McAfee pru?a la?no pozitivno otkrivanje virusa W32/wecorl.a kada se koristi verzija 5958 DAT datoteke

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2025695 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Summary

McAfee je identifikovao problem u svojoj datoteci za definiciju virusa (DAT). Ovaj problem uzrokuje otkivanje la?no pozitivnog otkrivanja virusa W32/wecorl.a u procesu Svchost.exe. Kada do?e do la?no pozitivnog otkrivanja, proces Svchost.exe mo?e da bude preme?ten u karantin ili uklonjen, u zavisnosti od konfiguracije softvera. Ovo pona?anje mo?e da uzrokuje jedan od slede?ih problema:

 • Ra?unar se isklju?uje kada do?e do DCOM gre?ke ili RPC gre?ke.
 • Ra?unar nastavlja da radi bez povezivanja sa mre?om.
 • Ra?unar aktivira gre?ku zaustavljana na plavom ekranu.

Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3) je jedini operativni sistem na koji se ovaj problem odnosi. Ovo je poznat problem.

More Information

Re?enje

1. opcija:

Najnovije informacije o ovom problemu, uklju?uju?i korake za oporavak, potra?ite na slede?oj McAfee Veb lokaciji:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB68780

2. opcija:

Da biste ru?no popravili ra?unar koji je nai?ao na ovaj problem, sledite ove korake:

1. Ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu tako ?to ?ete da pritisnete taster F8 pre nego ?to se pojavi uvodni ekran operativnog sistema Windows.

2. Prijavite se na ra?unar. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ALT+DEL, a zatim izaberite stavku Pokreni Windows upravlja? zadacima.

3. U meniju Datoteka izaberite stavku Novi zadatak (Pokreni).

4. Otkucajte cmd.exe, a zatim pritisnite taster ENTER.

5. Preimenujte datoteku Avvscan.dat da biste spre?ili da McAfee ukloni datoteku Svchost.exe dok ne bude instalirana a?urirana DAT datoteka. Da biste to uradili, pokrenite slede?u komandu:

ren ?%CommonProgramFiles%\McAfee\Engine\avvscan.dat? avvscan.old

Napomena Ovakvo pona?anje uklanja McAfee definicije virusa. Uverite ste da ste definicije a?urirali na najnovije (verzija 5959 DAT datoteke ili novije verzije) kada dovr?ite ove korake da biste vratili definicije virusa.

6. Vratite datoteku Svchost.exe u direktorijum system32 tako ?to ?ete da pokrenete slede?u komandu. Rezervna kopija se se obi?no ?uva u fascikli DLLCACHE.

copy %systemroot%\system32\dllcache\svchost.exe %systemroot%\system32\

Zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena Ako ova komanda ne uspe, a pojavi sa gre?ka ?Sistem ne mo?e da prona?e navedenu datoteku?, proverite sintaksu ili idite u odeljak ?Napredni koraci za oporavljanje datoteke svchost.exe koja nedostaje?.

7. Ponovo pokrenite ra?unar.

Napredni koraci za oporavak datoteke Svchost.exe koja nedostaje

 1. Da biste preuzeli Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3), posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte cmd.exe, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite komandu cd\ da biste promenili direktorijum u direktorijum u koji ste preuzeli ovu Windows XP SP3 datoteku. Na primer, pokrenite slede?u komandu:

  cd c:\ime direktorijuma
 4. Izdvojite datoteke iz datoteke WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe tako ?to ?ete na komandnoj liniji da otkucate slede?u komandu:

  WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe /x: ime direktorijuma

  Napomena ?uvar mesta ime direktorijuma predstavlja direktorijum gde ste sa?uvali izdvojene datoteke.
 5. Pro?irite datoteku Svchost.exe iz izdvojene fascikle, a zatim pomo?u slede?e komande stavite datoteku na ispravnu lokaciju:

  expand ?r .\i386\svchost.ex_ %systemroot%\system32\

3. opcija:

Korake za kreiranje sekvence zadataka koja automatizuje ovu popravku u alatki System Center Configuration Manager 2007 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

http://blogs.technet.com/configurationmgr/archive/2010/04/22/configuration-manager-2007-task-sequence-to-assist-in-resolving-mcafee-antivirus-deleting-svchost-exe.aspx

Vi?e informacija

Do ovog problema dolazi u verziji 5958 McAfee DAT datoteke. Ova DAT datoteka je objavljena 21. aprila 2010. godine. Ova DAT datoteka je zamenjena verzijom 5959. Verzija 5959 koja ispravlja la?no pozitivno otkrivanje koje je opisano u odeljku ?Rezime?. Pored toga, McAfee je objavio EXTRA.DAT datoteku koja mo?e da se koristi za spre?avanje la?no pozitivnog otkrivanja procesa Svchost.exe za klijente koji rade sa verzijom 5958 DAT datoteke.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2025695 - Poslednji pregled: 28. jul 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Klju?ne re?i: 
KB2025695

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com