Straipsnio ID: 2022778 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Paleidus ?Outlook 2007? parodomas toks klaidos prane?imas:

Ne?manoma paleisti ?Microsoft Office Outlook?. Ne?manoma atidaryti ?Outlook? lango.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, kai sugadinamas nar?ymo juostos parametrus saugantis failas. ?is failas vadinamas profiliopavadinimas.xml, kai profilio pavadinimas yra ?Outlook? profilio pavadinimas. ?is failas yra saugomas nurodytame aplanke:

 • ?Windows XP?

  C:\Dokumentai ir parametrai\vartotojo vardas\Taikom?j? program? duomenys\Microsoft\Outlook
 • ?Windows Vista?, ?Windows 7?

  C:\Vartotojai\vartotojo vardas\AppData\Tarptinklinis ry?ys\Microsoft\Outlook

Ai?kus ?enklas, kad ?is failas yra sugadintas, ? failo dydis lygus 0 KB.

SPRENDIMAS

Jei norite ?i? problem? i?spr?sti automati?kai, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50511Pastaba ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus.

 1. Meniu Prad?ti spustel?kite Vykdyti.
 2. Dialogo lange Vykdyti ?veskite ?i? komand?:

  Outlook.exe /resetnavpane

  Pastaba:
  tarp ?Outlook.exe? ir ?/resetnavpane?
  turi b?ti tarpas
 3. Spustel?kite Gerai.

Pastaba Jei naudojat?s ?Windows Vista? arba ?Windows 7?, meniu Prad?ti gali neb?ti parinkties Vykdyti. Tokiu atveju nor?dami surasti parinkt? Vykdyti atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

 1. Meniu Prad?ti spustel?kite Visos programos.
 2. Pasirinkite Reikmenys.
 3. Spustel?kite Vykdyti.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei failas profiliopavadinimas.xml yra 0 KB dyd?io, ?diekite toliau pateikiam? kar?t?j? patais? paket?, kad neb?t? parodytas ?Outlook? klaidos prane?imas, apra?ytas skyriuje ?Po?ymiai?:

983316 ?Office Outlook 2007? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (?Outlook-x-none.msp?): 2010 m. bir?elio 29 d.

Toliau pateikiamus veiksmus galite atlikti nor?dami nustatyti ?Outlook? profilio pavadinim?.

 • ?Windows XP?
 1. Atidarykite valdymo skyd?.
 2. ?junkite klasikin? rodin?.
 3. Dukart spustel?kite Pa?tas.
 4. Spustel?kite Rodyti profilius.
 5. U?sira?ykite ?Outlook? profilio pavadinim?, nurodyt? skirtuke Bendra.
 6. Jei skirtuke Bendra nurodytas ne vienas profilis, numatytasis profilis yra pateikiamas i?skleid?iamajame valdiklyje, esan?iame dalyje Paleid?iant ?Microsoft Office Outlook? naudoti ?? profil?.
 7. Spustel?kite Gerai, kad u?darytum?te valdymo skyd? Pa?tas.
 • ?Windows Vista?, ?Windows 7?
 1. Atidarykite valdymo skyd?.
 2. Lauke Ie?koti valdymo skyde ?veskite Pa?tas.
 3. Spustel?kite Pa?tas.
 4. Spustel?kite Rodyti profilius
 5. U?sira?ykite ?Outlook? profilio pavadinim?, nurodyt? skirtuke Bendra
 6. Jei skirtuke Bendra nurodytas ne vienas profilis, numatytasis profilis yra pateikiamas i?skleid?iamajame valdiklyje, esan?iame dalyje Paleid?iant ?Microsoft Office Outlook? naudoti ?? profil?.
 7. Spustel?kite Gerai, kad u?darytum?te valdymo skyd? Pa?tas.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2022778 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. lapkri?io 10 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Rakta?od?iai: 
KB2022778

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com