Làm th? nào đ? C?p Nh?t hi?n có kho?n m?c trong m?t thư m?c Outlook đ? s? d?ng m?t h?nh th?c tùy ch?nh m?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 201087 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách C?p Nh?t kho?n m?c trong m?t Outlook thư m?c đ? cho nh?ng bài m? b?ng cách s? d?ng m?t h?nh th?c khác nhau hơn so v?i các h?nh th?c mà các m?c đang hi?n đang liên k?t v?i.

THÔNG TIN THÊM

Ví d?, b?n có th? mu?n thay đ?i các m?u đư?c s? d?ng Đ?i v?i t?t c? các m?c trong m?t thư m?c trong các t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n s? d?ng m?u Outlook m?c đ?nh đ? nh?p 10 đ?a ch? liên l?c vào thư m?c s? liên l?c c?a b?n. B?n sau đó t?o ra m?t h?nh th?c tùy ch?nh cho đ?a ch? liên l?c và nh?p 10 thêm đ?a ch? liên l?c. B?n mu?n liên h? đ?u tiên 10 đ? s? d?ng h?nh th?c tùy ch?nh m?i khi h? đang m?.
 • B?n t?o ra m?t h?nh th?c tùy ch?nh cho đ?a ch? liên l?c và nh?p 10 đ?a ch? liên h? b?ng cách s? d?ng h?nh th?c tùy ch?nh. B?n sau đó nh?p 100 đ?a ch? liên l?c t? m?t t?p tin văn b?n. Trong 100 chuy?n nh?p đ?a ch? liên l?c s? d?ng các h?nh th?c m?c đ?nh thay v? h?nh th?c tùy ch?nh.
 • B?n có m?t thư m?c công c?ng có ch?a 1.000 đăng bài d?a trên các h?nh th?c bài m?c đ?nh. B?n sau đó t?o ra m?t h?nh th?c tùy ch?nh cho th?y r?ng các kho?n m?c trong m?t cách đó là quan tr?ng đ?i v?i công vi?c c?a b?n. B?n mu?n áp d?ng các h?nh th?c m?i kho?n m?c hi?n có 1000.
 • B?n đ? cài đ?t tr?nh qu?n l? khách hàng doanh nghi?p nh? ho?c các Qu?n l? các h?nh th?c kinh doanh nh? (c? mà thay đ?i m?c đ?nh m?u liên h? c?a b?n), và b?n mu?n thay đ?i tr? l?i v?i bao ph?n d?ng.
M?t thu?c tính c?a kho?n m?c đư?c g?i là "thông đi?p l?p" s? xác đ?nh các h?nh th?c m?c s? d?ng. B?n không th? thay đ?i l?p thông báo c?a m?t m?c cách th? công. Tuy nhiên, b?n có th? vi?t Microsoft Visual Basic script Edition (VBScript) ho?c Visual Basic t? đ?ng hóa m? đ? thay đ?i l?p thông báo cho t?t c? các m?c trong m?t thư m?c.

Khi b?n t?o và xu?t b?n m?t h?nh th?c tùy ch?nh, các h?nh th?c là ch? đ?nh m?t l?p thông báo. L?p thông báo này s? xác đ?nh d?ng mà là liên k?t v?i kho?n m?c. Đ?nh d?ng tên "IPM.Form_Type.Form_Name", nơi Form_Type là lo?i h?nh th?c (liên h?, nhi?m v?» và do đó trên) và Form_Name là tên c?a các tùy ch?nh h?nh th?c. Ví d?, n?u b?n t?o m?t h?nh th?c liên l?c m?i, tên nó Revised, và sau đó xu?t b?n nó vào c?p liên h? c?a b?n, l?p thông báo là IPM.Contact.Revised.

Chú ý Trong m?i ngư?i trong s? các ho?t đ?ng sau đây, nó là b?t bu?c mà b?n nh?p tin nh?n m?i l?p tên chính xác như tên s? d?ng khi các h?nh th?c đ? đư?c xu?t b?n.

