Mô t? v? C?p Nh?t Office 2010 Click to kh?i đ?ng: ngày 13 tháng 7 năm 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2077208 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Office 2010. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t đ? cơ ch? tri?n khai Microsoft Office 2010 Click đ? ch?y. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này cho phép ch?ng vi-rút và ch?ng ph?n m?m đ?c h?i quét c?a HĐH Microsoft Office 2010.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Sau đây s?n sàng đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? khi b?n cài đ?t này upudate

B?n c?ng có th? g?p ph?i các v?n đ? sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này:
  • Cài đ?t b?n C?p Nh?t không thành công.
  • H? th?ng gi? nh?c nh? b?n cài đ?t các b?n c?p nh?t này m?c dù b?n đ? cài đ?t nó.
  • Bàn làm vi?c không t?i.
N?u b?n g?p ph?i m?t trong nh?ng n?u các v?n đ? đ? c?p ? trên, b?n có th? th? nh?ng phương pháp sau đây.

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a các b?n c?p nh?t m?i nh?t hành chính và tri?n khai chi?n lư?c tài nguyên cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2077208 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
T? khóa: 
atdownload kbexpertisebeginner kbsurveynew kbcip kbmt KB2077208 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2077208

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com