OFF2000: Przełączniki Instalatora w wierszu polecenia dla pakietu Office 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 202946 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Instalator pakietu Office umożliwia korzystanie z wielu opcjonalnych przełączników wiersza polecenia, za pomocą których można sterować jego pracą. Ten artykuł zawiera listę przełączników oraz opisy ich funkcji.

Więcej informacji

Ważne informacje
 • W pisowni przełączników nie jest uwzględniana wielkość liter, na przykład wpisy /A i /a oznaczają to samo.
 • Poza wyraźnie wskazanymi przypadkami przełączników można używać tylko podczas pierwszej instalacji pakietu Microsoft Office 2000.
 • W wypadku używania wielu przełączników należy je rozdzielać spacją. Na przykład aby użyć określonego pliku instalatora i zapisać wyniki w pliku dziennika, w wierszu polecenia należy wpisać następujące polecenie:
    Setup /i data1.msi /l* c:\plik_dziennika.txt
  					
W poniższej tabeli wymieniono przełączniki Instalatora.

 Przełącznik       Opis         
 --------------------------------------------------------------------------
 /?         Wyświetla okno dialogowe z prawidłowymi opcjami przełącznika Instalatora.
 --------------------------------------------------------------------------
 /a <plik_msi>    Instalator wykonuje instalację administracyjną przy użyciu
           określonego pliku instalatora Microsoft (msi) w celu
           utworzenia punktu instalacji administracyjnej. Plik msi
           musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe.

           UWAGA: Tej opcji nie można używać z przełącznikiem /i 
           (informacje dotyczące tego przełącznika znajdują się w dalszej części tego artykułu).

           Przykład: /a data1.msi
 --------------------------------------------------------------------------
 /autorun      Ten przełącznik jest używany tylko w pliku autorun.inf.
           Służy do informowania, że Instalator został automatycznie
           uruchomiony przez system Windows po włożeniu dysku CD-ROM z pakietem Office
           do stacji CD-ROM.

           Przestroga: Nie należy modyfikować pliku Autorun.inf.
           Informacje zawarte w tym pliku są niezbędne do właściwego
           działania Instalatora.
 --------------------------------------------------------------------------
 /chained      Służy do tworzenia łańcucha Instalatorów z kilku dysków CD-ROM
           z pakietem Office 2000.
 --------------------------------------------------------------------------
				
 --------------------------------------------------------------------------
 /g <opcja>     Identyfikator języka. Identyfikator języka angielskiego to 1033. Pełną listę
           identyfikatorów języków można znaleźć w zestawie Office Resource Kit.

           Przykład: /g 1033
 --------------------------------------------------------------------------
 /help        Wyświetla okno dialogowe z prawidłowymi opcjami przełączników Instalatora.
 --------------------------------------------------------------------------
 /i <plik_msi>    Określa nazwę pliku msi. Tej opcji nie można
           używać z opcją /a. Plik msi 
           musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe.

           Przykład: /i mso9.msi
 --------------------------------------------------------------------------
 /j<opcja>     Tworzy ikonę programu lub funkcji
  <ścieżka_pakietu>  pakietu Office konfigurowanych podczas instalacji w celu zainstalowania
           przy pierwszym użyciu („Instalowane przy pierwszym użyciu”).
           Prawidłowe opcje to:

           u: bieżący użytkownik zalogowany do systemu Windows;
  
           m: wszyscy użytkownicy komputera;

           g: identyfikator języka;

           t: stosuje transformację do anonsowanego pakietu.
           
           Uwaga: Podczas korzystania z przełącznika /j dla pliku TRANSFORMACJE
           należy używać przełącznika /t w celu wskazania określonej listy
           transformacji. W przypadku innych przełączników należy używać
           właściwości TRANSFORMS. 

           Przykład: /ju c:\data1.msi
           Przykład: /ju c:\data1.msi /t install.mst
           Przykład: /ju c:\data1.msi /g 1033
---------------------------------------------------------------------------
 /f<opcje>     Instalator naprawia instalację pakietu. Zdefiniowany plik msi
  <ścieżka_pakietu>  musi być tym plikiem msi, przy użyciu którego pierwotnie
           zainstalowano pakiet Office. Plik msi musi znajdować się w tym samym folderze, co plik 
           Setup.exe.

           Polecenie Wykryj i napraw (menu Pomoc) w programach pakietu Office
           pełni te same funkcje, co poniższe opcje
           /focums.

           Po uruchomieniu Instalatora i kliknięciu przycisku Zainstaluj ponownie, Instalator pełni te same
           funkcje, co poniższe opcje 
           /fecum. Prawidłowe opcje to:

           a – Wymusza ponowną instalację wszystkich plików niezależnie
            od sumy kontrolnej lub wersji.

           c – Ponownie instaluje brakujący lub uszkodzony (przechowywana
            suma kontrolna nie jest zgodna z obliczoną
            wartością sumy kontrolnej) plik.

           d – Ponownie instaluje plik, jeżeli go nie ma lub występuje w
            innej wersji.

           e – Ponownie instaluje plik, jeżeli go nie ma lub występuje w
            tej samej lub starszej wersji.

           m – Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wartości rejestru komputera lokalnego.

           o – Ponownie instaluje plik, jeżeli go nie ma lub występuje
            w starszej wersji.

           p – Ponownie instaluje plik tylko wtedy, gdy go brakuje.

           s – Ponownie instaluje wszystkie skróty i zastępuje nimi wszystkie
            istniejące skróty.

           u – Ponownie zapisuje wszystkie niezbędne wartości rejestru użytkownika.

           v – Uruchamia z pakietu źródłowego i ponownie buforuje
            pakiet lokalny.

