POP3 Outlook Express l?i: 0x8000CCC18 và Exchange Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 202061
Thông tin v? s? khác nhau gi?a Microsoft Outlook Express, và Microsoft Outlook thư đi?n t? khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257824 OL2000: S? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Máy khách Outlook Express không th? g?i thư đ?n ho?c nh?n thư t? Microsoft Exchange Server 5.0 ho?c 5.5. Exchange Server, b?n s? th?y ch? có m?t thông đi?p c?nh báo:
T? ch?c s? ki?n ID: 11103 Mô t?: K?t n?i POP3 đ? 157.57.149.23 b? m?t.
Cho phép đăng nh?p vào máy tính Exchange Server cho giao th?c POP3 cho th?y thông báo thông tin sau ngay trư?c khi các c?nh báo.
T? ch?c s? ki?n ID: 11300 Mô t?: M?t khách hàng POP3 unauthenticated 157.57.149.23 đ? ban hành l?nh sau: AUTH.
T? Outlook Express Phiên b?n 4.72.2106.4, b?n nh?n th?y m?t K?t n?i th?t b?i h?p tho?i. N?u b?n nh?p vào Thông tin chi ti?t, b?n s? t?m th?y các thông tin sau:
* Không th? đăng nh?p vào h? ph?c v? dùng xác th?c m?t kh?u phân ph?i. H? ph?c v? POP3 Account'Work', Server:'Server.Domain.com',Protocol: POP3, ph?n ?ng máy ch?:'. ', c?ng: 110, an toàn (SSL): không, s? l?i: 0x800CCC18

NGUYÊN NHÂN

Máy s? d?ng đang c? g?ng s? d?ng xác th?c m?t kh?u an toàn và nó không đư?c phép trên máy tính Exchange Server. Đ? xác minh nh?ng g? h?nh th?c xác th?c Outlook Express khách hàng đang s? d?ng, trong Outlook Express, trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n, và b?m vào các Máy chủ tab cho tài kho?n mà không thành công.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kích ho?t tính năng Windows NT Challenge/Response xác th?c trên h? ph?c v? cho khách hàng mu?n s? d?ng xác th?c m?t kh?u an toàn, ho?c s? d?ng các Đăng nh?p dùng tùy ch?n trong Outlook Express.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thông tin thêm v? cách b?t Windows NT Challenge/Response, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192510 Nơi đ? cho phép đáp ?ng thách th?c NT cho POP3
Trong trư?ng h?p s? 0x800CCC18 l?i trong Outlook Express, nó c?ng có th? xu?t hi?n khi s? d?ng xác th?c m?t kh?u b?o m?t trên m?t khách hàng v?i Windows NT Challenge/Response đ? đư?c kích ho?t và ho?t đ?ng đúng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
198704 B?n nh?n đư?c l?i 0x800ccc90 ho?c l?i 0x800ccc18 khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào Exchange Server b?ng cách s? d?ng xác th?c m?t kh?u an toàn

Thu?c tính

ID c?a bài: 202061 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbprb kbmt KB202061 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:202061
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com