Phiên b?n Windows Server 2008 R2 đánh giá

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2021579
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? Windows Server 2008 R2 RTM và Windows Server 2008 R2 SP1 đánh giá các phiên b?n có s?n đ? t?i v? t? trang web sau đây c?a Microsoft TechNet:

http://technet.Microsoft.com/en-US/evalcenter/dd459137.aspx

Các phiên b?n có s?n đ? t?i v?:

 • Tiêu chu?n
 • Doanh nghi?p
 • Trung tâm d? li?u
 • Web

H? đi?u hành và ngôn ng? có s?n có:

 • x 64 edition: ti?ng Trung (gi?n th?), ti?ng Anh, ti?ng Pháp, ti?ng Đ?c, ti?ng Nh?t và ti?ng Tây Ban Nha
 • ?n b?n Itanium: ti?ng Anh, ti?ng Đ?c, ti?ng Pháp, và Nh?t b?n

Tính năng c?a phiên b?n đánh giá:

 • Kho?ng th?i gian (đ? kích ho?t): 10 ngày
 • Giai đo?n dùng th?: 180 ngày
 • S?n ph?m chính: không có yêu c?u trong lúc thi?t l?p
 • Kích ho?t phương pháp: Internet ch? (đi?n tho?i kích ho?t là không s?n dùng)
 • Rearms: 5

THÔNG TIN THÊM

Câu h?i: làm th? nào tôi có th? nói cho hay không tôi đang ch?y phiên b?n đánh giá?

Tr? l?i: đi?u này ph? thu?c vào vi?c b?n đ? kích ho?t Windows.

N?u b?n v?n c?n trong th?i gian ân h?n 10 ngày, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

 • M?t d?u nh?c l?nh nâng lên, h?y ch?y l?nh sau:

slmgr.VBS /dlv

Lưu ? L?nh này s? hi?n th? các thông tin sau:

Mô t?: H? đi?u hành Windows - Windows Server(R), TIMEBASED_EVAL kênh

 • Nh?p vào b?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào máy tínhvà sau đó b?m thu?c tính.

  Lưu ?Đi?u này s? hi?n th? các thông tin sau:

X ngày đ? kích ho?t

N?u b?n đ? kích ho?t Windows, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

 • Nh?p vào b?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó g? winver.

Lưu ?N?u b?n đang ch?y phiên b?n đánh giá, h?p tho?i V? Windows s? hi?n th? "Phiên b?n đánh giá."

 • Nh?p vào b?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào máy tínhvà sau đó b?m thu?c tính.

Lưu ? N?u b?n đang ch?y phiên b?n đánh giá, các c?a s? thu?c tính h? th?ng s? hi?n th? sau đây:

C?p phép Windows c?a b?n là h?p l? cho XXX ngày

Lưu ? S? t?n t?i c?a d?ch v? Giám sát gi?y phép c?a Windows là m?t trong các d?ch v? trên Windows Server 2008 R2 máy có ngh?a r?ng đi?u này là phương ti?n truy?n thông đánh giá. Các Windows Licensing giám sát d?ch v? (WLMS) ch? có phiên b?n đánh giá c?a Windows Server 2008 R2.

H?i: Làm đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m c?a Microsoft bi?u r?ng đây là m?t phiên b?n đánh giá?
Tr? l?i: có, đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m c?a Microsoft cho th?y r?ng đây là th?i gian nh?y c?m v?i ph?n m?m.

H?i: B?n có th? chuy?n đ?i phiên b?n đánh giá v? phiên b?n đ?y đ??
Tr? l?i: m?c dù chuy?n đ?i này không b? ch?n, chúng tôi không h? tr? nâng c?p t? m?t phiên b?n đánh giá m?t phiên b?n đ?y đ? ho?c thay đ?i khóa s?n ph?m cho m?t phím Phiên b?n đ?y đ?. Đ? nâng c?p lên phiên b?n đ?y đ?, b?n ph?i cài đ?t không đánh giá truy?n thông. N?u b?n thay đ?i khóa s?n ph?m phiên b?n đ?y đ?, các tài li?u tham kh?o tr?c quan đánh giá ? Winver và như đư?c hi?n th? trong Slmgr /DLV đ?u ra đư?c g? b?, nhưng d?ch v? WLMS v?n c?n trên các b? và các phương ti?n truy?n thông v?n gi? t?nh tr?ng đánh giá c?a nó.

H?i: Nh?ng g? s? x?y ra n?u tôi không kích ho?t các s?n ph?m trong th?i gian ân h?n 10 ngày?
Câu tr? l?i
: N?u b?n không kích ho?t các s?n ph?m trư?c khi h?t h?n th?i gian ân h?n, b?n có kinh nghi?m sau đây:

 • Windows thay đ?i h?nh n?n máy tính đ? bàn n?n đen r?n.
 • M?t h?nh m? xu?t hi?n ? góc dư?i bên ph?i c?a bàn làm vi?c cùng v?i các c?nh báo sau:

  C?p phép Windows h?t h?n
  B?n Windows này không ph?i là chính h?ng

 • Khi b?n đăng nh?p vào Windows, b?n đư?c nh?c ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:

  Kích ho?t ngay
  H?i tôi sau

H?i: Có th? tôi đ?t l?i th?i gian ân h?n 10 ngày n?u tôi không th? thành công kích ho?t?
Tr? l?i: l?nh đ?t l?i th?i gian ân h?n:

slmgr.VBS /rearm

Câu h?i: nh?ng g? s? x?y ra khi h?t h?n giai đo?n dùng th? 180 ngày?
Tr? l?i: khi giai đo?n dùng th? h?t h?n, b?n có kinh nghi?m sau đây:

 • Windows thay đ?i h?nh n?n máy tính đ? bàn n?n đen r?n.
 • M?t h?nh m? xu?t hi?n ? góc dư?i bên ph?i c?a bàn làm vi?c cùng v?i các c?nh báo sau:

C?p phép Windows h?t h?n
B?n Windows này không ph?i là chính h?ng

 • Khi b?n đăng nh?p vào Windows, b?n s? đư?c nh?c v?i các tùy ch?n sau:

  Kích ho?t ngay
  H?i tôi sau

 • H? th?ng t?t m?i gi?.
 • ID s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: WLMS
ID s? ki?n: 100
Mô t?: Th?i k? gi?y phép cho vi?c cài đ?t này c?a Windows đ? h?t h?n. H? đi?u hành s? t?t m?i gi?.

H?i: Nh?ng g? s? x?y ra sau khi tôi kích ho?t các s?n ph?m?
Tr? l?i: sau khi s?n b?n activatethe ph?m, m?t watermark đư?c hi?n th? trên bàn làm vi?c cùng v?i thông báo sau:Gi?y "Windows phép h?p l? cho XXX ngày." Vào ngày cu?i c?a giai đo?n dùng th?, các văn b?n đ?m xu?ng hàng gi? trư?c máy tính t? đ?ng kh?i đ?ng l?i.

H?i: Tôi có ph?i s? d?ng m?t phiên b?n đánh giá đánh giá Windows?
Tr? l?i:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2021579 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbmt KB2021579 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2021579

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com