Mô t? c?a gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 206637 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là m?t t?ng quan c?a gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? và làm th? nào liên quan đ?n thư có ch? k? văn ph?ng macro, k? các chương tr?nh, và Đi?u khi?n ActiveX. Bài vi?t này tr? l?i các câu h?i sau đây:
 • M?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? là g??
 • M?t ch? k? là g?? T?i sao chúng tôi c?n chúng?
 • Đi?u g? x?y ra v?i m?i m?c b?o m?t?
 • Làm th? nào tôi có th? nh?n đư?c m?t ch? k??

THÔNG TIN THÊM

M?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? là g??

Có ch? k? k? thu?t s? và gi?y ch?ng nh?n tính xác th?c th? áp d?ng cho chương tr?nh ch?y đư?c, đi?u khi?n ActiveX ho?c văn ph?ng Visual Basic cho Các ?ng d?ng macro. Ch? k? này cung c?p cho b?n đ?m b?o r?ng nh?ng g? b?n đ? s? d?ng đ?n t? m?t ngu?n realiable và r?ng nó đ? không gi? m?o v?i. Gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? giúp đ? lo?i b? vi rút v? mô b? gi?i thi?u vào tài li?u văn ph?ng c?a b?n, máy tính và m?ng lư?i đ?a phương c?a b?n.

M?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? là m?t ID đư?c th?c hi?n v?i m?t t?p tin. Đ? xác nh?n m?t ch? k?, m?t cơ quan xác nh?n xác nh?n thông tin v? các các nhà phát tri?n ph?n m?m và sau đó các v?n đ? h? gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s?. K? thu?t s? ch?ng ch? ch?a thông tin v? ngư?i mà ch?ng ch? Ban hành, c?ng như các thông tin v? các cơ quan xác nh?n mà ban hành nó. Khi m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? đư?c s? d?ng đ? đăng nh?p chương tr?nh, đi?u khi?n ActiveX, và tài li?u, ID này đư?c lưu tr? v?i m?c đ? k? đi?n t? trong m?t an toàn và ki?m ch?ng h?nh th?c v? v?y mà nó có th? đư?c hi?n th? cho ngư?i dùng đ? thi?t l?p m?t m?i quan h? tin tư?ng.

M?t ch? k? là g?? T?i sao chúng tôi c?n chúng?

Văn ph?ng đ? gi?i thi?u ch? k? s? đ? giúp ngư?i dùng phân bi?t h?p pháp m? undesirable và có kh? năng gây h?i m?. N?u b?n m? m?t tài li?u văn ph?ng và xem m?t c?nh báo b?o m?t v? mô v?i k? thu?t s? ch? k? thông tin, b?n có th? c?m th?y t? tin h?p l? mà ngư?i (ho?c công ty c? ph?n) k? k?t các macro c?ng t?o ra chúng. B?n có th? ch?n đ? tin tư?ng t?t c? macro ch? k? c?a ngư?i này b?ng cách b?m vào đ? ch?n các Tin tư?ng t?t c? các macro t? ngu?n này h?p ki?m. T? đó v? sau, văn ph?ng s? cho phép các macro mà không hi?n th? m?t c?nh báo an ninh cho b?t k? tài li?u trong tương lai có ch?a macro ch? k? c?a này ngu?n đáng tin c?y.

M?t ch? k? đi?n t? là các gi?y ch?ng nh?n công c?ng v?i giá tr? c?a các d? li?u đ? k? đư?c m? hóa b?i m?t tư nhân baám giö? phím. Giá tr? là m?t s? đư?c t?o ra b?ng m?t thu?t toán m?t m? cho b?t k? d? li?u b?n mu?n đăng. Thu?t toán này làm cho nó g?n như không th? thay đ?i các d? li?u mà không thay đ?i giá tr? k?t qu?. V? v?y, b?i m?t m? hóa các giá tr? thay vào đó d? li?u, m?t ch? k? đi?n t? cho phép ngư?i dùng cu?i đ? xác minh các d? li?u đ? không thay đ?i.

Đi?u g? x?y ra v?i m?i m?c b?o m?t?

Đ? t?n d?ng l?i th? c?a các l?i ích c?a k? thu?t s? ch? k? cho macro, văn ph?ng gi?i thi?u m?c b?o m?t. Đ? cài m?c b?o m?t, trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô và nh?p vào Bảo mật. Các m?c b?o m?t đư?c nêu trong b?ng sau.
Level    Action
---------------------------------------------

Low     Turns off all macro security
      warnings in Office programs.

