Raksta ID: 2028380 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Noklik??inot uz faila, kas saglab?ts Microsoft SharePoint Server 2010 vietn? vai Microsoft SharePoint Foundation 2010 vietn?, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:

Atv?rt dokumentu
J?s v?laties atv?rt:
                Nosaukums: <faila nosaukums>
                No: <vietnes nosaukums>
K? v?laties atv?rt ?o failu?


Vai ar? tiek par?d?ts ??ds zi?ojums, veicot dubultklik??i uz faila, kas saglab?ts pakalpojum? OneDrive (agr?k SkyDrive), lai skat?tu failu t?mek?a komplekt? Office Web Apps:

Faila lejupiel?de
Vai v?laties atv?rt vai saglab?t ?o failu?

                Nosaukums: <faila nosaukums>
                Tips: <Faila tips>
                No: livefilestore.com


Iemesls

?? probl?ma rodas, jo piepras?t? oper?cija t?mek?a komplekt? Office Web Apps neatbalsta ?? faila form?tu.

Risin?jums

Lai skat?tu vai redi??tu failu, izmantojot Office Web Apps, atveriet failu programm? Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 vai Microsoft Office Word 2010 un p?c tam saglab?jiet failu, izmantojot k?du no atbalst?tajiem form?tiem. T?l?k eso?aj? tabul? ir nor?d?ti ieteicamie Office Web Apps failu form?ti.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
ProduktsFaila form?ts
Microsoft Excel 2010 Web AppExcel darbgr?mata (*.xlsx)
Excel bin?r? darbgr?mata (*.xlsb)
Microsoft Word 2010 Web AppWord dokuments (*.docx)
Microsoft PowerPoint 2010 Web AppPowerPoint prezent?cija (*.pptx)

Papildindorm?cija

Lai skat?tu vai redi??tu Office Web Apps produktos, izmantojiet t?l?k eso?o tabulu, lai uzzin?tu atbalst?tos failu form?tus.

Microsoft Word
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila form?tsSkat?t lietojumprogramm? Word Web AppRedi??t lietojumprogramm? Word Web App
Open XML (.docx)J?J?
Bin?rs (.doc)J?J?, lietojumprogramma Word Web App konvert? .doc failu par .docx failu, lai failu var?tu redi??t, bet, lai saglab?tu veikt?s izmai?as, fails ir j?saglab? k? .docx fails.
Makro (.docm)J?J?, bet makro nedarbojas.
Veidnes (.dotm, .dotx)J?N?, veidne ir j?atver klient?.
Citi failu form?ti (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)N?N?

Microsoft Excel
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila form?tsSkat?t lietojumprogramm? Excel Web AppRedi??t lietojumprogramm? Excel Web App
Open XML (.xlsx)J?J?
Bin?rs (.xlsb)J?J?
Bin?rs (.xls)J?, pakalpojum? OneDrive (agr?k SkyDrive)

Nevis SharePoint
J?, pakalpojum? OneDrive (agr?k SkyDrive).

Nevis SharePoint.
Makro (.xlsm)J?J?. Ta?u, tiekat aicin?ts izveidot kopiju failam, kuram makro ir no?emts, saglab?jot veikt?s izmai?as.
Citi failu form?ti (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)N?N?

Microsoft PowerPoint
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila form?tsSkat?t lietojumprogramm? PowerPoint Web AppRedi??t lietojumprogramm? PowerPoint Web App
Open XML (.pptx, .ppsx)J?J?
Bin?rs (.ppt, .pps)J?J?, PowerPoint Web App konvert? .ppt vai .pps failu par .pptx vai .ppsx failu, lai failu var?tu redi??t, bet, lai saglab?tu veikt?s izmai?as, fails ir j?saglab? k? .pptx vai .ppsx fails.
Makro (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)J?N?
Citi failu form?ti (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)N?N?Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2028380 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 19. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Excel Web App
  • Microsoft Word Web App
  • Microsoft PowerPoint Web App
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbprb kbtshoot KB2028380

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com