T?p không ph?i m? trong Excel ho?c "File Not Found" x?y ra khi m? b?ng khi b?m đúp

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 207574 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n nh?p đúp vào m?t Microsoft Excel file type (.xls), Excel kh?i đ?ng như mong đ?i, nhưng sau đó b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:
C: \tên t?p.xls' không đư?c t?m th?y. Ki?m tra chính t? c?a tên t?p, và xác minh r?ng v? trí t?p tin là chính xác. N?u b?n đang c? g?ng m? t?p t? danh sách c?a b?n c?a h?u h?t g?n đây đ? s? d?ng t?p tin trên menu T?p, h?y đ?m b?o r?ng các t?p tin không đư?c đ? đ?i tên, di chuy?n ho?c xóa b?.
Khi b?n b?m vào thông báo l?i, các thông báo l?i xu?t hi?n. Sau khi b?n liên t?c b?m OK, các t?p tin s? m? ra.

Nguyên nhân

Hành vi này có th? x?y ra n?u các m?c nh?p m? hành đ?ng cho loại tệp này k?t thúc trong % 1.

N?u hành đ?ng m? loại tệp đư?c ch?nh s?a và d?ng khôi ph?c l?i trư?c khi b?n b?m OK, m?t %1 đư?c thêm vào khóa registry.

N?u b?n c? ? thêm m?t %1 m?c m? hành đ?ng cho loại tệp này, m?t %1 đư?c thêm vào khóa registry. N?u b?n sau đó xoá b? %1 t? m?c m? hành đ?ng, khóa registry không thay đ?i và ph?i đư?c ch?nh s?a b?ng tay.

Ngoài ra, v?n đ? này có th? x?y ra khi b?n t? thay đ?i các Hi?p h?i t?p tin c?a t?p tin .xls, ho?c trong m?t s? trư?ng h?p, khi b?n đang ch?y nhi?u phiên b?n c?a Excel trên cùng m?t máy tính.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?i nh?t tích l?y cho Office Excel. B?n có th? t?m các b?n C?p Nh?t tích l?y m?i nh?t b?ng cách làm theo các liên k?t sau đây:
953878 Tích l?y thông tin C?p Nh?t có s?n t? đ?i văn ph?ng Microsoft đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?

Cách gi?i quy?t khác

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. M? đăng ky sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\command
 4. Trong ngăn bên ph?i, nh?p vào (M?c đ?nh).
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i b? %1 t? khi k?t thúc các D? li?u giá tr? / / String đ? các chu?i d? li?u đ?c như sau:
  "C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\EXCEL.EXE"/e (bao g?m c? các d?u ki?m ngo?c kép)
 7. Nh?p vào Ok, và sau đó đóng Registry Editor.

Thông tin thêm

Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
Đ? thay đ?i hành đ?ng m? m?t loại tệp, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y Microsoft Window Explorer.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. B?m vào các loại tệp tab.
 4. B?m vào các t?p tin lo?i mà b?n mu?n (t?c là, Microsoft Excel Worksheet) trong các Các loại tệp đ? ki?m nh?p danh sách.
 5. Nh?p vào Nâng cao.
 6. Dư?i Hành đ?ng, b?m M?, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 7. Th?c hi?n các thay đ?i mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Lưu ?: Cho ki?u t?p tin b? sung, b?n có th? c?ng c?n ph?i xem xét các đ?a đi?m này đăng k?:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\Open\command
  HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12\shell\Open\command
  HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.SheetMacroEnabled.12\shell\Open\command
  HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.template.8\shell\Open\command
  HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.TemplateMacroEnabled\shell\Open\command
  HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Template\shell\Open\command

Thu?c tính

ID c?a bài: 207574 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbinfo kbregistry kberrmsg kbopenfile kbprb kbmt KB207574 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 207574

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com