Danh sách sau đây c?a b?ng khác nhau tên mà đư?c s? d?ng cho các l?p h?c tin nh?n:

  Item      Default folder Default message class
  ------------- -------------- ---------------------
  Contact    Contacts    IPM.Contact
  Task      Tasks      IPM.Task
  Appointment  Calendar    IPM.Appointment
  Note      Notes      IPM.StickyNote
  Journal Entry Journal     IPM.Activity
  Mail      Inbox      IPM.Note
				
Chú ý B?n không th? tu? ch?nh và xu?t b?n các h?nh th?c ghi chú.

Đ? xem l?p thông báo cho m?t m?c hi?n có, thêm trư?ng l?p thông báo là m?t trong nh?ng các c?t trong d?ng xem hi?n th?i. L?p thông báo theo quan đi?m này là ch?-đ?c; b?n không th? nh?p m?t l?p thông báo khác nhau đ? thay đ?i h?nh th?c theo cách th? công.

Đ? thêm l?p thông báo vào xem c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thay đ?i d?ng xem đ? xem m?t b?ng, ch?ng h?n như các Danh sách đi?n tho?i xem trong thư m?c đ?a ch? liên l?c.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tiêu đ? c?t trong giao di?n, và sau đó nh?p vào L?nh v?c Chooser trên tr?nh đơn phím t?t.
 3. Trong các L?nh v?c Chooser danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n T?t c? các l?nh v?c liên h?.
 4. Kéo các L?p thông báo trư?ng đ? tiêu xem-đ? c?t đ? thêm l?nh v?c như là m?t c?t.
Đ? thay đ?i l?nh v?c l?p thông báo m?c hi?n có, b?n c?n s? d?ng Visual Basic script Edition (VBScript) m? trong m?t h?nh th?c Outlook, ho?c Visual Basic m? t? m?t chương tr?nh khác, đ? t? đ?ng hoá Outlook và thay đ?i các Thông báo l?p h?c trư?ng.

B?n có th? s? d?ng hai phương pháp sau đây đ? thay đ?i Thông báo l?p h?c trư?ng. S? d?ng phương pháp th? hai ch? n?u b?n không có Microsoft Word 97 ho?c Microsoft Word 2000, ho?c n?u b?n không th? có đư?c Omsgclas.exe t?p tin.

T?i v? ti?n ích Omsgclas.exe

Đ? thay đ?i các l?nh v?c l?p thông báo, t?i v? Omsgclas.exe, mà có m?t tài li?u Word 97 ho?c t? 2000 v?i m?t v? mô mà thay đ?i Outlook thông báo l?p h?c. Đây là cùng m?t ti?n ích mà có s?n cho Microsoft Outlook 97 và Word 97. Nó c?ng làm vi?c v?i Outlook 2000 và t? năm 2000. Các v? mô ch?y t? đ?ng khi b?n m? tài li?u.

Khi b?n m? Omsgclas trong Word 2000, b?n có th? th?y r?ng tài li?u Word s? đi lên, nhưng các v? mô s? không ch?y. Đ? s?a v?n đ? này, b?n ph?i đ?t l?i an ninh v? mô T? năm 2000. Trong khi trong Word, tr? t?i v? mô vào Tools menu và b?m An ninh. Thay đ?i b?o m?t th?p ho?c trung b?nh. Đi?u này s? cho phép các macro đ? ch?y.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c các t?p tin Omsgclas.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
201089Tài li?u Word đ? thay đ?i l?p thông báo c?a kho?n m?c Outlook

T?o m?t thói quen VBScript

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các chuyên gia có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có h?n ch? kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đ?i tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

D?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n h? tr? có s?n và v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS Làm theo các bư?c dư?i đây đ? t?o và ch?y m?t VBScript thói quen s? thay đ?i t?t c? các m?c trong m?t thư m?c v?i m?t h?nh th?c đ? ch? đ?nh. Đi?u này Ví d? gi? đ?nh r?ng b?n đ? xu?t b?n m?t h?nh th?c m?i đư?c g?i là MyNewForm các c?p hi?n th?i. N?u b?n s? d?ng m?t tiêu đ? khác nhau cho m?u c?a b?n, s?a đ?i các m?u tiêu đ? s? d?ng trong d?ng th? ba c?a m? trong ph?n "Nh?p m? VBScript."