Medium   User prompted to enable or disable 
      the macros on a file-by-file basis.

High    Only allows signed and trusted 
      code to run.
					
Khi m? m?t t?p tin v?i macro dư?i trung b?nh cung c?p m?t c?nh báo an ninh b?o m?t, ngư?i s? d?ng m?t s? l?a ch?n gi?a vi?c kích ho?t ho?c vô hi?u hoá macro. H?p tho?i c?nh báo b?o m?t Office 2000 v?a có ch? k? đi?n t? thông tin, n?u nó có s?n cho các t?p tin đang đư?c m? ra. M?c b?o m?t cho phép gi?i pháp hi?n có văn ph?ng 97, mà không đư?c nêu ra k? k?t, có hi?u l?c. M?t khi ngư?i dùng l?a ch?n đ? tin tư?ng t?t c? các macro t? m?t ngu?n, Văn ph?ng v? an ninh trung b?nh s? t? đ?ng kích ho?t đ? k? macro t? đó ngu?n đáng tin c?y.

Theo b?o m?t cao, văn ph?ng, âm th?m disables các macro. Đi?u này giúp tránh t?nh c? cho phép c?a nguy hi?m ti?m tàng macro. Đ? giúp ch?ng l?i s? l?n hơn c?a Microsoft Word macro virus lây lan thông qua các tài li?u, t? 2000 đư?c thi?t l?p đ? b?o m?t cao c?p theo m?c đ?nh. Dư?i b?o m?t cao, m?t c?nh báo b?o m?t s? đư?c hi?n th? cho thư đ? k? macro mà đ? không đư?c trư?c đây thêm vào danh sách các ngu?n đáng tin c?y. Đi?u này cho phép b?n các cơ h?i đ? ki?m tra k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n, và n?u b?n ch?n đ? tin tư?ng t?t c? macro t? ngu?n, b?m Cho phép Macros. Nút Enable Macros không s?n dùng cho đ?n khi b?n nh?n vào đây đ? ch?n các Luôn luôn tin tư?ng macro t? ngu?n này h?p ki?m.

B?o m?t th?p là h?u ích n?u b?n đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a m?t máy quét virus và các t?p tin ch? k? virus m?i nh?t cho chương tr?nh đó và b?n c?m th?y t? tin này quét vi-rút s? phát hi?n t?t c? các vi rút.

LƯU ?: Microsoft khuy?n cáo s? d?ng ph?n m?m ch?ng vi-rút đó đư?c ch?ng nh?n b?i ICSA, Inc. ICSA là hoàn toàn đ?c l?p và chia s? quan tr?ng an ninh thông tin v?i các nhà s?n xu?t s?n ph?m b?o m?t, các nhà phát tri?n, các chuyên gia an ninh, h?c vi?n, và các t?p đoàn. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ICSA sau Ch?ng nh?n Anti-Virus Pr
oducts trang web:

http://www.icsalabs.com/Technology-program/Anti-virus
Đ? có thêm thông tin v? m?c b?o m?t, b?m các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
215715 XL2000: "Các macro trong d? án này b? vô hi?u hoá" l?i ch?y v? mô
192073 WD2000: Thông báo l?i: các macro trong các d? án b? vô hi?u hoá

Làm th? nào tôi có th? có đư?c m?t ch? k??

Đ? có đư?c m?t ch? k? digitial, trư?c tiên, b?n ph?i có đư?c m?t k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n. M?t trong nh?ng l?a ch?n khác là đ? có đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n đ?y đ? ch?ng nh?n t? m?t gi?y ch?ng nh?n quy?n. C? hai cá nhân và các t? ch?c thương m?i có th? có đư?c m?t thương m?i xác th?c ch?ng ch? cho m? c?a h?. Đ? t?m hi?u v? các quá tr?nh ?ng d?ng và các yêu c?u, xem gi?i thi?u v? m? k? k?t t?i các Trang Web v?i m? xác th?c Microsoft. M?t danh sách các nhà ch?c trách ch?ng ch? đư?c cung c?p t?i Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms537361.aspx
M?t Authority gi?y ch?ng nh?n có th? c?p cho b?n m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? cho m? k? cho m?t kho?n phí. Authority gi?y ch?ng nh?n s? làm m?t sâu nh?n d?ng ki?m tra trư?c khi phát hành m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? cho vi?c đăng k? m?. Đư?c ch?c ch?n đ? có đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? mà có th? đăng m? v?i Microsoft V?i m? xác th?c (Verisign g?i này l?p 2 ho?c 3; Thawte g?i đây là nhà phát tri?n Gi?y ch?ng nh?n), ch? không ph?i là m?t trong nh?ng ch? có th? đăng thư đi?n t?. N?u b?n c? g?ng s? d?ng m?t k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n đó không có quy?n đăng nh?p m?, văn ph?ng s? c?nh báo r?ng ch?ng ch? k? thu?t s? không ph?i là không đáng tin c?y.

