή ls. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να δείτε όλους τους κεντρικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε έναν απομακρυσμένο τομέα. Η σύνταξη για την εντολή ls είναι:

  ls [- a | d | t type] domain [> filename]
				

Η χρήση του ls χωρίς ορίσματα θα επιστρέψει μια λίστα όλων των δεδομένων διευθύνσεων και ονομάτων διακομιστών. Ο διακόπτης -a θα επιστρέψει τα ψευδώνυμα και τα κανονικά ονόματα, ο διακόπτης -d θα επιστρέψει όλα τα δεδομένα και ο διακόπτης -t θα κάνει φιλτράρισμα κατά τύπο.

Παράδειγμα:

  >ls domain.com
  [nameserver1.domain.com]
  nameserver1.domain.com.  NS   server = ns1.domain.com
  nameserver2.domain.com         NS   server = ns2.domain.com
  nameserver1              A   10.0.0.1
  nameserver2              A   10.0.0.2

  >
				

Μπορεί να γίνει αποκλεισμός των μεταφορών ζωνών στο διακομιστή DNS, έτσι ώστε μόνο οι εξουσιοδοτημένες διευθύνσεις ή δίκτυα να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτής της λειτουργίας. Το ακόλουθο σφάλμα θα επιστραφεί αν έχει οριστεί ασφάλεια ζώνης:
*** Can't list domain example.com.: Query refused

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
193837 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφάλειας ζωνών για το διακομιστή DNS των Windows NT 4.0

Αντιμετώπιση προβλημάτων του Nslookup.exe

Το χρονικό όριο του προεπιλεγμένου διακομιστή έληξε

Κατά την έναρξη του βοηθητικού προγράμματος Nslookup.exe, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα σφάλματα:
*** Can't find server name for address w.x.y.z: Timed out

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το w.x.y.z είναι ο πρώτος διακομιστής DNS που παρατίθεται στη λίστα της σειράς αναζήτησης υπηρεσιών DNS.

*** Can't find server name for address 127.0.0.1: Timed out

Το πρώτο σφάλμα υποδεικνύει δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διακομιστή DNS ή ότι η υπηρεσία δεν εκτελείται σε αυτόν τον υπολογιστή. Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, ξεκινήστε την υπηρεσία DNS σε αυτόν το διακομιστή ή ελέγξτε για πιθανά ζητήματα σύνδεσης.

Το δεύτερο σφάλμα υποδεικνύει ότι δεν έχουν καθοριστεί διακομιστές στη λίστα της σειράς αναζήτησης υπηρεσιών DNS. Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, προσθέστε τη διεύθυνση IP ενός έγκυρου διακομιστή DNS σε αυτήν τη λίστα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
172060 NSLOOKUP: Δεν είναι δυνατή η εύρεση ονόματος διακομιστή για τη διεύθυνση 127.0.0.1

Δεν είναι δυνατή η εύρεση ονόματος διακομιστή κατά την εκκίνηση του Nslookup.exe

Κατά την εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος Nslookup.exe, ενδέχεται να παρουσιαστεί το ακόλουθο σφάλμα:

*** Can't find server name for address w.x.y.z: Non-existent domain


Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν δεν υπάρχει καμία εγγραφή PTR για τη διεύθυνση IP του διακομιστή ονομάτων. Κατά την εκκίνηση του Nslookup.exe, πραγματοποιείται μια αντίστροφη αναζήτηση για τη λήψη του ονόματος του προεπιλεγμένου διακομιστή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα PTR, επιστρέφεται αυτό το μήνυμα λάθους. Για να το διορθώσετε, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια ζώνη αντίστροφης αναζήτησης η οποία περιέχει εγγραφές PTR για τους διακομιστές ονομάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
172953 Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης των παραμέτρων του διακομιστή DNS της Microsoft

Το Nslookup αποτυγχάνει σε εξαρτημένους τομείς

Κατά την υποβολή ερωτήματος ή τη μεταφορά ζώνης σε έναν εξαρτημένο τομέα, το Nslookup ενδέχεται να επιστρέψει τα ακόλουθα σφάλματα:

*** ns.domain.com can't find child.domain.com.: Non-existent domain
*** Can't list domain child.domain.com.: Non-existent domain


Στο DNS Manager, είναι δυνατό να προστεθεί ένας νέος τομέας στην κύρια ζώνη, δημιουργώντας έτσι έναν εξαρτημένο τομέα. Η δημιουργία ενός εξαρτημένου τομέα με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργεί ένα ξεχωριστό αρχείο db για τον τομέα, επομένως, εάν υποβάλετε ένα ερώτημα σε αυτόν τον τομέα ή εκτελέσετε μια μεταφορά ζώνης, θα δημιουργηθούν τα παραπάνω σφάλματα. Η εκτέλεση μιας μεταφοράς ζώνης στο γονικό τομέα θα παραθέσει δεδομένα τόσο για τον γονικό όσο και για τους εξαρτημένους τομείς. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε μια νέα κύρια ζώνη στο διακομιστή DNS για τον εξαρτημένο τομέα.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 200525 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo KB200525

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com