Li khi ?ng Outlook: "Khng th khi ?ng Microsoft Office Outlook. Khng th m ca s Outlook".

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2022778 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i ?ng Outlook 2007, ban nhn c thng bao li sau:

Khng th khi ?ng Microsoft Office Outlook. Khng th m ca s Outlook.

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra khi tp duy tri cai t cua Ngn iu hng bi hong. Tp nay c goi la profilename.xml, trong o profilename la tn h s cua ban trong Outlook. Tp nay c lu tr trong th m?c sau:

 • Windows XP

  C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Outlook
 • Windows Vista, Windows 7

  C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Mt du hiu cho bit ro tp nay bi hong la khi kich thc tp bng 0 KB.

GI?I PHP

gi?i quy?t s c ny t? ?ng, h?y i ti phn "Kh?c ph?c s? c? cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn "? ti t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho ti

khc phuc s c nay t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.

i vi Windows 8

Microsoft Fix it
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 20100

Dnh cho Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Microsoft Fix it
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50511Chu y Thut s? nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Chu y Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, ban co th lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.

Ch ? Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Kh?c ph?c s? c? cho ti" ho?c g?i th email cho chng ti.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

giai quyt vn nay, hay lam theo nhng bc sau.

 1. Trn menu Bt u , nhp Chay.
 2. Trong hp thoai Chay , nhp lnh sau:

  Outlook.exe /resetnavpane

  Chu y:
  C d?u cch gi?a "Outlook.exe" v "/resetnavpane"
 3. Bm OK.

Chu y Nu ban ang s dung Windows Vista hoc Windows 7, ban co th nhin thy Chay trn menu Bt u. Trong trng hp nay, hay s dung cac bc sau y xc inh tu? chon Chay.

 1. Trn menu Bt u , nhp Tt ca Chng trinh.
 2. Bm Cac tin ich.
 3. Bm Chay.

THNG TIN THM

Nu tp profilename.xml co kich thc la 0KB, hay cai t goi hotfix ngn Outlook hin thi li c m ta trong phn Tri?u ch?ng:

983316 M t? gi hotfix Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): Ngy 29 thng 6 nm 2010

Ban co th s dung cac bc sau y xac inh tn h s Outlook cua ban.

 • Windows XP
 1. M Pa-nen iu khin.
 2. Chuyn sang Ch xem C in.
 3. Bm up vao Th.
 4. Bm Hin thi H s.
 5. Ghi chu tn h s Outlook cua ban trn tab Chung.
 6. Nu ban nhin thy nhiu h s trn tab Chung , h s mc inh cua ban c lit k trong iu khin tha xung trong phn Khi khi ng Microsoft Office Outlook, s dung h s nay.
 7. Bm OK ong pa-nen iu khin Th.
 • Windows Vista, Windows 7
 1. M Pa-nen iu khin.
 2. Trong Pa-nen Kim soat iu khin , nhp Th.
 3. Bm Th.
 4. Bm Hin thi H s.
 5. Ghi chu tn h s Outlook cua ban trn tab Chung.
 6. Nu nhin thy nhiu h s trn tab Thng tin chung, h s mc inh c lit k trong iu khin tha xung trong phn Khi khi ng Microsoft Office Outlook, s dung h s nay.
 7. Bm OK ong pa-nen iu khin Th.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2022778 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? kha:
kbfixme,kbmsifixme KB2022778

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com