Sao lưu b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n máy ch? doanh nghi?p nh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 200866 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? vi?c có m?t b? đi?u khi?n tên mi?n sao lưu (BDC) trong m?t mô h?nh tên mi?n máy ch? doanh nghi?p nh? c?a Microsoft BackOffice.

Trư?c tiên, nh?ng g? là m?t BDC? Theo đ? trang 3 c?a "Khái ni?m và l?p k? ho?ch Guide" cho Microsoft Windows NT 4.0, m?t BDC đư?c đ?nh ngh?a như sau:
"Đi?u khi?n sao lưu vùng (BDC) duy tr? m?t b?n sao c?a cơ s? d? li?u thư m?c. B?n sao đ?ng b? theo đ?nh k? và t? đ?ng v?i chính Domain Controller (PDC). BDCs c?ng xác th?c ngư?i dùng logons, và có th? đư?c đ?y m?nh ho?t đ?ng như PDC. Nhi?u BDCs có th? t?n t?i trong m?t tên mi?n."
Th? hai, nh?ng g? các tiêu chu?n máy ch? doanh nghi?p nh? (SBS) nói v? đi?u này? Trang 137 c?a "B?t đ?u ? đây Guide," mà đi kèm v?i ph?n m?m cài đ?t, ti?u bang:
"B?n ch? có th? có m?t máy tính ch?y máy ch? doanh nghi?p nh? trên m?ng c?a b?n, nhưng b?n có th? k?t n?i máy ch? máy tính khác vào m?ng c?a b?n. Ví d?, b?n có th? mu?n m?t máy tính chuyên d?ng đ? lưu tr? m?t trang Web, máy in d?ch v?, ho?c m?t cơ s? d? li?u. Chúng tôi đ? ngh? r?ng nh?ng máy ch? máy tính ch?y Windows NT Server như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n sao lưu ho?c như m?t máy ch? đ?c l?p, aka tài kho?n c?a máy ch?. B?n có th? cài đ?t các ?ng d?ng v?n chuy?n v?i BackOffice máy ch? doanh nghi?p nh? trên các máy ch? không - BackOffice nh? Business Server. B?n ph?i mua gi?y phép ph?n m?m thích h?p cho m?i máy ch? và b?t k? ?ng d?ng mà b?n cài đ?t trên máy ch?. Máy ch? doanh nghi?p nh? không h? tr? "tin tư?ng" các m?i quan h? v?i các máy tính Windows NT Server khác."

THÔNG TIN THÊM

V? v?y, nh?ng g? t?t c? đi?u này có ngh?a cho m?t tên mi?n máy ch? doanh nghi?p nh?? Dư?i đây là m?t vài đi?m quan tr?ng c?n lưu ?:
  • B?n có th? cài đ?t m?t máy tính như là m?t BDC trong m?t tên mi?n SBS, nhưng có l?i th? t?i thi?u trong khi làm đi?u đó. B?i v? các máy ch? SBS ph?i ho?t đ?ng như m?t PDC, BDC ch? cung c?p s? th?a cho xác th?c, không ph?i do l?i khoan dung như trong m?t tên mi?n Windows NT truy?n th?ng, nơi m?t PDC không hành đ?ng như m?t máy ch? ?ng d?ng.
  • B?ng cách s? d?ng m?t BDC cho cân b?ng t?i: trong m?t tên mi?n đó có 25 ho?c ít hơn ngư?i s? d?ng, đi?u khi?n m?t vùng, PDC, có th? d? dàng x? l? xác nh?n tên mi?n.
  • K?ch b?n đăng nh?p nên đư?c nhân r?ng đ? BDC. Trong m?t môi trư?ng nơi mà khách hàng có th? đư?c xác nh?n b?i m?t máy ch? khác ngoài PDC, ch?ng h?n như m?t BDC, k?ch b?n đăng nh?p t?t c? nên đư?c nhân r?ng đ? BDC ho?c khách hàng thi?t l?p s? không thành công.
  • B?ng cách s? d?ng m?t BDC trong trư?ng h?p PDC đi: In an SBS vùng, n?u PDC đi xu?ng, hay không BDC đư?c phát huy, ngư?i dùng s? có th? nh?n đư?c xác nh?n. Tuy nhiên, ngư?i dùng s? không th? truy c?p vào các ?ng d?ng không ph?i là thi?t đư?c cài đ?t trên BDC, b?i v? không ai trong s? các ?ng d?ng t? m?t máy ch? SBS cài đ?t đư?c trên b?t k? máy ch? khác ngo?i tr? máy ch? SBS.
  • N?u BDC đư?c phát huy và máy ch? SBS c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i, nó không th? đư?c cài đ?t vào cùng m?t tên mi?n như m?t BDC và sau đó phát huy v? SBS cài đ?t như m?t PDC ch?. N?u PDC bao gi? cài đ?t l?i mà không có m?t khôi ph?c đ?y đ? t? b?n sao lưu, tài kho?n ngư?i dùng và trương m?c máy tính s? có đư?c ti?ng và BDC s? c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i đ? tr? thành m?t thành viên c?a các tên mi?n m?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 200866 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB200866 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:200866

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com