Thông tin chung v? Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 206071
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? thông tin chung v? Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes. Các ch? đ? c?a bài vi?t này bao g?m:
 • Windows 98 và Windows 98 Second Edition thông tin Phiên b?n Hotfix
 • Xác đ?nh Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes
 • Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfix gói đ?t tên
 • Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfix thông tin công c? (Qfecheck.exe)
 • Cài đ?t Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes
 • G? b? Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes
 • L?y Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes
 • Kho tàng ki?n th?c truy v?n M?o

THÔNG TIN THÊM

Microsoft phát tri?n hotfixes cho Windows 98 và Windows 98 Second Edition, theo yêu c?u, đ? gi?i quy?t t?nh hu?ng quan tr?ng khách hàng:

Windows 98 và Windows 98 Second Edition thông tin Phiên b?n Hotfix

Các con s? phiên b?n c?a phiên b?n g?c c?a Windows 98 và Windows 98 Second Edition là trong danh sách sau. Nói chung, các t?p tin đư?c bao g?m trong b?n phát hành đư?c ch? đ?nh c?a Windows 98 và Windows 98 Second Edition có con d?u Phiên b?n đư?c ch? đ?nh.
  Release           Version   File dates
  --------------------------------------------------
  Windows 98         4.10.1998  05/11/1998
  Windows 98 Second Edition  4.10.2222  04/23/1999
				
B?n có th? xem thông tin Phiên b?n c?a m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng nút chu?t ph?i đ? nh?p vào m?t t?p tin trong Windows Explorer, nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn đó đư?c hi?n th?, và sau đó b?m các Phiên bản tab. N?u h?p tho?i cho các t?p tin không hi?n th? m?t Phiên bản tab, không có không có thông tin Phiên b?n có s?n cho t?p tin đó.

V?i s? ngo?i l?, Windows 98 hotfixes đư?c đóng d?u v?i m?t s? phiên b?n c?a 4.10.1999 ho?c cao hơn, mà ch? ra r?ng t?p tin là m?t phiên b?n m?i hơn so v?i các t?p tin đ? đư?c ban đ?u đư?c kèm trong Windows 98. Windows 98 Second Edition hotfixes thư?ng đư?c đóng d?u v?i m?t s? phiên b?n c?a 4.10.2223 ho?c cao hơn.

Nhi?u b?n s?a l?i có th? đư?c áp d?ng cho các thành ph?n tương t?. V?i m?t s? ngo?i l? hi?m, các b?n s?a l?i luôn luôn đư?c tích l?y. M?t s? thay đ?i th?c hi?n trong m?t phiên b?n nh?t đ?nh c?a m?t thành ph?n c? th? c?ng bao g?m trong phiên b?n m?i nh?t c?a các thành ph?n đó, cùng v?i b?t k? thay đ?i b? sung th?c hi?n trong phiên b?n sau này. (Ví d?, phiên b?n 4.10.2224 s? ch?a s? thay đ?i th?c hi?n ? phiên b?n 4.10.2223, c?ng như s? thay đ?i m?i.)

B?n ch?t tích l?y c?a nh?ng thay đ?i này, k?t h?p v?i nh?ng con s? phiên b?n incremented, có ngh?a là, v?i r?t ít ngo?i l?, là luôn luôn m?t phiên b?n hi?n t?i c?a m?t thành ph?n nh?t đ?nh có ch?a t?t c? các b?n s?a l?i đư?c th?c hi?n đ? thành ph?n đó đ?n nay.

Xác đ?nh Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes

G?n như t?t c? Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfix t?p tin có th? đư?c tích c?c đư?c xác đ?nh b?i các đ?c tính hai sau đây, mà có th? đư?c xem trên các Phiên bản tab c?a h?p tho?i cho các t?p tin:
 • M?t s? phiên b?n l?n hơn phiên b?n phát hành s?n ph?m.
 • M?t ngu?n l?c b? sung chu?i tên là "Đ?c bi?t xây d?ng Description" đư?c thi?t l?p giá tr? "qfe."

  Đ? xem giá tr? c?a tài nguyên "Mô t? xây d?ng đ?c bi?t":
  1. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin trong Windows Explorer.
  2. Nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn đó đư?c hi?n th?.
  3. B?m vào các Phiên bản tab.
  4. Theo các Tên kho?n m?c:, b?m Đ?c bi?t xây d?ng mô t?.
M?t s? t?p Windows 98 và Windows 98 Second Edition không ch?a thông tin Phiên b?n đ? xác đ?nh t?p tin. Trong t?nh hu?ng như v?y, s?a đ?i ngày và kích thư?c c?a t?p tin có th? đư?c ki?m tra và so v?i phiên b?n phát hành ban đ?u c?a t?p tin. Đây là nh?ng không ch? s? k?t lu?n, tuy nhiên, b?i v? ngày s?a đ?i có th? b? ?nh hư?ng b?i đi?u ki?n khác nhau, và nh?ng thay đ?i trong m?t t?p tin có th? không d?n đ?n m?t s? thay đ?i trong kích thư?c c?a t?p tin.

Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfix gói đ?t tên

M?i Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfix này có m?t đ?nh danh s? mà tương ?ng v?i bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft tài li?u v?n đ? gi?i quy?t các hotfix. Ví d?, m?t hotfix mà gi?i quy?t m?t v?n đ? tài li?u trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft Q123456 đư?c xác đ?nh là hotfix s? 123456.

M?i Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfix c?ng có m?t m? đ?nh danh ngôn ng? mà tương ?ng v?i ngôn ng? b?n đ?a hóa c?a s?a ch?a ho?c gói. Đ?nh danh ngôn ng? đư?c s? d?ng cho Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes là:
 • Ti?ng ? R?p tai-kích ho?t
 • Ti?ng ? R?p LAR-b?n đ?a hoá
 • CHS Trung Qu?c - gi?n th?
 • CHT Trung Qu?c - truy?n th?ng
 • Jindrichuv Séc
 • DAN ti?ng Đan M?ch
 • Ti?ng Hà Lan DUT - Hà Lan
 • Ti?ng Anh M?
 • VÂY ti?ng Ph?n Lan
 • FRN ti?ng Pháp
 • GER Đ?c
 • Ti?ng Hy L?p GRK
 • GR7 Hy L?p - codepage 737
 • GR8 Hy L?p - codepage 869
 • Ti?ng Do Thái EHE-kích ho?t
 • Ti?ng Do Thái LHE-b?n đ?a hoá
 • HUN hung
 • ITN ?
 • Nh?t B?n JPN
 • KOR Hàn Qu?c
 • C?ng không ph?i ti?ng Na Uy
 • POL Ba Lan
 • POR ti?ng B? Đào Nha
 • B? Đào Nha BRZ-Brazil
 • RUS Nga
 • Ti?ng Slovak SVK
 • SLO Slovenia
 • SPA Tây Ban Nha
 • SWE Cua
 • THA Thái
 • TRK ti?ng Th? Nh? K?
M?i Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfix tên gói bao g?m ba ph?n:
 • M?t s? sáu-character identifier
 • M?t đ?nh danh ngôn ng? ba k? t? (đư?c hi?n th? trong danh sách trư?c)
 • M?t đ?nh danh n?n t?ng m?t nhân v?t ("5" cho Windows 95, "8" cho Windows 98 và Windows 98 Second Edition, và "M" cho Windows Millennium Edition [tôi])
Ví d?, các gói cài đ?t US English Windows 98 và Windows 98 Second Edition Phiên b?n c?a m?t hotfix tài li?u trong Q123456 có tên 123456usa8.exe. N?u có là m?t c?a s? tôi hotfix cho cùng m?t v?n đ?, các gói Nh?t b?n có tên 123456jpnm.exe.

Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfix thông tin công c? (Qfecheck.exe)

Công c? Windows 98 và Windows 98 Second Edition thông tin Hotfix (Qfecheck.exe) đư?c cài đ?t v?i m?i hotfix Windows 98 và Windows 98 Second Edition. Công c? này s? d?ng thông tin đư?c lưu trong s? đăng k?, c?ng như các phiên b?n và xây d?ng đ?c bi?t thông tin trong các t?p tin chính m?nh, đ? xác đ?nh các cài đ?t Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes. Công c? này có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh mà Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes đ? đư?c cài đ?t trên m?t máy tính nh?t đ?nh.

Đ? ch?y các công c? Qfecheck, ch?y Qfecheck.exe t?p tin trong thư m?c Windows. Công c? ch?a tr? giúp tr?c tuy?n.

Cài đ?t Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes

Đ? cài đ?t m?t hotfix Windows 98 và Windows 98 Second Edition trên m?t máy tính duy nh?t, ch?y tr?nh cài đ?t self-extracting. Tr?nh cài đ?t này th?c hi?n hành đ?ng sau đây:
 1. Gi?i nén các t?p tin c?n thi?t đ? cài đ?t vào m?t thư m?c t?m th?i. Thông thư?ng, nh?ng t?p tin này bao g?m:
  • Các thành ph?n t?p tin C?p Nh?t.
  • Công c? Qfecheck (Qfecheck.exe và Qfecheck.hlp).
  • T?p INF đư?c s? d?ng đ? lo?i b? các hotfix.
  • M?t ho?c nhi?u Inf. t?p đư?c s? d?ng đ? ch?y ti?n tr?nh cài đ?t.
  • M?t s? t?p ch? k? (.cat) đư?c s? d?ng đ? k? đi?n t? cho các t?p tin nh? phân hotfix (trong h?u h?t trư?ng h?p).
  • Helper t?p khác cho tr?nh cài đ?t self-extracting, ví d?, Advpack.dll, W95inf16.dll, và W95inf32.dll.
 2. S? d?ng thư Windows 98 và Windows 98 Second Edition đư?c xây d?ng trong thi?t l?p vi?n (Advpack.dll) đ? cài đ?t hotfix đư?c ch? đ?nh theo đi?u các ch? th? trong cung c?p INF file. T?p INF này ch?a ch? th? đ? sao t?p vào v? trí thích h?p c?a h?, và thêm các thi?t đ?t đăng k? thích h?p. M?t s? tr?nh cài đ?t gói có th? s? d?ng nhi?u Inf. t?p tin đ? cho phép m?t gói riêng đ? cài đ?t Windows 98 ho?c Windows 98 Second Edition Phiên b?n c?a t?p tin C?p Nh?t, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows 98 và Windows 98 Second Edition đư?c cài đ?t.