Có ba nhi?m v? cho gi?i pháp này.
 • T?o m?t m?c m?i đ? lưu tr? các m? VBScript.
 • Nhaäp ma? VBScript và lưu m?u.
 • Ch?y m? VBScript.

T?o m?t m?c m?i đ? lưu tr? các m? VBScript

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Thư.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Các h?nh th?c, và sau đó nh?p vào Thi?t k? m?u này đ? vào ch? đ? thi?t k? m?u.

Nhaäp ma? VBScript và lưu m?u

 1. Trên các H?nh th?c tr?nh đơn, nh?p vào Xem m?.
 2. Trong tr?nh biên t?p k?ch b?n, g? m? sau đây. B?n không c?n ph?i nh?p d?ng b?t đ?u v?i m?t apostrophe, v? nh?ng d?ng này là B?nh lu?n đang b? b? qua khi th?c thi.
  Sub Item_Open
  
    ' Change the following line to your new Message Class
    NewMC = "IPM.Contact.MyNewForm"
  
    Set CurFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
    Set AllItems = CurFolder.Items
    NumItems = CurFolder.Items.Count
  
    ' Loop through all of the items in the folder
    For I = 1 to NumItems
  
     Set CurItem = AllItems.Item(I)
  
     ' Test to see if the Message Class needs to be changed
     If CurItem.MessageClass <> NewMC Then
  
       ' Change the Message Class
       CurItem.MessageClass = NewMC
  
       ' Save the changed item
       CurItem.Save
  
     End If
  
    Next
  
    MsgBox "Done."
  
  End Sub
  					
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm. H?y ch?c ch?n r?ng thi?t l?p m?c đ?nh cho lo?i t?p Outlook m?u (.oft), và sau đó ch?n v? trí đ? lưu t?p tin. Nh?p tên t?p Đ?i v?i h?nh th?c và sau đó b?m Ok.
 5. Đóng m?c b?ng cách b?m vào các X ? góc trên bên ph?i c?a c?a s? m?c và sau đó b?m Không khi đư?c nh?c đ? lưu thay đ?i.

Ch?y m? VBScript

 1. M? c?p ch?a kho?n m?c b?n mu?n C?p Nh?t.
 2. Đ? ch?y m? VBScript, m? m?c m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng Windows Explorer đ? xác đ?nh v? trí các t?p tin và sau đó nh?p đúp vào t?p tin .oft. Các M? s? ch?y t? đ?ng b?i v? nó đư?c nh?p vào m?t Item_Open s? ki?n th? t?c. N?u b?n nh?n đư?c m?t c?nh báo v? mô, b?m Cho phép Macros.
 3. Ch? đ?i trong khi m? thay đ?i l?p thông báo cho t?t c? các kho?n m?c trong c?p đư?c ch?n hi?n th?i. Tùy thu?c vào s? lư?ng m?t hàng, Đi?u này có th? m?t vài phút. Khi các m? hoàn t?t, b?n s? nh?n đư?c m?t thông đi?p c?a ông Th?c hi?n.
Chú ý N?u b?n mu?n ch?nh s?a m? VBScript sau này đ? thay đ?i tên c?a l?p thông báo, gi? phím SHIFT khi b?n m? m?c. Đi?u này ngăn ng?a VBScript m? t? th?c hi?n và b?n có th? đi vào ch? đ? thi?t k?, th?c hi?n thay đ?i m? VBScript, và lưu m?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ngu?n l?c s?n có và câu tr? l?i cho câu h?i thư?ng g?p v? Microsoft Outlook 2000 gi?i pháp, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
146636Câu h?i thư?ng g?p v? các h?nh th?c tùy ch?nh và các gi?i pháp Outlook
241220 Thông tin chung v? b? chuy?n đ?i kho?n m?c hi?n có

Thu?c tính

ID c?a bài: 201087 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbautomation kbdisplay kbopenfile kbupdate kbhowto kbprogramming kbusage kbmt KB201087 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:201087

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com