Kad tiek izmantota DAT faila versija 5958, programma McAfee k??daini pozit?vi nosaka v?rusa W32/wecorl.a kl?tb?tni

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2025695 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Programma McAfee ir identific?jusi probl?mu v?rusu defin?cijas (DAT) fail?. ?? probl?ma izraisa k??daini pozit?vu v?rusa W32/wecorl.a noteik?anu proces? Svchost.exe. Kad k??daini tiek konstat?ts ?is v?russ, process Svchost.exe atkar?b? no programmat?ras konfigur?cijas var tikt ievietots karant?n? vai no?emts. ??d? gad?jum? var rasties viena no t?l?k nor?d?taj?m probl?m?m.

 • Dators izsl?dzas, ja rodas k??da DCOM vai k??da RPC.
 • Dators turpina darboties bez t?kla savienojam?bas.
 • Dators izraisa aptur??anas k??du zilaj? ekr?n?.

Windows XP 3. servisa pakotne (SP3) ir vien?g? oper?t?jsist?ma, kur? rodas ?? probl?ma. ?? ir zin?ma probl?ma.

PAPILDINDORM?CIJA

Risin?jums

1. opcija.

Lai ieg?tu jaun?ko inform?ciju par ?o probl?mu, tostarp atkop?anas darb?bas, apmekl?jiet ?o McAfee vietni:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB68780.

2. opcija.

Lai manu?li labotu datoru, kur? rad?s ?? probl?ma, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

1. Restart?jiet datoru dro?aj? re??m?, nospie?ot tausti?u F8, pirms tiek par?d?ts Windows uzplaiksn?juma ekr?ns.

2. Piesakieties dator?. Nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DEL un p?c tam noklik??iniet uz Start Windows Task Manager (Start?t Windows uzdevumu p?rvaldnieku).

3. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz New Task (Run) (Jauns uzdevums (palaist)).

4. Ierakstiet cmd.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

5. P?rd?v?jiet failu Avvscan.dat, lai programma McAfee neno?emtu failu Svchost.exe, kam?r nav instal?ts atjaunin?ts DAT fails. Lai to paveiktu, palaidiet ??du komandu:

ren ?%CommonProgramFiles%\McAfee\Engine\avvscan.dat? avvscan.old

Piez?me. ?? darb?ba no?em programmas McAfee v?rusu defin?cijas. Kad esat veicis ??s darb?bas, atjauniniet defin?cijas uz jaun?kaj?m versij?m (DAT faila versija 5959 vai jaun?kas versijas), lai atjaunotu v?rusu defin?cijas.

6. Atjaunojiet failu Svchost.exe direktorij? system32, palai?ot t?l?k nor?d?to komandu. Parasti map? DLLCACHE tiek saglab?ta dubl?jumkopija.

copy %systemroot%\system32\dllcache\svchost.exe %systemroot%\system32\

P?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

Piez?me. Ja ?? komanda neizdodas un tiek par?d?ts k??das zi?ojums "The system cannot find the file specified" (Sist?ma nevar atrast nor?d?to failu), p?rbaudiet sintaksi vai p?rejiet uz sada?u "Papildu darb?bas, lai atg?tu tr?ksto?u failu Svchost.exe".

7. Restart?jiet datoru.

Papildu darb?bas, lai atg?tu tr?ksto?u failu Svchost.exe

 1. Lai lejupiel?d?tu Windows XP 3. servisa pakotni (SP3), apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Izmantojiet komandu cd\, lai p?rietu uz direktoriju, kur lejupiel?d?j?t Windows XP SP3 failu. Piem?ram, palaidiet ??du komandu:

  cd c:\direktorija nosaukums
 4. Izv?rsiet failus no faila WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe, komandu uzvedn? ierakstot t?l?k nor?d?to.

  WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe /x: direktorija nosaukums

  ?emiet v?r?, ka vietturis direktorija nosaukums apz?m? direktoriju, kur? saglab?j?t izv?rstos failus.
 5. Izv?rsiet failu Svchost.exe no izv?rst?s mapes un p?c tam izmantojiet t?l?k nor?d?to komandu, lai novietotu failu pareizaj? atra?an?s viet?.

  expand ?r .\i386\svchost.ex_ %systemroot%\system32\

3. opcija.

Darb?bas, kas j?veic, lai izveidotu uzdevumu sec?bu ?? labojuma automatiz??anai programmat?r? System Center Configuration Manager 2007, skatiet ?aj? Microsoft vietn?:

http://blogs.technet.com/configurationmgr/archive/2010/04/22/configuration-manager-2007-task-sequence-to-assist-in-resolving-mcafee-antivirus-deleting-svchost-exe.aspx

Papildinform?cija

?? probl?ma rodas McAfee DAT faila versij? 5958. ?is DAT fails tika izlaists 2010. gada 21. apr?l?. ?is DAT fails ir aizst?ts ar versiju 5959. Versija 5959, kur? ir ietverts sada?? "Kopsavilkums" aprakst?t?s k??daini pozit?v?s noteik?anas labojums. Uz??mums McAfee ir izlaidis ar? failu EXTRA.DAT, kuru klienti, kas lieto DAT faila versiju 5958, var izmantot k??daini pozit?v?s procesa Svchost.exe noteik?anas izlai?anai.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2025695 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 29. j?lijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
KB2025695

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com