  N?u m?t phiên b?n m?i hơn c?a các thành ph?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t, phiên b?n trư?c đó không đư?c cài đ?t. Ti?n tr?nh này x?y ra âm th?m.
 3. Trong h?u h?t trư?ng h?p, đăng k? ch? k? đi?n t? cho các t?p tin C?p Nh?t hotfix.
 4. Thông báo cho b?n khi b?n C?p Nh?t đư?c hoàn t?t và s? nh?c b?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính. Khi b?n nh?p vào Ok, các t?p tin t?m th?i t? bư?c 1 đư?c g? b? và ch?m d?t chương tr?nh cài đ?t.

G? b? Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes

Trong h?u h?t trư?ng h?p, Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes có th? đư?c an toàn và d? dàng lo?i b? và thay th? b?ng phiên b?n g?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. Thông thư?ng, quá tr?nh này t?o đi?u ki?n c?a m?t t?p inf sao chép vào m?t thư m?c con trong thư m?c Windows\Inf\Qfe trong khi cài đ?t các hotfix. Thông thư?ng, t?p tin này có m?t tên mà h?nh th?c tương t? như xxxxx_UN.INF, nơi xxxxx ph?n bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft, s? tài li?u v? vi?c s?a ch?a. T?p INF này có th? đư?c s? d?ng đ? lo?i b? Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfix n?u b?n b?m chu?t ph?i vào t?p tin trong Windows Explorer, và sau đó nh?p vào Cài đ?t.

Khi m?t hotfix Windows 98 và Windows 98 Second Edition đư?c l?y ra, b?n đư?c nh?c nh?p g?c Windows 98 và Windows 98 Second Edition cài đ?t đ?a ho?c ? đ?a CD-ROM. Phiên b?n g?c c?a các t?p tin đư?c sao chép và ghi đè lên các phiên b?n C?p Nh?t. B?n c?ng có th? ch? đ?nh m?t v? trí thay th? t?p vào lúc này. Thông thư?ng, khi lo?i b? quá tr?nh đư?c hoàn t?t, b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? thay đ?i có hi?u l?c.

M?t s? Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes không cung c?p kh? năng đ? đư?c g? b?. Hotfixes s?a ch?a l? h?ng b?o m?t ho?c d? li?u b? m?t/tham nh?ng v?n đ?, ho?c tương t? như v?y là v?n đ? quan tr?ng, không th? đư?c g? b? b?ng phương pháp trư?c. N?u b?n g?p ph?i m?t v?n đ? v?i m?t hotfix, b?n nên liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? đư?c tr? giúp lúc sau Web site c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com

L?y Windows 98 và Windows 98 Second Edition Hotfixes

Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes đư?c phân thành hai lo?i chính: nh?ng ngư?i đang có s?n công khai t? các ngu?n tr?c tuy?n, và nh?ng ngư?i mà không có s?n công khai, nhưng mà có th? đư?c thu đư?c b?ng cách liên l?c v?i h? tr? k? thu?t c?a Microsoft.Công khai phân ph?i Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes có s?n s? đư?c t?i xu?ng b?ng phương ti?n c?a liên k?t siêu văn b?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft tài li?u v?n đ? mà các hotfix gi?i quy?t. Nh?ng t?p tin hotfix, trong m?t s? trư?ng h?p, c?ng có th? có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center ho?c Windows c?p nh?t các trang web.

Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes không công khai phân ph?i có th? thu đư?c b?ng cách liên l?c d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m, b?ng phương ti?n c?a tr?c ti?p h? tr? các d?ch v?, bao g?m c? đi?n tho?i và ph?n ?ng d?a trên Web.

Kho tàng ki?n th?c truy v?n M?o

Thông tin v? Windows 98 và Windows 98 Second Edition hotfixes c? th? và các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i hotfixes nh?ng có th? đư?c đ?nh v? trong cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng câu vào các tri?u ch?ng c?a v?n đ?.

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c r?ng b?n c?p nh?t Windows 98 và Windows 98 Second Edition c?a tài li?u có th? đư?c đ?nh v? b?ng câu v? các s?n ph?m thích h?p (Windows 98 hay Windows 98 Second Edition), và sau đó g? các t? khóa sau, g?: hotfix.

Đ? t?m t?t c? các bài vi?t v? m?t thành ph?n C?p Nh?t c? th?, c?ng bao g?m các thành ph?n t?p tin tên trong truy v?n c?a b?n (ví d?, g?: foo.vxd).

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 95 hotfixes, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
161020 Tri?n khai th?c hi?n C?p nh?t Windows 95
Đ? có thêm thông tin v? Windows Me hotfixes, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295413 Thông tin chung v? Windows Millennium Edition Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 206071 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB206071 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:206071

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com