Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t?t Windows 98

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 202633
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? t?t và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Lưu ? r?ng thông tin này c?ng có s?n trong Windows 98 kh?i đ?ng và T?t hư?ng d?n kh?c ph?c s? c?. Microsoft khuy?n cáo b?n dùng thu?t s? này, nhưng d?a trên văn b?n bài vi?t này có s?n cho ti?n nghi c?a b?n. Windows 98 Kh?i đ?ng và t?t máy kh?c ph?c s? c? Wizard n?m ? đây Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/support/Windows/tshoot
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
273746Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Windows tôi t?t v?n đ?

Thông tin thêm

T?t v?n đ? trong Windows 98 có th? đư?c gây ra b?i b?t k? các v?n đ? sau đây:
 • Thi?t b? tương h?p v? sau, b? hư h?ng ho?c xung đ?t tr?nh đi?u khi?n
 • M?t thoát kh?i b? hư h?ng t?p tin âm thanh
 • Không chính xác c?u h?nh ho?c b? hư h?ng ph?n c?ng
Đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? th?c hi?n các bư?c sau đây trong đơn đ?t hàng, t?i m?t th?i gian, ki?m tra sau m?i bư?c đ? xác đ?nh n?u v?n đ? là. gi?i quy?t. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, ti?p t?c bư?c ti?p theo.
 1. N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?ng m?i ho?c ph?n m?m trên c?a b?n máy tính, g? b? cài đ?t chuyên bi?t nó và ki?m tra xem n?u v?n đ? đóng xu?ng c?a b?n đư?c gi?i quy?t. N?u có, h?y liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng ho?c ph?n m?m.
 2. Kh?i đ?ng máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn và sau đó đóng c?a. N?u máy tính c?a b?n không t?t đúng cách trong ch? đ? an toàn, có th? có m?t kh? năng tương h?p v? sau các v?n đ? gi?a các c?a s? 98 và BIOS c?a máy tính c?a b?n. Đ?i v?i thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng c?a b?n, b?m vào các thích h?p s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Căn c?:
  Bên th? ba thông tin liên h? bao g?m trong Bài vi?t này đư?c cung c?p đ? giúp b?n t?m th?y s? h? tr? k? thu?t mà b?n c?n. Đi?u này thông tin liên h? có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft theo cách không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.
  Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng c?a b?n, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/GP/vendors

  Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.
  • Xác đ?nh n?u v?n đ? t?t đư?c gây ra b?i m?t l?nh ho?c m?t ngư?i lái xe t?i t? đ?ng t? Win.ini, System.ini, AUTOEXEC.bat, ho?c t?p Config.sys, ho?c cho dù m?t chương tr?nh m?c tin thư thoại Startup xung đ?t v?i quá tr?nh kh?i đ?ng. Đ? làm đi?u này th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch kh?c ph?c s? c?.

   Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? th?c hi?n S?ch s? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng, h?y nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t ? Microsoft Knowledge Base:
   192926 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? cho Windows 98
  • Vô hi?u hoá m?t s? tr?nh khi?n tr?nh. M?t s? ph? bi?n nh?t tr?nh khi?n tr?nh có th? gây ra v?n đ? là tr?nh khi?n tr?nh cho cạc âm thanh, b? đi?u h?p video, và b? thích ?ng m?ng. Vô hi?u hóa b?t k? thi?t b? nào trong nh?ng đi?u sau đây th? lo?i:
   • B? đi?u h?p Hi?n th?
   • B? đi?u khi?n đĩa mềm
   • B? đi?u khi?n đ?a c?ng
   • Bàn phím
   • Chu?t
   • b? thích ?ng m?ng
   • PCMCIA ? c?m
   • C?ng
   • B? đi?u khi?n SCSI
   • B? đi?u khi?n âm thanh, video và tr? chơi
   Đ? vô hi?u hoá tr?nh đi?u khi?n thi?t b?:
   1. B?m chu?t ph?i vào Máy tính c?a tôi trên màn h?nh, h?y nh?p vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào các Qu?n l? thi?t b? tab.
   2. B?m đúp vào m?t ki?u đi?n tho?i, Ví d ?, Âm thanh, Video, ho?c Đi?u khi?n tr? chơi.
   3. B?m vào m?t trong các thi?t b? đư?c li?t kê, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
   4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Vô hi?u hóa trong c?u h?nh ph?n c?ng này hộp kiểm.

