Làm th? nào đ? s? d?ng Remote.exe đ? thi?t l?p m?t phiên đi?u khi?n t? xa trong h? th?ng qu?n l? máy ch? 2.0 và trong h? th?ng qu?n l? Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 201793 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng công c? d?ng l?nh Remote.exe đ? b?t đ?u m?t phiên đi?u khi?n t? xa v?i m?t khách hàng Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? (SMS). T?t c? các ch?c năng t? xa các công c? có s?n b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng c?ng có s?n t? d?ng l?nh khi b?n ch?y Remote.exe đ? thi?t l?p m?t k?t n?i t? xa các công c?. Đi?u này là h?u ích khi b?n phát tri?n các chương tr?nh yêu c?u các ch?c năng trong SMS Remote Tools.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, Remote.exe n?m trong thư m?c %SystemRoot%\SMS\Bin\I386 trên m?t cài đ?t trang web ti?u h?c ho?c trung h?c. Trên m?t máy tính mà ch? là bàn giao ti?p qu?n tr? SMS cài đ?t, Remote.exe n?m trong thư m?c %SystemRoot%\SMSADMIN\Bin\I386.

S? d?ng Remote.exe v?i cú pháp sau:
t? xa address_type Đ?a ch? \\site_server_name\
Cácaddress_type tham s? có th? có giá tr? sau:
 • 0 cho tin nh?n SMS Resource ID
 • 1 cho IPX
 • 2 cho TCP/IP
 • 3 cho NetBIOS
Các Đ?a ch? tham s? có th? là m?t s? Internetwork gói Exchange (IPX) m?ng h?p l?, m?t h?p l? giao th?c Internet (IP) đ?a ch?, ho?c m?t tên h?p l? khách hàng (ch? nhà) ho?c tên NetBIOS. Các site_server_name tham s? là tên máy ch? trang web cho các trang web nơi khách hàng thu?c v?.

Chú ý B?n c?ng có th? truy c?p thông tin cú pháp b?ng cách g? Remote.exe /? m?t d?u nh?c l?nh.

Sau đây là hai ví d? đúng cú pháp d?ng l?nh:
t? xa 2 172.16.0.0 \\big_server\
t? xa 3 dubn_netbios \\big_server\
Chú ýTrong tin nh?n SMS 2003, IPX và NetBIOS các lo?i đ?a ch? áp d?ng ch? khi b?n mu?n k?t n?i t?i khách hàng SMS 2.0. SMS 2003 khách hàng s? d?ng ch? có k?t n?i TCP/IP.

Khi b?n s? d?ng Remote.exe, các ngu?n tài nguyên mà b?n ch? đ?nh luôn luôn đư?c gi?i quy?t đ? m?t ID tài nguyên trong cơ s? d? li?u SMS. An ninh đ?i tư?ng tin nh?n SMS là quét đ? xác đ?nh n?u ngư?i dùng có quy?n truy c?p đ? đi?u khi?n t? xa các ngu?n tài nguyên. Tính năng đi?u khi?n t? xa có s?n tùy thu?c vào các tin nh?n SMS gi?i quy?t đ?a ch? máy tính mà b?n cung c?p, thay v? ngày làm th? nào ki?m soát an ninh đư?c áp d?ng.

Thi?t l?p m?t k?t n?i t? xa các công c?, b?n ph?i có s? cho phép s? d?ng công c? t? xa và s? cho phép đ?c cho b? sưu t?p có ch?a các khách hàng. N?u b?n không ph?i là m?t qu?n tr? đ?a phương, trương m?c vùng c?a b?n ph?i c?ng đư?c bao g?m trong danh sách cho phép ngư?i xem. Đ? thêm tài kho?n c?a b?n vào danh sách cho phép ngư?i xem trong năm 2003 tin nh?n SMS và tin nh?n SMS 2.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong giao di?n qu?n tr? SMS, m? r?ng các Trang web Database\Site Hierarchy\Trang web c?a b?n\Site cài đ?t nút.
 2. Nh?p vào Các đ?i l? khách hàng, và sau đó b?m đúp chu?t Đ?i l? khách hàng công c? t? xa.
 3. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó b?m vào nút Add.