B?n có th? t?o riêng c?a b?n gi?y ch?ng nh?n cho s? d?ng cá nhân ho?c các m?c đích th? nghi?m v?i các công c? SelfCert.exe đư?c cung c?p trong văn ph?ng. Ch?ng ch? unauthenticated này s? cho phép b?n đ? đăng nh?p macro c?a riêng b?n, và tin tư?ng ch?ng ch? k? thu?t s? này đ? cho t?t c? các macro b?n đăng nh?p s? không t?o ra m?t c?nh báo b?o m?t. Lo?i gi?y ch?ng nh?n là không xác nh?n b?i m?t cơ quan xác nh?n, do đó, ngư?i dùng khác s? nh?n th?y m?t c?nh báo không đ? tin tư?ng nó.

N?u b?n nh?n th?y c?nh báo b?o m?t sau đây
Nhà xu?t b?n này không đư?c xác th?c và do đó có th? đư?c b?t chư?c. Không tin tư?ng các ?y nhi?m.
và đi?u này không ph?i là ch?ng ch? c?a b?n, b?n nên cho đi?u này ch?ng ch? đư?c rèn.

Đ?c h?i vi-rút có th? đư?c kí đi?n t? b?i m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? b?ng tên c?a "Microsoft Corp" Tuy nhiên, b?o m?t c?nh báo s? c?nh báo b?n r?ng đi?u này là không m?t ch?ng ch? xác th?c, và do đó gi?y ch?ng nh?n không th? t? Microsoft.

Đ? cài đ?t công c? SelfCert

N?u b?n không th?y bi?u tư?ng chương tr?nh cho ch? k? đi?n t? cho VBA Các d? án trong thư m?c văn ph?ng c?a b?n, đ? cài đ?t công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, nh?n vào đây đ? ch?n S?n ph?m văn ph?ng 2000, nơi S?n ph?m văn ph?ng 2000 là các Phiên b?n c?a văn ph?ng b?n đang s? d?ng.

  N?u b?n đang s? d?ng m?t đ?c l?p Phiên b?n c?a m?t trong các chương tr?nh Office, nh?n vào đây đ? ch?n các s?n ph?m thích h?p trong danh sách. Nh?p vào Thêm/lo?i b?.
 4. Trong các Thi?t l?p h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm ho?c lo?i b? tính năng.
 5. Trong các Microsoft Office 2000: Tính năng C?p Nh?t h?p tho?i h?p, b?m d?u c?ng (+) đ? m? r?ng danh sách các tính năng C?nh Công cụ Office. N?u các d?u hi?u đ? là m?t d?u tr? (-), danh sách các tính năng là đ? m? r?ng.
 6. Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh Ch? k? đi?n t? cho các d? án VBA, và sau đó nh?p vào Ch?y t? máy tính c?a tôi trong danh saùch hieån th?. Nh?p vào C?p nh?t bây gi?.

Đ? t?o ra m?t gi?y ch?ng nh?n ki?m tra

Đ? t?o ra m?t ch?ng ch? ki?m tra đ? s? d?ng v?i c?a b?n Visual Basic cho Các d? án ?ng d?ng trong văn ph?ng, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Windows Explorer.
 2. Trong Windows Explorer, đi?u hư?ng t?i cácđư?ng d?n\Microsoft Office\Office thư m?c, nơiđư?ng d?n là v? trí ? đ?a và thư m?c nơi b?n cài đ?t Office.
 3. T?m các SelfCert.exe chương tr?nh, và sau đó nh?p đúp vào nó đ? b?t đ?u nó.
 4. Sau khi SelfCert b?t đ?u, g? tên c?a b?n trong các Tên b?n h?p, và sau đó b?m Ok.
Đi?u này t?o ra m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? cho tên b?n đ? g?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 206637 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsetup kbhowto kbmt KB206637 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:206637

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com