Làm th? nào đ? kích ho?t kí nh?p Entourage

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2015816 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? kích ho?t ghi nh?t k? trong Microsoft Entourage 2008 cho Mac, Web Services Edition. Entourage 2008 cho Mac, Web Services Edition, cung c?p tùy ch?n đ? b?t ghi nh?t k? cho m?t s? tính năng Entourage, ch?ng h?n như sau:
 • b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n
 • Trao đ?i (đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại và m?c)
 • Trao đ?i l?ch
 • LDAP giao d?ch gi?a Entourage 2008 cho Mac và Microsoft Exchange Server

Làm th? nào đ? kích ho?t m?c đ?nh kí nh?p Entourage 2008 cho Mac:

 1. Trên Entourage menu, b?m vào S? thích.
 2. Trên các T?ng quát tab, ch?n các Cho phép ghi s? (g? r?i) ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok. Khi đăng nh?p đư?c b?t, (đăng nh?p kích ho?t) xu?t hi?n trên thanh tiêu đ? c?a Entourage.

  Lưu ?
  • T?p tin d? li?u có tên Microsoft Entourage_Troubleshooting_0.log đư?c lưu trên máy tính.
  • Entourage không bao g?m thông tin xác th?c trong các t?p tin d? li?u.
  • Entourage g?n thêm m?c đăng nh?p m?i vào t?p tin d? li?u cho đ?n khi các t?p tin ho?c di chuy?n ho?c xóa b?.

Làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa đăng nh?p các tính năng c? th? trong Entourage:

Entourage 2008 cho Mac, Web Services Edition, b?n ghi s? ki?n cho các tính năng đư?c li?t kê ? đây. N?u b?n đang g? r?i v?n đ? l?ch, b?n có th? t?t ch?c năng ghi cho các tính năng khác trong /Users/username/Library/Preferences/com.microsoft.Entourage.psslogging.plist. Theo m?c đ?nh, t?p này không ph?i là t?o ra. B?n ph?i t?o t?p này và sau đó thi?t l?p giá tr? false cho các tính năng c? th? mà b?n mu?n t?t. Dư?i đây danh sách các tính năng ghi nh?t k? Entourage và các l?nh đ? s? d?ng đ? vô hi?u hóa đăng nh?p cho m?t tính năng c? th?.

 1. M? m?t Thi?t b? đ?u cu?i c?a s? b?ng cách đi t?i N?i b?t (kính lúp) trong góc trên bên ph?i, và các lo?i Thi?t b? đ?u cu?i.
 2. Nh?p vào các l?nh sau đây trong thi?t b? đ?u cu?i đ? t?t các đăng nh?p t?t c? các thành ph?n không c?n thi?t:
  • D?ch v? t? đ?ng phát hi?n
   m?c đ?nh vi?t ~/Library/Preferences/com.microsoft.Entourage.psslogging entourage.exchange.autoconfigure - dict kích ho?t - bool sai "chi ti?t c?p" - int 4
  • Trao đ?i (đ?ng b? hóa thư m?c và m?c)
   m?c đ?nh vi?t ~/Library/Preferences/com.microsoft.Entourage.psslogging entourage.exchange.EWS - dict kích ho?t - bool sai "chi ti?t c?p" - int 4
  • Trao đ?i l?ch
   m?c đ?nh vi?t ~/Library/Preferences/com.microsoft.Entourage.psslogging entourage.calendar - dict kích ho?t - bool sai "chi ti?t c?p" - int 4
  • LDAP giao d?ch gi?a Entourage và Microsoft Exchange Server
   m?c đ?nh vi?t ~/Library/Preferences/com.microsoft.Entourage.psslogging entourage.network.ldap - dict kích ho?t - bool sai "chi ti?t c?p" - int 4
 3. M? Entourage, ch?n S? thích, ch?n T?ng quát, và sau đó ch?n các Cho phép ghi s? (g? r?i) h?p ki?m.
 4. T?o l?i s? c? mà ngư?i dùng báo cáo, turn off đăng nh?p, và sau đó thu th?p các t?p tin log.
 5. T?p tin đăng nh?p cho Entourage đư?c t?o ra trên máy tính. Chúng đư?c đ?t tên Entourage_Troubleshooting_0.log.

  Lưu ? N?u m?t t?p nh?t k? đ? là hi?n nay, m?c m?i c?a b?n s? đư?c thêm vào các t?p tin.

BI?T THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng ghi nh?t k? Entourage, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? Entourage đăng nh?p tính năng
V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng Trang web.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2015816 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade kbmt KB2015816 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2015816

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com