Sadarb?bas datu objekti (CDO) 1.2.1 netiek atbalst?ts ar Outlook 2010 un jaun?kas versijas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2028411
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Lai gan sadarb?bas datu objekti (CDO) 1.2.1 objektu bibliot?ka var?tu izmantot ar Microsoft Outlook 2010, un Microsoft Outlook 2013, mums nav ieteikt vai jebk?d? veid? atbalst?t ?o.

Svar?gi: ?is pants attiecas uz, izmantojot CDO 1.2.1 klienta pus? kop? ar Outlook 2010 un jaun?k?m versij?m. Tas neattiecas uz izmantojot CDO 1.2.1 kas instal? MAPI apak?sist?mas un kas ir paredz?ta lieto?anai bez Outlook datoros.

PAPILDINDORM?CIJA

Sadarb?bas datu objekti (CDO) 1.2.1 ir klienta bibliot?ka, kas nodro?ina pl?nas ievieto?anas (wrapper) p?r Extended MAPI funkcionalit?ti. ??s bibliot?kas parasti lieto, lai pievienotu e-pasta zi?apmai?as funkcionalit?te, lai piel?gotu programmu. ?? bibliot?ka ?auj programm?m, ?auj veikt t?das funkcijas k?, piem?ram, nos?tot e-pastu, izmantojot MAPI, str?d?jot ar kalend?ru un piek??t da??diem datiem programm? Microsoft Outlook vai Microsoft Exchange.

S?kot ar programmu Outlook 2007, CDO 1.2.1 nav bijis iek?auts programm? Microsoft Outlook. Ta?u CDO 1.2.1 ir pieejama tikai k? lejupiel?di programm? Outlook 2007:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36&DisplayLang=EN

?o lejupiel?des failu var instal?t tikai dator?, kur? instal?ta programma Outlook 2007. Ja Outlook nav instal?ts, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums, palai?ot ExchangeCdo.msi failu:

Collaboration Data Objects 1.2.1 nevar instal?t, ja ir instal?ts Microsoft Office Outlook 2007.

Lai gan CDO lejupiel?d?jama versija nav instal?ta, instal?jot Outlook 2010 vai Outlook 2013, j?s var?tu instal?t CDO vispirms ar Outlook 2007 pirms jaunin??anas uz programmu Outlook. ??d? gad?jum? programmas joproj?m var izmantot CDO bibliot?kas integr?t ar Outlook 2010 un MAPI Outlook 2013 versiju.

Tom?r m?s iesak?m, ka CDO vispirms atinstal?t pirms Outlook jaunin?t no programmas Outlook 2007 Outlook 2010 un jaun?k?m versij?m.

Microsoft Outlook 2010 un jaun?kas versijas ietver daudzas arhitekt?ras izmai?as klienta pus? MAPI apak?sist?m?. ?pa?as ba?as ir scen?riji, kuros Outlook ir konfigur?ts, lai lietotu vair?kus Exchange e-pasta kontiem. Ar? CDO 1.2.1 ir 32-bitu klienta bibliot?ka un nedarbosies ar 64-bitu programmas Outlook versij?m. ?emot v?r? visus ?os faktorus, CDO 1.2.1 netiek atbalst?tas izmanto?anai ar 2013 programmu Outlook vai Outlook 2010, un nav ieteicams t?s izmantot ar Outlook 2010 un jaun?kas versijas.

Programmas, kas izmanto CDO b?tu uzticam?k CDO viet? izmantot citu lietojumprogrammu programm??anas interfeisi (API). S?kot ar programmu Outlook 2007, Outlook objektu modelis iev?rojami papla?in?ja nodro?ina funkcionalit?ti, kas tika iepriek? bija pieejamas tikai izmantojot CDO 1.2.1. Outlook 2010 un 2013 Outlook objekta modelis ietver da?as jaunas iesp?jas papla?in?t par to vair?k. Piem?ram, Outlook objektu modelis ir jaunu funkcionalit?ti, lai pareizi str?d?tu ar vair?kiem Exchange e-pasta kontiem. Outlook objekta modelis darbojas ar? Outlook gan 32 bitu un 64 bitu versij?m. Izstr?d?t?jiem vajadz?tu izmantot Outlook 2010 un v?l?k objekta modeli t? viet?, lai CDO 1.2.1. Ar? att?st?t?ji joproj?m varat izmantot Extended MAPI (kas prasa nep?rvald?tu C++) Da?os scen?rijos kur CDO bija vajadz?gs. Tom?r, ja tas ir iesp?jams, parasti iesak?m izmantot Outlook objekta modelis, nevis j?lieto Extended MAPI.

Microsoft produktu atbalsta darbiniekiem var pal?dz?t att?st?t?js klienti migr? no izmantojot CDO 1.2.1, izmantojot citu API piel?got?m programm?m. Tom?r, Microsoft nav sniegs atbalstu visiem scen?rijiem CDO 1.2.1 lieto ar Outlook 2010 vai Outlook 2013.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2028411 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 2. apr?lis - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2028411 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2028411

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com