    Quan tr?ng Ghi l?i t?t c? các thi?t b? mà b?n vô hi?u hoá do đó b?n có th? cho phép h? m?t l?n n?a sau đó.
   5. B?m chu?t Ok, b?m vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
   Ki?m tra đ? xác đ?nh n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n không t?t m?t cách chính xác, l?p l?i bư?c m?t e thông qua, nhưng vô hi?u hóa m?t thi?t b? ph?n c?ng khác nhau trong bư?c d. Ngoài ra, đ? ki?m tra b? đi?u h?p video c?a b?n, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i msconfig (không có báo giá nh?p vào bi?u tư?ng), Ok, b?m vào Nâng cao, b?m đ? ch?n các VGA 640 x 480 x 16 ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok. N?u b?n vô hi?u hoá cạc âm thanh, b? đi?u h?p video và m?ng c?a b?n b? chuy?n đ?i, nhưng v?n đ? là v?n không gi?i quy?t, kích ho?t các thi?t b? c?a sau bư?c m?t e thông qua, nhưng trong bư?c d, b?m đ? b? ch?n các Vô hi?u hóa trong c?u h?nh ph?n c?ng này ki?m tra h?p, và sau đó ti?p t?c bư?c ti?p theo.

   Lưu ? N?u b?n không th? thay đ?i b? đi?u h?p video b?ng cách s? d?ng nh?ng b?c c?u thang, thay đ?i tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video đ? "Tiêu chu?n VGA." Đ? làm đi?u Đi?u này:
   1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Panel điều khiển, và sau đó b?m đúp Hi?n th?.
   2. B?m chu?t Nâng cao trên các cài đ?t chuyên bi?t tab, và sau đó b?m vào Thay đ?i trên các B? đi?u h?p tab.
   3. B?m chu?t Ti?p theo, b?m vào Hi?n th? m?t danh sách t?t c? các tr?nh đi?u khi?n t?i m?t đ?a đi?m c? th?do đó, b?n có th? ch?n tr?nh đi?u khi?n b?n mu?n ", r?i b?m vào Ti?p theo.
   4. B?m chu?t Hi?n th? t?t c? ph?n c?ng, b?m vào Tiêu chu?n Hi?n th? lo?i trong h?p nhà s?n xu?t, h?y nh?p vào b?ng m?ch video tiêu chu?n (VGA) trong mô h?nh h?p, và sau đó b?m vào Ti?p theo.
   5. B?m chu?t , b?m vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
   6. B?m chu?t Đóng, b?m vào Đóng, và sau đó nh?p vào Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
   N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t khi b?n thay đ?i video c?a b?n adapter đ? tr?nh đi?u khi?n VGA chu?n, liên h? v?i nhà s?n xu?t b? đi?u h?p video c?a b?n T?m hi?u v? s? s?n có c?a b?ng m?ch video Windows 98 C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.

