ข้อมูล: วิธีการลงทะเบียน Regsvr32.exe และ Unregisters DLLs COM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 207132 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่โปรแกรม RegSvr32.exe ลงทะเบียน และ unregisters ไลบรา dynamic-การเชื่อมโยงรูปแบบวัตถุคอมโพเนนต์ (COM) (DLL) คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามใช้ RegSvr32.exe โปรแกรมกับ DLL COM ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

regsvr32.exe เรียกฟังก์ชัน Win32 ต่อไปนี้ในใบสั่งนี้:
 • OleInitialize
 • LoadLibraryโหลด DLL
 • DllRegisterServerหรือDllUnregisterServer
 • FreeLibrary
 • OleUninitialize
บ่อย RegSvr32.exe ไม่ได้เนื่องจากการLoadLibrary,DllRegisterServerหรือDllUnregisterServerฟังก์ชันล้มเหลวLoadLibraryสามารถไม่ ถ้า DLL ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ระบุ หรือ ถ้าเส้นทางที่ระบุไม่ถูกต้องLoadLibraryสามารถยังล้มเหลวถ้ามีการอ้างอิงของ DLL ที่คุณกำลังพยายามโหลดอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ตรงตาม ในอย่างอื่น ถ้า DLL ที่อ้างถึงไม่มีอยู่ หรือไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ระบุได้

หมายเหตุ::คุณสามารถใช้เครื่องมือ Depends.exe เพื่อตรวจสอบหรือไม่ทั้งหมดของการอ้างอิงของ DLL ของคุณมีการตอบสนอง Depends.exe ถูกรวมอยู่กับ Microsoft แพลตฟอร์มที่ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK), ซึ่งจัดส่งกับ Microsoft Visual Studio

DLL ของคุณต้องปฏิบัติตามDllRegisterServerและDllUnregisterServerซึ่งประกอบด้วยตรรกะที่จำเป็นเพื่อเพิ่ม หรือลบรายการรีจิสทรีที่จำเป็นสำหรับคอมโพเนนต์ COM regsvr32.exe จุดไปยังฟังก์ชันเหล่านี้การค้นหา และเรียกเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ::ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้าง Microsoft Active แม่แบบของไลบรารี (ATL) เพื่อสร้าง COM DLL ตัวช่วยสร้างรหัสที่จำเป็นสำหรับDllRegisterServerและDllUnregisterServer.

ถ้าคุณใช้ Microsoft ในการ Visual c ++ อ้างอิงถึงตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่ SDK ที่ \Platform SDK\Samples\Com\Fundamentals\Async\Server

ตัวอย่าง step-by-Step

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของรีจิสทรีที่คุณสามารถใช้เพื่อลงทะเบียน และการถอนการลงทะเบียน DLL COM ของคุณ

นอกจากนี้คุณสามารถเขียนรหัสของคุณเองทำ RegSvr32.exe ทำอะไร ซึ่งช่วยในการระบุ แยก และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่คุณสามารถใช้เพื่อลงทะเบียน หรือการถอนการลงทะเบียน DLL ของ COM ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใน c ++ Visual สร้างโปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่ใหม่ที่ชื่อว่าการลงทะเบียน ยอมรับค่าเริ่มต้นทั้งหมด
 2. สร้างแฟ้มการ.cpp ใหม่ที่ชื่อ Register.cpp และเพิ่มลงในโครงการ
 3. วางรหัสต่อไปนี้ใน Register.cpp:
  #include <tchar.h>
  #include <afxole.h>
  #include <stdlib.h>
  
  #define FAIL_ARGS  1
  #define FAIL_OLE   2
  #define FAIL_LOAD  3
  #define FAIL_ENTRY  4
  #define FAIL_REG   5 
  
  static char szAppName[] = "Register";
  static char szUsage[] = "\n\nUsage: Register [/u] dllname";
  static char szDllRegSvr[] = "DllRegisterServer";
  static char szDllUnregSvr[] = "DllUnregisterServer"; 
  
  int PASCAL WinMain(
  		  HINSTANCE hInstance, 
  		  HINSTANCE hPrev, 
  		  LPSTR pszCmdLine, 
  		  int nCmdShow)
  {  
  	int iReturn = 0;    
  	HRESULT (FAR STDAPICALLTYPE * lpDllEntryPoint)(void); 
  	static TCHAR szMsgBuffer[_MAX_PATH*4];     
  	BOOL bVisualC = FALSE; 
  	BOOL bSilent = FALSE; 
  	BOOL bUnregister = FALSE;   
  	LPSTR pszDllEntryPoint = szDllRegSvr; 
  	LPSTR pszDllName = NULL;
  	char szCmdLineCopy[_MAX_PATH]; 
  	strcpy(szCmdLineCopy, pszCmdLine);       
  	LPSTR pszTmp = szCmdLineCopy; 
  	LPSTR pszTok;     
  	
  	while ((pszTok = strtok(pszTmp, " \t")) != NULL)    
  	{                
  		pszTmp = NULL; 
  		
  		if ((pszTok[0] == '-') || (pszTok[0] == '/'))
  		{   
  			switch (pszTok[1])   
  			{   
  			case 'v':   
  			case 'V':
  				bVisualC = TRUE;
  				break;     
  			case 's':   
  			case 'S':
  				bSilent = TRUE;
  				break;     
  			case 'u':   
  			case 'U':
  				bUnregister = TRUE;
  				pszDllEntryPoint = szDllUnregSvr;
  				break;     
  			default:
  				wsprintf(szMsgBuffer, 
  					"Unrecognized flag: %s%s", 
  					pszTok, 
  					(LPCSTR)szUsage);
  				if (!bSilent) 
  					MessageBox(NULL, 
  					  szMsgBuffer, 
  					  szAppName, 
  					  MB_TASKMODAL | MB_ICONEXCLAMATION);
  				return FAIL_ARGS;   
  			}
  		}
  		else
  		{   
  			if (pszDllName == NULL)
  				pszDllName = pszTok;  
  			else  
  			{
  				wsprintf(szMsgBuffer, 
  					"Extra argument on command line: %s%s", 
  					pszTok, 
  					(LPCSTR)szUsage);
  				if (!bSilent) 
  					MessageBox(NULL, 
  					  szMsgBuffer, 
  					  szAppName, 
  					  MB_TASKMODAL | MB_ICONEXCLAMATION);
  				return FAIL_ARGS;   
  			}
  		}   
  	}   
  	
