Làm th? nào đ? s?a đ?i các kho?ng th?i gian m?c đ?nh chính sách nhóm làm m?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 203607 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thay đ?i m?c đ?nh nhóm chính sách làm m?i kho?ng.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


M?t chính sách nhóm đư?c áp d?ng khi b?n kh?i đ?ng máy tính và khi m?t ngư?i dùng đăng nh?p đ? Windows 2000. Sau khi m?t chính sách nhóm đư?c áp d?ng, Windows 2000 s? xác đ?nh mà chính sách nhóm c?n đư?c áp d?ng sau khi m?t ngư?i dùng đăng nh?p vào. B?i câu giá tr? đ?ng k? c? th?, ngư?i qu?n tr? có th? ch? đ?nh cho dù m?t chính sách nhóm c?n đư?c làm m?i trong n?n, và n?u như v?y, nh?ng g? theo chu k?.

Kho?ng th?i gian mà t?i đó m?t chính sách nhóm đư?c làm m?i đư?c xác đ?nh b?i giá tr? kho?ng th?i gian làm m?i và m?t giá tr? kho?ng th?i gian bù đ?p. Kho?ng th?i gian làm m?i là m?t kho?ng th?i gian gi?a 0 (zero) và 64800 phút (45 ngày), đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh khi chính sách nhóm c?n đư?c áp d?ng ti?p theo. Theo m?c đ?nh, n?u ngư?i qu?n tr? không s?a đ?i thi?t l?p m?c đ?nh, Windows 2000 d?a trên các máy tính s? d?ng kho?ng 90-phút. Cho b? đi?u khi?n vùng, m?c đ?nh là 5 phút. Này m?c đ?nh cho b? đi?u khi?n vùng đư?c s? d?ng b?i v? khi m?t s? thay đ?i đ? chính sách tên mi?n ho?c quy?n đư?c th?c hi?n, đi?u này làm gi?m đ? tr? trong vi?c áp d?ng s? thay đ?i đ? b? ki?m soát mi?n như nhân r?ng x?y ra. N?u 0 (zero) đư?c ch? đ?nh cho kho?ng th?i gian làm m?i, vi?c làm tươi x?y ra t?i các kho?ng 7-th? hai.

Đ? tránh s? xu?ng c?p hi?u su?t có th? x?y ra n?u nhi?u máy tính Windows 2000 d?a trên yêu c?u làm m?i m?t chính sách nhóm t? b? ki?m soát mi?n t?i m?t th?i gian, m?t kho?ng th?i gian bù đ?p ng?u nhiên đư?c thêm vào kho?ng th?i gian làm m?i đ? xác đ?nh t?ng s? ti?n c?a th?i gian gi?a các chu k? ?ng d?ng chính sách nhóm. Ph?m vi h?p l? cho kho?ng th?i gian bù đ?p có th? 0 (zero) đ?n 1.440 phút (24 gi?). M?c đ?nh cho máy tính d?a trên Windows 2000 là 30 phút, trong khi m?c đ?nh cho b? đi?u khi?n vùng là 0 (s? không) phút.

Kho?ng th?i gian mà t?i đó làm m?i n?n c?a m?t chính sách nhóm x?y ra cho máy tính và ngư?i dùng đư?c duy tr? m?t cách riêng bi?t. Các qu?n tr? viên có th? ch?n cách s?a đ?i các giá tr? m?c đ?nh ho?c vô hi?u hóa kh? năng đ? làm m?i m?t chính sách nhóm trong n?n.

Làm th? nào đ? s?a đ?i các đo?n làm m?i và bù đ?p trên m?t máy tính c? th?

 1. Đăng nh?p vào Windows 2000 d?a trên máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. B?m đúp C?u h?nh máy tính, và sau đó b?m đúp chu?t Hành chính Templates.
 4. B?m đúp Các vấn đề, và sau đó b?m đúp chu?t Chính sách Nhóm đ? hi?n th? các chính sách nhóm.
 5. Tùy thu?c vào lo?i máy tính mà t? đó b?n th?c hi?n thay đ?i này, b?m đúp vào Th?i đo?n làm m?i chính sách nhóm cho máy tính đ? th?c hi?n thay đ?i này cho máy tr?m làm vi?c ho?c tài kho?n c?a máy ch?. Ho?c, nh?p đúp vào Nhóm chính sách làm m?i kho?ng th?i gian cho b? ki?m soát mi?n.
 6. Nh?p vào Cho phép trong Th?i đo?n làm m?i chính sách nhóm cho máy tính do đó, b?n có th? s?a đ?i vi?c làm tươi và bù đ?p các kho?ng cài đ?t trên các Chính sách tab. tùy ch?n, các qu?n tr? viên có th? kích ho?t Vô hi?u hoá n?n làm m?i c?a chính sách nhóm.
 7. Nh?p vào Ok, và sau đó đóng máy tính qu?n l? snap-in.
Chú ý Nh?ng thay đ?i này có th? đư?c ghi đè b?i m?t chính sách thi?t l?p b?i ngư?i qu?n tr? trong nhóm chính sách đ?i tư?ng (GPO) trong Active Directory.