   Đ?i v?i các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? hi?n th? v?n đ?, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
   127139 G? r?i các v?n đ? video trong Windows
   Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? ph?n c?ng và tr?nh khi?n tr?nh, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   133240 Kh?c ph?c s? c? thi?t b? xung đ?t v?i qu?n l? thi?t b?
  • Xác đ?nh n?u t?t v?n đ? đang đư?c gây ra b?i các t?p tin driver(.vxd) thi?t b? ?o. Đ? làm đi?u này:
   1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và trong khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i, nhấn và giữ phím CTRL cho đ?n khi tr?nh đơn kh?i đ?ng Windows 98 xu?t hi?n.
   2. Ch?n bư?c xác nh?n, và sau đó nh?n NH?P.
   3. Báo chí Y khi b?n nh?n đư?c m?i ngư?i trong s? nh?ng đi?u sau đây nh?c nh? và báo chí N cho t?t c? các thông báo khác: - t?i Doublespace đi?u khi?n - quá tr?nh H? th?ng ki?m nh?p - thi?t b? = C:\WINDOWS\HIMEM.SYS- THI?T B? = C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS - t?i giao di?n đ? h?a ngư?i dùng Windows - t?i T?t c? các tr?nh đi?u khi?n Windows
   4. Sau khi t?t c? c?a s? tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p, b?n đang nh?c nh? đ? t?i t?t c? các file t?nh .vxd, t?i m?t th?i gian. Lưu ? m?i .vxd t?nh t?p đ? đ?t tên tin, và đáp ?ng v?i "Không" đ? tránh t?i m?i t?p tin. Danh sách sau đây là m?t ph?n danh sách t?p t?nh .vxd c?a Microsoft:
      +-----------------------------------------+
      | Static .vxd file | Provides support for | 
      +-----------------------------------------+
      | Vnetsup.vxd   | Microsoft Networking | 
      +-----------------------------------------+
      | Ndis.vxd     | Microsoft Networking | 
      +-----------------------------------------+
      | Ndis2sup.vxd   | Microsoft Networking | 
      +-----------------------------------------+
      | Javasup.vxd   | Microsoft Java    | 
      +-----------------------------------------+
      | Vrtwd.386    | Clock        | 
      +-----------------------------------------+
      | Vfixd.vxd    | Video Phone helper  | 
      +-----------------------------------------+
      | Vnetbios.vxd   | Microsoft Networking | 
      +-----------------------------------------+
      | Vserver.vxd   | Microsoft Networking | 
      +-----------------------------------------+
      | Vredir.vxd    | Microsoft Networking | 
      +-----------------------------------------+
      | Dfs.vxd     | Microsoft Networking | 
      +-----------------------------------------+
      | Ndiswan.vxd   | Microsoft Networking | 
      +-----------------------------------------+
      | Msmouse.vxd   | Microsoft Mouse   | 
      +-----------------------------------------+
    							
   Ki?m tra đ? xác đ?nh n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n t?t m?t cách chính xác, xác đ?nh các v?n đ? ti?p t?c l?p đi l?p l?i bư?c m?t d thông qua, nhưng tr? l?i "Có" đ? ch? m?t trong các t?p trong danh sách trên, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Ki?m tra m?i các t?p tin b?ng cách kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và tr? l?i "Có" đ? m?i t?p khác th?i gian. N?u máy tính c?a b?n không t?t đúng cách, các v?n đ? có liên quan đ?n cu?i t?nh .vxd t?p b?n đ? ch?n.

   Ki?m tra các thu?c tính c?a các không tương h?p v? sau .vxd t?nh t?p tin đ? xác đ?nh các chương tr?nh mà nó là liên k?t. G? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh đ? thay th? các t?p tin .vxd v?i m?t đ?ng g?i m?i c?a các t?p tin.

   Đ? bi?t thêm thông tin v? các Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng công c?, h?y nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   181966 Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng x? l? s? c? cài đ?t chuyên bi?t nâng cao
  • cài đ?t chuyên bi?t Windows 98 trong m?t m?c tin thư thoại m?i. Đi?u này có th? là các phương pháp nhanh nh?t đ? xác đ?nh n?u v?n đ? là do m?t v?n đ? ph?n c?ng. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows trong m?t m?c tin thư thoại m?i và b?n v?n c?n g?p v?n đ? đóng xu?ng, ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n cho m?t C?p Nh?t BIOS ho?c khác gi?i pháp.

