Fasciklama je potrebno vi?e vremena da bi se a?urirale kada Exchange Server 2010 korisnik koristi program Outlook 2003 u re?imu rada na mre?i

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2009942 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Symptoms

Kada pristupite va?em Microsoft Exchange Server 2010 po?tanskom sandu?etu pomo?u programa Microsoft Office Outlook 2003 u re?imu rada na mre?i, mo?ete nai?i na slede?e probleme:

 • Odlazne e-poruke zadr?avaju se u fascikliOdlazno po?tansko sandu?e do 1 minuta.
 • Nove e-porukesti?u u fascikluPrijemno po?tansko sandu?e uz ka?njenje od najvi?e 1 minuta.
 • Stavke koje su izbrisane iz fascikli i dalje se pojavljuju u fascikli u trajanju od 1 minuta.
 • Stavke koje nisu preme?tene iz jedne u drugu fasciklu i dalje se pojavljuju u originalnoj fascikli u trajanju od 1 minuta.

Fascikle se ne a?uriraju na vreme.

UZROK

Do ovih problema dolazi zbog toga ?to Exchange Server 2010 ne ?alje User Datagram Protocol (UDP) obave?tenja programu Outlook.

Korisnici programa Outlook 2003 koriste UDP obave?tenja kao primarni metod za primanje obave?tenja sa Exchange servera. Me?utim, program Outlook 2003 mora da upita Exchange Server 2010 za izmene, a podrazumevani interval izvr?avanja upita za program Outlook je oko 60 sekundi. Stoga, a?uriranje fascikle mo?e biti odlo?eno za najdu?e 1 minut.

Resolution

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte zbirnu ispravku 3 za Exchange Server 2010 servisni paket 1.

Da biste dobili vi?e informacija o zbirnoj ispravci 3 za Exchange Server 2010 sa servisnim paketom 1, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

2529939Opis zbirne ispravke 3 za Exchange Server 2010 sa servisnim paketom 1

Kada instalirate ispravku, mora?ete da kreirate potklju? registratora da biste omogu?ili funkciju za podr?ku UDP obave?tenja.

Da bismo omogu?ili funkciju za podr?ku UDP obave?tenja umesto vas, pre?ite na odeljak ? &Popravi umesto mene&?. Ako ?elite sami da omogu?ite funkciju za podr?ku UDP obave?tenja, pre?ite na odeljak ?&Popravi?u sam&?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50689Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Kreirajte slede?i potklju? registratora da biste omogu?ili funkciju za podr?ku UDP obave?tenja:

Lokacijapotklju?a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeRPC\ParametersSystem

Imepotklju?a: EnablePushNotifications

Tip: REG_DWORD

Vrednost: 1

NapomenaAko ovaj klju? registratora ne postoji ili je njegova vrednost pode?ena na0, funkcija za podr?ku UDP obave?tenja ne?e biti omogu?ena.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, izaberite ke?irani Exchange re?im u programu Outlook 2003. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Zatvorite Outlook 2003 ako je pokrenut.
 2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Po?ta.
 3. Kliknite na dugme Nalozi e-po?te.
 4. Izaberite stavku Prika?i ili promeni postoje?e naloge e-po?te, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. IUnesite Microsoft Exchange Server nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.
 6. Izaberite polje za potvrdu Koristi ke?irani Exchange re?im.
 7. Kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 8. Pokrenite Outlook 2003. 

Status

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?&Odnosi se na&?.

More Information

Da biste proverili da li rade obave?tenja o preme?tanju:

1.Kreirajte slede?i potklju? registratora na CAS serveru da biste omogu?ili obave?tenja o preme?tanju:

Lokacija potklju?a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeRPC\ParametersSystem

Ime potklju?a: EnablePushNotifications

Tip: DWORD

Vrednost: 1

Napomena Ako potklju? ParametersSystem ne postoji, kreirajte ga.

2.Kreirajte slede?i potklju? registratora na klijentskom ra?unaru da biste podesili Outlook 2003 da koristi popravljeni UDP port:

Lokacija potklju?a: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC

Ime potklju?a: FixedUDPPort

Tip: DWORD

Vrednost: izme?u 1024 i 65535 (decimalno)

3.Podesite Windows za?titni zid da dozvoli protok UDP saobra?aja preko ovog porta na klijentskom ra?unaru.

4.Otvorite Outlook 2003, a zatim ru?no podesite Exchange profil.

Napomena Obave?tenja o preme?tanju su podr?ana samo u programu Outlook 2003. Outlook 2007 ili novije verzije ne?e uspeti da registruju obave?tenja o preme?tanju.

5.Po?aljite novu e-poruku Exchange korisniku.

6.Outlook 2003 ?e prikazati nove e-poruke u roku od 1 minuta.

Napomena Ako Outlook 2003 ne registruje obave?tenja o preme?tanju, koristi?e upit koji se pojavljuje na svaki minut. Kada su obave?tenja o preme?tanju aktivirana, Outlook 2003 br?e prima obave?tenja.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2009942 - Poslednji pregled: 31. oktobar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Office Outlook 2003
Klju?ne re?i: 
KB2009942

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com