M?rci?a rakstz?mi nevar izmantot faila nosaukumu hipersaitei, Office programm?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 202261 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Veidojot hipersaiti uz citu failu, faila nosaukumu, kas par?d?s k? hipersaites teksts var izskat?ties at??iras no faktisk? faila nosaukumu. T?, piem?ram, hipersaiti uz failu ar ??du nosaukumu:
C:\My Documents\Book#One.xls

var tikt par?d?ts ??di:
C:\My Documents\Book - One.xls

Ar? tad, kad m??in?sit noklik??in?t uz hipersaites, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar atv?rt nor?d?to failu.

IEMESLS

??s probl?mas var rasties, ja fail?, kuru izveidojat hipersaiti nosaukum? m?rci?as z?me (#).

PIEZ?ME: M?rci?as z?me ir der?ga rakstz?me faila nosaukum? izmanto, bet nav pie?emts hipersaites Office dokumentos.

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. Metode

P?rd?v?t failu ar nosaukumu, kur? nav iek?aut m?rci?as z?me, un p?c tam redi??t vai atk?rtoti izveidojiet hipersaiti.

Pla??ku inform?ciju par to, k? p?rd?v?t failu sist?m? Windows, skatiet j?su Windows druk?tas dokument?cijas vai tie?saistes pal?dz?b?.

Lai redi??tu hipersaiti, r?kojieties ??di:

Office 2003 un Office versij?s:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ??nas, kur? ietverta hipersaite probl?ma. ?sin?jumizv?ln?, kas par?d?s, nor?diet uz Hipersaites, un noklik??iniet uz Redi??t hipersaiti.
 2. Attiec?b? uz Ierakstiet faila vai Web lapas nosaukums tekstlodzi?u, ievadiet nosaukumu failam, kur? esat saistot to. Ja nav zin?ma faila nosaukumu, noklik??iniet uz Failu un atrodiet failu. Noklik??iniet uz labi.

Office 2007 un Office 2010 programmas:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ??nas, kur? ietverta hipersaite probl?mu un p?c tam nor?diet uz Redi??t hipersaiti.
 2. Attiec?b? uz Adrese tekstlodzi?u, ievadiet nosaukumu failam, kur? esat saistot to. Ja nav zin?ma faila nosaukumu, izmantojiet mekl??anas r?kus Skat?t... l?niju, lai atrastu failu. Atlasiet failu un p?c tam noklik??iniet uz labi.

Metode 2

Lieto?anas Iel?m?t k? hipersaiti komanda:

Office 2003 un vec?k?s versij?s:
 1. Atveriet dokumentu, kuru v?laties izveidot saiti uz (kas satur nosaukumu # sign).
 2. Kop?jiet ??nu, uz kuru v?laties izveidot saiti.
 3. Dokument?, uz Redi??t izv?lni, noklik??iniet uz Iel?m?t k? hipersaiti.


Office 2007 un Office 2010 programmas:
 1. Atveriet dokumentu, kuru v?laties saist?t. Tas ir dokuments, kas satur nosaukumu # sign.
 2. Kop?jiet ??nu, uz kuru v?laties izveidot saiti.
 3. Dokument?, noklik??iniet uz ??nas, kur? j?par?d?s hipersaites.
 4. Par M?jas noklik??iniet uz bulti?as zem Iel?m?t attiec?b? uz Starpliktuves grupu un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t k? hipersaiti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 202261 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Word 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbweb kbmt KB202261 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 202261

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com