   Đ? bi?t thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98 trong m?t m?c tin thư thoại m?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   193902 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98 Into a m?c tin thư thoại m?i
 3. Vô hi?u hóa nhanh chóng t?t. Đ? vô hi?u hóa nhanh chóng t?t, h?y làm theo Các bư?c sau:

  1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?n H? th?ng Công c?, và sau đó nh?p vào thông tin hệ thống.
  2. Trên menu công c?, b?m vào Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.
  3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao.
  4. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm tra vô hi?u hóa nhanh Shutdown, nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào OK.
  5. B?m chu?t Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  Các thông tin b? sung v? vô hi?u hóa nhanh chóng t?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Căn c?:
  187607 Làm th? nào đ? vô hi?u hóa nhanh chóng t?t trong Windows 98
  Ki?m tra đ? xác đ?nh n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n không t?t m?t cách chính xác, đi đ?n các bư?c ti?p theo.
 4. Xác đ?nh n?u v?n đ? t?t đư?c gây ra b?i m?t thoát kh?i b? hư h?ng t?p tin âm thanh. Đ? làm đi?u này:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, h?y nh?p vào Panel điều khiển, và sau đó b?m đúp Âm thanh.
  2. Lưu ? tên và v? trí c?a âm thanh thoát kh?i c?a s?, B?m chu?t Thoát kh?i Windows trong s? ki?n h?p, và sau đó b?m vào Không có trong h?p tên.
  3. B?m chu?t Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  Ki?m tra đ? xác đ?nh n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n không t?t m?t cách chính xác, l?p l?i các bư?c a thông qua C, nhưng khôi ph?c c?a s? thoát kh?i ban đ?u c?a b?n âm thanh trong bư?c B, và sau đó đi đ?n các bư?c ti?p theo. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, t?p tin âm thanh c?a b?n thoát kh?i Windows b? hư h?ng và b?n ph?i thay th? nó.
 5. Xác đ?nh n?u qu?n l? năng lư?ng tiên ti?n (APM) gây ra các t?t các v?n đ? b?ng cách vô hi?u hóa APM. (Lưu ? r?ng không ph?i t?t c? các máy tính có APM tính năng.) Đ? làm đi?u này:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n thi?t đ?t, b?m Panel điều khiển, nh?p đúp vào h? th?ng, và sau đó nh?p vào tab qu?n l? thi?t b?.
  2. Nh?p đúp vào h? th?ng thi?t b? đ? m? r?ng nó.
  3. Nh?p đúp vào B? qu?n lí Ngu?n đi?n chuyên sâu trong đi?n tho?i danh sách, và sau đó b?m vào đ? ch?n ch? đ? 1.0 APM l?c và s?c m?nh vô hi?u hoá T?nh tr?ng phi?u hộp kiểm tra trên tab cài đ?t chuyên bi?t. N?u các thi?t l?p đang b?t, t?t chúng b?ng cách xoá hộp kiểm.
  4. Nh?p vào OK cho đ?n khi b?n quay tr? l?i Panel điều khiển, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  Ki?m tra đ? xác đ?nh n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n không t?t m?t cách chính xác, l?p l?i các bư?c m?t thông qua d, nhưng b?m vào đ? r? ràng các L?c lư?ng APM 1.0 ch? đ?Vô hi?u hóa đi?n T?nh tr?ng phi?u ki?m tra h?p, và sau đó đi đ?n các bư?c ti?p theo.
 6. N?u b?n đang ch?y Windows 98 Second Edition và b?n có v?n c?n g?p v?n đ? t?t máy tính c?a b?n, xem dư?i đây Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  238096 V?n đ? t?t Windows 98 Second Edition
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n t?t, Xin vui l?ng xem Microsoft Web site sau đ? xem bài vi?t nhi?u hơn v? t?t Windows 98:
Click vào đây đ? xem danh sách các bài vi?t t?t

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 202633 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 5.0
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbpowerman kbtshoot kbmt KB202633 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 202633

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com