  	if (pszDllName == NULL)    
  	{
  		if (!bSilent)
  		{   
  			if (bVisualC) 
  			{
  				MessageBox(NULL, 
  				"This command is only valid when "
  				"an OLE Custom Control project is open.", 
  				bUnregister ? 
  				"Unregister Control" : "Register Control",
  				MB_TASKMODAL | MB_ICONEXCLAMATION);
  			}
  			else  
  			{
  				wsprintf(szMsgBuffer, 
  					_T("No DLL name specified%s"), 
  					(LPCSTR)szUsage);
  				MessageBox(NULL, 
  					szMsgBuffer, 
  					szAppName, 
  					MB_TASKMODAL | MB_ICONEXCLAMATION);
  			}
  		}
  		return FAIL_ARGS;   
  	}
  	
  	if (FAILED(OleInitialize(NULL)))    
  	{
  		if (!bSilent) 
  			MessageBox(NULL, 
  				"OleInitialize failed.", 
  				szAppName, 
  				MB_TASKMODAL | MB_ICONINFORMATION);
  		return FAIL_OLE;    
  	}       
  	
  	HINSTANCE hLib = LoadLibrary(pszDllName);   
  	
  	if (hLib < (HINSTANCE)HINSTANCE_ERROR) 
  	{
  		wsprintf(szMsgBuffer, 
  			"LoadLibary(\"%s\") failed.", 
  			pszDllName);
  		MessageBox(NULL, 
  			szMsgBuffer, 
  			szAppName, 
  			MB_TASKMODAL | MB_ICONEXCLAMATION);
  		iReturn = FAIL_LOAD;
  		goto CleanupOle;    
  	}
  	
  	(FARPROC&)lpDllEntryPoint = GetProcAddress(hLib, pszDllEntryPoint);
  	
  	if (lpDllEntryPoint == NULL)  
  	{
  #ifdef _WIN32
  		int nLen = strlen(pszDllName);
  		if ((nLen > 4) && 
  			(stricmp(pszDllName + nLen - 4, ".dll") != 0) && 
  			(stricmp(pszDllName + nLen - 4, ".ocx") != 0))
  		{   
  			wsprintf(szMsgBuffer, 
  			"%s was loaded, but the %s entry point "
  			"was not found. %s does not appear to be "
  			"an .DLL or .OCX file.", 
  			pszDllName, 
  			pszDllEntryPoint, 
  			pszDllName);
  		}
  		else
  		{   
  			wsprintf(szMsgBuffer, 
  			"%s was loaded, but the %s entry point "
  			"was not found. %s may not be exported, "
  			"or a corrupt version may be in memory. "
  			"Consider using PView to detect and remove it.",
  			pszDllName, 
  			pszDllEntryPoint, 
  			pszDllEntryPoint);
  		}
  #else
  		wsprintf(szMsgBuffer, 
  		"%s was loaded, but the %s entry point "
  		"was not found. %s may not be exported, "
  		"or a corrupt version may be in memory. "
  		"Consider using WPS to detect and remove it.",
  		pszDllName, 
  		pszDllEntryPoint, 
  		pszDllEntryPoint);
  #endif
  		
  		if (!bSilent) 
  			MessageBox(NULL, 
  				szMsgBuffer, 
  				szAppName, 
  				MB_TASKMODAL | MB_ICONEXCLAMATION);
  		iReturn = FAIL_ENTRY;
  		
  		goto CleanupLibrary;  
  	}
  	
  	if (FAILED((*lpDllEntryPoint)()))   
  	{
  		wsprintf(szMsgBuffer, 
  			"%s in %s failed.", 
  			pszDllEntryPoint, 
  			pszDllName);
  		
  		if (!bSilent) 
  			MessageBox(NULL, 
  				szMsgBuffer, 
  				szAppName, 
  				MB_TASKMODAL | MB_ICONEXCLAMATION);
  		iReturn = FAIL_REG;
  		
  		goto CleanupLibrary;  
  	}   
  	
  	wsprintf(szMsgBuffer,
  		"%s in %s succeeded.", 
  		pszDllEntryPoint, 
  		pszDllName);   
  	
  	if (! bSilent)
  		MessageBox(NULL, 
  			szMsgBuffer, 
  			szAppName, 
  			MB_TASKMODAL | MB_ICONINFORMATION); 
  CleanupLibrary:   
  	FreeLibrary(hLib); 
  	
  CleanupOle: 
  	OleUninitialize();   
  	
  	return iReturn;
  }
  					
 4. สร้างโปรแกรมประยุกต์ และใช้ในการลงทะเบียน หรือถอนการลงทะเบียน DLL COM ของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
140346สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการลงทะเบียนของคอนโทรล OLE ไม่สำเร็จ
141824ข้อมูล: ทั่วไปของระยะไกล OLE Automation ผิด
146219HOWTO: ทะเบียนตัวควบคุม ActiveX (.ocx) ด้วยตนเอง
185599การแก้ไข: OleAut32.dll เป็นไม่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 207132 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB207132 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:207132

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com