Mô t? v? m?c đích và năng l?c c?a các cơ s? lưu tr? Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 208480 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xem 171582.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 (CW) này vi?t, xem 181406 .
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 (IMO) này vi?t, xem 181532.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 (IMO) này vi?t, xem 197752.

LƯU ?: Các th? t?c trong bài vi?t này ch? áp d?ng n?u b?n đ? cài đ?t Outlook v?i các tùy ch?n công ty hay nhóm làm vi?c. V?i tùy ch?n này, b?n có th? s? d?ng Tin nh?n d?ch v? ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (MAPI). Đ? xác đ?nh c?a b?n cài đ?t ki?u, nh?p vào V? Microsoft Outlook trên các Trợ giúp tr?nh đơn. N?u b?n đ? cài đ?t công ty hay nhóm làm vi?c, b?n xem "Công ty hay nhóm".
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? m?c đích và năng l?c c?a m?i cơ s? v?t ch?t lưu tr? sau đây đư?c s? d?ng b?i Microsoft Outlook khi ch?y như là m?t khách hàng đ?n m?t Microsoft Exchange Server:

THÔNG TIN THÊM

T?p tin thư m?c cá nhân n?m trên máy tính c?a b?n

M?t ho?c nhi?u t?p .pst có th? n?m trên m?i ngư?i dùng máy tính. M?t .pst có th? đư?c đ?nh ngh?a như là c?a hàng chính c?a b?n ho?c là m?t c?a hàng trung h?c. M?t c?a hàng chính có ngh?a là thư g?i đ?n h?p thư trong t?p tin đó và t?t c? các b?n khác thư m?c Outlook m?c đ?nh, ch?ng h?n như l?ch, Contacts, kho?n m?c đ? xóa, t?p chí, Ghi chú, g?i bài, và nhi?m v? cư trú có. M?t t?p .pst c?ng có th? đư?c đ?nh ngh?a là m?t c?a hàng trung h?c, có ngh?a là b?n có th? chuy?n m?c đ?n t?p tin đó, ho?c b?ng tay ho?c v?i quy t?c h?p thư đ?n, t? ti?u h?c c?a b?n lưu tr?.

Có th? m?i t?p .pst ch?a t?i đa là 65,535 c?p trên m?c, và t?i đa là 65,535 m?c trong m?i thư m?c. M?t m?c là m?t thư m?c, thông đi?p, nhi?m v?, vv. Khi đ?t 16,384 kho?n m?c, b?n đư?c nâng c?p thành m?t đ?nh d?ng l?n b?ng, mà làm gia tăng gi?i h?n t? 16,384 đ? 65,535. T?ng kích thư?c c?a m?t .pst không th? vư?t quá 2 Gigabyte (GB).

Các c?a hàng t?p gián tuy?n trên máy tính c?a b?n

B?n có th? đ?ng b? hóa OST và c?a hàng chính c?a b?n v? v?y mà h? luôn luôn có ch?a thông tin tương t?. Đi?u này cho phép b?n làm vi?c gián tuy?n khi các h? ph?c v? không s?n dùng. Khi b?n tái k?t n?i đ?n máy ch?, thay đ?i t?o gián tuy?n t?i lên máy ch? và thư đ? nh?n đư?c trong khi gián tuy?n t?i v?i OST. Ch? có m?t OST t?p tin có th? đư?c s? d?ng t?i m?t th?i đi?m.

Các t?p tin OST có th? ch?a như nhi?u ngư?i g?c thư m?c như b?n mong mu?n và m?i thư m?c có th? ch?a t?i đa là 16 c?p con kilobyte (KB). OST có m?t c?u trúc thư m?c 16 KB theo m?c đ?nh, và Đi?u này không th? đư?c nâng c?p đ? cho phép l?n b?ng. T?ng kích thư?c c?a m?t OST không th? vư?t quá 2 gigabyte (GB).

Thư m?c h?p thư n?m trên máy ch? trao đ?i

Thư m?c h?p thư cho m?i ngư?i dùng đư?c lưu tr? trên máy ch? trong các cùng m?t cơ s? d? li?u lưu tr?. Máy ch? có m?t kh? năng thay đ?i tùy theo nh?ng Phiên b?n và phiên b?n c?a Exchange Server:
  • Phiên b?n 4.x và 5.0: 16 GB cho m?i máy ch? c?a hàng.
  • Phiên b?n 5.5, Standard Edition: 16 GB cho m?i máy ch? c?a hàng.
  • Phiên b?n 5.5, Enterprise Edition: Kích thư?c c?a hàng là b? gi?i h?n không gian ? đ?a cài đ?t và có s?n trên h? ph?c v?. N?u ? đ?a năng l?c l?n hơn đư?c cài đ?t trên máy ch?, các c?a hàng có th? phát tri?n đ? kích thư?c có s?n.
LƯU ?: Các qu?n tr? viên máy ch? có th? gi?i h?n kích thư?c c?a m?i ngư?i dùng thư m?c h?p thư.

Thư m?c công c?ng n?m trên máy ch? trao đ?i

Thư m?c công c?ng n?m trên máy ch? trong cùng m?t c?a hàng cơ s? d? li?u. Chúng ch?a thông tin đư?c chia s? b?i nhi?u ngư?i s? d?ng. Tùy thu?c vào truy c?p c?p phép, ngư?i dùng cá nhân có th? t?o, đ?c, C?p Nh?t, ho?c thêm cho công chúng thư m?c. Máy ch? có m?t kh? năng khác nhau tùy thu?c vào phiên b?n và Phiên b?n c?a Exchange Server:
  • Phiên b?n 4.x và 5.0: 16 GB cho m?i máy ch? c?a hàng.
  • Phiên b?n 5.5, Standard Edition: 16 GB cho m?i máy ch? c?a hàng.
  • Phiên b?n 5.5, Enterprise Edition: Kích thư?c c?a hàng là b? gi?i h?n không gian ? đ?a cài đ?t và có s?n trên h? ph?c v?. N?u ? đ?a năng l?c l?n hơn đư?c cài đ?t trên máy ch?, các c?a hàng có th? phát tri?n đ? kích thư?c có s?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195435 Offline Folders là g? và làm th? nào đ? b?n s? d?ng chúng?
156077 Làm th? nào đ? xác đ?nh nơi m?i c?p công c?ng đư?c lưu tr?
149217 Nh?ng gi?i h?n kích thư?c thư c?a Microsoft Exchange
143376 XADM: Lưu tr? dung lư?ng gi?i h?n c?a máy ch? Microsoft Exchange

Thu?c tính

ID c?a bài: 208480 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB208480 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:208480

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com