           Przykład: /focums data1.msi
 --------------------------------------------------------------------------
 /l<opcja>     Rejestruje przełączniki pliku Msiexec.exe (instalatora systemu Windows)
  <plik_dziennika>     i określa ścieżkę pliku dziennika. Informacje,
           które mają być rejestrowane, są oznaczone flagami. Prawidłowe opcje to:

           a – Uruchomienie akcji.      

           c – Początkowe parametry interfejsu użytkownika.

           e – Wszystkie komunikaty o błędach.

           i – Komunikaty o stanie.

           m – Brak pamięci.
 
           o – Błędy dysku.
				
           r – Rekordy specyficzne dla akcji.

           p – Właściwości terminalu.

           u – Żądania użytkownika.

           v – Dane wyjściowe w trybie pełnym.

           w – Ostrzeżenia niekrytyczne.

           + – Dołączanie do istniejącego pliku.

           * – Rejestrowanie wszystkich informacji z wyjątkiem danych wyjściowych w trybie pełnym.
            Z gwiazdką można używać przełącznika v, /l*v.

           ! – Zapis każdego wiersza osobno w pliku dziennika. Zachowaniem
            domyślnym jest buforowanie 20 wierszy tekstu pliku dziennika
            w pamięci, a następnie zapisanie w pliku dziennika
            20 wierszy jednocześnie. Ma to na celu zwiększenie wydajności.
            
           Przykład: /l* c:\plik_dziennika.txt
 --------------------------------------------------------------------------
 /m <plik .mif>   Określa plik mif SMS. 

           Przełącznik /m jest dostępny w rozszerzonej wersji
           pliku Setup.exe. Pojawia się on tylko po uruchomieniu
           polecenia „Setup /?” (bez cudzysłowów). Aby uzyskać
           informacje dotyczące rozszerzonej wersji pliku Setup.exe, 
           zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft 
           Knowledge Base:

           IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: Q232501 
           TYTUŁ:   OFF2000: Description of the Special Copy
                 of Setup.exe from ORK
 
				
 --------------------------------------------------------------------------

 /nd        Używany tylko z programem Setupse.exe
          Rozszerzeń serwera pakietu Office. Nie powoduje to zainstalowania aparatu bazy
          danych firmy Microsoft.

 /noinstmsi     Nie instaluje Instalatora systemu Windows.
 --------------------------------------------------------------------------
				
 <PROPERTY>=<wartość> Określa wartość dowolnej właściwości Instalatora 
           (pełna lista prawidłowych wartości znajduje się
           w zestawie Office Resource Kit). Jeżeli wartość właściwości 
           zawiera spacje, ciąg należy umieścić w cudzysłowie 
           ("<wartość>"). Można zdefiniować więcej niż jedną parę 
           właściwość–wartość w wierszu polecenia, oddzielając je
           spacjami.

           Przykład: TRANSFORMS="c:\acct dept" 
               INSTALLLANGUAGE="German"
 --------------------------------------------------------------------------
 /q<opcja>     Wybór poziomu interfejsu użytkownika. Prawidłowe opcje to:

           n: brak – nie jest wyświetlany żaden interfejs użytkownika;

           b: podstawowy – wyświetlane są tylko proste wskaźniki postępu 
            i informacje o błędach;

           r: ograniczony – nie są zbierane żadne informacje o użytkowniku
             i nie są wyświetlane żadne wskaźniki postępu;
        
           f: pełny – wszystkie wskaźniki z modalnym oknem dialogowym
            na końcu instalacji;

           n+: brak interfejsu użytkownika poza modalnym oknem dialogowym 
             wyświetlanym na końcu.

           Uwaga: Modalne okno dialogowe nie jest wyświetlane, jeżeli
           system jest uruchamiany ponownie.

           b+: podstawowy interfejs użytkownika z modalnym oknem
             dialogowym wyświetlanym na końcu.

           Uwaga: Modalne okno dialogowe nie jest wyświetlane, jeżeli 
           użytkownik anuluje instalację.

           Przykład: /qn
 --------------------------------------------------------------------------
 /settings      Określa plik ustawień i ścieżkę umożliwiającą dostosowanie 
 <plik_INI>     czynności wykonywanych podczas instalacji.

           /settings c:\office9.ini
 --------------------------------------------------------------------------
 /t <transform>   Określa nazwę pliku transformacji (mst). Z przełącznikiem
           /t należy używać przełącznika /i. Jeżeli z plikiem transformacji
           jest używany przełącznik /j, należy użyć przełącznika /t.
           W przeciwnym wypadku należy użyć właściwości
           TRANSFORMS.

           Przykład: /t acct.mst /i off9.msi
 --------------------------------------------------------------------------
 /wait        Oczekiwanie na zakończenie instalacji przed zamknięciem 
           programu instalacyjnego.
 --------------------------------------------------------------------------
 /x <plik_msi>    Instalator odinstalowuje pakiet Office. Zdefiniowany plik msi 
           musi być tym samym plikiem, przy użyciu którego pierwotnie zainstalowano 
           pakiet Office. Plik msi musi znajdować się w tym samym folderze, 
           co plik Setup.exe.

           Przykład: /x data1.msi
 --------------------------------------------------------------------------
				
Jeżeli ścieżka zawiera długą nazwę pliku ze spacjami, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
139427 Using Long Filenames with the Run Command

Właściwości

Numer ID artykułu: 202946 - Ostatnia weryfikacja: 22 lutego 2014 - Weryfikacja: 3.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB202946

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com