  Chú ý Thêm nút s? hi?n th? m?t ngôi sao màu vàng.
 4. Lo?i trương m?c vùng c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.
Theo m?c đ?nh, t? xa các công c? trong SMS 2.0 Service Pack 5 (SP5) c? g?ng đ? gi?i quy?t m?t khách hàng máy tính tên v?i m?t đ?a ch? IP b?ng câu cơ s? d? li?u SMS và b?ng cách s? d?ng các k?t qu? c?a yêu c?u đ? phân gi?i tên. B?n có th? c?u h?nh các quá tr?nh này.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
315755Công c? t? xa có th? k?t n?i v?i máy s? d?ng h? th?ng qu?n l? máy ch? sai
SMS 2003 không l?y đ?a ch? IP t? cơ s? d? li?u SMS. SMS 2003 thay vào đó s? d?ng m?t trong hai đ?a ch? IP mà b?n cung c?p ho?c gi?i quy?t tên máy tính đ?n m?t đ?a ch? IP b?ng cách s? d?ng yêu c?u đ? phân gi?i tên th?ng.

B?n có th? k?t n?i v?i m?t khách hàng b?ng cách s? d?ng ngu?n l?c c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y s? d?ng cú pháp l?nh sau, nơi site_server Tên NetBIOS c?a máy ch? trang web c?a b?n là:
t? xa 0 <resource_id> \</resource_id>máy ch? trang web\
Dư?i đây là m?t ví d? c?a chính xác cú pháp d?ng l?nh:
t? xa 0 2 \\big_server\
Khi b?n s? d?ng m?t ID ngu?n l?c, Remote.exe c? g?ng k?t n?i b?ng cách s? d?ng t?t c? các giao th?c có s?n cho các đi?m đ?n khách hàng. Đ? xác đ?nh ngu?n l?c ID c?a m?t khách hàng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong giao di?n qu?n tr? SMS, m? m?t b? sưu t?p.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào máy tính khách hàng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
Các ngu?n tài nguyên ID s? xu?t hi?n trong các Khám phá d? li?u di?n tích c?a các T?ng quát tab. B?n c?ng có th? có đư?c m?t khách hàng tài nguyên ID b?ng cách s? d?ng m?t phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) tu? ch?nh truy v?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t tu? ch?nh truy v?n, xem tin nh?n SMS 2003 ph?n m?m b? phát tri?n (SDK). T?i xu?ng SMS 2003 SDK, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 58833cd1-6dbb-45bb-bb77-163446068ef6 & DisplayLang = en
N?u b?n s? d?ng Remote.exe mà không có b?t k? tùy ch?n d?ng l?nh, các Công c? đ?a ch? k?t n?i t? xa h?p tho?i s? xu?t hi?n. B?m vào lo?i đ?a ch? mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó g? đ?a ch?.

Sau khi b?n c?u h?nh các thông s?, b?m Ok đ? k?t n?i v?i khách hàng. K?t n?i đ?n các khách hàng thi?t l?p n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Đ?i l? đi?u khi?n t? xa (Wuser32.exe) đang ch?y trên máy khách.
 • Bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên tin nh?n SMS và các khách hàng chia s? m?t giao th?c m?ng ph? bi?n.
 • C?p phép b?o m?t tin nh?n SMS đư?c c?u h?nh đúng.
Sau khi b?n thi?t l?p m?t k?t n?i t? xa c? cho khách hàng b?ng cách s? d?ng Remote.exe, b?n có th? th?c hi?n các ch?c năng tương t? mà có s?n trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? SMS.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an ninh t? xa các công c?, th?y m?t trong nh?ng tài li?u sau đây:
 • SMS 2003 Microsoft h? th?ng qu?n l? Server 2003 khái ni?m, quy ho?ch, và hư?ng d?n tri?n khai: Ph?n 2, chương 5, "Hi?u bi?t tin nh?n SMS Security"
 • SMS 2,0 SMS qu?n tr? viên hư?ng d?n: Chương 4, "Vi?c t?o ra c?a b?n tin nh?n SMS Security lư?c"

Thu?c tính

ID c?a bài: 201793 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Systems Management Server 2003
T? khóa: 
kbinfo kbremoteprog kbmt KB201793 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:201793

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com