Làm th? nào đ? thay đ?i hành vi b?ng cách s?a đ?i registry

S? d?ng Registry Editor đ? th?c hi?n m?t ho?c nhi?u c?i ti?n sau đây:
 • Đ? thay đ?i kho?ng th?i gian làm m?i cho máy tính:
  Khóa đăng k?: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ h? th?ng
  Tên: GroupPolicyRefreshTime
  Type: REG_DWORD
  Ph?m vi h?p l? cho d? li?u (trong vài phút): 0 đ? 64800
 • Đ? thay đ?i kho?ng cách bù đ?p cho các máy tính:
  Khóa đăng k?: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ h? th?ng
  Tên: GroupPolicyRefreshTimeOffset
  Type: REG_DWORD
  Ph?m vi h?p l? cho d? li?u (trong vài phút): 0 đ? 1440
 • Đ? thay đ?i kho?ng th?i gian làm m?i cho b? đi?u khi?n vùng:
  Khóa đăng k?: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ h? th?ng
  Tên: GroupPolicyRefreshTimeDC
  Type: REG_DWORD
  Ph?m vi h?p l? cho d? li?u (trong vài phút): 0 đ? 64800
 • Đ? thay đ?i kho?ng cách bù đ?p cho b? đi?u khi?n vùng:
  Khóa đăng k?: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ h? th?ng
  Tên: GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
  Type: REG_DWORD
  Ph?m vi h?p l? cho d? li?u (trong vài phút): 0 đ? 1440
 • Đ? thay đ?i kho?ng th?i gian làm m?i cho ngư?i s? d?ng:
  Khóa đăng k?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\ h? th?ng
  Tên: GroupPolicyRefreshTime
  Type: REG_DWORD
  Ph?m vi h?p l? cho d? li?u (trong vài phút): 0 đ? 64800
 • Đ? thay đ?i kho?ng cách bù đ?p cho ngư?i s? d?ng:
  Khóa đăng k?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\ h? th?ng
  Tên: GroupPolicyRefreshTimeOffset
  Type: REG_DWORD
  Ph?m vi h?p l? cho d? li?u (trong vài phút): 0 đ? 1440

Làm th? nào đ? s? d?ng m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) đ? thay đ?i hành vi c?a nhi?u máy tính

 1. Đăng nh?p vào Windows 2000 d?a trên máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Nh?p vào Giao di?n đi?u khi?n, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 4. Trong các Thêm/lo?i b? Snap trong h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm, ch?n các Chính sách Nhóm m?c trong các Thêm Standalone-theo h?p tho?i, và sau đó b?m Thêm.
 5. Trong các Ch?n nhóm đ?i tư?ng chính sách h?p tho?i h?p, b?m vào Tr?nh duy?t đ? ch?n đ?i tư?ng chính sách nhóm thích h?p (Group Policy GPO).

  Chú ý B?n có th? ch?n máy tính c?c b? ho?c máy tính khác trong tên mi?n như GPO đúng.
 6. Nh?p vào Ok, b?m K?t thúc, b?m Đóng đ? đóng nh?ng Thêm Standalone-theo h?p tho?i, ch?n thêm GPO, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thêm/lo?i b?-theo h?p tho?i.
 7. Nh?p vào Giao di?n đi?u khi?n g?c, b?m đúp vào GPO, b?m đúp vào C?u h?nh máy tính, b?m đúp vào Hành chính Templates, b?m đúp vào Các vấn đề, và sau đó b?m đúp chu?t Chính sách Nhóm đ? hi?n th? chính sách hành vi c?a chính sách nhóm.
 8. Các Th?i đo?n làm m?i chính sách nhóm cho máy tính và các Nhóm chính sách làm m?i kho?ng th?i gian cho b? ki?m soát mi?n chính sách t?n t?i đ? s?a đ?i các đo?n cho máy tính d?a trên Windows 2000 và b? đi?u khi?n vùng. Khi m?t chính sách nhóm đư?c áp d?ng, các cài đ?t thích h?p đư?c s? d?ng cho các lo?i máy tính mà trên đó các chính sách đang đư?c áp d?ng.
 9. B?m đúp vào chính sách thích h?p
 10. Nh?p vào Cho phép trên các Chính sách tab, do đó b?n có th? s?a đ?i vi?c làm tươi và bù đ?p các kho?ng cài đ?t. Tùy ch?n, các qu?n tr? viên có th? nh?n vào đây đ? ch?n các Vô hi?u hoá n?n làm m?i c?a chính sách nhóm ki?m tra h?p trong các Vô hi?u hoá n?n làm m?i c?a chính sách nhóm hành vi chính sách.
 11. Nh?p vào Ok, và sau đó đóng nhóm chính sách biên so?n-theo.

Thu?c tính

ID c?a bài: 203607 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB203607 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:203607

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com