H?p tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) 1.2.1 không đư?c h? tr? v?i Outlook 2010 và phiên b?n m?i hơn

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2028411
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?c dù thư vi?n đ?i tư?ng h?p tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) 1.2.1 có th? đư?c s? d?ng v?i Microsoft Outlook 2010 và Microsoft Outlook 2013, chúng tôi không khuyên b?n nên ho?c h? tr? đi?u này trong b?t k? cách nào.

Chú ?: bài vi?t này áp d?ng cho s? d?ng CDO 1.2.1 phía khách hàng cùng v?i Outlook 2010 và phiên b?n m?i hơn. Nó không áp d?ng cho s? d?ng CDO 1.2.1 đó cài đ?t các h? th?ng ph? MAPI và đó đư?c thi?t k? đ? s? d?ng trên m?t máy tính mà không c?n Outlook.

THÔNG TIN THÊM

H?p tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) 1.2.1 là m?t thư vi?n khách hàng cung c?p m?t wrapper m?ng hơn ch?c năng m? r?ng MAPI. Thư vi?n này thư?ng đư?c s? d?ng đ? thêm email nh?n tin ch?c năng đ? tùy ch?nh chương tr?nh. Thư vi?n này cho phép các chương tr?nh đ? th?c hi?n các ch?c năng như g?i thư đi?n t? thông qua MAPI, làm vi?c v?i l?ch, và truy c?p d? li?u khác nhau trong Microsoft Outlook ho?c Microsoft Exchange.

B?t đ?u v?i Outlook 2007, CDO 1.2.1 đ? không đư?c bao g?m v?i Microsoft Outlook. Tuy nhiên, CDO 1.2.1 có s?n ch? như là m?t t?i v? cho Outlook 2007:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36&DisplayLang=en

T?i v? này ch? có th? đư?c cài đ?t trên m?t máy tính có cài đ?t Outlook 2007. N?u Outlook không đư?c cài đ?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n ch?y ExchangeCdo.msi file:

H?p tác d? li?u đ?i tư?ng 1.2.1 không th? cài đ?t tr? khi Microsoft Office Outlook 2007 c?ng đư?c cài đ?t.

M?c dù các phiên b?n t?i v? c?a CDO không đư?c cài đ?t khi cài đ?t Outlook 2010 ho?c Outlook 2013, b?n th? cài đ?t CDO đ?u tiên v?i Outlook 2007 trư?c khi nâng c?p Outlook. Trong trư?ng h?p này, chương tr?nh v?n có th? s? d?ng thư vi?n CDO đ? tích h?p v?i Outlook 2010 và Outlook 2013 Phiên b?n c?a MAPI.

Tuy nhiên, chúng tôi đ? ngh? r?ng CDO l?n đ?u tiên đư?c g? b? trư?c khi Outlook đang nâng c?p t? Outlook 2007 Outlook 2010 và phiên b?n m?i hơn.

Microsoft Outlook 2010 và phiên b?n sau này bao g?m nhi?u ki?n trúc thay đ?i đ? h? th?ng ph? phía máy khách MAPI. Quan tâm đ?c bi?t là trư?ng h?p trong đó Outlook đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng nhi?u tài kho?n Exchange. Ngoài ra, CDO 1.2.1 là m?t thư vi?n khách hàng 32-bit và s? không ho?t đ?ng v?i 64-bit phiên b?n c?a Outlook. Cho t?t c? nh?ng y?u t? này, CDO 1.2.1 không đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i Outlook 2010 ho?c Outlook 2013, và chúng tôi không khuyên b?n nên s? d?ng c?a nó v?i Outlook 2010 và phiên b?n m?i hơn.

Chương tr?nh s? d?ng CDO nên đư?c tái thi?t k? đ? s? d?ng giao khác ?ng d?ng l?p tr?nh di?n (API) thay v? CDO. B?t đ?u v?i Outlook 2007, mô h?nh đ?i tư?ng Outlook đư?c m? r?ng đ? cung c?p ch?c năng đ? đư?c trư?c đây có s?n ch? b?ng cách s? d?ng CDO 1.2.1. Các mô h?nh đ?i tư?ng Outlook 2010 và Outlook 2013 bao g?m m?t s? tính năng m?i đ? m? r?ng v? đi?u này thêm. Ví d?, mô h?nh đ?i tư?ng Outlook có các ch?c năng m?i cho ho?t đ?ng m?t cách chính xác v?i nhi?u tài kho?n Exchange. Mô h?nh đ?i tư?ng Outlook c?ng làm vi?c cho c? hai 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a Outlook. Nhà phát tri?n nên s? d?ng Outlook 2010 và sau đó các mô h?nh đ?i tư?ng thay v? CDO 1.2.1. Ngoài ra, nhà phát tri?n có th? v?n s? d?ng MAPI m? r?ng (mà yêu c?u không đư?c qu?n l? C++) trong m?t s? t?nh hu?ng nơi CDO đư?c yêu c?u. Tuy nhiên, n?u có th?, chúng tôi thư?ng khuyên r?ng mô h?nh đ?i tư?ng Outlook đư?c s? d?ng thay v? m? r?ng MAPI.

H? tr? s?n ph?m c?a Microsoft có th? giúp khách hàng phát tri?n di chuy?n tùy ch?nh chương tr?nh s? d?ng CDO 1.2.1 đ? s? d?ng các API. Tuy nhiên, Microsoft s? không cung c?p h? tr? cho b?t k? t?nh hu?ng trong đó CDO 1.2.1 đư?c s? d?ng v?i Outlook 2010 ho?c Outlook 2013.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2028411 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbmt KB2028411 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2028411

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com